Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 64 results

Public Institutions and Services

Albania, Albanian

1. Kushdo ka të drejtën e sigurimeve shoqërore në pleqëri ose kur është i paaftë për punë, sipas një sistemi të caktuar me ligj.
2. Kushdo, kur mbetet pa punë për shkaqe të pavarura nga vullneti i tij dhe kur nuk ka mjete të tjera jetese, ka të drejtën e ndihmës në kushtet e parashikuara me ligj. (Neni 52)

Albania, English

1. Everyone has the right to social insurance in old age or when he is unable to work, according to a system set by law.
2. Everyone, who remains jobless for reasons independent of his/her volition, and has no other means of support, has the right to assistance under the conditions provided by law. (Art. 52)

Public Institutions and Services

Albania, Albanian

1. Fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë nga shteti.
… (Neni 54)

Albania, English

1. Children, the young, pregnant women and new mothers have the right to special protection by the state.
… (Art. 54)

Public Institutions and Services

Albania, Albanian


2. Martesa dhe familja gëzojnë mbrojtjen e veçantë të shtetit.
… (Neni 53)

Albania, English


2. Marriage and family enjoy special protection of the state.
… (Art. 53)

Equality and Non-Discrimination

Albania, Albanian

1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit.
2. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore.
3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive. (Neni 18)

Albania, English

1. All are equal before the law.
2. No one may be unjustly discriminated against for reasons such as gender, race, religion, ethnicity, language, political, religious or philosophical beliefs, economic condition, education, social status, or ancestry.
3. No one may be discriminated against for reasons mentioned in paragraph 2 without reasonable and objective legal grounds. (Art. 18)

Protection from Violence

Albania, Albanian


2. Partitë politike dhe organizatat e tjera, programet dhe veprimtaria e të cilave mbështeten në metoda totalitariste, që nxitin e përkrahin urrejtjen racore, fetare, krahinore ose etnike, që përdorin dhunën për marrjen e pushtetit ose për të ndikuar në politikën shtetërore, si edhe ato me karakter të fshehtë janë të ndaluara sipas ligjit.
… (Neni 9)

Albania, English


2. Political parties and other organizations, whose programs and activity are based on totalitarian methods, that incite and support racial, religious, regional or ethnic hatred, that use violence to take power or influence state policies, as well as those with a secret character, are prohibited pursuant to the law.
… (Art. 9)

Protection from Violence

Albania, Albanian

Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor poshtërues. (Neni 25)

Albania, English

No one may be subjected to torture, cruel, inhuman or degrading punishment or treatment. (Art. 25)

Protection from Violence

Albania, Albanian

Askujt nuk mund t’i kërkohet të kryejë një punë të detyruar,
… (Neni 26)

Albania, English

No one may be required to perform forced labor,
… (Art. 26)

Protection from Violence

Albania, Albanian

...
3. Çdo fëmijë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe përdorimi për punë, e veçanërisht nën moshën minimale për punën e fëmijëve, që mund të dëmtojë shëndetin, moralin ose të rrezikojë jetën a zhvillimin e tij normal.
... (Neni 54)

Albania, English


3. Every child has the right to be protected from violence, ill treatment, exploitation and use for work, especially under the minimum age for work, which could damage their health and morals or endanger their life or normal development.
… (Art. 54)

Employment Rights and Protection

Albania, Albanian

1. Secili ka të drejtë të fitojë mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar vetë. Ai është i lirë të zgjedhë profesionin, vendin e punës, si dhe sistemin e kualifikimit të vet profesional.
2. Të punësuarit kanë të drejtën e mbrojtjes shoqërore të punës. (Neni 49)

Albania, English

1. Everyone has the right to earn the means of living by lawful work chosen or accepted by himself. He is free to choose his profession, place of work, as well as his own system of professional qualification.
2. Employees have the right to social insurance of work. (Art. 49)

Employment Rights and Protection

Albania, Albanian

1. Kushdo ka të drejtën e sigurimeve shoqërore në pleqëri ose kur është i paaftë për punë, sipas një sistemi të caktuar me ligj.
2. Kushdo, kur mbetet pa punë për shkaqe të pavarura nga vullneti i tij dhe kur nuk ka mjete të tjera jetese, ka të drejtën e ndihmës në kushtet e parashikuara me ligj. (Neni 52)

Albania, English

1. Everyone has the right to social insurance in old age or when he is unable to work, according to a system set by law.
2. Everyone, who remains jobless for reasons independent of his/her volition, and has no other means of support, has the right to assistance under the conditions provided by law. (Art. 52)