Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 73 results

Public Institutions and Services

Montenegro, English


The state shall provide material security to the person that is unable to work and has no funds for life. (Art. 67)

Montenegro, Montenegrin


Država obezbjeđuje materijalnu sigurnost licu koje je nesposobno za rad i nema sredstva za život. (Član 67)

Public Institutions and Services

Montenegro, English

Everyone shall have the right to health protection.
A child, a pregnant woman, an elderly person and a person with disability shall have the right to health protection from public revenues, if they do not exercise this right on some other grounds. (Art. 69)

Montenegro, Montenegrin

Svako ima pravo na zdravstvenu zaštitu.
Dijete, trudnica, staro lice i lice sa invaliditetom imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda, ako to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu. (Član 69)

Public Institutions and Services

Montenegro, English

Mother and child shall enjoy special protection.
The state shall create the conditions that encourage childbirth. (Art. 73)

Montenegro, Montenegrin

Majka i dijete uživaju posebnu zaštitu.
Država stvara uslove kojima se podstiče rađanje djece. (Član 73)

Education

Montenegro, English


Parents shall be obliged to take care of their children, to bring them up and educate them.
… (Art. 72)

Montenegro, Montenegrin


Roditelji su obavezni da brinu o djeci, da ih vaspitavaju i školuju.
… (Član 72)

Education

Montenegro, English

The right to education under same conditions shall be guaranteed.
Elementary education shall be obligatory and free of charge.
… (Art. 75)

Montenegro, Montenegrin

Jemči se pravo na školovanje pod jednakim uslovima.
Osnovno školovanje je obavezno i besplatno.
… (Član 75)

Citizenship and Nationality

Montenegro, English

With majority vote of all its Members, the Parliament shall adopt laws regulating the following:
… Montenegrin citizenship,
… (Art. 91)3

Montenegro, Montenegrin

Većinom glasova svih poslanika Skupština donosi zakone kojima se uređuju:
… crnogorsko državljanstvo,
… (Član 91)

Jurisdiction and Access

Montenegro, English


Constitutionality and legality shall be protected by the Constitutional Court.
… (Art. 11)

Montenegro, Montenegrin


Ustavnost i zakonitost štiti Ustavni sud.
… (Član 11)

Jurisdiction and Access

Montenegro, English

The Constitutional Court shall decide on the following:
1) Conformity of laws with the Constitution and confirmed and published international agreements;
2) Conformity of other regulations and general acts with the Constitution and the law;
3) Constitutional appeal due to the violation of human rights and liberties granted by the Constitution, after all other efficient legal remedies have been exhausted;
4) Whether the President of Montenegro has violated the Constitution,
5) The conflict of responsibilities between courts and other state authorities, between state authorities and local self-government authorities, and between the authorities of the local self-government units;
6) Prohibition of work of a political party or a non-governmental organization;
7) Electoral disputes and disputes related to the referendum, which are not the responsibility of other courts;
8) Conformity with the Constitution of the measures and actions of state authorities taken during the state of war or the state of emergency;
9) Performs other tasks stipulated by the Constitution.
If the regulation ceased to be valid during the procedure for the assessment of constitutionality and legality, and the consequences of its enforcement have not been recovered, the Constitutional Court shall establish whether that regulation was in conformity with the Constitution, that is, with the law during its period of validity.
The Constitutional Court shall monitor the enforcement of constitutionality and legality and shall inform the Parliament about the noted cases of unconstitutionality and illegality. (Art. 149)

Montenegro, Montenegrin

Ustavni sud odlučuje:
1) o saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međuna-rodnim ugovorima;
2) o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom;
3) o ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava;
4) da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav;
5) o sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa, između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između organa jedinica lokalne samouprave;
6) o zabrani rada političke partije ili nevladine organizacije;
7) o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom koji nijesu u nadležnosti drugih sudova;
8) o saglasnosti sa Ustavom mjera i radnji državnih organa preduzetih za vrijeme ratnog i vanrednog stanja;
9) vrši i druge poslove utvrđene Ustavom.
Ako je u toku postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propis prestao da važi, a nijesu otklonjene posljedice njegove primjene, Ustavni sud utvrđuje da li je taj propis bio saglasan sa Ustavom, odnosno sa zakonom za vrijeme njegovog važenja.
Ustavni sud prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti obavještava Skupštinu. (Član 149)

Jurisdiction and Access

Montenegro, English

Any person may file an initiative to start the procedure for the assessment of constitutionality and legality.
The procedure before the Constitutional Court for the assessment of constitutionality and legality may be initiated by the court, other state authority, local self-government authority and five Members of the Parliament.
The Constitutional Court itself may also initiate the procedure for the assessment of constitutionality and legality.
During the procedure, the Constitutional Court may order to stop the enforcement of an individual act or actions that have been taken on the basis of the law, other regulation or general act, the constitutionality, i.e. legality of which is being assessed, if the enforcement thereof could cause irreparable damage. (Art. 150)

Montenegro, Montenegrin

Svako može dati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.
Postupak pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti može da pokrene sud, drugi državni organ, organ lokalne samouprave i pet poslanika.
Ustavni sud može i sâm pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.
U toku postupka, Ustavni sud može narediti da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koji su preduzeti na osnovu zakona, drugog propisa ili opšteg akta čija se ustavnost ili zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice. (Član 150)

Affirmative Action (Broadly)

Montenegro, English

Direct or indirect discrimination on any grounds shall be prohibited.
Regulations and introduction of special measures aimed at creating the conditions for the exercise of national, gender and overall equality and protection of persons who are in an unequal position on any grounds shall not be considered discrimination.
Special measures may only be applied until the achievement of the aims for which they were undertaken. (Art. 8)

Montenegro, Montenegrin

Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu.
Neće se smatrati diskriminacijom propisi i uvođenje posebnih mjera koji su usmjereni na stvaranje uslova za ostvarivanje nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti i zaštite lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju.
Posebne mjere se mogu primjenjivati samo dok se ne ostvare ciljevi zbog kojih su preduzete. (Član 8)