Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 69 results

Sexual Orientation and Gender Identity

Croatia, Croatian


Brak je životna zajednica žene i muškarca.
… (Članak 61)

Croatia, English


Marriage is a living union between a woman and a man.
… (Art. 61)

Sexual Orientation and Gender Identity

Croatia, Croatian


Prava u svezi s porođajem, materinstvom i njegom djece uređuju se zakonom. (Članak 56)

Croatia, English


Rights related to childbirth, maternity and child care shall be regulated by law. (Art. 56)

Government

Croatia, Croatian

Članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade.
Odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata, mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskom saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju.
Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru.
… (Članak 109)

Croatia, English

Members of the Government shall be proposed by the person to whom the President of the Republic has entrusted the mandate to form a Government.
Immediately upon forming the Government, or 30 days after accepting the mandate at the latest, the Prime Minister-Designate shall present the Government and its policies to the Croatian Parliament and seek a vote of confidence.
The Government shall assume office when a vote of confidence is passed by a majority of all Members of the Croatian Parliament.
… (Art. 109)

Government

Croatia, Croatian

Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. (Članak 107)

Croatia, English

The Government of the Republic of Croatia shall exercise executive power in compliance with the Constitution and law. (Art. 107)

Government

Croatia, Croatian

Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri.
… (Članak 108)

Croatia, English

The Government of the Republic of Croatia shall consist of a Prime Minister, one or more Deputy Prime Ministers, and Ministers.
… (Art. 108)

Head of State

Croatia, Croatian

Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu.
… (Članak 94)

Croatia, English

The President of the Republic of Croatia shall represent and act on behalf of the Republic of Croatia at home and abroad.
… (Art. 94)

Legislature

Croatia, Croatian

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. (Članak 70)

Croatia, English

The Croatian Parliament shall be a representative body of the people and shall be vested with legislative power in the Republic of Croatia. (Art. 70)

Head of State

Croatia, Croatian

Predsjednik Republike bira se na temelju općeg i jednakog biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina.
… (Članak 95)

Croatia, English

The President of the Republic shall be elected directly by secret ballot, on the basis of universal and equal suffrage, for a term of five years.
… (Art. 95)

Legislature

Croatia, Croatian

Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem. (Članak 71)

Croatia, English

The Croatian Parliament shall have no fewer than 100 and no more than 160 Members elected on the basis of direct, universal and equal suffrage by secret ballot. (Art. 71)

Political Rights and Association

Croatia, Croatian


U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. (Članak 1)

Croatia, English


Power in the Republic of Croatia derives from the people and belongs to the people as a community of free and equal citizens.
The people exercise the power through the election of representatives and through direct decision-making. (Art. 1)