Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 69 results

Limitations and/or Derogations

Croatia, Croatian

Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje.
Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. (Članak 16)

Croatia, English

Freedoms and rights may only be restricted by law in order to protect the freedoms and rights of others, the legal order, and public morals and health.
Any restriction of freedoms or rights shall be proportionate to the nature of the need for such restriction in each individual case. (Art. 16)

Limitations and/or Derogations

Croatia, Croatian

U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, Predsjednik Republike.
Opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo.
Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi ovoga Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi. (Članak 17)

Croatia, English

Individual constitutionally guaranteed freedoms and rights may be restricted during a state of war or any clear and present danger to the independence and unity of the Republic of Croatia or in the event of any natural disaster. Such restriction shall be decided upon by the Croatian Parliament by a two-thirds majority of all Members of Parliament or, if the Croatian Parliament is unable to convene, at the proposal of the Government and with the countersignature of the Prime Minister, by the President of the Republic.
The extent of such restrictions must be appropriate to the nature of the threat, and may not result in the inequality of citizens with respect to race, colour, sex, language, religion, or national or social origin.
Even in cases of clear and present danger to the existence of the state, no restrictions may be imposed upon the provisions of this Constitution stipulating the right to life, prohibition of torture, cruel or degrading treatment or punishment, and concerning the legal definitions of criminal offences and punishment, and the freedom of thought, conscience and religion. (Art. 17)

Limitations and/or Derogations

Croatia, Croatian

Hrvatski sabor može, najviše na vrijeme od godinu dana, ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda,
… (Članak 88)

Croatia, English

The Croatian Parliament may, for a maximum period of one year, authorise the Government of the Republic of Croatia to regulate by decree individual issues falling within the remit of Parliament, save for those pertaining to the elaboration of constitutionally established human rights and fundamental freedoms,
… (Art. 88)

Marriage and Family Life

Croatia, Croatian

Svakomu se jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. (Članak 35)

Croatia, English

Respect for and legal protection of each person’s private and family life, dignity, reputation shall be guaranteed. (Art. 35)

Marriage and Family Life

Croatia, Croatian

Pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje ureduje se zakonom i kolektivnim ugovorom.
Prava u svezi s porođajem, materinstvom i njegom djece uređuju se zakonom. (Članak 56)

Croatia, English

The right of employees and their family members to social security and social insurance shall be regulated by law and collective agreements.
Rights related to childbirth, maternity and child care shall be regulated by law. (Art. 56)

Marriage and Family Life

Croatia, Croatian

Obitelj je pod osobitom zaštitom države.
Brak je životna zajednica žene i muškarca.
Brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom. (Članak 61)

Croatia, English

The family shall enjoy special protection of the state.
Marriage is a living union between a woman and a man.
Marriage and legal relations in marriage, common-law marriage and the family shall be regulated by law. (Art. 61)

Marriage and Family Life

Croatia, Croatian

Država štiti materinstvo, djecu i mladež
… (Članak 62)

Croatia, English

The state shall protect maternity, children and young people,
… (Art. 62)

Marriage and Family Life

Croatia, Croatian

Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece.
Roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti.

Djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje.
… (Članak 63)

Croatia, English

Parents shall bear responsibility for the upbringing, support and education of their children, and they shall have the right and freedom to make independent decisions concerning the upbringing of their children.
Parents shall be responsible for ensuring the right of their children to the full and harmonious development of their personalities.

Children shall be obliged to take care of their elderly and infirm parents.
… (Art. 63)

Status of the Constitution

Croatia, Croatian

U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. (Članak 5)

Croatia, English

In the Republic of Croatia, laws shall comply with the Constitution. Other regulations shall comply with the Constitution and law.
All persons shall be obliged to abide by the Constitution and law and respect the legal order of the Republic of Croatia. (Art. 5)

Status of the Constitution

Croatia, Croatian


Sudovi sude na temelju Ustava, zakona, medunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. (Članak 115)

Croatia, English


Courts shall administer justice according to the Constitution, law, international treaties and other valid sources of law. (Art. 115)