Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 85 results

Obligations of the State

Azerbaijan, Azerbaijani

I. İnsan ləyaqəti qorunur və ona hörmət edilir.
II. Hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları və azadlıqları vardır.
… (Maddə 24)

Azerbaijan, English

I. Human dignity is protected and respected.
II. Every citizen from birth enjoys inviolable, undeniable and inalienable rights and freedoms.
… (Art. 24)

Judicial Protection

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını gözləmək və qorumaq qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur.

VII. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar mübahisələri məhkəmələr həll edir.
… (Maddə 71)

Azerbaijan, English

I. The legislative, executive and judicial powers shall observe and protect human rights and freedoms fixed in the Constitution.

VII. Disputes in relation to human rights and freedoms shall be resolved in court.
… (Art. 71)

National Human Rights Bodies

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətinə aşağıdakı məsələlərin həlli aiddir:
...
6) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi;
… (Maddə 95)

Azerbaijan, English

I. The Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan is competent to determine the following matters:

6. the election of a commissioner for human rights of the Republic of Azerbaijan upon presentation by the President of the Republic of Azerbaijan;
… (Art. 95)

Judicial Protection

Azerbaijan, Azerbaijani


V. Hər kəs onun hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarından, bələdiyyə və məhkəmə aktlarından qanunla müəyyən edilmiş qaydada bu maddənin III hissəsinin 1-7-ci bəndlərində göstərilən məsələlərin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərpa edilməsi məqsədi ilə şikayət verə bilər.
VI. Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada məhkəmələr insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi məsələləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və qanunlarının şərh edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər.
VII. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili insan hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarından, bələdiyyə və məhkəmə aktlarından qanunla müəyyən edilmiş qaydada bu maddənin III hissəsinin 1-7-ci bəndlərində göstərilən məsələlərin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verə bilər.
… (Maddə 130)

Azerbaijan, English


V. Everyone who claims to be the victim of a violation of his or her rights or freedoms by a decision of the legislative, executive and judiciary or by one of the municipal acts set forth in the items 1-7 of section III of this Article may appeal, in accordance with the procedure provided for by law, to the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan with the view of the restoration of his or her violated human rights and freedoms.
VI. In accordance with the procedure provided by the laws of the Republic of Azerbaijan, courts may apply to the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan for an interpretation of the Constitution and the laws of the Republic of Azerbaijan with regard to issues arising out of the implementation of human rights and civil liberties.
VII. The Ombudsman of the Azerbaijan Republic shall apply to the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan in cases where the rights and freedoms of a person have allegedly been violated by legislative acts in force, normative acts of the executive or of municipalities, or court decisions in accordance with the procedure provided for by the laws of the Republic of Azerbaijan on the adjudication of the cases and applications listed as items 1 to 7 in section III of the present Article.
… (Art. 130)

National Human Rights Bodies

Azerbaijan, Azerbaijani

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti:

14) Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdimat verir;
… (Maddə 109)

Azerbaijan, English

The President of the Republic of Azerbaijan:

14. makes recommendation to the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan for the election of the commissioner for human rights.
… (Art. 109)

Judicial Protection

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Hər kəsin hüquq və azadlıqlarının inzibati qaydada və məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir.
… (Maddə 60)

Azerbaijan, English

I. Everyone is guaranteed the protection of his rights and freedoms in the administrative manner and in court.
… (Art. 60)

Obligations of the State

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Hər kəsin qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır.
II. Dövlət hər kəsin hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat verir. (Maddə 26)

Azerbaijan, English

I. Everyone is authorized to defend his or her human rights and freedoms by accepted means.
II. The State ensures the protection of human rights and freedoms. (Art. 26)

Obligations of the State

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını gözləmək və qorumaq qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur.

V. Bu Konstitusiyanın heç bir müddəası insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının ləğvinə yönəldilmiş müddəa kimi təfsir edilə bilməz.
VI. Azərbaycan Respublikası ərazisində insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları birbaşa qüvvədədir.

X. Dövlət orqanları yalnız bu Konstitusiya əsasında, qanunla müəyyən edilmiş qaydada və hüdudlarda fəaliyyət göstərə bilərlər. (Maddə 71)

Azerbaijan, English

I. The legislative, executive and judicial powers shall observe and protect human rights and freedoms fixed in the Constitution.

V. None of the provisions of the Constitution may be used to abolish human rights and civil liberties.
VI. In the territory of the Republic of Azerbaijan, human rights and freedoms are immediately in force.

X. The state institutions may act only on the basis of this Constitution, in the manner and within the boundaries prescribed by law. (Art. 71)

Obligations of the State

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərə dair ümumi qaydalar müəyyən edir:
1) bu Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarından və azadlıqlarından istifadə, bu hüquqların və azadlıqların dövlət təminatı;
… (Maddə 94)

Azerbaijan, English

I. The Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan determines the general rules on the following matters:
1. the use of human and civil constitutional rights and freedoms, State guarantee of these rights and freedoms;
… (Art. 94)

National Human Rights Bodies

Azerbaijan, Azerbaijani


VII. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili insan hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarından, bələdiyyə və məhkəmə aktlarından qanunla müəyyən edilmiş qaydada bu maddənin III hissəsinin 1-7-ci bəndlərində göstərilən məsələlərin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verə bilər.
… (Maddə 130)

Azerbaijan, English


VII. The Ombudsman of the Azerbaijan Republic shall apply to the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan in cases where the rights and freedoms of a person have allegedly been violated by legislative acts in force, normative acts of the executive or of municipalities, or court decisions in accordance with the procedure provided for by the laws of the Republic of Azerbaijan on the adjudication of the cases and applications listed as items 1 to 7 in section III of the present Article.
… (Art. 130)