Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 40 results

Minorities

Latvia, English

Persons belonging to ethnic minorities have the right to preserve and develop their language and their ethnic and cultural identity. (Art. 114)

Latvia, Latvian

Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. (Art. 114)

Participation in Public Life and Institutions

Latvia, English

Every citizen of Latvia has the right, as provided for by law, to participate in the work of the State and of local government, and to hold a position in the civil service.

Every citizen of the European Union who permanently resides in Latvia has the right, as provided by law, to participate in the work of local governments.
... (Art. 101)

Latvia, Latvian

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.
...
Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā.
... (Art. 101)

Jurisdiction and Access

Latvia, English

In Latvia, there shall be a Constitutional Court, which, within its jurisdiction as provided for by law, shall review cases concerning the conformity of laws with the Constitution, as well as other cases conferred within the jurisdiction thereof by law. The Constitutional Court is entitled to declare laws or other enactments or parts thereof invalid.
… (Art. 85)

Latvia, Latvian

Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas.
... (Art. 85)

Public Institutions and Services

Latvia, English

Everyone has the right to social security in old age, for work disability, for unemployment and in other cases as provided by law. (Art. 109)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. (Art. 109)

Public Institutions and Services

Latvia, English

The State shall protect and support marriage - a union between a man and a woman, the family, the rights of parents and rights of the child.
... (Art. 110)

Latvia, Latvian

Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.
... (Art. 110)

Protection from Violence

Latvia, English

Everyone has the right to liberty and security of person.
... (Art. 94)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību.
... (Art. 94)

Protection from Violence

Latvia, English

The State shall protect human honour and dignity. Torture or other cruel or degrading treatment of human beings is prohibited. No one shall be subjected to inhuman or degrading punishment. (Art. 95)

Latvia, Latvian

Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam. (Art. 95)

Protection from Violence

Latvia, English

...
Forced labour is prohibited.
... (Art. 106)

Latvia, Latvian

...
Piespiedu darbs ir aizliegts.
... (Art. 106)

Protection from Violence

Latvia, English

...
The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence. (Art. 110)

Latvia, Latvian

...
Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. (Art. 110)

Property, Inheritance and Land Tenure

Latvia, English

Everyone has the right to own property.
... (Art. 105)

Latvia, Latvian

Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.
... (Art. 105)