Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 65 results

Education

Slovakia, English

(1) Every person shall have the right to education. School attendance is compulsory. Length of attendance shall be fixed by law.
(2) Citizens shall have the right to free education in elementary and secondary schools, and, depending on the abilities of the individual and the potential of the society, also in institutions of higher education.
(3) The establishment of, and instruction in, schools other than state (public) schools shall be possible only under the terms provided by law; such schools may collect tuition fees.
(4) Eligibility for financial assistance for students from public funds shall be provided by law. (Art. 42)

Slovakia, Slovak

(1) Kaţdý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺţku po vekovú hranicu ustanoví zákon.
(2) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a moţnosti spoločnosti aj na vysokých školách.
(3) Zriaďovať iné školy ako štátne a vyučovať v nich moţno len za podmienok ustanovených zákonom; v takýchto školách sa môţe vzdelávanie poskytovať za úhradu.
(4) Zákon ustanoví, za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc štátu. (Čl. 42)

Obligations of the State

Slovakia, English

(1) All human beings are free and equal in dignity and rights. Their fundamental rights and freedoms are inalienable, irrevocable, and absolutely perpetual.
(2) Fundamental rights shall be guaranteed in the Slovak Republic to every person regardless of sex, race, colour, language, faith, religion, political affiliation or conviction, national or social origin, nationality or ethnic origin, property, birth or any other status, and no person shall be denied their legal rights, discriminated against or favoured on any of these grounds.
...
(4) No person shall be prevented from exercising his or her fundamental rights and freedoms. (Art. 12)

Slovakia, Slovak

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboţenstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemoţno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
...
(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, ţe uplatňuje svoje základné práva a slobody. (Čl. 12)

Judicial Protection

Slovakia, English

(1) Every person may claim his or her right by procedures established by law at an independent and impartial court of law or other public authority of the Slovak Republic in cases specified by law.
(2) Any person who claims to have been denied his or her rights through a decision made by a public authority may turn to a court of law to have the legality of the decision reviewed, unless otherwise provided by law. The review of decisions in matters of fundamental rights and freedoms shall not be excluded from the jurisdiction of courts of law.
(3) Every person shall have the right to recover damages for a loss caused by an unlawful decision of the court, a governmental or public authority or by improper official procedure.
(4) Details and terms of the judicial and other legal protection shall be regulated by law. (Art. 46)

Slovakia, Slovak

(1) Kaţdý sa môţe domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.
(2) Kto tvrdí, ţe bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môţe sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.
(3) Kaţdý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.
(4) Podmienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon. (Čl. 46)

National Human Rights Bodies

Slovakia, English

(1) The Public Defender of Rights is an independent body of the Slovak Republic which, in the scope and manner down by law, protects basic rights and freedoms of natural persons and legal entities in proceedings before public administration bodies and other bodies of public authority, if their conduct, decision-making or inaction is in conflict with the legal order. In cases specified by law, the Public Defender of Rights may be involved in holding accountable the persons working in the public administration bodies, if those persons violated a basic human right or freedom of natural persons or legal entities. All bodies of public authority shall give the Public Defender of Rights the required assistance.
(2) The Public Defender of Rights may file a motion with the Constitutional Court of the Slovak Republic to initiate proceedings pursuant to Article 125, if a generally - binding regulation violates a basic human right or freedom granted to natural persons or legal entities.
… (Art. 151a)

Slovakia, Slovak

(1) Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môţe podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť.
(2) Verejný ochranca práv môţe predloţiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa čl. 125, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
… (Čl. 151a)

Judicial Protection

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall decide on complaints of natural persons or legal persons if they are pleading the infringement of their fundamental rights or freedoms, or human rights and fundamental freedoms resulting from the international treaty which has been ratified by the Slovak Republic and promulgated in the manner laid down by a law, save another court shall decide on protection of these rights and freedoms.
… (Art. 127)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.
… (Čl. 127)

Obligations of the State

Slovakia, English

Every person shall be entitled to his or her rights. (Art. 14)

Slovakia, Slovak

Kaţdý má spôsobilosť na práva. (Čl. 14)

Judicial Protection

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall commence the proceedings upon a petition submitted by: ...
g) The Public Defender of Rights in cases of conformity of legal regulations pursuant to Article 125.1, if their further application could threaten the basic rights and freedoms ensuing from an international treaty ratified by the Slovak Republic and promulgated in the manner laid down by law.
... (Art. 130)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd začne konanie, ak podá návrh
...
g) verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ďalšie uplatňovanie môţe ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
... (Čl. 130)

Judicial Protection

Slovakia, English

(2) The Public Defender of Rights may file a motion with the Constitutional Court of the Slovak Republic to initiate proceedings pursuant to Article 125, if a generally - binding regulation violates a basic human right or freedom granted to natural persons or legal entities.
… (Art. 151a)

Slovakia, Slovak

(2) Verejný ochranca práv môţe predloţiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa čl. 125, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
… (Čl. 151a)

Equality and Non-Discrimination

Slovakia, English

(1) All human beings are free and equal in dignity and rights. Their fundamental rights and freedoms are inalienable, irrevocable, and absolutely perpetual.
(2) Fundamental rights shall be guaranteed in the Slovak Republic to every person regardless of sex, race, colour, language, faith, religion, political affiliation or conviction, national or social origin, nationality or ethnic origin, property, birth or any other status, and no person shall be denied their legal rights, discriminated against or favoured on any of these grounds.
… (Art. 12)

Slovakia, Slovak

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboţenstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemoţno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
… (Čl. 12)

Property, Inheritance and Land Tenure

Slovakia, English

(1) Everyone has the right to own property. The ownership right of all owners has the same legal content and protection. … (Art. 20)

Slovakia, Slovak

(1) Kaţdý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. ... (Čl. 20)