Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 62 results

Jurisdiction and Access

Lithuania, English

The Constitutional Court shall decide whether the laws and other acts of the Seimas are in conflict with the Constitution, and whether the acts of the President of the Republic and the Government are in conflict with the Constitution or laws.
... (Art. 102)

Lithuania, Lithuanian

Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai - neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.
… (102 straipsnis)

Jurisdiction and Access

Lithuania, English

The Constitutional Court shall consider and adopt decisions on whether the laws of the Republic of Lithuania or other acts adopted by the Seimas are in conflict with the Constitution of the Republic of Lithuania.
The Constitutional Court shall also consider whether the following are in conflict with the Constitution and laws:
1) the acts of the President of the Republic;
2) the acts of the Government of the Republic.
The Constitutional Court shall present conclusions on:
1) whether there were the violations of election laws during the elections of the President of the Republic or the elections of the Members of the Seimas;
2) whether the state of health of the President of the Republic allows him to continue to hold office;
3) whether the international treaties of the Republic of Lithuania are in conflict with the Constitution;
4) whether the concrete actions of the Members of the Seimas and state officials against whom an impeachment case has been instituted are in conflict with the Constitution (Art. 105)

Lithuania, Lithuanian

Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai.
Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams:
1) Respublikos Prezidento aktai;
2) Respublikos Vyriausybės aktai.
Konstitucinis Teismas teikia išvadas:
1) ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimus;
2) ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas;
3) ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai;
4) ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai. (105 straipsnis)

Jurisdiction and Access

Lithuania, English

The Government, not less than 1/5 of all the Members of the Seimas, and courts shall have the right to apply to the Constitutional Court concerning the acts specified in the first paragraph of Article 105.
Not less than 1/5 of all the Members of the Seimas and courts shall have the right to apply to the Constitutional Court concerning the conformity of the acts of the President of the Republic with the Constitution and laws.
Not less than 1/5 of all the Members of the Seimas, courts, as well as the President of the Republic, shall have the right to apply to the Constitutional Court concerning the conformity of the acts of the Government with the Constitution and laws.
Every person shall have the right to apply to the Constitutional Court concerning the acts specified in the first and second paragraphs of Article 105 if a decision adopted on the basis of these acts has violated the constitutional rights or freedoms of the person and the person has exhausted all legal remedies. The procedure for implementing this right shall be established by the Law on the Constitutional Court.
An application by the President of the Republic to the Constitutional Court, or a resolution of the Seimas, asking for an investigation into the conformity of an act with the Constitution shall suspend the validity of the act.
... (Art. 106)

Lithuania, Lithuanian

Teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl 105 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų aktų turi Vyriausybė, ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, taip pat teismai.
Dėl Respublikos Prezidento aktų sutikimo su Konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį Teismą turi teisę kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių ir teismai.
Dėl Vyriausybės aktų sutikimo su Konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį Teismą gali kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, teismai, taip pat Respublikos Prezidentas.
Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones. Šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.
Respublikos Prezidento teikimas Konstituciniam Teismui ar Seimo nutarimas ištirti, ar aktas sutinka su Konstitucija, sustabdo šio akto galiojimą.
... (106 straipsnis)

Jurisdiction and Access

Lithuania, English

Judges may not apply any laws that are in conflict with the Constitution.
In cases when there are grounds to believe that a law or another legal act that should be applied in a concrete case is in conflict with the Constitution, the judge shall suspend the consideration of the case and shall apply to the Constitutional Court, requesting that it decide whether the law or another legal act in question is in compliance with the Constitution. (Art. 110)

Lithuania, Lithuanian

Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.
Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją. (110 straipsnis)

Status of the Constitution

Lithuania, English

In Lithuania, state power shall be executed by the Seimas, the President of the Republic and the Government, and the Judiciary.
The scope of power shall be limited by the Constitution.
… (Art. 5)

Lithuania, Lithuanian

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.
... (5 straipsnis)

Status of the Constitution

Lithuania, English

The Constitution shall be an integral and directly applicable act.
Everyone may defend his rights by invoking the Constitution. (Art. 6)

Lithuania, Lithuanian

Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija. (6 straipsnis)

Status of the Constitution

Lithuania, English

While implementing his rights and exercising his freedoms, everyone must observe the Constitution and the laws of the Republic of Lithuania and must not restrict the rights and freedoms of other people. (Art. 28)

Lithuania, Lithuanian

Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. (28 straipsnis)

Status of the Constitution

Lithuania, English


Churches and religious organisations shall conduct their affairs freely according to their canons and statutes.
The status of churches and other religious organisations in the State shall be established by agreement or by law.
The teaching proclaimed by churches and religious organisations, other religious activities, and houses of prayer may not be used for purposes that are in conflict with the Constitution and laws.
There shall be no state religion in Lithuania. (Art. 43)

Lithuania, Lithuanian


Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus.
Bažnyčių bei kitų religinių organizacijų būklė valstybėje nustatoma susitarimu arba įstatymu.
Bažnyčių bei religinių organizacijų mokslo skelbimas, kita tikybinė veikla, taip pat maldos namai negali būti naudojami tam, kas prieštarauja Konstitucijai ir įstatymams.
Lietuvoje nėra valstybinės religijos. (43 straipsnis)

Status of the Constitution

Lithuania, English

Judges may not apply any laws that are in conflict with the Constitution.
… (Art. 110)

Lithuania, Lithuanian

Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.
... (110 straipsnis)

Status of the Constitution

Lithuania, English

Any law or other act that contradicts the Constitution shall be invalid.
... (Art. 7)

Lithuania, Lithuanian

Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.
... (7 straipsnis)