Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 85 results

Marriage and Family Life

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərə dair ümumi qaydalar müəyyən edir:

14) ailə münasibətləri, o cümlədən himayəçilik və qəyyumluq;
… (Maddə 94)

Azerbaijan, English

I. The Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan determines the general rules on the following matters:

14. family relations including trusteeship and guardianship;
… (Art. 94)

Marriage and Family Life

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə dövlətin xüsusi himayəsindədir.
II. Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur. Bu borcun yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarət edir.
... (Maddə 17)

Azerbaijan, English

I. The family as the foundation of society is under special protection of the State.
II. Taking care of children and their upbringing is the obligation of the parents. The State sees to it that this obligation is fulfilled.
… (Art. 17)

Marriage and Family Life

Azerbaijan, Azerbaijani


II. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq hüququ vardır. Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək qadağandır. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafiə hüququ vardır.
… (Maddə 32)

Azerbaijan, English


II. Everybody has the right to keep their family life secret or private. Except in cases specified by law, interference with a person's private or family life is prohibited. Everyone has a right to protection against unlawful interference with his or her private or family life.
… (Art. 32)

Marriage and Family Life

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Hər kəsin qanunla nəzərdə tutulmuş yaşa çatdıqda ailə qurmaq hüququ vardır.
II. Nikah könüllü razılıq əsasında bağlanılır. Heç kəs zorla evləndirilə (ərə verilə) bilməz.
III. Nikah və ailə dövlətin himayəsindədir. Analıq, atalıq, uşaqlıq qanunla mühafizə edilir. Dövlət çoxuşaqlı ailələrə yardım göstərir.
IV. Ər ilə arvadın hüquqları bərabərdir. Uşaqlara qayğı göstərmək, onları tərbiyə etmək valideynlərin həm hüququ, həm də borcudur.
V. Valideynlərə hörmət etmək, onların qayğısına qalmaq uşaqların borcudur. 18 yaşına çatmış əmək qabiliyyətli uşaqlar əmək qabiliyyəti olmayan valideynlərini saxlamağa borcludurlar. (Maddə 34)

Azerbaijan, English

I. Everybody has the right to marriage upon reaching the age specified by law.
II. Marriage is contracted on the basis of voluntary consent. No one shall be forced to marry.
III. Family and marriage are under the protection of the State. Mothers, fathers and children shall be protected by law. The State renders assistance to large families.
IV. The rights of husband and wife are equal. The care and raising of children is the right and obligation of both parents.
V. Children have the obligation to take care of their parents. Able-bodied children upon reaching the age of 18 have the duty to support their invalid parents. (Art. 34)

Marriage and Family Life

Azerbaijan, Azerbaijani


II. Yardıma möhtac olanlara kömək etmək ilk növbədə onların ailə üzvlərinin borcudur.
III. Hər kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatdıqda, xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını itirdiyinə, əmək qabiliyyətini itirdiyinə, … (Art. 38)

Azerbaijan, English


II. It is the obligation of the family members initially to render assistance to those in their family who need it.
III. Everyone has the right to social security in old age, sickness specified by law, disability, when losing work ability or the breadwinner of the family, … (Art. 38)

Limitations and/or Derogations

Azerbaijan, Azerbaijani


III. … İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, etnik, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır.
… (Maddə 25)

Azerbaijan, English


III. … Limitations or recognition of rights and freedoms because of race, ethnicity, social status, language, origin, convictions and religion are prohibited.
… (Art. 25)

Limitations and/or Derogations

Azerbaijan, Azerbaijani


II. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsini heç kəs məhdudlaşdıra bilməz. Hər kəsin hüquq və azadlıqları bu Konstitusiyada və qanunlarda müəyyən edilmiş əsaslarla, habelə digərlərinin hüquq və azadlıqları ilə məhdudlaşır.
III. Müharibə, hərbi vəziyyət və fövqəladə vəziyyət, habelə səfərbərlik elan edilərkən insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərini nəzərə almaq şərti ilə qismən və müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər. Həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan hüquq və azadlıqlar haqqında əhaliyə qabaqcadan məlumat verilir.
… (Maddə 71)

Azerbaijan, English


II. No one can curtail the implementation of the rights and freedoms of man and citizen. Everyone's rights and freedoms are subject to the restrictions provided for in the Constitution and the laws as well as to the limits resulting from the rights and freedoms of others.
III. Upon declaration of war, martial law and exceptional situation, as well as mobilization that the implementation of human rights and freedoms can be partially and temporarily curtailed taking into consideration international obligations of the Republic of Azerbaijan. The population shall be notified in advance of the temporary suspension of human rights and freedoms.
… (Art. 71)

Limitations and/or Derogations

Azerbaijan, Azerbaijani

Bu Konstitusiyanın 1-ci, 2-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci və 21-ci maddələrində dəyişikliklər və ya onların ləğv edilməsi haqqında, 3-cü fəslində nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının ləğvi və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərəcədə məhdudlaşdırılması haqqında təkliflər referenduma çıxarıla bilməz. (Maddə 155)

Azerbaijan, English

Proposals for a referendum cannot be introduced concerning Articles 1, 2, 6, 7, 8 and 21 of this Constitution, regarding restrictions or the abolition of the rights and freedoms of man and citizen, provided for in Chapter III of the present Constitution, to a higher degree than is provided for by international agreements to which the Republic of Azerbaijan is a party. (Art. 155)

Obligations of the State

Azerbaijan, Azerbaijani

I. İnsan ləyaqəti qorunur və ona hörmət edilir.
II. Hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları və azadlıqları vardır.
… (Maddə 24)

Azerbaijan, English

I. Human dignity is protected and respected.
II. Every citizen from birth enjoys inviolable, undeniable and inalienable rights and freedoms.
… (Art. 24)

Judicial Protection

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını gözləmək və qorumaq qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur.

VII. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar mübahisələri məhkəmələr həll edir.
… (Maddə 71)

Azerbaijan, English

I. The legislative, executive and judicial powers shall observe and protect human rights and freedoms fixed in the Constitution.

VII. Disputes in relation to human rights and freedoms shall be resolved in court.
… (Art. 71)