Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 68 results

Religious Law

Montenegro, English

Religious communities shall be separated from the state. … (Art. 14)

Montenegro, Montenegrin

Vjerske zajednice odvojene su od države. … (Član 14)

Equality and Non-Discrimination

Montenegro, English

The state shall guarantee the equality of women and men and shall develop the policy of equal opportunities. (Art. 18)

Montenegro, Montenegrin

Država jemči ravnopravnost žene i muškarca i razvija politiku jednakih mogućnosti. (Član 18)

Equality and Non-Discrimination

Montenegro, English

Everyone shall have the right to equal protection of the rights and liberties thereof. (Art. 19)

Montenegro, Montenegrin

Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava i sloboda. (Član 19)

Equality and Non-Discrimination

Montenegro, English

… All shall be deemed equal before the law, regardless of any particularity or personal feature. (Art. 17)

Montenegro, Montenegrin

… Svi su pred zakonom jednaki, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo. (Član 17)

Equality and Non-Discrimination

Montenegro, English

Direct or indirect discrimination on any grounds shall be prohibited.
Regulations and introduction of special measures aimed at creating the conditions for the exercise of national, gender and overall equality and protection of persons who are in an unequal position on any grounds shall not be considered discrimination.
Special measures may only be applied until the achievement of the aims for which they were undertaken. (Art. 8)

Montenegro, Montenegrin

Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu.
Neće se smatrati diskriminacijom propisi i uvođenje posebnih mjera koji su usmjereni na stvaranje uslova za ostvarivanje nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti i zaštite lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju.
Posebne mjere se mogu primjenjivati samo dok se ne ostvare ciljevi zbog kojih su preduzete. (Član 8)

Protection from Violence

Montenegro, English

… The competent court may prevent dissemination of information and ideas via the public media if required so to: prevent invitation to forcible destruction of the order defined by the Constitution; preservation of territorial integrity of Montenegro; prevention of propagating war or incitement to violence or performance of criminal offences; prevention of propagating racial, national and religious hatred or discrimination. (Art. 50)

Montenegro, Montenegrin

… Nadležni sud može spriječiti širenje informacija i ideja putem sredstava javnog obavještavanja samo ako je to neophodno radi: sprječavanja pozivanja na nasilno rušenje Ustavom utvrđenog poretka; očuvanja teritorijalnog integriteta Crne Gore; sprječavanja propagiranja rata ili podstrekavanja na nasilje ili vršenjekrivičnog djela; sprječavanja propagiranja rasne, nacionalne i vjerske mržnje ili diskriminacije. (Član 50)

Protection from Violence

Montenegro, English

… It is prohibited to perform medical and other experiments on human beings, without their permission. (Art. 27)

Montenegro, Montenegrin

… Zabranjeno je na ljudskom biću, bez njegove dozvole, vršiti medicinske i druge oglede. (Clan 27)

Protection from Violence

Montenegro, English

Infliction or encouragement of hatred or intolerance on any grounds shall be prohibited. (Art. 7)

Montenegro, Montenegrin

Zabranjeno je izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu. (Član 7)

Protection from Violence

Montenegro, English

… Any form of violence, inhuman or degrading behavior against a person deprived of liberty or whose liberty has been limited, and any extortion of confession and statement shall be prohibited and punishable. (Art. 31)

Montenegro, Montenegrin

… Zabranjeno je i kažnjivo svako nasilje, nečovječno ili ponižavajuće postu-panje nad licem koje je lišeno slobode ili mu je sloboda ograničena, kao i iznu-đivanje priznanja i izjava. (Član 31)

Protection from Violence

Montenegro, English

The dignity and security of a man shall be guaranteed. The inviolability of the physical and mental integrity of a man, and privacy and individual rights thereof shall be guaranteed.
No one shall be subjected to torture or inhuman or degrading treatment.
No one shall be kept in slavery or servile position. (Art. 28)

Montenegro, Montenegrin

Jemči se dostojanstvo i sigurnost čovjeka.
Jemči se nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čovjeka, njegove privatnosti i ličnih prava.
Niko ne smije biti podvrgnut mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju.
Niko se ne smije držati u ropstvu ili ropskom položaju. (Član 28)