Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 53 results

Property, Inheritance and Land Tenure

Lithuania, English

Property shall be inviolable.
The rights of ownership shall be protected by law. ... (Art. 23)

Lithuania, Lithuanian

Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai. ... (23 straipsnis)

Property, Inheritance and Land Tenure

Lithuania, English

Lithuania’s economy shall be based on the right of private ownership, freedom of individual economic activity and initiative. ... (Art. 46)

Lithuania, Lithuanian

Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. ... (46 straipsnis)

Status of International Law

Lithuania, English

… International treaties ratified by the Seimas of the Republic of Lithuania shall be a constituent part of the legal system of the Republic of Lithuania. (Art. 138)

Lithuania, Lithuanian

… Tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. (138 straipsnis)

Status of International Law

Lithuania, English

The Seimas of the Republic of Lithuania, …
expressing its conviction that the European Union respects human rights and fundamental freedoms and that the Lithuanian membership in the European Union will contribute to a more efficient securing of human rights and freedoms, …
adopts and proclaims this Constitutional Act:
1. The Republic of Lithuania as a Member State of the European Union shall share with or confer on the European Union the competences of its State institutions in the areas provided for in the founding Treaties of the European Union and to the extent it would, together with the other Member States of the European Union, jointly meet its membership commitments in those areas as well as enjoy the membership rights.
2. The norms of the European Union law shall be a constituent part of the legal system of the Republic of Lithuania. Where it concerns the founding Treaties of the European Union, the norms of the European Union law shall be applied directly, while in the event of collision of legal norms, they shall have supremacy over the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania.
… (Constitutional Act of the Republic of Lithuania on Membership of the Republic of Lithuania in the European Union)3

Lithuania, Lithuanian

Lietuvos Respublikos Seimas, ...
reikšdamas įsitikinimą, kad Europos Sąjunga gerbia žmogaus teises ir pagrindines laisves, o Lietuvos narystė Europos Sąjungoje prisidės prie žmogaus teisių ir laisvių efektyvesnio užtikrinimo, ...
priima ir skelbia šį Konstitucinį aktą:
1. Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis.
2. Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
... (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Aktas,Del Lietuvos Respublikos Narystes Europos Sajungoje)

Status of International Law

Lithuania, English

… The Constitutional Court shall present conclusions:

3) whether international treaties of the Republic of Lithuania are not in conflict with the Constitution;
… (Art. 105)

Lithuania, Lithuanian

… Konstitucinis Teismas teikia išvadas:

3) ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai;
… (105 straipsnis)

Employment Rights and Protection

Lithuania, English

Each human being may freely choose a job or business, and shall have the right to have proper, safe and healthy conditions at work, to receive fair pay for work and social security in the event of unemployment. …
Forced labour shall be prohibited.
Military service or alternative service performed in place of military service as well as citizens’ work in time of war, natural disaster, epidemics, or other extreme cases shall not be considered forced labour.
Work performed by persons convicted by court, the work being regulated by law, shall not be considered forced labour, either. (Art. 48)

Lithuania, Lithuanian

Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. …
Priverčiamasis darbas draudžiamas.
Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais.
Priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas. (48 straipsnis)

Employment Rights and Protection

Lithuania, English

Each working human being shall have the right to rest and leisure as well as to an annual paid leave.
The length of working time shall be established by law. (Art. 49)

Lithuania, Lithuanian

Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas.
Darbo laiko trukmę apibrėžia įstatymas. (49 straipsnis)

Employment Rights and Protection

Lithuania, English

... The law shall provide to working mothers a paid leave before and after childbirth as well as favourable working conditions and other concessions. ... (Art. 39)

Lithuania, Lithuanian

... Dirbančioms motinoms įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas ir kitas lengvatas. ... (39 straipsnis)

Limitations and/or Derogations

Lithuania, English

All persons shall be equal before the law, the court, and other State institutions and officials. 
The rights of the human being may not be restricted, nor may he be granted any privileges on the ground of gender, race, nationality, language, origin, social status, belief, convictions, or views. (Art. 29)


Lithuania, Lithuanian

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. (29 straipsnis)

Limitations and/or Derogations

Lithuania, English

While implementing his rights and freedoms, the human being must observe the Constitution and the laws of the Republic of Lithuania and must not restrict the rights and freedoms of other people. (Art. 28)

Lithuania, Lithuanian

Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. (28 straipsnis)