Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 61 results

Sexual and Reproductive Rights

Croatia, Croatian

… Prava u svezi s porodajem, materinstvom i njegom djece ureduju se zakonom. (Članak 56)

Croatia, English

… Rights related to child-birth, maternity and child care shall be regulated by law. (Art. 57)

Citizenship and Nationality

Croatia, Croatian

Hrvatsko državljanstvo, njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom. … (Članak 9)

Croatia, English

Croatian citizenship, and its acquisition and revocation, shall be regulated by law. … (Art. 9)

Status of the Constitution

Croatia, Croatian

U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. (Članak 5)

Croatia, English

In the Republic of Croatia, laws shall comply with the Constitution. Other regulations shall comply with the Constitution and law.
All persons shall be obliged to abide by the Constitution and law and respect the legal order of the Republic of Croatia. (Art. 5)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.
Zabranjen je prisilni i obvezatni rad. (Članak 23)

Croatia, English

No one may be subjected to any form of abuse or to medical or scientific experimentation with his or her consent.
Forced and compulsory labour shall be forbidden. (Art. 23)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

… Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske. … (Članak 6)

Croatia, English

… Political parties which, in their platforms or by violent action, intend to undermine the free democratic order or threaten the existence of the Republic of Croatia shall be deemed unconstitutional. … (Art. 6)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

… Djeca ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili ćudoređe, niti im se takav rad smije dopustiti. … (Članak 64)

Croatia, English

… Children shall not be employed before reaching the age specified by law, nor shall they be forced or allowed to do any work that is harmful to their health or morality. … (Art. 65)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

… Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi ovoga Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, … (Članak 17)

Croatia, English

… Even in cases of clear and present danger to the existence of the state, no restrictions may be imposed upon the provisions of this Constitution stipulating the right to life, prohibition of torture, cruel or unusual treatment or punishment, … (Art. 17)

Protection from Violence

Croatia, Croatian

Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. (Članak 39)

Croatia, English

Any call for or incitement to war or use of violence, to national, racial or religious hatred, or any form of intolerance shall be prohibited and punishable by law. (Art. 39)

Obligations of Private Parties

Croatia, Croatian

Tko se ogriješi o odredbe ovoga Ustava o temeljnim slobodama i pravima čovjeka I građanina, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom. (Članak 20)

Croatia, English

Whosoever violates the provisions of the Constitution concerning human rights and fundamental freedoms shall be held personally liable and may not be exculpated by invoking a higher order. (Art. 20)

Obligations of the State

Croatia, Croatian

Hrvatski sabor može, najviše na vrijeme od godinu dana, ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, … (Članak 88)

Croatia, English

The Croatian Parliament may, for a maximum period of one year, authorise the Government of the Republic of Croatia to regulate by decree individual issues falling within the purview of the Parliament, save for those pertaining to the elaboration of constitutionally established human rights and fundamental freedoms, … (Art. 88)