Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 44 results

Religious Law

Finland, English

Provisions on the organisation and administration of the Evangelic Lutheran Church are laid down in the Church Act.
The legislative procedure for enactment of the Church Act and the right to submit legislative proposals relating to the Church Act are governed by the specific provisions in that Code. (Sec. 76)

Finland, Finnish

Kirkkolaissa säädetään evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta.
Kirkkolain säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä mainitussa laissa erikseen säädetään. (76 §)

Finland, Swedish

I kyrkolagen finns bestämmelser om den evangelisk-lutherska kyrkans organisation och förvaltning.
Angående lagstiftningsordningen för kyrkolagen och rätten att ta initiativ som angår den gäller det som särskilt bestäms i kyrkolagen. (76 §)

Status of International Law

Finland, English


Finland is a Member State of the European Union. (Sec. 1)

Finland, Finnish


Suomi on Euroopan unionin jäsen. (1 §)

Finland, Swedish


Finland är medlem i Europeiska unionen. (1 §)

Public Institutions and Services

Finland, English

Those who cannot obtain the means necessary for a life of dignity have the right to receive indispensable subsistence and care.
Everyone shall be guaranteed by an Act the right to basic subsistence in the event of unemployment, illness, and disability and during old age as well as at the birth of a child or the loss of a provider.
The public authorities shall guarantee for everyone, as provided in more detail by an Act, adequate social, health and medical services and promote the health of the population. Moreover, the public authorities shall support families and others responsible for providing for children so that they have the ability to ensure the wellbeing and personal development of the children.
The public authorities shall promote the right of everyone to housing and the opportunity to arrange their own housing. (Sec. 19)

Finland, Finnish

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. (19 §)

Finland, Swedish

Alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till oundgänglig försörjning och omsorg.
Genom lag skall var och en garanteras rätt att få sin grundläggande försörjning tryggad vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga och under ålderdomen samt vid barnafödsel och förlust av en försörjare.
Det allmänna skall, enligt vad som närmare bestäms genom lag, tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja befolkningens hälsa. Det allmänna skall också stödja familjerna och andra som svarar för omsorgen om barn så att de har möjligheter att trygga barnens välfärd och individuella uppväxt.
Det allmänna skall främja vars och ens rätt till bostad och möjligheter att själv ordna sitt boende. (19 §)

Status of International Law

Finland, English


An international obligation shall not endanger the democratic foundations of the Constitution. (Sec. 94)

Finland, Finnish


Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita. (94 §)

Finland, Swedish


En internationell förpliktelse får inte äventyra konstitutionens demokratiska grunder. (94 §)

Status of International Law

Finland, English

The Constitutional Law Committee shall issue statements on the constitutionality of legislative proposals and other matters brought for its consideration, as well as on their relation to international human rights treaties. (Sec. 74)

Finland, Finnish

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. (74 §)

Finland, Swedish

Riksdagens grundlagsutskott skall ge utlåtanden om grundlagsenligheten i fråga om lagförslag och andra ärenden som föreläggs utskottet samt om deras förhållande till internationella fördrag om mänskliga rättigheter. (74 §)

Affirmative Action (Broadly)

Finland, English


Equality of the sexes is promoted in societal activity and working life, especially in the determination of pay and the other terms of employment, as provided in more detail by an Act. (Sec. 6)

Finland, Finnish


Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. (6 §)

Finland, Swedish


Jämställdhet mellan könen i samhällelig verksamhet och i arbetslivet främjas enligt vad som närmare bestäms genom lag, särskilt vad gäller lönesättning och andra anställningsvillkor. (6 §)

Protection from Violence

Finland, English

Everyone has the right to life, personal liberty, integrity and security.
No one shall be sentenced to death, tortured or otherwise treated in a manner violating human dignity.
… (Sec. 7)

Finland, Finnish

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.
… (7 §)

Finland, Swedish

Alla har rätt till liv och till personlig frihet, integritet och trygghet.
Ingen får dömas till döden eller torteras eller utsättas för någon annan behandling som kränker människovärdet.
… (7 §)

Status of International Law

Finland, English

The provisions of treaties and other international obligations, in so far as they are of a legislative nature, are brought into force by an Act. Otherwise, international obligations are brought into force by a Decree.
… (Sec. 95)

Finland, Finnish

Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.
… (95 §)

Finland, Swedish

De bestämmelser i fördrag och andra internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft genom lag. I övrigt sätts internationella förpliktelser i kraft genom förordning.
… (95 §)

Property, Inheritance and Land Tenure

Finland, English

The property of everyone is protected.
… (Sec. 15)

Finland, Finnish

Jokaisen omaisuus on turvattu.
… (15 §)

Finland, Swedish

Vars och ens egendom är tryggad.
… (15 §)

Government

Finland, English


The governmental powers are exercised by the President of the Republic and the Government, the members of which shall have the confidence of the Parliament.
… (Sec. 3)

Finland, Finnish


Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
… (3 §)

Finland, Swedish


Regeringsmakten utövas av republikens president samt statsrådet, vars medlemmar skall ha riksdagens förtroende.
… (3 §)