Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 72 results

Citizenship and Nationality

Maldives, Dhivehi

(ހ) ތިރީގައި މިވާ މީހުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ
. 1. މިޤާނޫނޫ އަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާއިރު ދިވެހި ރައްރިތެއް ކަމުގައިވާ ކޮންމެ މީހެއް.
 2. ދިވެހިރައްޔިތަކަށް އުފަން ކޮންމެ މީހެއް
 3. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެއްޖެ ކޮންމެ ބިދޭސީއެއް
(ށ) ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ކިބައިން ދިވެހިރައްޔިތުކަން ނިގުޅައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ނ) ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް މުސްލިމަކަށް މެނުވީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 9 ވަނަ މާއްދާ).

Maldives, English

(a) The following persons are citizens of the Maldives:
1. citizens of the Maldives at the commencement of this Constitution;
2. children born to a citizen of the Maldives; and
3. foreigners who, in accordance with the law, become citizens of the Maldives.
(b) No citizen of the Maldives may be deprived of citizenship.
(c) Any person who wishes to relinquish his citizenship may do so in accordance with law.
(d) Despite the provisions of article (a) a non-Muslim may not become a citizen of the Maldives. (Art. 9)

Status of International Law

Maldives, Dhivehi

ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރުމުގައްޔާއި ލިބިދިނުމުގައި، އިންސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމކަމާއި މިނިވަންކަމަށް ބިނަކޮށް އުފެދިފައިވާ، ހުޅުވިގެންވާ ދީމިޤްރާތީ މުޖްތަމައަކުން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ އުސޫލްތައް ނަގަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާންވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

When interpreting and applying the rights and freedoms contained within this Chapter7 a court or tribunal shall promote the values that underlie an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom, and shall consider international treaties to which the Maldives is a party. (Art. 68)

Status of International Law

Maldives, Dhivehi

(ހ) ދިވެހިދައުލަތުގެ ނަމުގައި، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް އަމަލުކުރާންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިބވިޔަސް، ދިވެހިދައުލަތުން ބައިވެރިވާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ މައްޗައް ޢަމަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ލަޒިމުވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 93 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Treaties entered into by the Executive in the name of the State with foreign states and international organizations shall be approved by the People’s Majlis, and shall come into force only in accordance with the decision of the People’s Majlis.
(b) Despite the provisions of article (a), citizens shall only be required to act in compliance with treaties ratified by the State as provided for in a law enacted by the People’s Majlis. (Art. 93)

Status of International Law

Maldives, Dhivehi

...
(ރ) ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވާންވާނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކަށެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 255 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English


(d) Measures adopted in an emergency shall be consistent with the obligations of the Maldives under international law applicable to states of emergency. (Art. 255)

Public Institutions and Services

Maldives, Dhivehi

(ހ) ޤާނޫނުގައި ކައިވެނިކުރެވޭ ޢުމުރުކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢުމުރުގެ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ޤާނުނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައިވެނިކުރުމާއި، އާއިލާ ޤާއިމްކުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ޢާއިލާއަކަށްމެ މުޖްތަމަޢާއި ދައުލަތުގެ ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ.
(ށ) ކައިވެންޏެއް ރޫޅިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދަރީން ތިބިނަމަ، އެ ދަރީންނަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެލަތީން ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 34 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Every person of marriageable age as determined by law has the right to marry, and to establish a family as specified in law. The family, being the natural and fundamental unit of society, is entitled to special protection by society and the State.
(b) Children must be afforded special protection as specified in law in the event of a marital breakdown of the parents. (Art. 34)

Public Institutions and Services

Maldives, Dhivehi

(ހ) ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާއަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ޙާއްސަ ރައްކާރެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Children and young people are entitled to special protection and special assistance from the family, the community and the State.
… (Art. 35)

Public Institutions and Services

Maldives, Dhivehi

(ނ) އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ލިބޭ އެންމެހައި ހިދުމަތްތަކާއި، އިމްތިޔާޒްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުމުގެ ހައްޤު އެރަށެއްގައި ވަޒަންވެރިވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 41 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(c) Every citizen shall have equal access to the receipt of rights and benefits from any island where he has established residency. (Art. 41)

Public Institutions and Services

Maldives, Dhivehi

(ށ) ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައްޔާއި އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ދީމިޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އުސޫލްތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ. މީގެތެރެއިން އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
...
3. ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު، ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، ތަޢައްސުބުން އެއްކިބާވުން.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 182 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(b) In carrying out its powers and functions, the Civil Service Commission shall be governed by democratic values and principles, including the following:

3. services shall be provided impartially, fairly, equitably and without prejudice;
… (Art. 182)

Public Institutions and Services

Maldives, Dhivehi

(ހ) ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުން އަމަލުކުރާންވާނީ ފަރުދުންގެ މެދުގައްޔާއި ޖަމާޢަތްތަކިގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ހަމަހަމަކަމާއެކު، އިސްލާމީ ރިވެތި އަހްލާޤާއި އިންސާނީ ޝަރަފާއި މީހުންގެ ޤަދަރަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެންނެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 246 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Members of the security services shall treat all persons and groups equally without any discrimination, and with humanity and dignity in accordance with the decorous principles of Islam.
… (Art. 246)

Property, Inheritance and Land Tenure

Maldives, Dhivehi

(ހ) މުދާ ހޯދުމާއި، މިލްކުކުރުމާއި، ވާރުތަކުރުމާއި، ދިނުމާއި، މުދަލުން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ) މީސްމީހުންގެ މުދަލަކީ ނިގުޅައިގަނެގެންވާނޭ ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 40 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Every citizen has the right to acquire, own, inherit, transfer or otherwise transact of such property.
(b) Private property shall be inviolable,
… (Art. 40)