Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 40 results

Protection from Violence

Belgium, Dutch

Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.
... (Art. 22bis)

Belgium, English

Each child is entitled to have his or her moral, physical, mental and sexual integrity respected.
… (Art. 22bis)

Belgium, French

Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
… (Art. 22bis)

Belgium, German

Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung vor seiner moralischen, körperlichen, geistigen und sexuellen Unversehrtheit.
… (Art. 22bis)

Status of International Law

Belgium, Dutch


§ 2. De Koning sluit de verdragen, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in § 3. Deze verdragen hebben eerst gevolg nadat zij de instemming van de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben verkregen.
§ 3. De in artikel 121 bedoelde Gemeenschaps- en Gewestregeringen sluiten, ieder wat haar betreft, de verdragen die betrekking hebben op de aangelegenheden waarvoor hun Parlement bevoegd is. Deze verdragen hebben eerst gevolg nadat zij de instemming van het Parlement hebben verkregen.
… (Art. 167)

Belgium, English


§ 2. The King concludes treaties, with the exception of those regarding matters described in § 3. These treaties take effect only after they have received the approval of the House of Representatives.
§ 3. The Community and Regional Governments described in Article 121 conclude, each one in so far as it is concerned, treaties regarding matters that fall within the competence of their Parliament. These treaties take effect only after they have received the approval of the Parliament.
… (Art. 167)

Belgium, French


§ 2. Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des représentants.
§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Parlement.
… (Art. 167)

Belgium, German


§ 2 – Der König schließt die Verträge ab, mit Ausnahme derjenigen, die sich auf die in § 3 erwähnten Angelegenheiten beziehen. Diese Verträge werden erst wirksam, nachdem sie die Zustimmung der Abgeordnetenkammer erhalten haben.
§ 3 – Die in Artikel 121 erwähnten Gemeinschafts- und Regionalregierungen schließen, jede für ihren Bereich, die Verträge ab in den Angelegenheiten, für die ihr Parlament zuständig ist. Diese Verträge werden erst wirksam, nachdem sie die Zustimmung des Parlaments erhalten haben.
… (Art. 167)

Public Institutions and Services

Belgium, Dutch

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
Die rechten omvatten inzonderheid:
...
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
...
6° het recht op gezinsbijslagen. (Art. 23)

Belgium, English

Everyone has the right to lead a life in keeping with human dignity.
To this end, the laws, federate laws and rules referred to in Article 134 guarantee economic, social and cultural rights, taking into account corresponding obligations, and determine the conditions for exercising them.
These rights include among others:
...
2° the right to social security, to health care and to social, medical and legal aid;
3° the right to decent accommodation;
...
6° the right to family allowances. (Art. 23)

Belgium, French

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment:
...
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
...
6° le droit aux prestations familiales. (Art. 23)

Belgium, German

Jeder hat das Recht, ein menschenwürdiges Leben zu führen.
Zu diesem Zweck gewährleistet das Gesetz, das Dekret oder die in Artikel 134 erwähnte Regel unter Berücksichtigung der entsprechenden Verpflichtungen die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte und bestimmt die Bedingungen für ihre Ausübung.
Diese Rechte umfassen insbesondere:
...
2. das Recht auf soziale Sicherheit, auf Gesundheitsschutz und auf sozialen, medizinischen und rechtlichen Beistand;
3. das Recht auf eine angemessene Wohnung;
...
6. das Recht auf Familienleistungen. (Art. 23)

Citizenship and Nationality

Belgium, Dutch

De staat van Belg wordt verkregen, behouden en verloren volgens de regelen bij de burgerlijke wet gesteld.
… (Art. 8)

Belgium, English

The status as a Belgian citizen is acquired, kept and lost according to rules established by civil law.
… (Art. 8)

Belgium, French

La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.
… (Art. 8)

Belgium, German

Erwerb, Fortbestand und Verlust der belgischen Staatsangehörigkeit werden durch das Zivilgesetz geregelt.
… (Art. 8)

Citizenship and Nationality

Belgium, Dutch

Naturalisatie wordt verleend door de federale wetgevende macht. (Art. 9)

Belgium, English

Naturalisation is granted by the federal legislative power. (Art. 9)

Belgium, French

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral. (Art. 9)

Belgium, German

Die Einbürgerung wird von der föderalen gesetzgebenden Gewalt verliehen. (Art. 9)

Obligations of the State

Belgium, Dutch

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen voor vrouwen en mannen de gelijke uitoefening van hun rechten en vrijheden, … (Art. 11bis)

Belgium, English

The law, federate law or rule referred to in Article 134 guarantees that women and men may equally exercise their rights and freedoms, … (Art. 11bis)

Belgium, French

La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l’égal exercice de leurs droits et libertés, ... (Art. 11bis)

Belgium, German

Das Gesetz, das Dekret oder die in Artikel 134 erwähnte Regel gewährleistet Frauen und Männern die gleiche Ausübung ihrer Rechte und Freiheiten ... (Art. 11bis)

Obligations of the State

Belgium, Dutch

Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden. (Art. 11)

Belgium, English

Enjoyment of the rights and freedoms recognised for Belgians must be provided without discrimination. To this end, laws and federate laws guarantee among others the rights and freedoms of ideological and philosophical minorities. (Art. 11)

Belgium, French

La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assure sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. (Art. 11)

Belgium, German

Der Genuss der den Belgiern zuerkannten Rechte und Freiheiten muss ohne Diskriminierung gesichert werden. Zu diesem Zweck gewährleisten das Gesetz und das Dekret insbesondere die Rechte und Freiheiten der ideologischen und philosophischen Minderheiten. (Art. 11)

Status of the Constitution

Belgium, Dutch

De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de Grondwet en de wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen.
… (Art 35)

Belgium, English

The federal authority only has competences in the matters that are formally assigned to it by the Constitution and the laws passed by virtue of the Constitution itself.
… (Art. 35)

Belgium, French

L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
… (Art. 35)

Belgium, German

Die Föderalbehörde ist für nichts anderes zuständig als für die Angelegenheiten, die die Verfassung und die aufgrund der Verfassung selbst ergangenen Gesetze ihr ausdrücklich zuweisen.
… (Art. 35)

Status of the Constitution

Belgium, Dutch

De Grondwet kan noch geheel, noch ten dele worden geschorst. (Art. 187)

Belgium, English

The Constitution cannot be wholly or partially suspended. (Art. 187)

Belgium, French

La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie. (Art. 187)

Belgium, German

Die Verfassung darf weder ganz noch teilweise ausgesetzt werden. (Art. 187)

Status of the Constitution

Belgium, Dutch

Met ingang van de dag waarop de Grondwet uitvoerbaar wordt, zijn alle daarmee strijdige wetten, decreten, besluiten, reglementen en andere akten opgeheven. (Art. 188)

Belgium, English

From the day on which the Constitution becomes enforceable, all laws, decrees, decisions, regulations and other acts that are contrary to it are abrogated. (Art. 188)

Belgium, French

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés. (Art. 188)

Belgium, German

Ab dem Tag, an dem die Verfassung wirksam wird, sind alle zu ihr im Widerspruch stehenden Gesetze, Dekrete, Erlasse, Verordnungen und anderen Akte aufgehoben. (Art. 188)