Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 73 results

Education

Montenegro, English


Parents shall be obliged to take care of their children, to bring them up and educate them.
… (Art. 72)

Montenegro, Montenegrin


Roditelji su obavezni da brinu o djeci, da ih vaspitavaju i školuju.
… (Član 72)

Education

Montenegro, English

The right to education under same conditions shall be guaranteed.
Elementary education shall be obligatory and free of charge.
… (Art. 75)

Montenegro, Montenegrin

Jemči se pravo na školovanje pod jednakim uslovima.
Osnovno školovanje je obavezno i besplatno.
… (Član 75)

Property, Inheritance and Land Tenure

Montenegro, English

Property rights shall be guaranteed.
… (Art. 58)

Montenegro, Montenegrin

Jemči se pravo svojine.
… (Član 58)

Property, Inheritance and Land Tenure

Montenegro, English

The right to succession shall be guaranteed. (Art. 60)

Montenegro, Montenegrin

Jemči se pravo nasljeđivanja. (Član 60)

Limitations and/or Derogations

Montenegro, English

Guaranteed human rights and freedoms may be limited only by the law, within the scope permitted by the Constitution and to such an extent which is necessary to meet the purpose for which the limitation is allowed, in an open and democratic society.
Limitations shall not be introduced for other purposes except for those for which they have been provided for. (Art. 24)

Montenegro, Montenegrin

Zajemčena ljudska prava i slobode mogu se ograničiti samo zakonom, u obimu koji dopušta Ustav u mjeri koja je neophodna da bi se u otvorenom i slobodnom demokratskom društvu zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno.
Ograničenja se ne smiju uvoditi u druge svrhe osim onih radi kojih su propisana. (Član 24)

Limitations and/or Derogations

Montenegro, English

During the proclaimed state of war or emergency, the exercise of certain human rights and freedoms may be limited, to the necessary extent.
The limitations shall not be introduced on the grounds of sex, nationality, race, religion, language, ethnic or social origin, political or other beliefs, financial standing or any other personal feature.
There shall be no limitations imposed on the rights to: life, legal remedy and legal aid; dignity and respect of a person; fair and public trail and the principle of legality; presumption of innocence; defence; compensation of damage for illegal or ungrounded deprivation of liberty and ungrounded conviction; freedom of thought, conscience and religion; entry into marriage.
There shall be no abolishment of the prohibition of: inflicting or encouraging hatred or intolerance; discrimination; trial and conviction twice for one and the same criminal offence (ne bis in idem); forced assimilation.
Measures of limitation may be in effect at the most for the duration of the state of war or emergency. (Art. 25)

Montenegro, Montenegrin

Za vrijeme proglašenog ratnog ili vanrednog stanja može se ograničiti ostvarivanje pojedinih ljudskih prava i sloboda, u obimu u kojem je to neophodno.
Ograničenje se ne smije činiti po osnovu pola, nacionalnosti, rase, vjere, jezika, etničkog ili društvenog porijekla, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja ili bilo kakvog drugog ličnog svojstva.
Ne mogu se ograničiti prava na: život; pravni lijek i pravnu pomoć; dostojanstvo i poštovanje ličnosti; pravično i javno suđenje i načelo zakonitosti; pretpostavku nevinosti; odbranu; naknadu štete za nezakonito ili neosnovano lišenje slobode i neosnovanu osudu; slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti; zaključenje braka.
Ne mogu se ukidati zabrane: izazivanja ili podsticanja mržnje ili netrpeljivosti; diskriminacije; ponovnog suđenja i osude za isto krivično djelo; nasilne asimilacije.
Mjere ograničenja mogu važiti najduže dok traje ratno ili vanredno stanje. (Član 25)

Judicial Protection

Montenegro, English

Everyone shall have the right to legal remedy against the decision ruling on the right or legally based interest thereof. (Art. 20)

Montenegro, Montenegrin

Svako ima pravo na pravni lijek protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu. (Član 20)

Judicial Protection

Montenegro, English

Everyone shall have the right of recourse to international institutions for the protection of own rights and freedoms guaranteed by the Constitution. (Art. 56)

Montenegro, Montenegrin

Svako ima pravo obraćanja međunarodnim organizacijama radi zaštite svojih prava i sloboda zajemčenih Ustavom. (Član 56)

Judicial Protection

Montenegro, English

The Constitutional Court shall decide on the following:

3) Constitutional appeal due to the violation of human rights and liberties granted by the Constitution, after all other efficient legal remedies have been exhausted;
… (Art. 149)

Montenegro, Montenegrin

Ustavni sud odlučuje:

3) o ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava;
… (Član 149)

National Human Rights Bodies

Montenegro, English

The protector of human rights and liberties of Montenegro shall be independent and autonomous authority that takes measures to protect human rights and liberties.
The protector of human rights and liberties shall exercise duties on the basis of the Constitution, the law and the confirmed international agreements, observing also the principles of justice and fairness.
… (Art. 81)

Montenegro, Montenegrin

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je samostalan i nezavisan organ koji preduzima mjere za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda vrši funkciju na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, pridržavajući se i načela pravde i pravičnosti.
... (Član 81)