Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 54 results

Education

Suriname, Dutch

1. De Staat erkent en waarborgt het recht van alle burgers op onderwijs en biedt hun gelijke kansen op scholing.
2. Bij de uitvoering van zijn onderwijsbeleid is het de plicht van de Staat om:
a. verplicht en vrij algemeen lager onderwijs te verzekeren;
b. duurzaam onderwijs te verzekeren en analfabetisme op te heffen;
c. alle burgers, in overeenstemming met hun capaciteiten toegang tot de hoogste niveaus van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en kunstzinnige schepping mogelijk te maken;
d. in fasen, vrij onderwijs op alle niveaus te verstrekken;
e. het onderwijs af te stemmen op de produktieve en sociale behoeften van de samenleving. (Art. 39)

Suriname, English

The State shall recognize and guarantee the right of all citizens to education and shall offer them equal opportunity for schooling. In the execution of its education policy the State shall be under the obligation:
a. To assure obligatory and free general primary education;
b. To assure durable education and to end analphabetism;
c. To enable all citizens to attain the highest levels of education, scientific research and artistic creation, in accordance with their capacities;
d. To provide, in phases, free education on all levels;
e. To tune education to the productive and social needs of the society. (Art. 39)

Education

Suriname, Dutch

1. Een ieder heeft het recht op onderwijs en cultuurbeleving.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de Staat op alle onderwijsinstellingen van publieke aard ter naleving van het nationaal onderwijsbeleid en door de Staat vastgestelde normen betreffende het onderwijs.
3. Het beoefenen van wetenschap en technologie is vrij.
4. De Staat bevordert het soort onderwijs en de omstandigheden, waaronder schoolonderwijs en andere vormen van onderwijs kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een democratische en sociaalrechtvaardige samenleving.
… (Art. 38)

Suriname, English

1. Everyone shall have a right to education and cultural expression.
2. Education shall be free, subject to State supervision of all public educational institutions, in order that the national education policy and educational standards laid down by the State shall be observed.
3. The practice of science and technology shall be free.
4. The State shall promote the kind of education and the conditions under which school education and other forms of education can contribute to the development of a democratic and socially just society.
… (Art. 38)

Property, Inheritance and Land Tenure

Suriname, Dutch

1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen.
… (Art. 8)

Suriname, English

1. All who are within the territory of Suriname shall have an equal claim to protection of person and property.
… (Art. 8)

Property, Inheritance and Land Tenure

Suriname, Dutch

1. Eigendom, zowel van de gemeenschap als van het individu, vervult een maatschappelijke functie. Een ieder heeft het recht op ongestoord genot van zijn eigendom behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien.
… (Art. 34)

Suriname, English

1. Property, of the community as well as of the private person, shall fulfill a social function. Everyone has the right to undisturbed enjoyment of his property subject to the limitations which stem from the law.
… (Art. 34)

Citizenship and Nationality

Suriname, Dutch

1. Wie Surinamer en ingezetene is, wordt bij wet bepaald.
2. Naturalisatie wordt bij wet geregeld. ... (Art. 3)

Suriname, English

1. Who is a Suriname national and who is a resident shall be decided by law.
2. Naturalization shall be regulated by law. … (Art. 3)

Jurisdiction and Access

Suriname, Dutch

2. Het Constitutioneel Hof heeft tot taak:
a. het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de Grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties;
b. Het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met één of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten.
... (Art. 144)

Suriname, English

2. The tasks of the Constitutional Court shall be:
a. to verify the purport of Acts or parts thereof against the Constitution, and against applicable agreements concluded with other states and with international organization;
b. to assess the consistency of decisions of government institutions with one or more of the constitutional rights mentioned in Chapter V.
… (Art. 144)

Equality and Non-Discrimination

Suriname, Dutch

1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen.
2. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden. (Art. 8)

Suriname, English

1. All who are within the territory of Suriname shall have an equal claim to protection of person and property.
2. No one shall be discriminated against on the grounds of birth, sex, race, language, religious origin, education, political beliefs, economic position or any other status. (Art. 8)

Equality and Non-Discrimination

Suriname, Dutch

WIJ, HET VOLK VAN SURINAME, …
bewust van de wil, onze economische, sociale en culturele ontwikkeling in volle vrijheid zelf te bepalen, overtuigd van onze plicht de principes van vrijheid, gelijkheid en democratie alsmede de fundamentele rechten en vrijheden van de mens te eerbiedigen en te waarborgen, ... (Preambule)

Suriname, English

WE, THE PEOPLE OF SURINAME, …
assured of the will to determine our economic, social and cultural development in full freedom convinced of our duty to honor and to guarantee the principles of freedom, equality and democracy as well as the fundamental rights and freedoms of man, … (Preamble)

Political Rights and Association

Suriname, Dutch

1. De leden van De Nationale Assemblée worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen die de Surinaamse nationaliteit bezitten en de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
… (Art. 57)

Suriname, English

1. The members of the National Assembly shall be elected directly by the inhabitants having Suriname nationality and having reached the age of eighteen years.
… (Art. 57)

Political Parties

Suriname, Dutch

1. De Staat erkent de bevoegdheid van de burgers om politieke organisaties op te richten, behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien.
2. Politieke organisaties moeten de nationale souvereiniteit en de democratie respecteren.
3. Bij het uitoefenen van haar bevoegdheden moeten de politieke organisaties het navolgende in acht nemen:
a. de doelstellingen mogen niet strijdig en onverenigbaar zijn met de Grondwet en met de wetten;
b. de organisaties moeten voor elke Surinaamse burger, die voldoet aan de door de wet te stellen criteria, toegankelijk zijn, mits deze de beginselen van de partij onderschrijft;
c. de interne organisatie moet democratisch zijn, hetgeen onder meer tot uitdrukking dient te worden gebracht door:
- regelmatige bestuursverkiezingen;
- het vereiste dat voorgedragen kandidaten voor de volksvertegenwoordigingen binnen de partijstructuren moeten zijn verkozen;
d. de kiezers in staat te stellen kennis te kunnen nemen van het beginselprogramma en het verkiezingsprogramma van de politieke organisaties;
e. jaarlijkse publikaties van inkomstenbronnen en rekeningen in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en tenminste een dagblad;
f. het functioneren moet beantwoorden aan de beginselen van behoorlijk bestuur, alsmede aan de gestelde wettelijke regels voor de waarborging van de openbaarheid en inzichtelijkheid;
g. het samenstellen van een programma, met als enig doel de behartiging van het nationaal belang. (Art. 53)

Suriname, English

1. The State shall accept the freedom of citizens to create political organizations, subject to the limitations which stem from the law.
2. Political organizations shall respect the national sovereignty and democracy.
3. In exercising their rights the political organizations shall take into account the following:
a. Their goals may not be in violation of or incompatible with the Constitution and the laws;
b. The organization shall be accessible to the Suriname citizen, who fulfills criteria to be defined by law provided that he agrees upon the basic principles of the party.
c. The internal organization must be democratic, which shall be evidenced inter alia by:
- regular committee elections;
- the prerequisite that candidates proposed of the chamber of representatives shall be elected within the party structures;
d. The electorate shall be informed of the political program and the election program of the political organizations;
e. Annual publications of sources of income and accounts shall be made in the Official Journal of the Republic of Suriname and at least one newspaper;
f. Their functioning shall be in accordance with principles of good administration, and with prescribed legal rules for the guaranteeing of openness and transparency;
g. The drafting of a programme, with as sole goal the promotion of the national interest. (Art. 53)