Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 66 results

Employment Rights and Protection

Suriname, Dutch

De zorg van de Staat is gericht op:
...
b. de bestaanszekerheid van de gehele bevolking;
c. voldoende werkgelegenheid onder garanties van vrijheid en gerechtigheid;
... (Art. 4)

Suriname, English

The concern of the State is aimed at:

b. A Secured means of livelihood for the entire nation;
c. Sufficient employment under the guarantee of freedom and justice;
… (Art. 4)

Employment Rights and Protection

Suriname, Dutch


3. Het is de plicht van de Staat om alle ondernemingensgewijze produktie zoveel mogelijk te bevorderen en te waarborgen. (Art. 5)

Suriname, English


3. It is the duty of the State to promote and to guarantee as much as possible all types of entrepreneurial production. (Art. 5)

Employment Rights and Protection

Suriname, Dutch

De Staat draagt zorg voor het scheppen van omstandigheden, waardoor een optimale bevrediging van de basisbehoeften aan werk, ... verkregen wordt. (Art. 24)

Suriname, English

The state shall take care of the creation of conditions in which an optimal satisfaction of the basic needs for work, ... is obtained. (Art. 24)

Employment Rights and Protection

Suriname, Dutch

Arbeid is het belangrijkste middel voor de ontplooiing van de mens en een belangrijke bron van welvaart. (Art. 25)

Suriname, English

Labor is the most important means of human development and an important source of wealth. (Art. 25)

Employment Rights and Protection

Suriname, Dutch

1. Een ieder heeft het recht op werk, in overeenstemming met zijn capaciteit.
2. De plicht om te werken is onlosmakelijk verbonden aan het recht op werk.
3. Een ieder heeft het recht van vrije keuze van beroep en werk, behoudens bepalingen, opgelegd bij wet.
4. Een ieder heeft recht op initiatief voor economische produktie. (Art. 26)

Suriname, English

1. Everyone has the right to work, in accordance with his capacities.
2. The duty to work is inseparably linked to the right to work.
3. Everyone has the right of free choice of profession and work, except for regulations imposed by law.
4. Everyone has the right of initiative for economic production. (Art. 26)

Employment Rights and Protection

Suriname, Dutch

1. Het is de plicht van de Staat om het recht op werk zoveel mogelijk te waarborgen door:
a. een planmatige beleid te voeren, gericht op volledige werkgelegenheid;
b. ontslag zonder gegronde redenen of om politieke of ideologische gronden te verbieden;
c. gelijkheid van kansen bij de keuze van beroep en soort werk te garanderen, alsmede te verbieden dat toegang tot enige functie of beroep wordt verhinderd of beperkt op grond van iemands geslacht;
d. beroepsopleiding voor werknemers te bevorderen.
2. De Staat draagt zorg voor het scheppen van de omstandigheden voor de optimale bevordering van initiatieven voor de economische produktie. (Art. 27)

Suriname, English

1. It shall be the duty of the State to guarantee the right to work, as much as possible by:
a. Following a planned policy, aimed at full employment;
b. Forbidding the discharge without sufficient cause or for political or ideological reasons;
c. Guaranteeing equal opportunity in the choice of profession and type of work and forbidding that access to any function or profession by prevented or limited on grounds of sex;
d. Promoting professional training for employees.
2. The State shall take care of the creation of conditions for the optimal promotion of initiatives for economic production. (Art. 27)

Employment Rights and Protection

Suriname, Dutch

Alle werknemers zijn, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst of politieke overtuiging, gerechtigd tot:
a. beloning voor hun werk naar gelang van hoeveelheid, aard, kwaliteit en ervaring op basis van het beginsel van gelijk loon, voor gelijke arbeid;
b. het verrichten van hun taak onder menswaardige omstandigheden, ten einde zelfontplooiing mogelijk te maken;
c. veilige en gezonde arbeidsomstandigheden;
d. voldoende rust en ontspanning. (Art. 28)

Suriname, English

All employees have, independent of age, sex, race, nationality, religion or political opinions, the right to:
a. Remuneration for their work corresponding to quantity, type, quality and experience on the basis of equal pay for equal work;
b. The performance of their task under humane conditions, in order to enable self-development;
c. Safe and healthy working condition;
d. Sufficient rest and recreation. (Art. 28)

Employment Rights and Protection

Suriname, Dutch

Het is de plicht van de Staat om de voorwaarden voor werk, beloning en rust, waartoe de werknemers gerechtigd zijn aan te geven, in het bijzonder door:
a. regelingen te treffen ten aanzien van lonen, werktijden, arbeidsomstandigheden en speciale werkerscategoriën;
b. bijzondere bescherming te verlenen op het werk voor vrouwen tijdens en na de zwangerschap, voor minderjarigen, minder validen en voor degenen, die betrokken zijn bij werkzaamheden die bijzondere inspanning vereisen of die werkzaam zijn in ongezonde of gevaarlijke omstandigheden. (Art. 29)

Suriname, English

It is the duty of the State to indicate the conditions for work, remuneration and rest to which employees are entitled, especially by:
a. Making regulations with regard to wages, time of work, about conditions and special categories of workers;
b. Supplying special protection on the job for women before and after pregnancy, for minors, disabled persons and for those who are engaged in work which demands special efforts or who work in unhealthy or dangerous conditions. (Art. 29)

Employment Rights and Protection

Suriname, Dutch


6. Werkende vrouwen hebben recht op zwangerschapsverlof, met behoud van loon of salaris. (Art. 35)

Suriname, English


6. Working women shall be entitled to paid maternity leave. (Art. 35)

Jurisdiction and Access

Suriname, Dutch

1. Er is een Constitutioneel Hof, zijnde een onafhankelijk orgaan, dat gevormd wordt door de voorzitter, de vice-voorzitter en drie leden, die – evenals de drie plaatsvervangende leden – voor een periode van vijf jaren op voordracht van De Nationale Assemblée door de President worden benoemd.
2. Het Constitutioneel Hof heeft tot taak:
a. het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de Grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties;
b. Het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met één of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten.
... (Art. 144)

Suriname, English

1. There shall be a Constitutional Court which is an independent body composed of a President, Vice-President and three members, who -as well as the three deputy members -shall be appointed for a period of five years at the recommendation of the National Assembly.
2. The tasks of the Constitutional Court shall be:
a. to verify the purport of Acts or parts thereof against the Constitution, and against applicable agreements concluded with other states and with international organization;
b. to assess the consistency of decisions of government institutions with one or more of the constitutional rights mentioned in Chapter V3.
… (Art. 144)