Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 68 results

Sexual Orientation and Gender Identity

Croatia, Croatian


Brak je životna zajednica žene i muškarca.
… (Članak 61)

Croatia, English


Marriage is a living union between a woman and a man.
… (Art. 61)

Government

Croatia, Croatian

Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. (Članak 107)

Croatia, English

The Government of the Republic of Croatia shall exercise executive power in compliance with the Constitution and law. (Art. 107)

Government

Croatia, Croatian

Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri.
… (Članak 108)

Croatia, English

The Government of the Republic of Croatia shall consist of a Prime Minister, one or more Deputy Prime Ministers, and Ministers.
… (Art. 108)

Government

Croatia, Croatian

Članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade.
Odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata, mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskom saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju.
Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru.
… (Članak 109)

Croatia, English

Members of the Government shall be proposed by the person to whom the President of the Republic has entrusted the mandate to form a Government.
Immediately upon forming the Government, or 30 days after accepting the mandate at the latest, the Prime Minister-Designate shall present the Government and its policies to the Croatian Parliament and seek a vote of confidence.
The Government shall assume office when a vote of confidence is passed by a majority of all Members of the Croatian Parliament.
… (Art. 109)

Head of State

Croatia, Croatian

Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu.
… (Članak 94)

Croatia, English

The President of the Republic of Croatia shall represent and act on behalf of the Republic of Croatia at home and abroad.
… (Art. 94)

Head of State

Croatia, Croatian

Predsjednik Republike bira se na temelju općeg i jednakog biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina.
… (Članak 95)

Croatia, English

The President of the Republic shall be elected directly by secret ballot, on the basis of universal and equal suffrage, for a term of five years.
… (Art. 95)

Legislature

Croatia, Croatian

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. (Članak 70)

Croatia, English

The Croatian Parliament shall be a representative body of the people and shall be vested with legislative power in the Republic of Croatia. (Art. 70)

Legislature

Croatia, Croatian

Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se, na temelju općeg i jednakoga biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem. (Članak 71)

Croatia, English

The Croatian Parliament shall have no fewer than 100 and no more than 160 Members elected on the basis of direct, universal and equal suffrage by secret ballot. (Art. 71)

Legislature

Croatia, Croatian


Zakonom se određuje broj, uvjeti i postupak izbora zastupnika u Hrvatski sabor. (Članak 72)

Croatia, English


The number of Members of the Croatian Parliament and the conditions and procedure for their election thereto shall be regulated by law. (Art. 72)

Political Parties

Croatia, Croatian

Osnivanje političkih stranaka je slobodno.
Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima.
Stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine.
Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske.
Zakonom se uređuje položaj i financiranje političkih stranaka. (Članak 6)

Croatia, English

The right to establish political parties shall be unrestricted.
The internal structure of political parties shall comply with fundamental constitutional democratic principles.
Political parties shall publicly disclose the sources of their finances and assets.
Political parties which, in their platforms or by violent action, intend to undermine the free democratic order or threaten the existence of the Republic of Croatia shall be deemed unconstitutional. The Constitutional Court of the Republic of Croatia shall decide on such unconstitutionality.
The status and financing of political parties shall be regulated by law. (Art. 6)