Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 44 results

Government

Finland, English


The governmental powers are exercised by the President of the Republic and the Government, the members of which shall have the confidence of the Parliament.
… (Sec. 3)

Finland, Finnish


Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
… (3 §)

Finland, Swedish


Regeringsmakten utövas av republikens president samt statsrådet, vars medlemmar skall ha riksdagens förtroende.
… (3 §)

Government

Finland, English


Notwithstanding the provision in paragraph (1), the President makes decisions on the following matters without a motion from the Government:
(1) The appointment of the Government or a Minister, as well as the acceptance of the resignation of the Government or a Minister;
… (Sec. 58)

Finland, Finnish


Presidentti päättää 1 momentissa säädetystä poiketen ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta:
1) valtioneuvoston ja sen jäsenen nimittämisestä sekä eron myöntämisestä valtioneuvostolle tai sen jäsenelle;
… (58 §)

Finland, Swedish


Med avvikelse från vad som sägs i 1 mom. fattar presidenten i följande fall beslut utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande:
1) utnämning av statsrådet och dess medlemmar samt avsked åt statsrådet eller en medlem av statsrådet,
… (58 §)

Government

Finland, English

The Government consists of the Prime Minister and the necessary number of Ministers. The Ministers shall be Finnish citizens known to be honest and competent.
… (Sec. 60)

Finland, Finnish

Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.
… (60 §)

Finland, Swedish

Till statsrådet hör statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Ministrarna skall vara för redbarhet och skicklighet kända finska medborgare.
… (60 §)

Government

Finland, English

The Parliament elects the Prime Minister, who is thereafter appointed to the office by the President of the Republic. The President appoints the other Ministers in accordance with a proposal made by the Prime Minister.
Before the Prime Minister is elected, the groups represented in the Parliament negotiate on the political programme and composition of the Government. On the basis of the outcome of these negotiations, and after having heard the Speaker of the Parliament and the parliamentary groups, the President informs the Parliament of the nominee for Prime Minister. The nominee is elected Prime Minister if his or her election has been supported by more than half of the votes cast in an open vote in the Parliament.
… (Sec. 61)

Finland, Finnish

Eduskunta valitsee pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tähän tehtävään. Muut ministerit presidentti nimittää pääministeriksi valitun tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Ennen pääministerin valintaa eduskuntaryhmät neuvottelevat hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston kokoonpanosta. Näiden neuvottelujen tuloksen perusteella, kuultuaan eduskunnan puhemiestä presidentti antaa eduskunnalle tiedon pääministeriehdokkaasta. Ehdokas valitaan pääministeriksi, jos eduskunnassa toimitetussa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan.
… (61 §)

Finland, Swedish

Riksdagen väljer statsministern, som republikens president därefter utnämner till uppdraget. De övriga ministrarna utnämns av presidenten i enlighet med förslag av den som valts till statsminister.
Innan statsministern väljs förhandlar riksdagsgrupperna om regeringsprogrammet och statsrådets sammansättning. Utifrån resultatet av dessa överläggningar meddelar presidenten efter att ha hört riksdagens talman vem som är statsministerkandidat. Om kandidaten vid öppen omröstning i riksdagen har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, väljs han eller hon till statsminister.
… (61 §)

Head of State

Finland, English


The governmental powers are exercised by the President of the Republic and the Government, the members of which shall have the confidence of the Parliament.
… (Sec. 3)

Finland, Finnish


Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
… (3 §)

Finland, Swedish


Regeringsmakten utövas av republikens president samt statsrådet, vars medlemmar skall ha riksdagens förtroende.
… (3 §)

Head of State

Finland, English

The President of the Republic is elected by a direct vote for a term of six years. The President shall be a native-born Finnish citizen.

The right to nominate a candidate in the election for President is held by any registered political party from whose candidate list at least one Representative was elected to the Parliament in the most recent parliamentary elections, as well as by any group of twenty thousand persons who have the right to vote.
… (Sec. 54)

Finland, Finnish

Tasavallan presidentti valitaan välittömällä vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi.

Oikeus asettaa ehdokas presidentin vaaliin on rekisteröidyllä puolueella, jonka ehdokaslistalta on viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa valittu vähintään yksi kansanedustaja, sekä kahdellakymmenellätuhannella äänioikeutetulla.
… (54 §)

Finland, Swedish

Republikens president utses genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. Presidenten skall vara infödd finsk medborgare.

Rätt att ställa upp en kandidat vid presidentval har dels ett registrerat parti från vars kandidatlista valts in minst en riksdagsledamot vid det senaste riksdagsvalet, dels tjugotusen röstberättigade.
… (54 §)

Legislature

Finland, English

The legislative powers are exercised by the Parliament, which shall also decide on State finances.
… (Sec. 3)

Finland, Finnish

Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.
… (3 §)

Finland, Swedish

Den lagstiftande makten utövas av riksdagen, som också fattar beslut om statsfinanserna.
… (3 §)

Legislature

Finland, English

The Parliament is unicameral. It consists of two hundred Representatives, who are elected for a term of four years at a time.
… (Sec. 24)

Finland, Finnish

Eduskunta on yksikamarinen. Siihen kuuluu kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.
… (24 §)

Finland, Swedish

Riksdagen har en kammare. Riksdagen består av tvåhundra riksdagsledamöter, som väljs för fyra år åt gången.
… (24 §)

Legislature

Finland, English

The Representatives shall be elected by a direct, proportional and secret vote. Every citizen who has the right to vote has equal suffrage in the elections.

The right to nominate candidates in parliamentary elections belongs to registered political parties and, as provided by an Act, to groups of persons who have the right to vote.
… (Sec. 25)

Finland, Finnish

Kansanedustajat valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yhtäläinen äänioikeus.

Oikeus asettaa ehdokkaita eduskuntavaaleissa on rekisteröidyillä puolueilla ja laissa säädetyllä määrällä äänioikeutettuja.
… (25 §)

Finland, Swedish

Riksdagsledamöterna väljs genom direkta, proportionella och hemliga val. Alla röstberättigade har lika rösträtt.

Rätt att ställa upp kandidater i riksdagsval har registrerade partier och ett i lag bestämt antal röstberättigade.
… (25 §)

Legislature

Finland, English

Everyone with the right to vote and who is not under guardianship can be a candidate in parliamentary elections.
… (Sec. 27)

Finland, Finnish

Eduskuntavaaleissa on vaalikelpoinen jokainen äänioikeutettu, joka ei ole vajaavaltainen.
… (27 §)

Finland, Swedish

Valbar i riksdagsval är varje röstberättigad som inte är omyndig.
… (27 §)