Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 40 results

Religious Law

Latvia, English


The church shall be separate from the State. (Art. 99)

Latvia, Latvian


Baznīca ir atdalīta no valsts. (Art. 99)

Religious Law

Latvia, English


Since ancient times, the identity of Latvia in the European cultural space has been shaped by Latvian and Liv traditions, Latvian folk wisdom, the Latvian language, universal human and Christian values.

God, bless Latvia! (Preamble)

Latvia, Latvian

...
Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības.

Dievs, svētī Latviju! (Preambula)

Limitations and/or Derogations

Latvia, English

The rights of persons set out in Articles ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, one hundred, one hundred and two, one hundred and three, one hundred and six, and one hundred and eight of the Constitution may be subject to restrictions in circumstances provided for by law in order to protect the rights of other people, the democratic structure of the State, and public safety, welfare and morals. On the basis of the conditions set forth in this Article, restrictions may also be imposed on the expression of religious beliefs. (Art. 116)

Latvia, Latvian

Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu. (Art. 116)

Education

Latvia, English

Everyone has the right to education. The State shall ensure that everyone may acquire primary and secondary education without charge. Primary education shall be compulsory. (Art. 112)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta. (Art. 112)

Employment Rights and Protection

Latvia, English

Every employed person has the right to receive, for work done, commensurate remuneration which shall not be less than the minimum wage established by the State, and has the right to weekly holidays and a paid annual vacation. (Art. 107)

Latvia, Latvian

Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. (Art. 107)

Employment Rights and Protection

Latvia, English

Everyone has the right to freely choose their employment and workplace according to their abilities and qualifications. Forced labour is prohibited. Participation in the relief of disasters and their effects, and work pursuant to a court order shall not be deemed forced labour. (Art. 106)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu. (Art. 106)

Equality and Non-Discrimination

Latvia, English


Loyalty to Latvia, the Latvian language as the only official language, freedom, equality, solidarity, justice, honesty, work ethic and family are the foundations of a cohesive society.
… (Preamble)

Latvia, Latvian

...
Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats.
… (Preambula)

Equality and Non-Discrimination

Latvia, English

All human beings in Latvia shall be equal before the law and the courts. Human rights shall be realised without discrimination of any kind. (Art. 91)

Latvia, Latvian

Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. (Art. 91)

Public Institutions and Services

Latvia, English

Everyone has the right to social security in old age, for work disability, for unemployment and in other cases as provided by law. (Art. 109)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. (Art. 109)

Public Institutions and Services

Latvia, English

The State shall protect and support marriage - a union between a man and a woman, the family, the rights of parents and rights of the child.
... (Art. 110)

Latvia, Latvian

Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.
... (Art. 110)