Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 49 results

Status of International Law

Malta, English

(1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the peace, order and good government of Malta in conformity with full respect for human rights, generally accepted principles of international law and Malta’s international and regional obligations in particular those assumed by the treaty of accession to the European Union signed in Athens on the 16th April, 2003.
… (Art. 65)

Malta, Maltese

(1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta’ din il-Kostituzzjoni, il-Parlament jista’ jagħmel liġijiet għall-paċi, ordni u gvernar tajjeb ta’ Malta b’mod konformi ma’ rispett sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji ġeneralment aċċettati tad-dritt internazzjonali u l-obbligi internazzjonali u reġjonali ta’ Malta partikolarment dawk assunti bit-trattat tal-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea iffirmat f’Ateni fis-16 ta’ April, 2003.
… (Art. 65)

Protection from Violence

Malta, English

Whereas every person in Malta is entitled to the fundamental rights and freedoms of the individual, that is to say, the right, whatever his race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation or gender identity, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all of the following, namely –
(a) life, liberty, security of the person,
… (Art. 32)

Malta, Maltese

Billi kull persuna f’Malta hija intitolata għad-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individwu, jiġifieri, id-dritt, tkun xi tkun ir-razza, post ta’ oriġini, fehmiet politiċi, kulur, twemmin, sess, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru tagħha, iżda suġġett għar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn u tal-interess pubbliku, għal kull waħda u kollha kemm huma dawn li ġejjin, jiġifieri-
(a) il-ħajja, libertà, sigurtà tal-persuna,
… (Art. 32)

Protection from Violence

Malta, English

(1) No person shall be required to perform forced labour.
… (Art 35)

Malta, Maltese

(1) Ħadd ma għandu jkun meħtieġ jagħmel xogħol furzat.
… (Art 35)

Protection from Violence

Malta, English

(1) No person shall be subjected to inhuman or degrading punishment or treatment.

(3) (a) No law shall provide for the imposition of collective Punishments.
… (Art. 36)

Malta, Maltese

(1) Ħadd ma għandu jkun assoġġettat għal piena jew trattament inuman jew degradanti.

(3) (a) Ebda liġi ma għandha tipprovdi għall-impożizzjoni ta’ pieni kollettivi.
… (Art. 36)

Status of the Constitution

Malta, English

Subject to the provisions of sub-articles (7) and (9) of article 47 and of article 66 of this Constitution, if any other law is inconsistent with this Constitution, this Constitution shall prevail and the other law shall, to the extent of the inconsistency, be void. (Art. 6)

Malta, Maltese

Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (7) u (9) tal-artikolu 47 u tal-artikolu 66 ta’ din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma’ din il-Kostituzzjoni, din il- Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha, safejn tkun inkonsistenti, tkun bla effett. (Art. 6)

Employment Rights and Protection

Malta, English

The State recognises the right of all citizens to work and shall promote such conditions as will make this right effective. (Art. 7)

Malta, Maltese

L-Istat jirrikonoxxi d-dritt taċ-ċittadini kollha għal xogħol u għandu jġib ’il quddiem dawk il-kondizzjonijiet li jagħmlu dan id-dritt effettiv. (Art. 7)

Employment Rights and Protection

Malta, English

(1) The State shall protect work.
(2) It shall provide for the professional or vocational training and advancement of workers. (Art. 12)

Malta, Maltese

(1) L-Istat għandu jipproteġġi x-xogħol.
(2) Huwa għandu jipprovdi għat-tħarriġ professjonali jew ta’ vokazzjoni u miljorament tal-ħaddiema. (Art. 12)

Employment Rights and Protection

Malta, English

(1) The maximum number of hours of work per day shall be fixed by law.
(2) The worker is entitled to a weekly day of rest and to annual holidays with pay; he cannot renounce this right. (Art. 13)

Malta, Maltese

(1) L-akbar numru ta’ siegħat tax-xogħol kull jum għandu jkun stabbilit mil-liġi.
(2) Il-ħaddiem għandu dritt għal ġurnata mistrieħ fil-ġimgħa u għal btajjel annwali bi ħlas; huwa ma jistax jirrinunzja għal dan id-dritt. (Art. 13)

Employment Rights and Protection

Malta, English

The State shall promote the equal right of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights and for this purpose shall take appropriate measures to eliminate all forms of discrimination between the sexes by any person, organisation or enterprise; the State shall in particular aim at ensuring that women workers enjoy equal rights and the same wages for the same work as men. (Art. 14)

Malta, Maltese

L-Istat għandu jippromwovi dritt ugwali ta’ rġiel u nisa li jgawdu d-drittijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ċivili u politiċi kollha u għal dan il-għan għandu jieħu dawk il-miżuri li jkunu ndikati biex jelimina kull forma ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi, minn kull persuna, organizzazzjoni jew azjenda; l-Istat għandu b’mod partikolari jimmira li jiżgura li l-ħaddiema nisa jgawdu drittijiet indaqs u l-istess pagi għall-istess xogħol bħal irġiel. (Art. 14)

Employment Rights and Protection

Malta, English


(2) Workers are entitled to reasonable insurance on a contributory basis for their requirements in case of accident, illness, disability, old-age and involuntary unemployment.
… (Art. 17)

Malta, Maltese


(2) Il-ħaddiema għandhom dritt għal assigurazzjoni xierqa fuq bażi kontributorja għall-ħtiġiet tagħhom f’każ ta’ disgrazzja, mard, inkapaċità, xjuħija u disimpieg involontarju.
… (Art. 17)