Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 49 results

Status of International Law

Malta, English

(1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the peace, order and good government of Malta in conformity with full respect for human rights, generally accepted principles of international law and Malta’s international and regional obligations in particular those assumed by the treaty of accession to the European Union signed in Athens on the 16th April, 2003.
… (Art. 65)

Malta, Maltese

(1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta’ din il-Kostituzzjoni, il-Parlament jista’ jagħmel liġijiet għall-paċi, ordni u gvernar tajjeb ta’ Malta b’mod konformi ma’ rispett sħiħ għad-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji ġeneralment aċċettati tad-dritt internazzjonali u l-obbligi internazzjonali u reġjonali ta’ Malta partikolarment dawk assunti bit-trattat tal-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea iffirmat f’Ateni fis-16 ta’ April, 2003.
… (Art. 65)

Protection from Violence

Malta, English

Whereas every person in Malta is entitled to the fundamental rights and freedoms of the individual, that is to say, the right, whatever his race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation or gender identity, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all of the following, namely –
(a) life, liberty, security of the person,
… (Art. 32)

Malta, Maltese

Billi kull persuna f’Malta hija intitolata għad-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individwu, jiġifieri, id-dritt, tkun xi tkun ir-razza, post ta’ oriġini, fehmiet politiċi, kulur, twemmin, sess, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru tagħha, iżda suġġett għar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn u tal-interess pubbliku, għal kull waħda u kollha kemm huma dawn li ġejjin, jiġifieri-
(a) il-ħajja, libertà, sigurtà tal-persuna,
… (Art. 32)

Protection from Violence

Malta, English

(1) No person shall be required to perform forced labour.
… (Art 35)

Malta, Maltese

(1) Ħadd ma għandu jkun meħtieġ jagħmel xogħol furzat.
… (Art 35)

Protection from Violence

Malta, English

(1) No person shall be subjected to inhuman or degrading punishment or treatment.

(3) (a) No law shall provide for the imposition of collective Punishments.
… (Art. 36)

Malta, Maltese

(1) Ħadd ma għandu jkun assoġġettat għal piena jew trattament inuman jew degradanti.

(3) (a) Ebda liġi ma għandha tipprovdi għall-impożizzjoni ta’ pieni kollettivi.
… (Art. 36)

Property, Inheritance and Land Tenure

Malta, English

Whereas every person in Malta is entitled to the fundamental rights and freedoms of the individual, that is to say, the right, whatever his race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation or gender identity, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all of the following, namely –
(a) … the enjoyment of property and the protection of the law;
… (Art. 32)

Malta, Maltese

Billi kull persuna f’Malta hija intitolata għad-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individwu, jiġifieri, id-dritt, tkun xi tkun ir-razza, post ta’ oriġini, fehmiet politiċi, kulur, twemmin, sess, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru tagħha, iżda suġġett għar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn u tal-interess pubbliku, għal kull waħda u kollha kemm huma dawn li ġejjin, jiġifieri-
(a) … it-tgawdija ta’ proprjetà u l-protezzjoni tal-liġi;
… (Art. 32)

Property, Inheritance and Land Tenure

Malta, English

(1) Subject to the provisions of sub-articles (4), (5) and (7) of this article, no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect.
...
(3) In this article, the expression "discriminatory" means affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective descriptions by race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation or gender identity whereby persons of one such description are subjected to disabilities or restrictions to which persons of another such description are not made subject or are accorded privileges or advantages which are not accorded to persons of another such description.
(4) Sub-article (1) of this article shall not apply to any law so far as that law makes provision –

(c) with respect to adoption, marriage, dissolution of marriage, burial, devolution of property on death or any matters of personal law not hereinbefore specified;
...
Provided that paragraph (c) of this sub-article shall not apply to any law which makes any provision that is discriminatory, either of itself or in its effect by affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective description by sex.
… (Art. 45)

Malta, Maltese

(1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli (4), (5) u (7) ta’ dan l-artikolu, ebda liġi ma għandha tagħmel xi disposizzjoni li tkun diskriminatorja sew fiha nnifisha jew fl-effett tagħha.
...
(3) F’dan l-artikolu, il-kelma "diskriminatorju" tfisser għoti ta’ trattament differenti lil persuni differenti attribwibbli għal kollox jew prinċipalment għad-deskrizzjoni tagħhom rispettiva skont ir-razza, post ta’ oriġini, opinjonijiet politiċi, kulur, fidi, sess, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru li minħabba fihom persuni ta’ deskrizzjoni waħda bħal dawn ikunu suġġetti għal inkapaċitajiet jew restrizzjonijiet li persuni ta’ deskrizzjoni oħra bħal dawn ma jkunux suġġetti għalihom jew ikunu mogħtija privileġġi jew vantaġġi li ma jkunux mogħtija lil persuni ta’ deskrizzjoni oħra bħal dawn.
(4) Is-subartikolu (1) ta’ dan l-artikolu ma għandux jgħodd għal xi liġi safejn dik il-liġi tipprovdi –

(ċ) dwar adozzjoni, żwieġ, xoljiment ta’ żwieġ, dfin, devoluzzjoni ta’ proprjetà mal-mewt jew xi ħwejjeġ ta’ liġi personali mhux hawn qabel speċifikati;
...
Iżda l-paragrafu (ċ) ta’ dan is-subartikolu ma għandux japplika għal xi liġi li tagħmel xi disposizzjoni li tkun diskriminatorja sew fiha nnifisha jew fl-effett tagħha, billi tagħti trattament differenti lil persuni differenti attribwibbli għal kollox jew prinċipalment għad-deskrizzjoni tagħhom skont is-sess.
… (Art. 45)

Legislature

Malta, English

Subject to the provisions of article 54 of this Constitution, a person shall be qualified to be elected as a member of the House of Representatives if, and shall not be qualified to be so elected unless, that person has attained the age of eighteen years and he has the qualifications for registration as a voter for the election of members of the House of Representatives mentioned in paragraphs (a) and (c) of article 57 of this Constitution. (Art. 53)

Malta, Maltese

Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 54 ta’ din il-Kostituzzjoni, persuna tkun kwalifikata biex tkun eletta bħala membru tal-Kamra tad-Deputati jekk ikollha, u ma tkunx kwalifikata biex tkun hekk eletta kemm-il darba ma jkollhiex l-età ta’ tmintax-il sena u l-kwalifiki għar-reġistrazzjoni bħala elettur għall-elezzjoni ta’ membri tal-Kamra tad-Deputati msemmija fil-paragrafi (a) u (ċ) tal-artikolu 57 ta’ din il-Kostituzzjoni. (Art. 53)

Political Rights and Association

Malta, English

The State shall promote the equal right of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights and for this purpose shall take appropriate measures to eliminate all forms of discrimination between the sexes by any person, organisation or enterprise;
… (Art. 14)

Malta, Maltese

L-Istat għandu jippromwovi dritt ugwali ta’ rġiel u nisa li jgawdu d-drittijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ċivili u politiċi kollha u għal dan il-għan għandu jieħu dawk il-miżuri li jkunu ndikati biex jelimina kull forma ta’ diskriminazzjoni bejn is-sessi, minn kull persuna, organizzazzjoni jew azjenda;
… (Art. 14)

Political Rights and Association

Malta, English

Whereas every person in Malta is entitled to the fundamental rights and freedoms of the individual, that is to say, the right, whatever his race, place of origin, political opinions, colour, creed, sex, sexual orientation or gender identity, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all of the following, namely –

(b) freedom of conscience, of expression and of peaceful assembly and association;
… (Art. 32)

Malta, Maltese

Billi kull persuna f’Malta hija intitolata għad-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individwu, jiġifieri, id-dritt, tkun xi tkun ir-razza, post ta’ oriġini, fehmiet politiċi, kulur, twemmin, sess, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru tagħha, iżda suġġett għar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet ta’ oħrajn u tal-interess pubbliku, għal kull waħda u kollha kemm huma dawn li ġejjin, jiġifieri-

(b) il-libertà ta’ kuxjenza, ta’ espressjoni u ta’ għaqda u assoċjazzjoni paċifika;
… (Art. 32)

Political Rights and Association

Malta, English

(1) Except with his own consent or by way of parental discipline no person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of peaceful assembly and association, that is to say, his right peacefully to assemble freely and associate with other persons and in particular to form or belong to trade or other unions or associations for the protection of his interests.
… (Art. 42)

Malta, Maltese

(1) Ħlief bil-kunsens tiegħu stess jew bħala dixxiplina tal-ġenituri ħadd ma għandu jiġi mfixkel fit-tgawdija tal-libertà tiegħu ta' għaqda u assoċjazzjoni paċifika, jiġifieri, id-dritt tiegħu li jingħaqad paċifikament u liberament u jassoċja ma' persuni oħra u b'mod partikolari li jifforma jew jappartjeni lil trade union jew unions jew assoċjazzjonijiet oħra għall-protezzjoni tal-interessi tiegħu.
… (Art. 42)