Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 61 results

Citizenship and Nationality

Lithuania, English

Citizenship of the Republic of Lithuania shall be acquired by birth or on other grounds established by law.
With the exception of individual cases provided for by law, no one may be a citizen of both the Republic of Lithuania and another state at the same time.
The procedure for the acquisition and loss of citizenship shall be established by law. (Art. 12)

Lithuania, Lithuanian

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.
Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas. (12 straipsnis)

Citizenship and Nationality

Lithuania, English

The President of the Republic:

21) shall grant citizenship of the Republic of Lithuania according to the procedure established by law;
… (Art. 84)

Lithuania, Lithuanian

Respublikos Prezidentas:

21) įstatymo nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos pilietybę;
… (84 straipsnis)

Status of International Law

Lithuania, English


The Constitutional Court shall present conclusions on:

3) whether the international treaties of the Republic of Lithuania are not in conflict with the Constitution;
… (Art. 105)

Lithuania, Lithuanian


Konstitucinis Teismas teikia išvadas:

3) ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai;
… (105 straipsnis)

Status of International Law

Lithuania, English


International treaties ratified by the Seimas of the Republic of Lithuania shall be a constituent part of the legal system of the Republic of Lithuania. (Art. 138)

Lithuania, Lithuanian


Tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. (138 straipsnis)

Status of International Law

Lithuania, English

The Seimas of the Republic of Lithuania,

expressing its conviction that the European Union respects human rights and fundamental freedoms and that Lithuanian membership in the European Union will contribute to the more efficient securing of human rights and freedoms,

adopts and proclaims this Constitutional Act:
1. The Republic of Lithuania as a Member State of the European Union shall share with or confer on the European Union the competences of its state institutions in the areas provided for in the founding Treaties of the European Union and to the extent it would, together with the other Member States of the European Union, jointly meet its membership commitments in those areas, as well as enjoy membership rights.
2. The norms of European Union law shall be a constituent part of the legal system of the Republic of Lithuania. Where it concerns the founding Treaties of the European Union, the norms of the European Union law shall be applied directly, while in the event of the collision of legal norms, they shall have supremacy over the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania.
… (The Constitutional Act of the Republic of Lithuania on Membership of the Republic of Lithuania in the European Union)4

Lithuania, Lithuanian

Lietuvos Respublikos Seimas,
...
reikšdamas įsitikinimą, kad Europos Sąjunga gerbia žmogaus teises ir pagrindines laisves, o Lietuvos narystė Europos Sąjungoje prisidės prie žmogaus teisių ir laisvių efektyvesnio užtikrinimo,
...
priima ir skelbia šį Konstitucinį aktą:
1. Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis.
2. Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
... (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Aktas, Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje)

Public Institutions and Services

Lithuania, English


Family, motherhood, fatherhood, and childhood shall be under the protection and care of the State.
… (Art. 38)

Lithuania, Lithuanian

...
Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
... (38 straipsnis)

Public Institutions and Services

Lithuania, English

The State shall take care of families raising and bringing up children at home, and shall render them support according to the procedure established by law.
… (Art. 39)

Lithuania, Lithuanian

Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka teikia joms paramą.
... (39 straipsnis)

Public Institutions and Services

Lithuania, English

The State shall guarantee its citizens the right to receive old-age and disability pensions, as well as social assistance in the event of unemployment, sickness, widowhood, the loss of the breadwinner, and in other cases provided for by law. (Art. 52)

Lithuania, Lithuanian

Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais. (52 straipsnis)

Protection from Violence

Lithuania, English

The human person shall be inviolable.
Human dignity shall be protected by law.
It shall be prohibited to torture or injure a human being, degrade his dignity, subject him to cruel treatment, or to establish such punishments.
No one may be subjected to scientific or medical experimentation without his knowledge and free consent. (Art. 21)

Lithuania, Lithuanian

Žmogaus asmuo neliečiamas.
Žmogaus orumą gina įstatymas.
Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.
Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. (21 straipsnis)

Protection from Violence

Lithuania, English


Forced labour shall be prohibited.
… (Art. 48)

Lithuania, Lithuanian


Priverčiamasis darbas draudžiamas.
… (48 straipsnis)