Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 42 results

Limitations and/or Derogations

Mongolia, English


2. In case of a state of emergency or war, the human rights and freedoms as prescribed in the Constitution and by other laws may be subject to limitation exclusively by law. Such a law shall not affect the right to life, the freedom of thought, conscience and religion, as well as the legal provisions concerning the right not to be subjected to torture, inhuman, degrading or cruel treatment.
3. In exercising his/her rights and freedoms, a person shall not breach the national security, the rights and freedoms of others, or violate the public order. (Art. 19)

Mongolia, Mongolian


2. Онц болон дайны байдал зарласан тохиолдолд Үндсэн хууль, бусад хуульд заасан хүний эрх, эрх чөлөөг гагцхүү хуулиар хязгаарлаж болно. Тийнхүү хязгаарласан хууль нь хүний амьд явах эрх, итгэл үнэмшилтэй байх, шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө, түүнчлэн хэнд боловч эрүү шүүлт тулгах, хүнлэг бус, хэрцгий хандахыг хориглосон хуулийн заалтыг үл хөндөнө.
3. Хүн эрх, эрх чөлөөгөө эдлэхдээ үндэсний аюулгүй байдал, бусад хүний эрх, эрх чөлөөг хохироож, нийгмийн хэв журмыг гажуудуулж болохгүй. (Арван есдүгээр зүйл)

Citizenship and Nationality

Mongolia, English

1. The grounds and procedure for Mongolian nationality, acquisition or loss of citizenship shall be determined only by law.
2. Deprivation of Mongolian citizenship, exile and extradition of citizens of Mongolia shall be prohibited. (Art. 15)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол улсын иргэний харьяалал хийгээд харьяат болох, харьяатаас гарах үндэслэл журмыг гацхүү хуулиар тогтооно.
2. Монгол улсын иргэнийг харьяатаас хасах, эх орноосоо хөөх, өөр улсад шилжүүлэн өгөхийг хориглоно. (Арван тавдугаар зүйл)

Education

Mongolia, English

The citizens of Mongolia shall be guaranteed to exercise the following rights and freedoms:

7) The right to learn and education. The state shall provide the universal general education free of charge. …;
… (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:

7) сурч боловсрох эрхтэй. Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг төлбөргүй олгоно. …;
… (Арван зургадугаар зүйл)

Marriage and Family Life

Mongolia, English

The citizens of Mongolia shall be guaranteed to exercise the following rights and freedoms:

5) The right to material and financial assistance in old age, disability, childbirth and childcare, and in other cases as prescribed by the law.

11) Men and women shall enjoy equal rights in political, economic, social, cultural fields and in marriage. The marriage shall be based on the equality and consensual relationship of the spouses who have attained the age determined by the law. The State shall protect the interests of the family, motherhood and the child.
… (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:

5) өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхтэй;

11) улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй тэгш эрхтэй. Гэрлэлт нь хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын тэгш эрх, сайн дурын харилцаанд үндэслэнэ. Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална;
… (Арван зургадугаар зүйл)

Marriage and Family Life

Mongolia, English


2. This is a sacred duty for every citizen to … bring up and educate his/her children … (Art. 17)

Mongolia, Mongolian

...
2. … үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх ... нь иргэн бүрийн журамт үүрэг мөн. (Арван долдугаар зүйл)

Religious Law

Mongolia, English

1. The State shall respect the religions, whereas the religions shall honor the State in Mongolia.
2. The organs of State shall not engage in religious activities, and the temple-monasteries shall not conduct political activities.
3. Relationship between the State and the temple-monasteries shall be regulated by the law. (Art. 9)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол Улсад төр нь шашнаа хүндэтгэж, шашин нь төрөө дээдэлнэ.
2. Төрийн байгууллага шашны, сүм хийд улс төрийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж болохгүй.
3. Төр, сүм хийдийн хоорондын харилцааг хуулиар зохицуулна. (Есдүгээр зүйл)

Status of International Law

Mongolia, English

1. Mongolia shall adhere to the universally recognized norms and principles of international law, and shall pursue a peaceful foreign policy.
2. Mongolia shall enforce and fulfill in good faith its obligations under the international treaties to which it is a State Party.
3. The international treaties to which Mongolia is a State Party, shall become effective as domestic legislation upon the entry into force of the laws on their ratification or accession.
4. Mongolia shall not comply with or abide by any international treaty or other such instruments that are incompatible with its Constitution. (Art. 10)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол Улс олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчмыг баримталж энхийг эрхэмлэсэн гадаад бодлого явуулна.
2. Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ.
3. Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ.
4. Монгол Улс Үндсэн хуульдаа харшилсан олон улсын гэрээ, бусад баримт бичгийг дагаж мөрдөхгүй. (Аравдугаар зүйл)

Status of International Law

Mongolia, English

The citizens of Mongolia shall be guaranteed to exercise the following rights and freedoms:

14) The right to appeal to the court to protect such rights if he/she considers that the rights or freedoms as prescribed by the laws of Mongolia or by the international treaty have been violated. …;
… (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:

14) Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах … эрхтэй. …
… (Арван зургадугаар зүйл)

Equality and Non-Discrimination

Mongolia, English


2. The fundamental principles of the activities of the State are democracy, justice, freedom, equality, securing the national unity, and respect of law. (Art. 1)

Mongolia, Mongolian


2. Ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн. (Нэгдүгээр зүйл)

Status of International Law

Mongolia, English


2. The Constitutional Tsets shall make conclusions based on the grounds prescribed in Section 1 of this Article and submit it to the State Great Hural, on the following issues under a dispute:
1) On whether or not the laws, decrees or other decisions by the State Great Hural or by the President, as well as any Government decisions and international treaties to which Mongolia is a State Party, are in conformity with the Constitution;

4. If the Constitutional Tsets made a decision that the laws, decrees or other decisions of the State Great Hural and by the President, as well as the Government decisions and international treaties to which Mongolia is a State Party, are not in conformity with the Constitution, then such laws, decrees, instruments of ratification, or decisions shall be considered null and void. (Art. 66)

Mongolia, Mongolian


2. Үндсэн хуулийн цэц энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр дараахь маргаантай асуудлаар дүгнэлт гаргаж Улсын Их Хуралд оруулна:
1) хууль, зарлиг, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн бусад шийдвэр, түүнчлэн Засгийн газрын шийдвэр, Монгол Улсын олон улсын гэрээ Үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэх;

4. Хууль, зарлиг, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн бусад шийдвэр, түүнчлэн Засгийн газрын шийдвэр, Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь Үндсэн хуульд нийцээгүй гэж Үндсэн хуулийн цэц шийдвэр гаргавал зохих хууль, зарлиг, батламж, шийдвэр хүчингүй болно. (Жаран зургадугаар зүйл)