Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 66 results

Citizenship and Nationality

Slovakia, English

1. Conditions for the acquisition and loss of the citizenship of the Slovak Republic shall be laid down by law.
2. No one may be deprived of the citizenship of the Slovak Republic against his will. (Art. 5)

Slovakia, Slovak

(1) Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon.
(2) Nikomu nemoţno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli. (Čl. 5)

Citizenship and Nationality

Slovakia, English


(3) Everyone has the right to freely decide on his nationality. Any influence on this decision and any form of pressure aimed at suppressing of anyone’s nationality are forbidden.
… (Art. 12)

Slovakia, Slovak


(3) Kaţdý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.
... (Čl. 12)

Sexual and Reproductive Rights

Slovakia, English

(1) Everyone has the right to life. Human life is worthy of protection already before birth.
… (Art. 15)

Slovakia, Slovak

(1) Kaţdý má právo na ţivot. Ľudský ţivot je hodný ochrany uţ pred narodením.
... (Čl. 15)

Status of International Law

Slovakia, English


(2) The Slovak Republic recognizes and honors general rules of international law, international treaties by which it is bound and its other international obligations. (Art. 1)

Slovakia, Slovak


(2) Slovenská republika uznáva a dodrţiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. (Čl. 1)

Status of International Law

Slovakia, English

...
(2) The Slovak Republic may, by an international treaty ratified and promulgated in a manner laid down by law, or on the basis of such treaty, transfer the exercise of a part of its rights to the European Communities and European Union. Legally binding acts of the European Communities and European Union shall have primacy over the laws of the Slovak Republic. Undertaking of legally binding acts that require implementation shall be executed by law or a government ordinance pursuant to Article 120, paragraph 2.
...
(4) In order for any international treaties on human rights and fundamental freedoms, international political treaties, international treaties of military nature, international treaties establishing the membership of the Slovak Republic in international organizations, international economic treaties of general nature, international treaties whose execution requires a law and international treaties which directly constitute rights or obligations of natural persons or legal persons to be valid, an approval of the National Council of the Slovak Republic is required prior to their ratification.
(5) International treaties on human rights and fundamental freedoms, international treaties whose executions does not require a law and international treaties which directly establish rights or obligations of natural persons or legal persons and which were ratified and promulgated in a manner laid down by law shall have primacy over the laws. (Art. 7)

Slovakia, Slovak

...
(2) Slovenská republika môţe medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyţadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.
...
(4) Na platnosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných politických zmlúv, medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, medzinárodných zmlúv, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy, medzinárodných zmlúv, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, a medzinárodných zmlúv, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, sa vyţaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
(5) Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi. (Čl. 7)

Status of International Law

Slovakia, English

(1) Duties may be imposed

b) by international treaty pursuant to Article 7, paragraph 4 which directly establishes rights and obligations of natural persons or legal persons, or
… (Art. 13)

Slovakia, Slovak

(1) Povinnosti moţno ukladať

b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb,
… (Čl. 13)

Status of International Law

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on the compatibility of
a) laws with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated in a manner laid down by law,
b) Government ordinances, generally binding legal regulations issued by ministries and other central bodies of the state administration with the Constitution, constitutional laws, international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated in a manner laid down by law; and with laws,
c) generally binding ordinances pursuant to Article 68 with the Constitution, constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated as required by law, unless other court is making decision on them,
d) generally binding legal regulations issued by local state administration bodies and generally binding ordinances issued by local self administration bodies issued pursuant to Article 71, paragraph 2 with the Constitution,
constitutional laws and international treaties to which a consent was given by the National Council of the Slovak Republic and which were ratified and promulgated in a manner laid down by law, unless other court is making decision on them,

(3) If the Constitutional Court states by its decision that there is inconsistency between the legal regulations referred to in paragraph 1, the effect of the respective regulations, their parts or their provisions shall terminate. The bodies that issued these legal regulations are obliged to ensure within six months from promulgation of the decision of the Constitutional Court their compliance with the Constitution, constitutional laws and international treaties promulgated in a manner laid down by law and with respect to the regulations referred to in paragraph 1, letters b) and c) also with other laws, with respect to the regulations referred to in paragraph 1, letter d) with Government ordinances and with generally binding legal regulations issued by ministries and other central bodies of the state administration. If they fail to do so, the validity of such regulations, their parts or provisions shall terminate six months from promulgation of the decision.
(4) The Constitutional Court does not decide on compliance of a draft law, or a draft of other generally binding legal regulation, with the Constitution, an international treaty promulgated in a manner laid down by law, or with a constitutional law.
… (Art. 125)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o súlade
a) zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,
b) nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi,
c) všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd,
d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy podľa čl. 71 ods. 2 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ak o nich nerozhoduje iný súd.

(3) Ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, ţe medzi právnymi predpismi uvedenými v odseku 1 je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto právne predpisy vydali, sú povinné do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu uviesť ich do súladu s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, a ak ide o predpisy uvedené v odseku 1 písm. b) a c), aj s inými zákonmi, a ak ide o predpisy uvedené v odseku 1 písm. d), aj s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.
(4) Ústavný súd nerozhoduje o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne záväzného právneho predpisu s ústavou, s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo s ústavným zákonom.
… (Čl. 125)

Status of International Law

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on compliance of the concluded international treaties for which consent of the National Council of the Slovak Republic is required with the Constitution or a constitutional law.
(2) The petition for a decision pursuant to paragraph 1 may be filed with the Constitutional Court by the President of the Slovak Republic or the Government before submitting of the concluded international treaty for a deliberation to the National Council of the Slovak Republic.
(3) The Constitutional Court decides on the petition pursuant to paragraph 2 within the period laid down by law; if the Constitutional Court by its decision expresses that the international treaty is not in compliance with the Constitution or a constitutional law, such international treaty may not be ratified. (Art. 125a)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom.
(2) Návrh na rozhodnutie podľa odseku 1 môţe podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky alebo vláda pred tým, ako predloţí dojednanú medzinárodnú zmluvu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
(3) Ústavný súd rozhodne o návrhu podľa odseku 2 do lehoty ustanovenej zákonom; ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, ţe medzinárodná zmluva nie je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom, takú medzinárodnú zmluvu nemoţno ratifikovať. (Čl. 125a)

Status of International Law

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court decides on complaints by natural persons or legal persons objecting to violation of their basic rights and freedoms, or the basic rights and freedoms ensuing from an international treaty ratified by the Slovak Republic and promulgated in a manner laid down by law, unless other court makes decision on the protection of such rights and freedoms.
… (Art. 127)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o sťaţnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.
… (Čl. 127)

Status of International Law

Slovakia, English

There shall be no appeal against a decision of the Constitutional Court; this however does not apply if due to a decision by a body of an international organization set up to ensure the observance of international agreements binding for the Slovak Republic, the Slovak Republic has the obligation in proceedings before the Constitutional Court to reopen a final decision of the Constitutional Court. (Art. 133)

Slovakia, Slovak

Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemoţno podať opravný prostriedok; to neplatí ak rozhodnutím orgánu medzinárodnej organizácie zriadeného na uplatňovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred ústavným súdom znovu preskúmať uţ prijaté rozhodnutie ústavného súdu. (Čl. 133)