Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 44 results

Citizenship and Nationality

Finland, English

A child acquires Finnish citizenship at birth and through the citizenship of its parents, as provided in more detail by an Act. Citizenship may also be granted upon notification or application, subject to the criteria determined by an Act.
No one can be divested of or released from his or her Finnish citizenship except on grounds determined by an Act and only if he or she is in possession of or will be granted the citizenship of another State. (Sec. 5)

Finland, Finnish

Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella.
Suomen kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän saa toisen valtion kansalaisuuden. (5 §)

Finland, Swedish

Barn får finskt medborgarskap vid födelsen och genom föräldrarnas medborgarskap enligt vad som närmare bestäms genom lag. Enligt grunder som bestäms i lag kan medborgarskap också beviljas efter anmälan eller på ansökan.
Ingen kan fråntas eller befrias från sitt finska medborgarskap annat än på i lag bestämda grunder och under förutsättning att han eller hon har eller får medborgarskap i en annan stat. (5 §)

Status of the Constitution

Finland, English


An international obligation shall not endanger the democratic foundations of the Constitution. (Sec. 94)

Finland, Finnish


Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. (94 §)

Finland, Swedish


En internationell förpliktelse får inte äventyra konstitutionens demokratiska grunder. (94 §)

Status of the Constitution

Finland, English

If, in a matter being tried by a court of law, the application of an Act would be in evident conflict with the Constitution, the court of law shall give primacy to the provision in the Constitution. (Sec. 106)

Finland, Finnish

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle. (106 §)

Finland, Swedish

Om tillämpningen av en lagbestämmelse i ett ärende som behandlas av en domstol uppenbart skulle strida mot grundlagen, skall domstolen ge grundlagsbestämmelsen företräde. (106 §)

Public Institutions and Services

Finland, English

Those who cannot obtain the means necessary for a life of dignity have the right to receive indispensable subsistence and care.
Everyone shall be guaranteed by an Act the right to basic subsistence in the event of unemployment, illness, and disability and during old age as well as at the birth of a child or the loss of a provider.
The public authorities shall guarantee for everyone, as provided in more detail by an Act, adequate social, health and medical services and promote the health of the population. Moreover, the public authorities shall support families and others responsible for providing for children so that they have the ability to ensure the wellbeing and personal development of the children.
The public authorities shall promote the right of everyone to housing and the opportunity to arrange their own housing. (Sec. 19)

Finland, Finnish

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. (19 §)

Finland, Swedish

Alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till oundgänglig försörjning och omsorg.
Genom lag skall var och en garanteras rätt att få sin grundläggande försörjning tryggad vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga och under ålderdomen samt vid barnafödsel och förlust av en försörjare.
Det allmänna skall, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa. Det allmänna skall också stödja familjerna och andra som svarar för omsorgen om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och individuella uppväxt.
Det allmänna skall främja vars och ens rätt till bostad och möjligheter att själv ordna sitt boende. (19 §)

Protection from Violence

Finland, English

Everyone has the right to life, personal liberty, integrity and security.
No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treated in a manner violating human dignity.
… (Sec. 7)

Finland, Finnish

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.
… (7 §)

Finland, Swedish

Alla har rätt till liv och till personlig frihet, integritet och trygghet.
Ingen får dömas till döden eller torteras eller utsättas för någon annan behandling som kränker människovärdet.
… (7 §)

Status of International Law

Finland, English


Finland is a Member State of the European Union. (Sec. 1)

Finland, Finnish


Suomi on Euroopan unionin jäsen. (1 §)

Finland, Swedish


Finland är medlem i Europeiska unionen. (1 §)

Status of International Law

Finland, English

The Constitutional Law Committee shall issue statements on the constitutionality of legislative proposals and other matters brought for its consideration, as well as on their relation to international human rights treaties. (Sec. 74)

Finland, Finnish

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. (74 §)

Finland, Swedish

Riksdagens grundlagsutskott skall ge utlåtanden om grundlagsenligheten i fråga om lagförslag och andra ärenden som föreläggs utskottet samt om deras förhållande till internationella fördrag om mänskliga rättigheter. (74 §)

Status of International Law

Finland, English


An international obligation shall not endanger the democratic foundations of the Constitution. (Sec. 94)

Finland, Finnish


Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. (94 §)

Finland, Swedish


En internationell förpliktelse får inte äventyra konstitutionens demokratiska grunder. (94 §)

Status of International Law

Finland, English

The provisions of treaties and other international obligations, in so far as they are of a legislative nature, are brought into force by an Act. Otherwise, international obligations are brought into force by a Decree.
… (Sec. 95)

Finland, Finnish

Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.
… (95 §)

Finland, Swedish

De bestämmelser i fördrag och andra internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft genom lag. I övrigt sätts internationella förpliktelser i kraft genom förordning.
… (95 §)

Property, Inheritance and Land Tenure

Finland, English

The property of everyone is protected.
… (Sec. 15)

Finland, Finnish

Jokaisen omaisuus on turvattu.
… (15 §)

Finland, Swedish

Vars och ens egendom är tryggad.
… (15 §)