Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 69 results

Education

Croatia, Croatian

Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece.
… (Članak 63)

Croatia, English

Parents shall bear responsibility for the upbringing, support and education of their children, and they shall have the right and freedom to make independent decisions concerning the upbringing of their children.
… (Art. 63)

Education

Croatia, Croatian

Obrazovanje je u Republici Hrvatskoj svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima.
Obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom. (Članak 65)

Croatia, English

In the Republic of Croatia, everyone shall have access to education under equal conditions and in accordance with his/her aptitudes.
Compulsory education shall be free, in accordance with law. (Art. 65)

Property, Inheritance and Land Tenure

Croatia, Croatian

Jamči se pravo vlasništva.

Jamči se pravo nasljeđivanja. (Članak 48)

Croatia, English

The right of ownership shall be guaranteed.

The right of inheritance shall be guaranteed. (Art. 48)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. (Članak 39)

Croatia, English

Any call for or incitement to war or use of violence, to national, racial or religious hatred, or any form of intolerance shall be prohibited and punishable by law. (Art. 39)

Protection from Violence

Croatia, Croatian


Djeca ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili ćudoređe, niti im se takav rad smije dopustiti.
… (Članak 64)

Croatia, English


Children shall not be employed before reaching the age specified by law, nor shall they be forced or allowed to do any work that is harmful to their health or morality.
… (Art. 64)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.
Zabranjen je prisilni i obvezatni rad. (Članak 23)

Croatia, English

No one may be subjected to any form of ill-treatment or, without his/her consent, to medical or scientific experiments.
Forced and compulsory labour shall be forbidden. (Art. 23)

Protection from Violence

Croatia, Croatian


Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske.
… (Članak 6)

Croatia, English


Political parties which, in their platforms or by violent action, intend to undermine the free democratic order or threaten the existence of the Republic of Croatia shall be deemed unconstitutional.
… (Art. 6)

Religious Law

Croatia, Croatian

Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države.
… (Članak 41)

Croatia, English

All religious communities shall be equal before the law and separate from the state.
… (Art. 41)

Status of International Law

Croatia, Croatian

Republika Hrvatska, na temelju članka 141. Ustava, kao država članica Europske unije, sudjeluje u stvaranju europskog zajedništva, kako bi zajedno s drugim europskim državama osigurala trajni mir, slobodu, sigurnost i blagostanje te ostvarila druge zajedničke ciljeve, u skladu s temeljnim načelima i vrijednostima na kojima se Europska unija zasniva.
Republika Hrvatska, na temelju članka 139. i 140. Ustava, institucijama Europske unije povjerava ovlasti koje su potrebne za ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza preuzetih na temelju članstva. (Članak 141.a)

Croatia, English

Pursuant to Article 141 of the Constitution, the Republic of Croatia shall, as a Member State of the European Union, participate in the creation of European unity in order to ensure, together with other European states, lasting peace, liberty, security and prosperity, and to attain other common objectives in keeping with the founding principles and values of the European Union.
Pursuant to Articles 139 and 140 of the Constitution, the Republic of Croatia shall confer upon the institutions of the European Union the powers necessary for the enjoyment of rights and fulfilment of obligations ensuing from membership. (Art. 141a)

Status of International Law

Croatia, Croatian

Ostvarivanje prava koja proizlaze iz pravne stečevine Europske unije, izjednačeno je s ostvarivanjem prava koja su zajamčena hrvatskim pravnim poretkom.
Pravni akti i odluke koje je Republika Hrvatska prihvatila u institucijama Europske unije primjenjuju se u Republici Hrvatskoj u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.
Hrvatski sudovi štite subjektivna prava utemeljena na pravnoj stečevini Europske unije.
Državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima izravno primjenjuju pravo Europske unije. (Članak 141.c)

Croatia, English

The exercise of the rights ensuing from the European Union acquis communautaire shall be made equal to the exercise of rights under the Croatian legal order.
All the legal acts and decisions accepted by the Republic of Croatia in European Union institutions shall be applied in the Republic of Croatia in accordance with the European Union acquis communautaire.
Croatian courts shall protect individual rights based on the European Union acquis communautaire.
State bodies, bodies of local and regional self-government and legal persons vested with public authority shall apply European Union law directly. (Art. 141c)