Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 72 results

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

އެއްވެސް މީހަކަށް، ރަހުމްކުޑަ، ލާއިނަސާނީ، އިހާނެތިކަމެއް ކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 54 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

No person shall be subjected to cruel, inhumane or degrading treatment or punishment, or to torture. (Art. 54)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، ނަފްސް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. ފަހު، މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހަދައިފައިވާ ޤާނޫނަކާ އެއްގޮތަށް މެނުވީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން، މިއިން ޙައްޤެއްޤެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނިގުޅާއިގަނެވިގެން ނުވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 21 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

Everyone has the right to life, liberty and security of the person, and the right not be deprived thereof to any extent except pursuant to a law made in accordance with Article 16 of this Constitution. (Art. 21)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

(ހ) އެއްވެސް މީހަކު އަޅުވެތިކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރެވިގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 25 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) No one shall be held in slavery or servitude, or be required to perform forced labour.
… (Art. 25)

Protection from Violence

Maldives, Dhivehi

(ހ) ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޙާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީނަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤެކެވެ. އަދި ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން ހާނިއްކަކޮށް، ޖިންސީގޮތުން އަނިޔާކޮށް އެއްވެސްގޮތަކުން ތަފާތުކޮށް އެކަށީގެންނުވާ އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް އެ މީހުންގެ ފުށުން ނާޖާއިޒް މަންފާތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Children and young people are entitled to special protection and special assistance from the family, the community and the State. Children and young people shall not be harmed, sexually abused, or discriminated against in any manner and shall be free from unsuited social and economic exploitation. No person shall obtain undue benefit from their labour.
… (Art. 35)

Marriage and Family Life

Maldives, Dhivehi

(ހ) ޤާނޫނައި ކައިވެނިކުރެވޭ ޢުމުރުކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢުމުރުގެ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައިވެނިކުރުމާއި، ޢާއިލާ ޤާއިމްކުރުމުގެ ހައްޤު ލިބުގެންވެއެވެ. އަދި ޢާއިލާއަލާއަކީ މުޖްތަމަޢުގެ ތަބީޢީ އަދި އަސާސީ ބިންގާކަމަށް ވީހިނދު، ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށްމެ މުޖްތަމަޢާއި ދައުލަތުގެ ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބެންވާނެއެވެ. (ށ) ކައިވެންޏެއް ރޫޅިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ދަރީން ތިބިނަމަ، އ ދަރީނަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 34 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Every person of marriageable age as determined by law has the right to marry, and to establish a family as specified in law. The family, being the natural and fundamental unit of society, is entitled to special protection by society and the State.
(b) Children must be afforded special protection as specified in law in the event of a marital breakdown of the parents. (Art. 34)

Marriage and Family Life

Maldives, Dhivehi

ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި، ގޮވެތި ގެދޮރާއި، އަނެކުންނާ ކުރާ ޒާތީ މުއާސަލާތުތަކަކީ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަންކަމައި ތަންތަނެވެ. ހަމަ ކޮންމެމީހަކުމެ، އަނެކުންގެ މިބުނެވުނު ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާންވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his private communications. Every person must respect these rights with respect to others. (Art. 24)

Legislature

Maldives, Dhivehi

(ހ) މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 71 ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުނުވާނޭހެން، ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކުން ވަކި އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކެއް ކަނޑައަޅާންވާނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ އިންތިހާބީ ދާއިރާއަކުން އިންތިހާބްކުރާނީ އެއް މެންބަރެކެވެ. (ށ) ކޮންމެ އިންތިހާބީ ދާއިރާއެއްގައި ވާދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބްވާނީ، އެދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުދޭ ރައްޔިތުންގެ ސިއްރުވޯޓަކުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ މީހެކެވެ.
... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 72 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Each administrative division shall establish separate electoral constituencies in accordance with the principles specified in Article 71 of this Constitution. All members shall be elected from a separate electoral constituency.
(b) The person elected from amongst those standing for election in each separate electoral constituency shall be the person receiving the greatest number of votes by secret ballot.
… (Art. 72)

Marriage and Family Life

Maldives, Dhivehi

(ހ) ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާއަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ. ... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 35 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Children and young people are entitled to special protection and special assistance from the family, the community and the State. … (Art. 35)

Political Rights and Association

Maldives, Dhivehi

(ހ) ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދައި، ހިންގައި، ޕާޓީތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ) ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަށް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަންމެ ލިބިގެންވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ހައްޤުތައް ހިމެނެއެވެ.
1. އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާއި، ތައުލީމީ، ސަޤާފީ މަޤްސަދުތަކަށްޓަކައި، ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު. ... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 30 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) Every citizen has the right to establish and to participate in the activities of political parties.
(b) Everyone has the freedom to form associations and societies, including the following:
1. the right to establish and participate in any association or society for economic, social, educational or cultural or purposes;
… (Art. 30)

Government

Maldives, Dhivehi

(ހ) ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
1. ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.
2. ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށްނުވުން.
3. މުސްލިމަކު މަކުގައިވުމާއި، ސުންނަތް ޖަމާއަތުގެ މީހަކު ކަމުގައުވުން.
4. އުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން. 5. ބުއްދިހަމައަށްހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން. ... (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 130 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) A person shall be qualified to be a member of the Cabinet if he:
1. is a citizen of the Maldives;
2. is not a citizen of a foreign country;
3. is a Muslim and a follower of a Sunni school of Islam;
4. has attained the age of twenty-five years;
5. is of sound mind.
… (Art. 130)