Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 161 results

Status of the Constitution

Nepal, English

(1) This Constitution is the fundamental law of Nepal. Any law inconsistent with this Constitution shall, to the extent of such inconsistency, be void.
(2) It shall be the duty of every person to observe this Constitution. (Art. 1)

Nepal, Nepali

(१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (धारा १)

Status of the Constitution

Nepal, English

Every citizen shall have the following duties:

(b) Abide by the constitution and law
… (Art. 48)

Nepal, Nepali

प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन्:
...
(ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
... (धारा ४८)

Status of the Constitution

Nepal, English

(1) The Nepal laws in force at the time of commencement of this Constitution shall continue to be in force until such laws are repealed or amended.
Provided that any law which is inconsistent with this Constitution shall ipso facto be invalid to the extent of such inconsistency, after one year of the date on which the first session of the Federal Parliament set forth in this Constitution is held.
(2) Acts relating to peace process under the Interim Constitution of Nepal, 2007 (2063) shall be deemed to have been done under this Constitution. (Art. 304)

Nepal, Nepali

(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाली कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् ।
तर यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।
(२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । (धारा ३०४)

Limitations and/or Derogations

Nepal, English

(1) If a grave emergency arises in regard to the sovereignty, territorial integrity of Nepal or the security of any part thereof, by war, external aggression, armed rebellion, extreme economic disarray, natural calamity or epidemic, the President may declare or order a state of emergency in respect of the whole of Nepal or of any specified part thereof.

(10) At the time of making a declaration or order of a state of emergency in accordance with clause (1), the fundamental rights as provided in Part-3 may be suspended until the declaration or order is in operation.
Provided that Article 16, sub-clauses (c) and (d) of clause (2) of Article 17, Article 18, clause (2) of Article 19, Articles 20, 21, 22 and 24, clause (1) of Article 26, Articles 29, 30, 31, 32, 35, clauses (1) and (2) of Article 36, Articles 38 and 39, clauses (2) and (3) of Article 40, Articles 41, 42, 43 and 45, the right to constitutional remedy in relation to such Articles pursuant to Article 46 and the right to the remedy of habeas corpus shall not be suspended.
(11) If any Article of this Constitution is suspended pursuant to clause (10), no petition may lie in any court for the enforcement of the fundamental right conferred by that Article nor may a question be raised in any Court in that respect.
… (Art. 273)

Nepal, Nepali

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(१०) उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिनेछ ।
तर धारा १६, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ), धारा १८, धारा १९ को उपधारा (२), धारा २०, २१, २२, २४, धारा २६ को उपधारा (१), २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ को उपधारा (१) र (२), ३८, ३९, ४० को उपधारा (२) र (३), ४१, ४२, ४३, ४५ र धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
(११) उपधारा (१०) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिएकोमा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
... (धारा २७३)

Indigenous Peoples

Nepal, English


(3) The State shall not discriminate citizens on grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, economic condition, language, region, ideology or on similar other grounds.
Provided that nothing shall be deemed to prevent the making of special provisions by law for the protection, empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, labours, youths, children, senior citizens, gender and sexual minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region and indigent Khas Arya.
… (Art. 18)

Nepal, Nepali


(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
… (धारा १८)

Indigenous Peoples

Nepal, English

(1) The economically, socially or educationally backward women, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslims, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, gender and sexual minorities, farmers, labourers, oppressed or citizens of backward regions and indigent Khas Arya shall have the right to participate in the State bodies on the basis of inclusive principle.
… (Art. 42)

Nepal, Nepali

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । 
… (धारा ४२)

Indigenous Peoples

Nepal, English

The State shall pursue the following policies:

(j) Policies relating to social justice and inclusion:

(8) to make the indigenous nationalities participate in decisions concerning that community by making special provisions for opportunities and benefits in order to ensure the right of these nationalities to live with dignity, along with their identity, and protect and promote traditional knowledge, skill, culture, social tradition and experience of the indigenous nationalities and local communities,
… (Art. 51)

Nepal, Nepali

राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
...
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
...
(८) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभकालागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्र्नेे,
... (धारा ५१)

Indigenous Peoples

Nepal, English


(2) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the House of Representatives under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous peoples, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geography and territorial balance.
… (Art. 84)

Nepal, Nepali


(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
… (धारा ८४)

Indigenous Peoples

Nepal, English


(6) The Federal law shall provide that, in fielding candidacy by political parties for the election to the State Assembly under the proportional electoral system, representation shall be ensured on the basis of a closed list also from women, Dalit, indigenous, indigenous nationalities, Khas Arya, Madhesi, Tharu, Muslims and backward regions, minority communities, on the basis of population. In so fielding candidacy, regard shall also be had to geographical balance of the concerned State.
… (Art. 176)

Nepal, Nepali


(६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनकालागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
... (धारा १७६)

Indigenous Peoples

Nepal, English

(1) There shall be an Indigenous Nationalities Commission of Nepal, consisting of a Chairperson and a maximum of four other members.
(2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Chairperson and members of the Indigenous Nationalities Commission.
… (Art. 261)

Nepal, Nepali

(१) नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहनेछन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछ ।
… (धारा २६१)