Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 66 results

Property, Inheritance and Land Tenure

Suriname, Dutch

1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen.
… (Art. 8)

Suriname, English

1. All who are within the territory of Suriname shall have an equal claim to protection of person and property.
… (Art. 8)

Property, Inheritance and Land Tenure

Suriname, Dutch

1. Eigendom, zowel van de gemeenschap als van het individu, vervult een maatschappelijke functie. Een ieder heeft het recht op ongestoord genot van zijn eigendom behoudens de beperkingen die uit het recht voortvloeien.
… (Art. 34)

Suriname, English

1. Property, of the community as well as of the private person, shall fulfill a social function. Everyone has the right to undisturbed enjoyment of his property subject to the limitations which stem from the law.
… (Art. 34)

Electoral Bodies

Suriname, Dutch

Alles wat verder het kiesrecht betreft, de instelling van een onafhankelijk kiesbureau en zijn bevoegdheden, de indeling van Suriname in kiesdistricten, de verdeling van de zetels van De Nationale Assemblée per kiesdistrict en de methoden, volgens welke de regeling van de zeteltoewijzing plaatsvindt, worden geregeld bij wet. Deze wet dient met 2/3 meerderheid te worden aangenomen. (Art. 60)

Suriname, English

Everything else relating to universal suffrage, the creation of an independent electoral council and its authority the division of Suriname in electoral districts, the repartition of seats in the National Assembly by electoral district and the methods according to which the allocation of seats takes place shall be regulated by law. This law shall be passed with a 2/3 majority. (Art. 60)

Vice-President

Suriname, Dutch

1. De President en de Vice-President worden door De Nationale Assemblée voor vijf jaren gekozen. De Ambtstermijn van de President eindigt bij de beëdiging van een nieuw gekozen President. Indien het ambt vacant wordt, begint voor de daaropvolgende gekozen President een nieuwe ambtstermijn.
2. Het bepaalde in het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op de Vice-President. (Art. 91)

Suriname, English

1. The President and the Vice-President are elected by the National Assembly for five years. The term of office of the President is terminated at the swearing in of a newly appointed President. If the office becomes vacant, then the following President to be elected begins a new term of office.
2. The provisions of the previous paragraph apply equally to the Vice-President. (Art. 91)

Legislature

Suriname, Dutch

De Nationale Assemblée vertegenwoordigt het volk van de Republiek Suriname en brengt de souvereine wil van de natie tot uitdrukking.
De Nationale Assemblée is het hoogste orgaan van de Staat. (Art. 55)

Suriname, English

1. The National Assembly represents the people of the Republic of Suriname and expresses the sovereign will of the nation.
2. The National Assembly is the highest organ of the State. (Art. 55)

Head of State

Suriname, Dutch

De uitvoerende Macht berust bij de President. (Art. 99)

Suriname, English

The executive power is vested in the President. (Art. 99)

Head of State

Suriname, Dutch

1. Om tot President of Vice-President te kunnen worden gekozen moet een kandidaat:
- de Surinaamse nationaliteit bezitten;
- de leeftijd van dertig jaren hebben bereikt;
- niet uitgesloten zijn van het passief en het actief kiesrecht;
- geen handelingen hebben verricht strijdig met de Grondwet;
2. Voorafgaand aan zijn kandidatuur moet hij tenminste zes jaren woonplaats en hoofd- of werkelijk verblijf in Suriname hebben gehad. (Art. 92)

Suriname, English

1. To be eligible for appointment as President or Vice-President a candidate must:
- possess the Suriname nationality;
- have reached the age of thirty;
- not be excluded from the right of active and passive suffrage;
- not have acted in violation of the Constitution.
2. Before submitting his candidacy, he must have had his domicile and main and real residence in Suriname for at least six years. (Art. 92)

Head of State

Suriname, Dutch

1. De President is Staatshoofd van de Republiek Suriname, Hoofd van de Regering, Voorzitter van de Staatsraad en van de Veiligheidsraad.
… (Art. 90)

Suriname, English

1. The President is Head of State of the Republic of Suriname, Head of Government, Chairman of the Council of State and of the Security Council.
… (Art. 90)

Head of State

Suriname, Dutch

1. De President en de Vice-President worden door De Nationale Assemblée voor vijf jaren gekozen. ... (Art. 91)

Suriname, English

1. The President and the Vice-President are elected by the National Assembly for five years. ... (Art. 91)

Government

Suriname, Dutch

1. De Raad van Ministers is het hoogste uitvoerende en administratieve orgaan van de Regering.
2. De Ministers vormen tezamen De Raad van Ministers, welke wordt voorgezeten door de Vice-President.
3. De Raad van Ministers heeft ten minste één vice-voorzitter. (Art. 119)

Suriname, English

1. The Council of Ministers is the highest executive and administrative organ of the Government.
2. The Ministers together form the Council of Ministers, which is presided by the Vice-President.
3. The Council of Ministers has at least one deputy chairman. (Art. 119)