Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 72 results

Citizenship and Nationality

Maldives, Dhivehi

(ހ) ތިރީގައި މިވާ މީހުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ
. 1. މިޤާނޫނޫ އަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާއިރު ދިވެހި ރައްރިތެއް ކަމުގައިވާ ކޮންމެ މީހެއް.
 2. ދިވެހިރައްޔިތަކަށް އުފަން ކޮންމެ މީހެއް
 3. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެއްޖެ ކޮންމެ ބިދޭސީއެއް
(ށ) ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ކިބައިން ދިވެހިރައްޔިތުކަން ނިގުޅައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ނ) ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް މުސްލިމަކަށް މެނުވީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 9 ވަނަ މާއްދާ).

Maldives, English

(a) The following persons are citizens of the Maldives:
1. citizens of the Maldives at the commencement of this Constitution;
2. children born to a citizen of the Maldives; and
3. foreigners who, in accordance with the law, become citizens of the Maldives.
(b) No citizen of the Maldives may be deprived of citizenship.
(c) Any person who wishes to relinquish his citizenship may do so in accordance with law.
(d) Despite the provisions of article (a) a non-Muslim may not become a citizen of the Maldives. (Art. 9)

Status of International Law

Maldives, Dhivehi

ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން މާނަކުރުމުގައްޔާއި ލިބިދިނުމުގައި، އިންސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމކަމާއި މިނިވަންކަމަށް ބިނަކޮށް އުފެދިފައިވާ، ހުޅުވިގެންވާ ދީމިޤްރާތީ މުޖްތަމައަކުން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ އުސޫލްތައް ނަގަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާންވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

When interpreting and applying the rights and freedoms contained within this Chapter7 a court or tribunal shall promote the values that underlie an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom, and shall consider international treaties to which the Maldives is a party. (Art. 68)

Status of International Law

Maldives, Dhivehi

(ހ) ދިވެހިދައުލަތުގެ ނަމުގައި، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް އަމަލުކުރާންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިބވިޔަސް، ދިވެހިދައުލަތުން ބައިވެރިވާ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ މައްޗައް ޢަމަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ލަޒިމުވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 93 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Treaties entered into by the Executive in the name of the State with foreign states and international organizations shall be approved by the People’s Majlis, and shall come into force only in accordance with the decision of the People’s Majlis.
(b) Despite the provisions of article (a), citizens shall only be required to act in compliance with treaties ratified by the State as provided for in a law enacted by the People’s Majlis. (Art. 93)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. ފަހު، މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހަދައިފައިވާ ޤާނޫނަކާ އެއްގޮތަށް މެނުވީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން، މިއިން ޙައްޤެއްޤެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނިގުޅާއިގަނެވިގެން ނުވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 21 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

Everyone has the right to life, liberty and security of the person, and the right not be deprived thereof to any extent except pursuant to a law made in accordance with Article 16 of this Constitution. (Art. 21)

Status of International Law

Maldives, Dhivehi

...
(ރ) ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވާންވާނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަކަށެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 255 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English


(d) Measures adopted in an emergency shall be consistent with the obligations of the Maldives under international law applicable to states of emergency. (Art. 255)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

(ހ) ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޙާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީނަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤެކެވެ. އަދި ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ހާނިއްކަކޮށް، ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާކޮށް އެއްވެސްގޮތަކުން ތަފާތުކޮށް އެކަށީގެންނުވާ އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް އެ މީހުންގެ ފުށުން ނާޖާއިޒް މަންފާތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Children and young people are entitled to special protection and special assistance from the family, the community and the State. Children and young people shall not be harmed, sexually abused, or discriminated against in any manner and shall be free from unsuited social and economic exploitation. No person shall obtain undue benefit from their labour.
… (Art. 35)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

(ހ) އެއްވެސް މީހަކު އަޅުވެތިކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރެވިގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 25 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) No one shall be held in slavery or servitude, or be required to perform forced labour.
… (Art. 25)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

އެއްވެސް މީހަކަށް، ރަހުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާނެތިކަމެއް ކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ދީގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 54 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

No person shall be subjected to cruel, inhumane or degrading treatment or punishment, or to torture. (Art. 54)

Public Institutions and Services

Maldives, Dhivehi

(ހ) ޤާނޫނުގައި ކައިވެނިކުރެވޭ ޢުމުރުކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢުމުރުގެ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ޤާނުނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައިވެނިކުރުމާއި، އާއިލާ ޤާއިމްކުރުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ޢާއިލާއަކަށްމެ މުޖްތަމަޢާއި ދައުލަތުގެ ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ.
(ށ) ކައިވެންޏެއް ރޫޅިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދަރީން ތިބިނަމަ، އެ ދަރީންނަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެލަތީން ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 34 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Every person of marriageable age as determined by law has the right to marry, and to establish a family as specified in law. The family, being the natural and fundamental unit of society, is entitled to special protection by society and the State.
(b) Children must be afforded special protection as specified in law in the event of a marital breakdown of the parents. (Art. 34)

Public Institutions and Services

Maldives, Dhivehi

(ހ) ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާއަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ޙާއްސަ ރައްކާރެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Children and young people are entitled to special protection and special assistance from the family, the community and the State.
… (Art. 35)