Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 61 results

Citizenship and Nationality

Croatia, Croatian

Hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom. … (Članak 9)

Croatia, English

Croatian citizenship, and its acquisition and revocation, shall be regulated by law. … (Art. 9)

Sexual and Reproductive Rights

Croatia, Croatian

… Prava u svezi s porodajem, materinstvom i njegom djece ureduju se zakonom. (Članak 56)

Croatia, English

… Rights related to child-birth, maternity and child care shall be regulated by law. (Art. 57)

Status of the Constitution

Croatia, Croatian

U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. (Članak 5)

Croatia, English

In the Republic of Croatia, laws shall comply with the Constitution. Other regulations shall comply with the Constitution and law.
All persons shall be obliged to abide by the Constitution and law and respect the legal order of the Republic of Croatia. (Art. 5)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.
Zabranjen je prisilni i obvezatni rad. (Članak 23)

Croatia, English

No one may be subjected to any form of abuse or to medical or scientific experimentation with his or her consent.
Forced and compulsory labour shall be forbidden. (Art. 23)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

… Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske. … (Članak 6)

Croatia, English

… Political parties which, in their platforms or by violent action, intend to undermine the free democratic order or threaten the existence of the Republic of Croatia shall be deemed unconstitutional. … (Art. 6)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

… Djeca ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili ćudoređe, niti im se takav rad smije dopustiti. … (Članak 64)

Croatia, English

… Children shall not be employed before reaching the age specified by law, nor shall they be forced or allowed to do any work that is harmful to their health or morality. … (Art. 65)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

… Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi ovoga Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, … (Članak 17)

Croatia, English

… Even in cases of clear and present danger to the existence of the state, no restrictions may be imposed upon the provisions of this Constitution stipulating the right to life, prohibition of torture, cruel or unusual treatment or punishment, … (Art. 17)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. (Članak 39)

Croatia, English

Any call for or incitement to war or use of violence, to national, racial or religious hatred, or any form of intolerance shall be prohibited and punishable by law. (Art. 39)

Jurisdiction and Access

Croatia, Croatian

… Ako Predsjednik Republike smatra da proglašeni zakon nije u skladu s Ustavom može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. (Članak 89)

Croatia, English

… If the President of the Republic holds that a promulgated law does not conform with the Constitution, he/she may institute proceedings to review the constitutionality of such law before the Constitutional Court of the Republic of Croatia. (Art. 89)

Jurisdiction and Access

Croatia, Croatian

Ustavni sud Republike Hrvatske:
- odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom;
- odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom;
- može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godine dana,
- odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske,
- prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti I nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor
- rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti;
- odlučuje, u skladu s Ustavom, o odgovornosti predsjednika Republike;
- nadzire ustavnost programa I djelovanja političkih stranaka i može, u skladu s Ustavom, zabraniti njihov rad;
- nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova;
- obavlja druge poslove određene Ustavom. (Članak 125)

Croatia, English

The Constitutional Court of the Republic of Croatia:
– shall decide upon the compliance of laws with the Constitution,
– shall decide upon the compliance of other regulations with the Constitution and laws,
– may decide on the constitutionality of laws and the constitutionality and legality of other regulations which are no longer valid, provided that less than one year has elapsed from the moment of such cessation until the filing of a request or a proposal to institute proceedings,
– shall decide on constitutional petitions against individual decisions taken by governmental agencies, bodies of local and regional self-government and legal persons vested with public authority where such decisions violate human rights and fundamental freedoms, as well as the right to local and regional self-government guaranteed by the Constitution of the Republic of Croatia,
– shall monitor compliance with the Constitution and laws and shall report to the Croatian Parliament on detected violations thereof,
– shall decide upon jurisdictional disputes between the legislative, executive and judicial branches,
– shall decide, in conformity with the Constitution, on the impeachment of the President of the Republic,
– shall supervise compliance of the platforms and activities of political parties with the Constitution and may, in compliance with the Constitution, ban non-compliant parties,
– shall monitor whether elections and referenda are conducted in compliance with the Constitution and laws and shall resolve electoral disputes falling outside the jurisdiction of the courts,
– shall perform other duties specified by the Constitution. (Art. 129)