Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 42 results

Jurisdiction and Access

Mongolia, English

1. The Constitutional Tsets of Mongolia is the competent organ with powers to exercise a supreme supervision over the enforcement of the Constitution, to make a conclusion of the breach of its provisions, and to decide the constitutional disputes, and shall be the guarantee for strict observance of the Constitution.
… (Art. 64)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц бол Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, маргааныг магадлан шийдвэрлэх бүрэн эрх бүхий байгууллага, Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа мөн.
… (Жаран дөрөвдүгээр зүйл)

Jurisdiction and Access

Mongolia, English

1. The Constitutional Tsets shall examine and decide on disputes regarding breach of the Constitution, on its own initiative pursuant to the petitions or information from citizens, and/or at the request of the State Great Hural, the President, the Prime Minister, the Supreme Court and the Prosecutor General.
2. The Constitutional Tsets shall make conclusions based on the grounds prescribed in Section 1 of this Article and submit it to the State Great Hural, on the following issues under a dispute:
1) On whether or not the laws, decrees or other decisions by the State Great Hural or by the President, as well as any Government decisions and international treaties to which Mongolia is a State Party, are in conformity with the Constitution;

3) On whether or not the President, the Speaker or members of the State Great Hural, the Prime Minister or the members of the Government, the Chief Justice, or the Prosecutor General have committed a breach of the Constitution;

3. If the conclusion, submitted in accordance with Clauses 1 and 2 of Section 2 of this Article, is not acceptable by the State Great Hural, then the Constitutional Tsets shall re-examine it and make a final decision.
… (Art. 66)

Mongolia, Mongolian

1. Үндсэн хуулийн цэц нь Үндсэн хуулийг зөрчсөн тухай маргааныг иргэдийн өргөдөл, мэдээллийн дагуу өөрийн санаачилгаар буюу Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын хүсэлтээр хянан шийдвэрлэнэ.
2. Үндсэн хуулийн цэц энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр дараахь маргаантай асуудлаар дүгнэлт гаргаж Улсын Их Хуралд оруулна:
1) хууль, зарлиг, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн бусад шийдвэр, түүнчлэн Засгийн газрын шийдвэр, Монгол Улсын олон улсын гэрээ Үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэх;

3) Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, гишүүн, Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий прокурор Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх;

3. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1, 2-т заасны дагуу оруулсан дүгнэлтийг Улсын Их Хурал хүлээн зөвшөөрөөгүй бол Үндсэн хуулийн цэц дахин хянан үзэж эцсийн шийдвэр гаргана.
… (Жаран зургадугаар зүйл)

Head of State

Mongolia, English

1. The President of Mongolia shall be the Head of State and embodiment of the unity of the Mongolian people.
2. An indigenous citizen of Mongolia, who has attained the age of fifty years and has permanently resided as a minimum for the last five years in Mongolia, shall be qualified to be elected as the President for a term of six years only once. (Art. 30)3

Mongolia, Mongolian

1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч бол төрийн тэргүүн, Монголын ард түмний эв нэгдлийг илэрхийлэгч мөн.
2. Ерөнхийлөгчөөр тавин нас хүрсэн, сүүлийн таваас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан, Монгол Улсын уугуул иргэнийг зургаан жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгоно. (Гучдугаар зүйл)

Employment Rights and Protection

Mongolia, English

The citizens of Mongolia shall be guaranteed to exercise the following rights and freedoms:

4) The right to free choice of employment, to be provided with the enabling conditions of labor, to receive salary and remuneration, to rest and leisure, and to engage in private enterprises. …
… (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:

4) ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах, хувийн аж ахуй эрхлэх эрхтэй. …
… (Арван зургадугаар зүйл)

Head of State

Mongolia, English

1. The Presidential elections shall be held in two stages.
2. The political parties with seats in the State Great Hural shall nominate either individually or collectively one candidate each for the President.
3. At the primary stage of the elections, all citizens eligible to vote shall participate in electing the President on the basis of universal, free and direct suffrage by secret ballot.
4. The State Great Hural shall consider the candidate who has obtained a majority of all votes cast in the first voting as elected President, and shall promulgate the law recognizing his/her powers.
… (Art. 31)

Mongolia, Mongolian

1. Ерөнхийлөгчийн сонгууль хоёр шаттай байна.
2. Улсын Их Хуралд суудал бүхий нам дангаараа буюу хамтран Ерөнхийлөгчид тус бүр нэг хүний нэр дэвшүүлнэ.
3. Анхан шатны сонгуульд Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ, чөлөөтэй, шууд сонгох эрхтэй оролцож, Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийн талаар саналаа нууцаар гаргана.
4. Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуульд оролцсон нийт сонгогчийн олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг Улсын Их Хурал Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хууль гаргана.
… (Гучин нэгдүгээр зүйл)

Legislature

Mongolia, English

The State Great Hural of Mongolia shall be the highest organ of the State power, and the legislative power shall be vested exclusively in the State Great Hural. (Art. 20)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын Их Хурал бол төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн бөгөөд хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхүү Улсын Их Хуралд хадгална. (Хорьдугаар зүйл)

Legislature

Mongolia, English

1. The State Great Khural shall have one chamber and consist of 76 members.
2. The members of the State Great Khural shall be elected by citizens eligible to vote, on the basis of universal, free, direct suffrage by secret ballot for a term of four years.
3. Citizens of Mongolia who have reached the age of twenty-five years and are eligible to vote shall be elected to the State Great Khural.
4. The procedure of the election of members of the State Great Khural shall be prescribed by law. It is prohibited to approve and/or make amendments to the Law on Parliamentarian (State Great Khural) Election within one year prior to the regular election of the State Great Khural. (Art. 21)

Mongolia, Mongolian

1. Улсын Их Хурал нэг танхимтай, далан зургаан гишүүнтэй байна.
2. Улсын Их Хурлын гишүүнийг Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэд нийтээрээ, чөлөөтэй, шууд сонгох эрхийн үндсэн дээр саналаа нууцаар гаргаж, дөрвөн жилийн хугацаагаар сонгоно.
3. Улсын Их Хурлын гишүүнээр Монгол Улсын хорин таван нас хүрсэн, сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг сонгоно.
4. Улсын Их Хурлын сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно. Улсын Их Хурлын ээлжит сонгууль явуулахын өмнөх нэг жилийн дотор Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглоно. (Хорин нэгдүгээр зүйл)

Political Parties

Mongolia, English

The citizens of Mongolia shall be guaranteed to exercise the following rights and freedoms:

10) The right to freedom of association in political parties or other public organizations on the basis of social and personal interests and conviction. The political parties and other mass organizations shall uphold the public order and the state security, and respect and enforce the law. Discrimination and persecution of a person for joining a political party or other associations or for being their member shall be prohibited. …
… (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:

10) нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. Нам, олон нийтийн бусад бүх байгууллага нийгэм, төрийн аюулгүй байдлыг сахиж, хуулийг дээдлэн биелүүлнэ. Аль нэгэн нам, олон нийтийн бусад байгууллагад эвлэлдэн нэгдсэний төлөө болон гишүүний нь хувьд хүнийг ялгаварлан гадуурхах, хэлмэгдүүлэхийг хориглоно. …
… (Арван зургадугаар зүйл)

Political Rights and Association

Mongolia, English

1. All governance power in Mongolia shall be vested in the people. The Mongolian people shall participate directly in the State affairs, as well as shall exercise such power through the representative organs of the State power elected by them.
… (Art. 3)

Mongolia, Mongolian

1. Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдэлнэ.
… (Гуравдугаар зүйл)

Political Rights and Association

Mongolia, English

The citizens of Mongolia shall be guaranteed to exercise the following rights and freedoms:

9) The right to participate in the State management affairs directly or through the organs of representation. Have the right to elect and to be elected to the organs of state. The right to elect shall be exercised from the age of eighteen years, and the age qualification for being elected shall be determined by law, taking into consideration the requirements for the relevant organs of State or for official positions concerned.
10) The right to freedom of association in political parties or other public organizations on the basis of social and personal interests and conviction. …
11) Men and women shall enjoy equal rights in political, economic, social, cultural fields and in marriage. …
… (Art. 16)

Mongolia, Mongolian

Монгол Улсын иргэн дараахь үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ:

9) шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй. Төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй. Сонгох эрхийг арван найман наснаас эдэлнэ. Сонгогдох насыг төрийн зохих байгууллага, албан тушаалд тавих шаардлагыг харгалзан хуулиар тогтооно;
10) нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй. …
11) улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй тэгш эрхтэй. …
… (Арван зургадугаар зүйл)