Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 44 results

Marriage and Family Life

Malta, English

(1) Subject to the provisions of sub-articles (4), (5) and (7) of this article, no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect.

(3) In this article, the expression "discriminatory" means affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective descriptions by race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation or gender identity whereby persons of one such description are subjected to disabilities or restrictions to which persons of another such description are not made subject or are accorded privileges or advantages which are not accorded to persons of another such description.
(4) Sub-article (1) of this article shall not apply to any law so far as that law makes provision -
...
(c) with respect to adoption, marriage, dissolution of marriage, burial, devolution of property on death or any matters of personal law not hereinbefore specified;
...
Provided that paragraph (c) of this sub-article shall not apply to any law which makes any provision that is discriminatory, either of itself or in its effect by affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective description by sex.
... (Art. 45)

Malta, Maltese

(1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (4), (5) u (7) ta’ dan l-artikolu, ebda liġi ma għandha tagħmel xi disposizzjoni li tkun diskriminatorja sew fiha nnifisha jew fl-effett tagħha.

(3) F’dan l-artikolu, il-kelma "diskriminatorju" tfisser għoti ta’ trattament differenti lil persuni differenti attribwibbli għal kollox jew prinċipalment għad-deskrizzjoni tagħhom rispettiva skont irrazza, post ta’ oriġini, opinjonijiet politiċi, kulur, fidi, sess, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru li minħabba fihom persuni ta’ deskrizzjoni waħda bħal dawn ikunu suġġetti għal inkapaċitajiet jew restrizzjonijiet li persuni ta’ deskrizzjoni oħra bħal dawn ma jkunux suġġetti għalihom jew ikunu mogħtija privileġġi jew vantaġġi li ma jkunux mogħtija lil persuni ta’ deskrizzjoni oħra bħal dawn.
(4) Is-subartikolu (1) ta’ dan l-artikolu ma għandux jgħodd għal xi liġi safejn dik il-liġi tipprovdi –

(ċ) dwar adozzjoni, żwieġ, xoljiment ta’ żwieġ, dfin, devoluzzjoni ta’ proprjetà mal-mewt jew xi ħwejjeġ ta’ liġi personali mhux hawn qabel speċifikati;

Iżda l-paragrafu (ċ) ta’ dan is-subartikolu ma għandux japplika għal xi liġi li tagħmel xi disposizzjoni li tkun diskriminatorja sew fiha nnifisha jew fl-effett tagħha, billi tagħti trattament differenti lil persuni differenti attribwibbli għal kollox jew prinċipalment għad-deskrizzjoni tagħhom skont is-sess.
… (Art. 45)

Marriage and Family Life

Malta, English

Whereas every person in Malta is entitled to the fundamental rights and freedoms of the individual, that is to say, the right, whatever his race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation or gender identity, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all of the following, namely –
...
(c) respect for his private and family life,
... (Art. 32)

Malta, Maltese

Billi kull persuna f’Malta hija intitolata għad-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individwu, jiġifieri, id-dritt, tkun xi tkun ir-razza, post ta’ oriġini, fehmiet politiċi, kulur, twemmin, sess, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru tagħha, iżda suġġett għar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn u talinteress pubbliku, għal kull waħda u kollha kemm huma dawn li ġejjin, jiġifieri-

(ċĊ) ir-rispett għall-ħajja privata u familjari tiegħu,
… (Art. 32)

Affirmative Action (Broadly)

Malta, English

(1) Subject to the provisions of sub-articles (4), (5) and (7) of this article, no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect.
(2) Subject to the provisions of sub-articles (6), (7) and (8) of this article, no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any written law or in the performance of the functions of any public office or any public authority.
(3) In this article, the expression "discriminatory" means affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective descriptions by race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation or gender identity whereby persons of one such description are subjected to disabilities or restrictions to which persons of another such description are not made subject or are accorded privileges or advantages which are not accorded to persons of another such description.
...
(11) Nothing in the provisions of this article shall apply to any law or anything done under the authority of a law, or to any procedure or arrangement, in so far as such law, thing done, procedure or arrangement provides for the taking of special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women, and in so far only as such measures, taking into account the social fabric of Malta, are shown to be reasonably justifiable in a democratic society. (Art. 45)

Malta, Maltese

(1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (4), (5) u (7) ta’ dan l-artikolu, ebda liġi ma għandha tagħmel xi disposizzjoni li tkun diskriminatorja sew fiha nnifisha jew fl-effett tagħha.
(2) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (6), (7) u (8) ta’ dan l-artikolu, ħadd ma għandu jiġi trattat b’mod diskriminatorju minn xi persuna li taġixxi bis-saħħa ta’ xi liġi miktuba jew fil-qadi tal-funzjonijiet ta’ xi kariga pubblika jew xi awtorità pubblika.
(3) F’dan l-artikolu, il-kelma "diskriminatorju" tfisser għoti ta’ trattament differenti lil persuni differenti attribwibbli għal kollox jew prinċipalment għad-deskrizzjoni tagħhom rispettiva skont irrazza, post ta’ oriġini, opinjonijiet politiċi, kulur, fidi, sess, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru li minħabba fihom persuni ta’ deskrizzjoni waħda bħal dawn ikunu suġġetti għal inkapaċitajiet jew restrizzjonijiet li persuni ta’ deskrizzjoni oħra bħal dawn ma jkunux suġġetti għalihom jew ikunu mogħtija privileġġi jew vantaġġi li ma jkunux mogħtija lil persuni ta’ deskrizzjoni oħra bħal dawn.
...
(11) Ebda ħaġa fid-disposizzjonijiet ta’ dan l-artikolu ma għandha tgħodd għal xi liġi, jew għal xi ħaġa magħmula taħt lawtorità ta’ xi liġi, jew għal xi proċedura jew arranġament, sa fejn dik il-liġi, ħaġa magħmula, proċedura jew arranġament jipprovdu għat-tehid ta’ miżuri speċjali bil-għan li tiġi aċċellerata lugwaljanza de facto bejn irġiel u nisa, u sa fejn biss dawk il-miżuri, meħud kont tat-tessut soċjali ta’ Malta, ikunu murija li huma raġjonevolment ġustifikati f’soċjetà demokratika. (Art. 45)

Affirmative Action (Broadly)

Malta, English

The State shall promote the equal right of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights and for this purpose shall take appropriate measures to eliminate all forms of discrimination between the sexes by any person, organisation or enterprise; … (Art. 14)

Malta, Maltese

L-Istat għandu jippromwovi dritt ugwali ta’ rġiel u nisa li jgawdu d-drittijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ċivili u politiċi kollha u għal dan il-għan għandu jieħu dawk il-miżuri li jkunu ndikati biex jelimina kull forma ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi, minn kull persuna, organizzazzjoni jew azjenda; … (Art. 14)

Political Rights and Association

Malta, English

Whereas every person in Malta is entitled to the fundamental rights and freedoms of the individual, that is to say, the right, whatever his race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation or gender identity, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all of the following, namely –

(b) freedom of conscience, of expression and of peaceful assembly and association;
… (Art. 32)

Malta, Maltese

Billi kull persuna f’Malta hija intitolata għad-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individwu, jiġifieri, id-dritt, tkun xi tkun ir-razza, post ta’ oriġini, fehmiet politiċi, kulur, twemmin, sess, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru tagħha, iżda suġġett għar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn u talinteress pubbliku, għal kull waħda u kollha kemm huma dawn li ġejjin, jiġifieri-

(b) il-libertà ta’ kuxjenza, ta’ espressjoni u ta’ għaqda u assoċjazzjoni paċifika;
… (Art. 32)

Electoral Bodies

Malta, English

(1) There shall be an Electoral Commission for Malta.

(9) In the exercise of its functions under this Constitution the Electoral Commission shall not be subject to the direction or control of any other person or authority. (Art. 60)

Malta, Maltese

(1) Għandu jkun hemm Kummissjoni Elettorali għal Malta.

(9) Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha skont din ilKostituzzjoni l-Kummissjoni Elettorali ma tkunx suġġetta għaddirezzjoni jew kontroll ta’ xi persuna jew awtorità oħra. (Art. 60)

Government

Malta, English

Wherever there shall be occasion for the appointment of a Prime Minister, the President shall appoint as Prime Minister the member of the House of Representatives who, in his judgment, is best able to command the support of a majority of the members of that House and shall, acting in accordance with the advice of the Prime Minister, appoint the other Ministers from among the members of the House of Representatives: … (Art. 80)

Malta, Maltese

Kull meta jkun hemm lok għall-ħatra ta’ Prim Ministru, ilPresident għandu jaħtar bħala Prim Ministru l-membru tal-Kamra tad-Deputati li, fil-ġudizzju tiegħu, ikun l-aħjar li jkun jista’ jgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza tal-membri tal-Kamra u għandu, waqt li jaġixxi skont il-parir tal-Prim Ministru, jaħtar lill-Ministri l-oħra minn fost il-membri tal-Kamra tad-Deputati: … (Art. 80)

Political Rights and Association

Malta, English

(1) Except with his own consent or by way of parental discipline no person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of peaceful assembly and association, that is to say, his right peacefully to assemble freely and associate with other persons and in particular to form or belong to trade or other unions or associations for the protection of his interests.
… (Art. 42)

Malta, Maltese

(1) Ħlief bil-kunsens tiegħu stess jew bħala dixxiplina talġenituri ħadd ma għandu jiġi mfixkel fit-tgawdija tal-libertà tiegħu ta' għaqda u assoċjazzjoni paċifika, jiġifieri, id-dritt tiegħu li jingħaqad paċifikament u liberament u jassoċja ma' persuni oħra u b'mod partikolari li jifforma jew jappartjeni lil trade union jew unions jew assoċjazzjonijiet oħra għall-protezzjoni tal-interessi tiegħu.
… (Art. 42)

Legislature

Malta, English

Subject to the provisions of article 54 of this Constitution, a person shall be qualified to be elected as a member of the House of Representatives if, and shall not be qualified to be so elected unless, he has the qualifications for registration as a voter for the election of members of the House of Representatives mentioned in article 57 of this Constitution. (Art. 53)

Malta, Maltese

Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 54 ta’ din il-Kostituzzjoni, persuna tkun kwalifikata biex tkun eletta bħala membru tal-Kamra tad-Deputati jekk ikollha, u ma tkunx kwalifikata biex tkun hekk eletta kemm-il darba ma jkollhiex, ilkwalifiki għar-reġistrazzjoni bħala elettur għall-elezzjoni ta’ membri tal-Kamra tad-Deputati msemmija fl-artikolu 57 ta’ din il-Kostituzzjoni. (Art. 53)

Political Rights and Association

Malta, English

The State shall promote the equal right of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights and for this purpose shall take appropriate measures to eliminate all forms of discrimination between the sexes by any person, organisation or enterprise; … (Art. 14)

Malta, Maltese

L-Istat għandu jippromwovi dritt ugwali ta’ rġiel u nisa li jgawdu d-drittijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ċivili u politiċi kollha u għal dan il-għan għandu jieħu dawk il-miżuri li jkunu ndikati biex jelimina kull forma ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi, minn kull persuna, organizzazzjoni jew azjenda; … (Art. 14)