Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 61 results

Employment Rights and Protection

Lithuania, English

...
The law shall make a provision for working mothers to be granted paid leave before and after childbirth, as well as favourable working conditions and other concessions.
... (Art. 39)

Lithuania, Lithuanian

...
Dirbančioms motinoms įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas ir kitas lengvatas.
... (39 straipsnis)

Employment Rights and Protection

Lithuania, English

Everyone may freely choose a job or business, and shall have the right to have proper, safe, and healthy conditions at work, as well as to receive fair pay for work and social security in the event of unemployment.
The work of foreigners in the Republic of Lithuania shall be regulated by law.
Forced labour shall be prohibited.
Military service or alternative service performed instead of military service, as well as work performed by citizens in time of war, natural disaster, epidemics, or other extreme cases, shall not be considered forced labour.
In cases where persons convicted by a court perform work regulated by law, such work shall not be considered forced labour, either. (Art. 48)

Lithuania, Lithuanian

Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju.
Užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje reguliuoja įstatymas.
Priverčiamasis darbas draudžiamas.
Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais.
Priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas. (48 straipsnis)

Employment Rights and Protection

Lithuania, English

Every working person shall have the right to rest and leisure, as well as to an annual paid leave.
The length of working time shall be established by law. (Art. 49)

Lithuania, Lithuanian

Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas.
Darbo laiko trukmę apibrėžia įstatymas. (49 straipsnis)

Education

Lithuania, English


Parents and guardians shall, without restrictions, take care of the religious and moral education of their children and wards according to their own convictions. (Art. 26)

Lithuania, Lithuanian


Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus. (26 straipsnis)

Education

Lithuania, English


The State shall supervise the activities of establishments of teaching and education. (Art. 40)

Lithuania, Lithuanian

...
Valstybė prižiūri mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą. (40 straipsnis)

Education

Lithuania, English

Education shall be compulsory for persons under the age of 16.
Education at state and municipal schools of general education, vocational schools, and schools of further education shall be free of charge.
Higher education shall be accessible to everyone according to individual abilities. Citizens who are good at their studies shall be guaranteed education at state schools of higher education free of charge. (Art. 41)

Lithuania, Lithuanian

Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas.
Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas.
Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas. (41 straipsnis)

Jurisdiction and Access

Lithuania, English

The Constitutional Court shall decide whether the laws and other acts of the Seimas are in conflict with the Constitution, and whether the acts of the President of the Republic and the Government are in conflict with the Constitution or laws.
... (Art. 102)

Lithuania, Lithuanian

Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai - neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.
… (102 straipsnis)

Jurisdiction and Access

Lithuania, English

The Constitutional Court shall consider and adopt decisions on whether the laws of the Republic of Lithuania or other acts adopted by the Seimas are in conflict with the Constitution of the Republic of Lithuania.
The Constitutional Court shall also consider whether the following are in conflict with the Constitution and laws:
1) the acts of the President of the Republic;
2) the acts of the Government of the Republic.
The Constitutional Court shall present conclusions on:
1) whether there were the violations of election laws during the elections of the President of the Republic or the elections of the Members of the Seimas;
2) whether the state of health of the President of the Republic allows him to continue to hold office;
3) whether the international treaties of the Republic of Lithuania are in conflict with the Constitution;
4) whether the concrete actions of the Members of the Seimas and state officials against whom an impeachment case has been instituted are in conflict with the Constitution (Art. 105)

Lithuania, Lithuanian

Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai.
Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams:
1) Respublikos Prezidento aktai;
2) Respublikos Vyriausybės aktai.
Konstitucinis Teismas teikia išvadas:
1) ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimus;
2) ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas;
3) ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai;
4) ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai. (105 straipsnis)

Jurisdiction and Access

Lithuania, English

The Government, not less than 1/5 of all the Members of the Seimas, and courts shall have the right to apply to the Constitutional Court concerning the acts specified in the first paragraph of Article 105.
Not less than 1/5 of all the Members of the Seimas and courts shall have the right to apply to the Constitutional Court concerning the conformity of the acts of the President of the Republic with the Constitution and laws.
Not less than 1/5 of all the Members of the Seimas, courts, as well as the President of the Republic, shall have the right to apply to the Constitutional Court concerning the conformity of the acts of the Government with the Constitution and laws.
Every person shall have the right to apply to the Constitutional Court concerning the acts specified in the first and second paragraphs of Article 105 if a decision adopted on the basis of these acts has violated the constitutional rights or freedoms of the person and the person has exhausted all legal remedies. The procedure for implementing this right shall be established by the Law on the Constitutional Court.
An application by the President of the Republic to the Constitutional Court, or a resolution of the Seimas, asking for an investigation into the conformity of an act with the Constitution shall suspend the validity of the act.
... (Art. 106)

Lithuania, Lithuanian

Teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl 105 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų aktų turi Vyriausybė, ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, taip pat teismai.
Dėl Respublikos Prezidento aktų sutikimo su Konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį Teismą turi teisę kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių ir teismai.
Dėl Vyriausybės aktų sutikimo su Konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį Teismą gali kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, teismai, taip pat Respublikos Prezidentas.
Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones. Šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.
Respublikos Prezidento teikimas Konstituciniam Teismui ar Seimo nutarimas ištirti, ar aktas sutinka su Konstitucija, sustabdo šio akto galiojimą.
... (106 straipsnis)

Jurisdiction and Access

Lithuania, English

Judges may not apply any laws that are in conflict with the Constitution.
In cases when there are grounds to believe that a law or another legal act that should be applied in a concrete case is in conflict with the Constitution, the judge shall suspend the consideration of the case and shall apply to the Constitutional Court, requesting that it decide whether the law or another legal act in question is in compliance with the Constitution. (Art. 110)

Lithuania, Lithuanian

Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.
Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją. (110 straipsnis)