Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 66 results

Equality and Non-Discrimination

Slovakia, English

(1) People are free and equal in dignity and in rights. Basic rights and freedoms are inviolable, inalienable, imprescriptible, and indefeasible.
(2) Basic rights and freedoms on the territory of the Slovak Republic are guaranteed to everyone regardless of sex, race, color of skin, language, faith and religion, political, or other thoughts, national or social origin, affiliation to a nation, or ethnic group, property, descent, or any other status. No one may be harmed, preferred, or discriminated against on these grounds.
… (Art. 12)

Slovakia, Slovak

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboţenstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemoţno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
… (Čl. 12)

Judicial Protection

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on complaints by natural persons or legal persons objecting to violation of their basic rights and freedoms, or the basic rights and freedoms ensuing from an international treaty ratified by the Slovak Republic and promulgated in a manner laid down by law, unless other court makes decision on the protection of such rights and freedoms.
… (Art. 127)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.
… (Čl. 127)

Judicial Protection

Slovakia, English

(1) Everyone may claim his right in a manner laid down by law in an independent and impartial court and, in cases laid down by law, at another body of the Slovak Republic.
(2) Anyone who claims to have been deprived of his rights by a decision of a public administration body may turn to the court to have the lawfulness of such decision reexamined, unless laid down otherwise by law. The reexamination of decisions concerning basic rights and freedoms may not, however, be excluded from the court's authority.
(3) Everyone is entitled to compensation for damage incurred as a result of an unlawful decision by a court, or another state or public administration body, or as a result of an incorrect official procedure.
(4) Conditions and details concerning judicial and other legal protection shall be laid down by law. (Art. 46)

Slovakia, Slovak

(1) Kaţdý sa môţe domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.
(2) Kto tvrdí, ţe bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môţe sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.
(3) Kaţdý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.
(4) Podmienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon. (Čl. 46)

Judicial Protection

Slovakia, English

...
(2) The Public Protector of Rights may file a motion with the Constitutional Court of the Slovak Republic to initiate a proceeding pursuant to Article 125, if a generally binding regulation is violating a basic human right or freedom granted to a natural or legal person.
… (Art. 151a)

Slovakia, Slovak

...
(2) Verejný ochranca práv môţe predloţiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa čl. 125, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
… (Čl. 151a)

Judicial Protection

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court initiates proceedings on the basis of a proposal by
...
g) public defender of right in cases of compliance of legal regulations pursuant to Article 125, paragraph 1, if their further application could jeopardize the basic rights and freedoms ensuing from an international treaty ratified by the Slovak Republic and promulgated in a manner laid down by law.
... (Art. 130)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd začne konanie, ak podá návrh
...
g) verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ďalšie uplatňovanie môţe ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
... (Čl. 130)

Obligations of Private Parties

Slovakia, English

Citizens have the right to put up resistance against anyone who would eliminate the democratic order of basic human rights and freedoms listed in this Constitution, if the activity of constitutional bodies and the effective use of legal means are rendered impossible. (Art. 32)

Slovakia, Slovak

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. (Čl. 32)

Obligations of the State

Slovakia, English

(1) People are free and equal in dignity and in rights. Basic rights and freedoms are inviolable, inalienable, imprescriptible, and indefeasible.
(2) Basic rights and freedoms on the territory of the Slovak Republic are guaranteed to everyone regardless of sex, race, color of skin, language, faith and religion, political, or other thoughts, national or social origin, affiliation to a nation, or ethnic group, property, descent, or any other status. No one may be harmed, preferred, or discriminated against on these grounds.
...
(4) No one may be harmed in his rights for exercising of his basic rights and freedoms. (Art. 12)

Slovakia, Slovak

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboţenstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemoţno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
...
(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, ţe uplatňuje svoje základné práva a slobody. (Čl. 12)

National Human Rights Bodies

Slovakia, English

(1) The Public Protector of Rights is an independent body of the Slovak Republic which, within the scope and as laid down by law, protects basic rights and freedoms of natural and legal persons in proceedings before public administration bodies and other bodies of public authority, if their conduct, decision-making, or inaction, is in conflict with the legal order. In cases laid down by law, the Public Protector of Rights may participate in holding the persons working in the public administration bodies accountable, if those persons violated a basic human right or freedom of natural or legal persons. All bodies of public authority shall give the Public Protector of Rights necessary assistance.
(2) The Public Protector of Rights may file a motion with the Constitutional Court of the Slovak Republic to initiate a proceeding pursuant to Article 125, if a generally binding regulation is violating a basic human right or freedom granted to a natural or legal person.
(3) The Public Protector of Rights is elected by the National Council of the Slovak Republic for a period of five years from candidates proposed by at least 15 Members of Parliament. Any citizen of the Slovak Republic who can be elected to the National Council of the Slovak Republic and reached 35 years of age on the election day may be elected the public protector of rights. The Public Protector of Rights may not be a member of any political party or political movement.
… (Art. 151a)

Slovakia, Slovak

(1) Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môţe podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť.
(2) Verejný ochranca práv môţe predloţiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa čl. 125, ak všeobecne záväzný právny predpis porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
(3) Verejného ochrancu práv volí Národná rada Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov z kandidátov, ktorých jej navrhne najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Za verejného ochrancu práv možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 35 rokov. Verejný ochranca práv nemôže byť členom politickej strany ani politického hnutia.
… (Čl. 151a)

Obligations of the State

Slovakia, English

Everyone can have rights. (Art. 14)

Slovakia, Slovak

Kaţdý má spôsobilosť na práva. (Čl. 14)

Employment Rights and Protection

Slovakia, English

(1) Everyone has the right to a free choice of profession and to training for it, as well as the right to engage in entrepreneurial or other gainful activity.
(2) Conditions and restrictions with regard to the execution of certain professions or activities may be laid down by law.
(3) Citizens have the right to work. The state shall materially and to an appropriate extent provide for citizens who are unable to exercise this right through no fault of their own. The conditions shall be laid down by law.
… (Art. 35)

Slovakia, Slovak

(1) Kaţdý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.
(2) Zákon môţe ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností.
(3) Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôţu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.
… (Čl. 35)