Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 65 results

Status of the Constitution

Viet Nam, English

A citizen has the obligation to obey the Constitution and law;
… (Art. 46)

Viet Nam, Vietnamese

Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật;
… (Điều 46)

Status of the Constitution

Viet Nam, English

1. The Constitution is the fundamental and supreme law of the Socialist Republic of Vietnam.
All other legal documents must conform to the Constitution.
All violations of the Constitution shall be dealt with.
2. The National Assembly and its agencies, the President, the Government, People’s Courts, People’s Procuracies, other agencies of the State and all the People shall defend the Constitution.
The mechanism to defend the Constitution shall be prescribed by a law. (Art. 119)

Viet Nam, Vietnamese

1. Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất.
Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.
Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.
2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.
Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định. (Điều 119)

Electoral Bodies

Viet Nam, English

1. The National Election Council is a body created by the National Assembly, responsible for the organisation of election of the National Assembly. It shall direct and coordinate the election of the People’s Councils at all levels.
2. The National Election Council comprises a President, Vice Presidents and members
3. The details of organisation, duties and authorities of the National Election Council and the number of its members shall be provided by the law. (Art. 117)

Viet Nam, Vietnamese

1. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
2. Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.
3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do luật định. (Điều 117)

Political Rights and Association

Viet Nam, English

Citizens who reach the age of eighteen have the right to vote in referenda organized by the State. (Art. 29)

Viet Nam, Vietnamese

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. (Điều 29)

Political Rights and Association

Viet Nam, English

Citizens have the right to freedom of speech and freedom of the press, and have the right of access to information, the right to assembly, the right to association, and the right to demonstrate. The exercise of those rights shall be prescribed by law. (Art. 25)

Viet Nam, Vietnamese

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. (Điều 25)

Political Rights and Association

Viet Nam, English

Every citizen who reaches the age of eighteen has the right to vote.
Every citizen who reaches the age of twenty-one has the right to stand for election to the National Assembly or People’s Councils. The exercise of those rights shall be prescribed by a law. (Art. 27)

Viet Nam, Vietnamese

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Việc thực hiện các quyền này do luật định. (Điều 27)

Political Rights and Association

Viet Nam, English

...
2. The Trade Union of Vietnam, the Vietnam Peasants’ Association, the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam Women’s Union and the Vietnam War Veterans’ Association are socio-political organizations established on a voluntary basis to represent and protect the lawful and legitimate rights and interests of their members; and, together with other member organizations of the Vietnam Fatherland Front, coordinate and unify action within the Front.
… (Art. 9)

Viet Nam, Vietnamese

...
2. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập trên cơ ở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
… (Điều 9)

Political Parties

Viet Nam, English

1. The Communist Party of Vietnam - the Vanguard of the working class, concurrently the vanguard of the laboring people and Vietnamese nation, faithfully representing the interests of the working class, laboring people and entire nation, and acting upon the Marxist-Leninist doctrine and Ho Chi Minh Thought, is the force leading the State and society.
2. The Communist Party of Vietnam is closely associated with the People, shall serve the People, shall submit to the supervision of the People, and is accountable to the People for its decisions.
3. Organizations and members of the Communist Party of Vietnam shall operate within the framework of the Constitution and law. (Art. 4)

Viet Nam, Vietnamese

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. (Điều 4)

Legislature

Viet Nam, English

The National Assembly has the following tasks and powers:
1. To make and amend the Constitution; to make and amend laws;
… (Art. 70)

Viet Nam, Vietnamese

Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật;
… (Điều 70)

Legislature

Viet Nam, English

The National Assembly is the highest representative body of the People and the highest state power body of the Socialist Republic of Vietnam.
The National Assembly shall exercise constitutional and legislative powers, decide on important issues for the country, and conduct the supreme oversight over the activities of the State. (Art. 69)

Viet Nam, Vietnamese

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. (Điều 69)