Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 53 results

Equality and Non-Discrimination

Albania, Albanian

1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit.
2. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore.
3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive. (Neni 18)

Albania, English

1. All are equal before the law.
2. No one may be unjustly discriminated against for reasons such as gender, race, religion, ethnicity, language, political, religious or philosophical beliefs, economic condition, education, social status, or parentage.
3. No one may be discriminated against for the reasons mentioned in paragraph 2 without a reasonable and objective justification. (Art. 18)

Political Rights and Association

Albania, Albanian

1. Çdo shtetas që ka mbushur tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet.

4. Vota është vetjake, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë. (Neni 45)

Albania, English

1. Every citizen who has reached the age of 18, even on the date of the elections, has the right to vote and to be elected.

4. The vote is personal, equal, free and secret. (Art. 45)

Government

Albania, Albanian

1. Ministër mund të caktohet kushdo që ka cilësitë për deputet.
… (Neni 103)

Albania, English

1. Anyone who is eligible to be a deputy may be appointed a minister.
… (Art. 103)

Head of State

Albania, Albanian

1. Kandidati për President i propozohet Kuvendit nga një grup prej jo më pak se 20 deputetësh. Një deputet nuk lejohet të propozojë në të njëjtën kohë më shumë se një kandidat.
2. Presidenti i Republikës zgjidhet me votim të fshehtë dhe pa debat nga Kuvendi.
... (Neni 87)

Albania, English

1. A candidate for President is proposed to the Assembly by a group of no fewer than 20 deputies. A deputy is not permitted to propose more than one candidate at the same time.
2. The President of the Republic if elected by secret voting and without debate by the Assembly.
… (Art. 87)

Legislature

Albania, Albanian

1. Kandidatët për deputetë paraqiten në nivel zone zgjedhore nga partitë politike, koalicionet zgjedhore të partive politike, si dhe nga zgjedhësit. Një kandidat mund të paraqitet vetëm për një nga subjektet propozuese, sipas kësaj pike. Renditja e kandidatëve për deputetë në listat shumemërore nuk mund të ndryshohet pas paraqitjes së listës në komisionin zgjedhor përkatës. Rregullat për regjistrimin e kandidatëve për deputetë përcaktohen në ligjin për zgjedhjet.
… (Neni 68)

Albania, English

1. Candidates for deputy are presented at the level of an electoral zone by political parties, electoral coalitions of political parties and also by voters. A candidate may be presented only for one of the proposing subjects, according to this point. The ordering of the candidates for deputy in the multi-name lists may not be changed after the submission of the list to the respective electoral commission. The rules for registration of the candidates for deputy are defined in the law on elections.
… (Art. 68)

Head of State

Albania, Albanian

1. Presidenti i Republikës është Kryetar i Shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit.
2. President mund të zgjidhet vetëm shtetasi shqiptar që nga lindja, me qëndrim jo më pak se 10 vjetët e fundit në Shqipëri dhe që ka mbushur moshën 40 vjeç. (Neni 86)

Albania, English

1. The President of the Republic is the Head of State and represents the unity of the people.
2. Only an Albanian citizen by birth who has resided in Albania for not less than the past 10 years and who has reached the age of 40 may be elected President. (Art. 86)

Government

Albania, Albanian

1. Këshilli i Ministrave përbëhet nga Kryeministri, zëvendëskryeministri dhe ministrat. … (Neni 95)

Albania, English

1. The Council of Ministers consists of the Prime Minister, the deputy prime minister, and the ministers. … (Art. 95)

Government

Albania, Albanian

1. Ministri emërohet dhe shkarkohet nga Presidenti i Republikës, me propozim të Kryeministrit, brenda 7 ditëve.
2. Dekreti shqyrtohet brenda 10 ditëve nga Kuvendi. (Neni 98)

Albania, English

1. A minister is appointed and dismissed by the President of the Republic, on the proposal of the Prime Minister, within 7 days.
2. The decree is reviewed by the Assembly within 10 days. (Art. 98)

Political Rights and Association

Albania, Albanian

1. Kushdo ka të drejtë të organizohet kolektivisht për çfarëdo qëllimi të ligjshëm.
… (Neni 46)

Albania, English

1. Everyone has the right to organize collectively for any lawful purpose.
… (Art. 46)

Political Rights and Association

Albania, Albanian

1. Populli, nëpërmjet 50 mijë shtetasve me të drejtë vote, ka të drejtën e referendumit për shfuqizimin e një ligji, si dhe t’i kërkojë Presidentit të Republikës zhvillimin e referendumit për çështje të një rëndësie të veçantë.
… (Neni 150)

Albania, English

1. The people, through 50,000 citizens entitled to vote, have the right to a referendum for the abrogation of a law, and to request the President of the Republic to call a referendum on issues of special importance.
… (Art. 150)