Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 41 results

Citizenship and Nationality

Mongolia, English

1. The grounds and procedure for Mongolian nationality, acquisition or loss of citizenship shall be defined only by law.
2. Deprivation of Mongolian citizenship, exile and extradition of citizens of Mongolia shall be prohibited. (Art. 15)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол улсын иргэний харъяалал хийгээд харъяат болох, харъяатаас гарах үндэслэл журмыг гацхүү хуулиар тогтооно.
2. Монгол улсын иргэнийг харъяатаас хасах, эх орноосоо хөөх, өөр улсад шилжүүлэн өгөхийг хориглоно. (Арван тавдугаар зүйл)

Jurisdiction and Access

Mongolia, English

1. The Constitutional Court shall be an organ exercising supreme supervision over the implementation of the Constitution, making judgment on the violation of its provisions and resolving constitutional disputes. It shall be the guarantee for the strict observance of the Constitution.
… (Art. 64)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц бол Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, маргааныг магадлан шийдвэрлэх бүрэн эрх бүхий байгууллага, Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа мөн.
… (Жаран дөрөвдүгээр зүйл)

Jurisdiction and Access

Mongolia, English

1. The Constitutional court shall examine and settle constitutional disputes on its own initiative on the basis of petitions and information received from citizens or at the request of the State lkh Khural, the President, the Prime Minister, the Supreme Court and the Prosecutor General.
2. The Constitutional court, in accordance with Paragraph 1 of this Article, shall make and submit conclusions to the State lkh Khural on:
1) the conformity of laws, decrees and other decisions of the State Ikh Khural and the President, as well as Government decisions and international treaties to which Mongolia is a party with the Constitution;
2) the conformity of national referenda and decisions of the Central election authority on the elections of the State lkh Khural and its members as well as on Presidential elections with the Constitution;
3) whether the President, Chairman and members of the State lkh Khural, the Prime Minister, members of the Government, the Chief Justice of the Supreme court and the Prosecutor General have breached the law;
4) whether the grounds for the removal of the President, Chairman of the State Ikh Khural and the Prime Minister and for the recall of members of the State lkh Khural existed.
3. If a conclusion submitted in accordance with sub-paragraph 1 and 2 of Paragraph 2 of this Article is not accepted by the State lkh Khural, the Constitutional court shall reexamine it and make a final judgment.
… (Art. 66)

Mongolia, Mongolian

1. Үндсэн хуулийн цэц нь Үндсэн хуулийг зөрчсөн тухай маргааныг иргэдийн өргөдөл, мэдээллийн дагуу өөрийн санаачилгаар буюу Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын хүсэлтээр хянан шийдвэрлэнэ.
2. Үндсэн хуулийн цэц энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр дараахь маргаантай асуудлаар дүгнэлт гаргаж Улсын Их Хуралд оруулна:
1) хууль, зарлиг, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн бусад шийдвэр, түүнчлэн Засгийн газрын шийдвэр, Монгол Улсын олон улсын гэрээ Үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэх;
2) ард нийтийн санал асуулга, Улсын Их Хурал, түүний гишүүний ба Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаар сонгуулийн төв байгууллагын гаргасан шийдвэр Үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэх;
3) Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх;
4) Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдыг огцруулах, Улсын Их Хурлын гишүүнийг эгүүлэн татах үндэслэл байгаа эсэх.
3. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1, 2-т заасны дагуу оруулсан дүгнэлтийг Улсын Их Хурал хүлээн зөвшөөрөөгүй бол Үндсэн хуулийн цэц дахин хянан үзэж эцсийн шийдвэр гаргана.
... (Жаран зургадугаар зүйл)

Protection from Violence

Mongolia, English

The citizens of Mongolia are guaranteed to enjoy the following rights and freedoms:

4) ... No one shall be subjected to forced labor.

13) the right to personal liberty and safety. … No person shall be subjected to torture, inhumane, cruel or degrading treatment. … (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:
...
4) ... Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй;
...
13) халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. ... Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй. … (Арван зургадугаар зүйл)

Public Institutions and Services

Mongolia, English

The citizens of Mongolia are guaranteed to enjoy the following rights and freedoms:

5) the right to material and financial assistance in old age, disability, childbirth and childcare and in other circumstances as provided by law.

11) … The State shall protect the interests of the family, motherhood and the child.
… (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:

5) өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхтэй;

11) … Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална;
… (Арван зургадугаар зүйл)

Political Rights and Association

Mongolia, English

1. In Mongolia state power shall be vested in the people of Mongolia. The Mongolian people shall exercise it through their direct participation in state affairs as well as through the representative bodies of the State authority elected by them.
… (Art. 3)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдэлнэ.
... (Гуравдугаар зүйл)

Political Rights and Association

Mongolia, English

The citizens of Mongolia are guaranteed to enjoy the following rights and freedoms:

9) the right to take part in the conduct of State affairs directly or through representative bodies. The right to elect and to be elected to State bodies. The right to elect shall be enjoyed from the age of eighteen years and the age of eligibility for being elected shall be determined by law according to the requirements in respect of the bodies or positions concerned.
10) the right to form a party or other mass organization and freedom of association to these organizations on the basis of social and personal interests and opinion. …
11) men and women shall enjoy equal rights in political, economic, social, cultural fields and in family relationship. … (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:
...
9) шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй. Төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй. Сонгох эрхийг арван найман наснаас эдэлнэ. Сонгогдох насыг төрийн зохих байгууллага, албан тушаалд тавих шаардлагыг харгалзан хуулиар тогтооно;
10) нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. …
11) улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй тэгш эрхтэй. … (Арван зургадугаар зүйл)

Government

Mongolia, English

1. The Government is the highest executive body of the State.
… (Art. 38)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол Улсын Засгийн газар бол төрийн гүйцэтгэх дээд байгууллага мөн.
… (Гучин наймдугаар зүйл)

Government

Mongolia, English

1. The President shall exercise the following power:

2. to propose to the State lkh Khural the candidature for the appointment to the post of Prime Minister nominated from the majority party or coalition in the State lkh Khural; if none of them has a majority a candidate nominated from the party/coalition which has the largest number of seats in consultation with other parties; if such party fails to propose a candidate on consultation with other parties, the candidate who has received the majority of votes from parties and the coalition which sits in the State Ikh Khural within 5 days.
… (Art. 33)

Mongolia, Mongolian

1. Ерөнхийлөгч дараахь үндсэн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
...
2) Улсын Их Хуралд олонхи суудал авсан нам, эвслээс нэр дэвшүүлсэн хүнийг; аль ч нам, эвсэл олонхийн суудал аваагүй бол хамгийн олон суудал авсан нам, эвсэл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөн нэр дэвшүүлсэн хүнийг; хэрэв хамгийн олон суудал авсан нам, эвсэл бусад нам, эвсэлтэй зөвшилцөж Ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлж чадаагүй бол Улсын Их Хуралд суудал авсан нам, эвсэл зөвшилцөн олонхиороо нэр дэвшүүлсэн хүнийг Ерөнхий сайдаар томилох саналыг тав хоногийн дотор Улсын Их Хуралд оруулах;
… (Гучин гуравдугаар зүйл)

Political Parties

Mongolia, English

The citizens of Mongolia are guaranteed to enjoy the following rights and freedoms:

10) the right to form a party or other mass organization and freedom of association to these organizations on the basis of social and personal interests and opinion. All political parties and other mass organizations shall uphold public order and state security, and abide by law. Discrimination and persecution of a person for joining a political party or other mass organization or for being their member shall be prohibited.
… (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:
...
10) нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. Нам, олон нийтийн бусад бүх байгууллага нийгэм, төрийн аюулгүй байдлыг сахиж, хуулийг дээдлэн биелүүлнэ. Аль нэгэн нам, олон нийтийн бусад байгууллагад эвлэлдэн нэгдсэний төлөө болон гишүүний нь хувьд хүнийг ялгаварлан гадуурхах, хэлмэгдүүлэхийг хориглоно.
… (Арван зургадугаар зүйл)