Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 40 results

Jurisdiction and Access

Latvia, English

In Latvia, there shall be a Constitutional Court, which, within its jurisdiction as provided for by law, shall review cases concerning the conformity of laws with the Constitution, as well as other cases conferred within the jurisdiction thereof by law. The Constitutional Court is entitled to declare laws or other enactments or parts thereof invalid.
… (Art. 85)

Latvia, Latvian

Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas.
... (Art. 85)

Protection from Violence

Latvia, English

Everyone has the right to liberty and security of person.
... (Art. 94)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību.
... (Art. 94)

Protection from Violence

Latvia, English

The State shall protect human honour and dignity. Torture or other cruel or degrading treatment of human beings is prohibited. No one shall be subjected to inhuman or degrading punishment. (Art. 95)

Latvia, Latvian

Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam. (Art. 95)

Protection from Violence

Latvia, English

...
Forced labour is prohibited.
... (Art. 106)

Latvia, Latvian

...
Piespiedu darbs ir aizliegts.
... (Art. 106)

Protection from Violence

Latvia, English

...
The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence. (Art. 110)

Latvia, Latvian

...
Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. (Art. 110)

Public Institutions and Services

Latvia, English

Everyone has the right to social security in old age, for work disability, for unemployment and in other cases as provided by law. (Art. 109)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. (Art. 109)

Public Institutions and Services

Latvia, English

The State shall protect and support marriage - a union between a man and a woman, the family, the rights of parents and rights of the child.
... (Art. 110)

Latvia, Latvian

Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.
... (Art. 110)

Marriage and Family Life

Latvia, English

The State shall protect and support marriage – a union between a man and a woman, the family, the rights of parents and rights of the child. The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence. (Art. 110)

Latvia, Latvian

Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. (Art. 110)

Equality and Non-Discrimination

Latvia, English


Loyalty to Latvia, the Latvian language as the only official language, freedom, equality, solidarity, justice, honesty, work ethic and family are the foundations of a cohesive society.
… (Preamble)

Latvia, Latvian

...
Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats.
… (Preambula)

Equality and Non-Discrimination

Latvia, English

All human beings in Latvia shall be equal before the law and the courts. Human rights shall be realised without discrimination of any kind. (Art. 91)

Latvia, Latvian

Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. (Art. 91)