Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 12972 results

Protection from Violence

Sweden, English

Everyone shall be protected against corporal punishment. No one may be subjected to torture or medical intervention with the purpose of extorting or suppressing statements. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 5)

Sweden, Swedish

Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 5§)

Protection from Violence

Sweden, English

Everyone shall be protected in their relations with the public institutions against any physical violation also in cases other than cases under Articles 4 and 5.
… (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 6)

Sweden, Swedish

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§.
... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 6§)

Protection from Violence

Sweden, English

The freedom which follows from paragraph one does not preclude the publication in law of provisions concerning:

5. interventions against continued broadcasting of a selection aimed at depictions of violence, pornographic images, or incitment against ethnic group. (Fundamental Law on Freedom of Expression, Chapter 3, Art. 2)5

Sweden, Swedish

Den frihet som följer av 1 § hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om

6. ingripanden mot fortsatt sändning av ett utbud som inriktas på våldsframställningar, pornografiska bilder eller hets mot folkgrupp. (Yttrandefrihetsgrundlag. (1991:1469), 3 kap, 2§)

Obligations of the State

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)

Obligations of the State

Sweden, English

Within the framework of European Union cooperation, the Riksdag may transfer decision-making authority which does not affect the basic principles by which Sweden is governed. Such transfer presupposes that protection for rights and freedoms in the field of cooperation to which the transfer relates corresponds to that afforded under this Instrument of Government and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
… (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 6)

Sweden, Swedish

Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 6§)

Protection from Violence

Hungary, English

(1) No one shall be subjected to torture, or to inhuman or degrading treatment or punishment, or held in servitude. Human trafficking shall be prohibited.
(2) It shall be prohibited to perform medical or scientific experiments on human beings without their informed and voluntary consent.
… (Freedom and Responsibility, Art. III)

Hungary, Hungarian

(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.
(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.
... (Szabadság és Felelősség, III. cikk)

Protection from Violence

Hungary, English

(1) Everyone shall have the right to liberty and security of the person.
… (Freedom and Responsibility, Art. IV)

Hungary, Hungarian

(1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
... (Szabadság és Felelősség, IV. cikk)

Protection from Violence

Hungary, English

(1) The employment of children shall be prohibited, except in those cases where there is no risk to their physical, mental or moral development as determined by law.
(2) By means of separate measures, Hungary shall ensure the protection of young people and parents at work. (Freedom and Responsibility, Art. XVIII)

Hungary, Hungarian

(1) Gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlödésüket nem veszélyeztetö, törvényben meghatározott esetek kivételével - tilos.
(2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét. (Szabadság és Felelősség, XVIII. cikk)

Education

Sweden, English

All children covered by compulsory schooling shall be entitled to a free basic education in the public education system. The public institutions shall be responsible also for the provision of higher education.
… (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 18)

Sweden, Swedish

Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska svara också för att högre utbildning finns.
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 18§)

Jurisdiction and Access

Slovenia, English

If a court deciding some matter deems a law which it should apply to be unconstitutional, it must stay the proceedings and initiate proceedings before the Constitutional Court. The proceedings in the court may be continued after the Constitutional Court has issued its decision. (Art. 156)

Slovenia, Slovene

Če sodišče pri odločanju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora postopek prekiniti in začeti postopek pred ustavnim sodiščem. Postopek pred sodiščem se nadaljuje po odločitvi ustavnega sodišča. (156. Člen)