Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 53 results

Employment Rights and Protection

Lithuania, English

Each working human being shall have the right to rest and leisure as well as to an annual paid leave.
The length of working time shall be established by law. (Art. 49)

Lithuania, Lithuanian

Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas.
Darbo laiko trukmę apibrėžia įstatymas. (49 straipsnis)

Employment Rights and Protection

Lithuania, English

... The law shall provide to working mothers a paid leave before and after childbirth as well as favourable working conditions and other concessions. ... (Art. 39)

Lithuania, Lithuanian

... Dirbančioms motinoms įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas ir kitas lengvatas. ... (39 straipsnis)

Limitations and/or Derogations

Lithuania, English

While implementing his rights and freedoms, the human being must observe the Constitution and the laws of the Republic of Lithuania and must not restrict the rights and freedoms of other people. (Art. 28)

Lithuania, Lithuanian

Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. (28 straipsnis)

Limitations and/or Derogations

Lithuania, English

All persons shall be equal before the law, the court, and other State institutions and officials. 
The rights of the human being may not be restricted, nor may he be granted any privileges on the ground of gender, race, nationality, language, origin, social status, belief, convictions, or views. (Art. 29)


Lithuania, Lithuanian

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. (29 straipsnis)

Limitations and/or Derogations

Lithuania, English

… During a state of emergency or martial law, the Constitution may not be amended. (Art. 147)

Lithuania, Lithuanian

... Nepaprastosios padėties ar karo padėties metu Konstitucija negali būti taisoma. (147 straipsnis)

Marriage and Family Life

Lithuania, English

The family shall be the basis of society and the State.
Family, motherhood, fatherhood and childhood shall be under the protection and care of the State.
Marriage shall be concluded upon the free mutual consent of man and woman.
The State shall register marriages, births, and deaths. The State shall also recognise church registration of marriages.
In the family, the rights of spouses shall be equal.
The right and duty of parents is to bring up their children to be honest people and faithful citizens and to support them until they come of age.
The duty of children is to respect their parents, to take care of them in their old age, and to preserve their heritage. (Art. 38)

Lithuania, Lithuanian

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.
Tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą. (38 straipsnis)

Marriage and Family Life

Lithuania, English

… The law and the court shall protect everyone from arbitrary or unlawful interference in his private and family life, from encroachment upon his honour and dignity. (Art. 22)

Lithuania, Lithuanian

… Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą. (22 straipsnis)

Limitations and/or Derogations

Lithuania, English

After the imposition of martial law or the declaration of a state of emergency, the rights and freedoms specified in Articles 22, 24, 25, 32, 35, and 36 of the Constitution may temporarily be limited. (Art. 145)

Lithuania, Lithuanian

Įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, laikinai gali būti apribojamos teisės ir laisvės, nurodytos Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35 ir 36 straipsniuose. (145 straipsnis)

Marriage and Family Life

Lithuania, English

The State shall take care of families that raise and bring up children at home, and shall render them support according to the procedure established by law.
The law shall provide to working mothers a paid leave before and after childbirth as well as favourable working conditions and other concessions. … (Art. 39)

Lithuania, Lithuanian

Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka teikia joms paramą.
Dirbančioms motinoms įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas ir kitas lengvatas. ... (39 straipsnis)

Jurisdiction and Access

Lithuania, English

The Government, not less than 1/5 of all the Members of the Seimas, and the courts, shall have the right to apply to the Constitutional Court concerning the acts specified in the First Paragraph of Article 105.
Not less than 1/5 of all the Members of the Seimas and the courts shall have the right to apply to the Constitutional Court concerning the conformity of acts of the President of the Republic with the Constitution and the laws.
Not less than 1/5 of all the Members of the Seimas, the courts, as well as the President of the Republic, shall have the right to apply to the Constitutional Court concerning the conformity of acts of the Government with the Constitution and the laws.
The presentation by the President of the Republic for the Constitutional Court or the resolution of the Seimas asking for an investigation into the conformity of an act with the Constitution shall suspend the validity of the act.
The Seimas may request a conclusion from the Constitutional Court and, in cases concerning an election to the Seimas and international treaties, the President of the Republic may also request a conclusion.
The Constitutional Court shall have the right to refuse to accept a case for consideration or to prepare a conclusion if the application is based on non-legal reasoning. (Art. 106)

Lithuania, Lithuanian

Teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl 105 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų aktų turi Vyriausybė, ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, taip pat teismai.
Dėl Respublikos Prezidento aktų sutikimo su Konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį Teismą turi teisę kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių ir teismai.
Dėl Vyriausybės aktų sutikimo su Konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį Teismą gali kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, teismai, taip pat Respublikos Prezidentas.
Respublikos Prezidento teikimas Konstituciniam Teismui ar Seimo nutarimas ištirti, ar aktas sutinka su Konstitucija, sustabdo šio akto galiojimą.
Prašyti Konstitucinio Teismo išvados gali Seimas, o dėl Seimo rinkimų ir tarptautinių sutarčių - ir Respublikos Prezidentas.
Konstitucinis Teismas turi teisę atsisakyti priimti nagrinėti bylą ar rengti išvadą, jeigu kreipimasis grindžiamas ne teisiniais motyvais. (106 straipsnis)