Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 54 results

Education

Suriname, Dutch

1. De Staat erkent en waarborgt het recht van alle burgers op onderwijs en biedt hun gelijke kansen op scholing.
2. Bij de uitvoering van zijn onderwijsbeleid is het de plicht van de Staat om:
a. verplicht en vrij algemeen lager onderwijs te verzekeren;
b. duurzaam onderwijs te verzekeren en analfabetisme op te heffen;
c. alle burgers, in overeenstemming met hun capaciteiten toegang tot de hoogste niveaus van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en kunstzinnige schepping mogelijk te maken;
d. in fasen, vrij onderwijs op alle niveaus te verstrekken;
e. het onderwijs af te stemmen op de produktieve en sociale behoeften van de samenleving. (Art. 39)

Suriname, English

The State shall recognize and guarantee the right of all citizens to education and shall offer them equal opportunity for schooling. In the execution of its education policy the State shall be under the obligation:
a. To assure obligatory and free general primary education;
b. To assure durable education and to end analphabetism;
c. To enable all citizens to attain the highest levels of education, scientific research and artistic creation, in accordance with their capacities;
d. To provide, in phases, free education on all levels;
e. To tune education to the productive and social needs of the society. (Art. 39)

Citizenship and Nationality

Suriname, Dutch

1. Wie Surinamer en ingezetene is, wordt bij wet bepaald.
2. Naturalisatie wordt bij wet geregeld. ... (Art. 3)

Suriname, English

1. Who is a Suriname national and who is a resident shall be decided by law.
2. Naturalization shall be regulated by law. … (Art. 3)

Education

Suriname, Dutch

1. Een ieder heeft het recht op onderwijs en cultuurbeleving.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de Staat op alle onderwijsinstellingen van publieke aard ter naleving van het nationaal onderwijsbeleid en door de Staat vastgestelde normen betreffende het onderwijs.
3. Het beoefenen van wetenschap en technologie is vrij.
4. De Staat bevordert het soort onderwijs en de omstandigheden, waaronder schoolonderwijs en andere vormen van onderwijs kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een democratische en sociaalrechtvaardige samenleving.
… (Art. 38)

Suriname, English

1. Everyone shall have a right to education and cultural expression.
2. Education shall be free, subject to State supervision of all public educational institutions, in order that the national education policy and educational standards laid down by the State shall be observed.
3. The practice of science and technology shall be free.
4. The State shall promote the kind of education and the conditions under which school education and other forms of education can contribute to the development of a democratic and socially just society.
… (Art. 38)

Property, Inheritance and Land Tenure

Suriname, Dutch

1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen.
… (Art. 8)

Suriname, English

1. All who are within the territory of Suriname shall have an equal claim to protection of person and property.
… (Art. 8)

Jurisdiction and Access

Suriname, Dutch

2. Het Constitutioneel Hof heeft tot taak:
a. het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de Grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties;
b. Het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met één of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten.
... (Art. 144)

Suriname, English

2. The tasks of the Constitutional Court shall be:
a. to verify the purport of Acts or parts thereof against the Constitution, and against applicable agreements concluded with other states and with international organization;
b. to assess the consistency of decisions of government institutions with one or more of the constitutional rights mentioned in Chapter V.
… (Art. 144)

Equality and Non-Discrimination

Suriname, Dutch

1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen.
2. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden. (Art. 8)

Suriname, English

1. All who are within the territory of Suriname shall have an equal claim to protection of person and property.
2. No one shall be discriminated against on the grounds of birth, sex, race, language, religious origin, education, political beliefs, economic position or any other status. (Art. 8)

Property, Inheritance and Land Tenure

Suriname, Dutch

1. Eigendom, zowel van de gemeenschap als van het individu, vervult een maatschappelijke functie. Een ieder heeft het recht op ongestoord genot van zijn eigendom behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien.
… (Art. 34)

Suriname, English

1. Property, of the community as well as of the private person, shall fulfill a social function. Everyone has the right to undisturbed enjoyment of his property subject to the limitations which stem from the law.
… (Art. 34)

Equality and Non-Discrimination

Suriname, Dutch

WIJ, HET VOLK VAN SURINAME, …
bewust van de wil, onze economische, sociale en culturele ontwikkeling in volle vrijheid zelf te bepalen, overtuigd van onze plicht de principes van vrijheid, gelijkheid en democratie alsmede de fundamentele rechten en vrijheden van de mens te eerbiedigen en te waarborgen, ... (Preambule)

Suriname, English

WE, THE PEOPLE OF SURINAME, …
assured of the will to determine our economic, social and cultural development in full freedom convinced of our duty to honor and to guarantee the principles of freedom, equality and democracy as well as the fundamental rights and freedoms of man, … (Preamble)

Equality and Non-Discrimination

Suriname, Dutch

De sociale ordening rust in beginsel op een samenleving, waarin alle Surinamers dezelfde rechten en plichten hebben. (Art. 45)

Suriname, English

The social order shall be based in principle on a society, wherein all Suriname citizens have equal rights and obligations. (Art. 45)

Marriage and Family Life

Suriname, Dutch

1. Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezin, zijn woning en van zijn eer en goede naam.
… (Art. 17)

Suriname, English

1. Everyone has a right to respect of his privacy, his family life, his home and his honor and good name.
… (Art. 17)