Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 66 results

Citizenship and Nationality

Suriname, Dutch

1. Wie Surinamer en ingezetene is, wordt bij wet bepaald.
2. Naturalisatie wordt bij wet geregeld.
... (Art. 3)

Suriname, English

1. Who is a Suriname national and who is a resident shall be decided by law.
2. Naturalization shall be regulated by law.
… (Art. 3)

Public Institutions and Services

Suriname, Dutch

De sociale doelstellingen van de Staat zijn gericht op:

c. het garanderen van een politiekvoering die strekt tot verhoging van welzijn en welvaart van de samenleving, gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, de integrale en evenwichtige ontwikkeling van Staat en maatschappij;
d. een rechtvaardige verdeling van het nationaal inkomen, gericht op een rechtvaardige spreiding van welzijn en welvaart over alle lagen van de bevolking;
e. regionale spreiding van leefvoorzieningen en economische activiteiten;
… (Art. 6)

Suriname, English

The social objectives of the State shall aim at:

c. Guaranteeing a government policy aimed at raising the standard of living and of well-being of the society, based upon social justice, the integral and balanced development of State and society;
d. An equitable distribution of the national income, directed towards a fair distribution of well-being and wealth over all strata of the population;
e. Regional spreading of public utilities and economic activities;
… (Art. 6)

Public Institutions and Services

Suriname, Dutch

De Staat draagt zorg voor het scheppen van omstandigheden, waardoor een optimale bevrediging van de basisbehoeften aan het werk, voeding, gezondheid, onderwijs, energie, kleding en communicatie verkregen wordt. (Art. 24)

Suriname, English

The state shall take care of the creation of conditions in which an optimal satisfaction of the basic needs for work, food, health care, education, energy, clothing and communication is obtained. (Art. 24)

Public Institutions and Services

Suriname, Dutch

Ter bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling naar een sociaal-rechtvaardige samenleving wordt bij wet een ontwikkelingsplan vastgesteld, met inachtneming van de nationale en sociaal-economische doelstellingen van de Staat. (Art. 40)

Suriname, English

In order to promote the socioeconomic development towards a socially just society, a development plan shall be determined by law, taking into consideration the national and socioeconomic goals of the State. (Art. 40)

Public Institutions and Services

Suriname, Dutch

Het beleid inzake sociale zekerheid voor weduwen, wezen, bejaarden, invaliden en arbeidsongeschikten wordt bij wet aangegeven. (Art. 50)

Suriname, English

The policy in relation to social security for widows, orphans, the aged, invalids and incapacitated workers shall be indicated by law. (Art. 50)

Protection from Violence

Suriname, Dutch


4. De Republiek Suriname bevordert de solidariteit en samenwerking metandere volkeren in de strijd tegen kolonialisme, neokolonialisme, racisme, genocide en in de strijd voor nationale bevrijding, vrede en sociale vooruitgang.
… (Art. 7)

Suriname, English


4. The Republic of Suriname promotes the solidarity and collaboration with other peoples in the combat against colonialism, neo-colonialism, racism, genocide and in the combat for national liberation, peace and social progress.
... (Art. 7)

Protection from Violence

Suriname, Dutch

1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen.
… (Art. 8)

Suriname, English

1. All who are within the territory of Suriname shall have an equal claim to protection of person and property.
… (Art. 8)

Protection from Violence

Suriname, Dutch

Niemand kan worden gedwongen dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten. (Art. 15)

Suriname, English

No one shall be obliged to do forced or compulsory labor. (Art. 15)

Protection from Violence

Suriname, Dutch

1. Een ieder heeft het recht op fysieke, psychische en morele integriteit.
2. Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, vernederende of onmenselijke behandeling of straf. (Art. 9)

Suriname, English

1. Everyone has a right to physical, mental and moral integrity.
2. No one may be submitted to torture, degrading or inhuman treatment or punishment. (Art. 9)

Protection from Violence

Suriname, Dutch

1. Een ieder heeft het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid.
... (Art. 16)

Suriname, English

1. Everyone has the right to personal liberty and safety.
… (Art. 16)