Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 85 results

Public Institutions and Services

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə dövlətin xüsusi himayəsindədir.
II. Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur. Bu borcun yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarət edir.
... (Maddə 17)

Azerbaijan, English

I. The family as the foundation of society is under special protection of the State.
II. Taking care of children and their upbringing is the obligation of the parents. The State sees to it that this obligation is fulfilled.
… (Art. 17)

Public Institutions and Services

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır.
… (Maddə 16)

Azerbaijan, English

I. The Republic of Azerbaijan ensures the improvement of the well-being of the people and every citizen, their social protection and normal living standard.
… (Art. 16)

Public Institutions and Services

Azerbaijan, Azerbaijani


III. Nikah və ailə dövlətin himayəsindədir. Analıq, atalıq, uşaqlıq qanunla mühafizə edilir. Dövlət çoxuşaqlı ailələrə yardım göstərir.
… (Maddə 34)

Azerbaijan, English


III. Family and marriage are under the protection of the State. Mothers, fathers and children shall be protected by law. The State renders assistance to large families.
… (Art. 34)

Public Institutions and Services

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Hər kəsin sosial təminat hüququ vardır.
II. Yardıma möhtac olanlara kömək etmək ilk növbədə onların ailə üzvlərinin borcudur.
III. Hər kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatdıqda, xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını itirdiyinə, əmək qabiliyyətini itirdiyinə, işsizliyə görə və qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallarda sosial təminat hüququna malikdir.
IV. Təqaüdlərin və sosial müavinətlərin minimum məbləği qanunla müəyyən edilir.
… (Maddə 38)

Azerbaijan, English

I. Everyone has the right to social security.
II. It is the obligation of the family members initially to render assistance to those in their family who need it.
III. Everyone has the right to social security in old age, sickness specified by law, disability, when losing work ability or the breadwinner of the family, when unemployed and in other cases specified by law.
IV. Minimal pensions and social benefits are established by law.
… (Art. 38)

Status of International Law

Azerbaijan, Azerbaijani


II. Bu Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir. (Maddə 12)

Azerbaijan, English


II. The human rights and civil liberties enumerated in this Constitution shall be implemented in accordance with the international agreements to which the Republic of Azerbaijan is a party. (Art. 12)

Status of International Law

Azerbaijan, Azerbaijani


III. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sorğusu əsasında aşağıdakı məsələləri həll edir:

6) Azərbaycan Respublikasının qüvvəyə minməmiş dövlətlərarası müqavilələrinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğunluğu; Azərbaycan Respublikasının hökumətlərarası müqavilələrinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğu;

X. Qanunlar və digər aktlar yaxud onların ayrı-ayrı müddəaları, Azərbaycan Respublikasının hökumətlərarası müqavilələri Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında müəyyən edilmiş müddətdə qüvvədən düşür, Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələri isə qüvvəyə minmir. (Maddə 130)

Azerbaijan, English


III. Upon request by the President of the Republic of Azerbaijan, the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan, the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan, the Supreme Court of the Republic of Azerbaijan, the General Procurator's Office of the Republic of Azerbaijan or the Ali Majlis of the Nakhichevan Autonomous Republic the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan shall examine the following matters:

6. the conformity of non-ratified inter-state treaties of the Republic of Azerbaijan with the Constitution of the Republic of Azerbaijan and the conformity of intergovernmental treaties with the Constitution and the laws of the Republic of Azerbaijan;

X. Laws and other normative acts or individual provisions of such acts or intergovernmental treaties of the Republic of Azerbaijan shall cease to apply at the time which is indicated in the decision of the Constitutional Court that declares them to be inconsistent with the Constitution of the Republic of Azerbaijan; inter-state treaties of the Republic of Azerbaijan which are declared unconstitutional shall not come into effect. (Art. 130)

Status of International Law

Azerbaijan, Azerbaijani


II. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
... (Maddə 148)

Azerbaijan, English


II. International treaties, to which the Republic of Azerbaijan is a party, are an inalienable substantive part of the legal system of the Republic of Azerbaijan.
… (Art. 148)

Status of International Law

Azerbaijan, Azerbaijani

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar ilə (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. (Maddə 151)

Azerbaijan, English

When conflicts arise between normative-legal acts which form part of the legal system of the Republic of Azerbaijan (with the exception of the Constitution of the Republic of Azerbaijan and the acts passed by way of referendum) and international treaties to which the Republic of Azerbaijan is a party, the international treaties shall apply. (Art. 151)

Status of International Law

Azerbaijan, Azerbaijani

Bu Konstitusiyanın 1-ci, 2-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci və 21-ci maddələrində dəyişikliklər və ya onların ləğv edilməsi haqqında, III-cü fəslində nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının ləğvi və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan daha artıq dərəcədə məhdudlaşdırılması haqqında təkliflər referenduma çıxarıla bilməz. (Maddə 155)

Azerbaijan, English

Proposals for a referendum cannot be introduced concerning Articles 1, 2, 6, 7, 8 and 21, regarding restrictions or the abolition of the rights and freedoms of man and citizens, provided for in Chapter III of the present Constitution, to a higher degree than is provided for by international agreements to which the Republic of Azerbaijan is a party. (Art. 155)

Property, Inheritance and Land Tenure

Azerbaijan, Azerbaijani

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.
... (Maddə 13)

Azerbaijan, English

I. The property in the Republic of Azerbaijan is inviolable and protected by the State.
II. The property can have the form of State property, private property and municipal property.
… (Art. 13)