Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 59 results

Minorities

Estonia, English

National minorities have the right, in the interests of their culture, to establish self-governing agencies under such conditions and pursuant to such procedure as are provided in the National Minorities Cultural Autonomy Act. (Sec. 50)

Estonia, Estonian

Vähemusrahvustel on õigus luua rahvuskultuuri huvides omavalitsusasutusi vähemusrahvuste kultuurautonoomia seaduses sätestatud tingimustel ja korras. (§ 50)

Minorities

Estonia, English

Everyone has the right to preserve his or her ethnic identity. (Sec. 49)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus säilitada oma rahvuskuuluvus. (§ 49)

Minorities

Estonia, English

Everyone has the right to address government agencies, local authorities, and their officials in Estonian and to receive responses in Estonian.
In localities where at least one half of the permanent residents belong to a national minority, everyone has the right to receive responses from government agencies, local authorities and their officials also in the language of the national minority. (Sec. 51)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus pöörduda riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole eesti keeles ja saada eestikeelseid vastuseid.
Paikkondades, kus vähemalt pooled püsielanikest on vähemusrahvusest, on igaühel õigus saada riigiasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt ning nende ametiisikutelt vastuseid ka selle vähemusrahvuse keeles. (§ 51)

Marriage and Family Life

Estonia, English

The family, which is fundamental to the preservation and growth of the nation and which constitutes the foundation of society, enjoys the protection of the government.
Spouses have equal rights.
Parents have the right and the duty to raise their children and to provide for them.
The protection of parents and children is provided by law.
The family is required to provide for its members who are in need. (Sec. 27)

Estonia, Estonian

Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all.
Abikaasad on võrdõiguslikud.
Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.
Seadus sätestab vanemate ja laste kaitse.
Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. (§ 27)

Minorities

Estonia, English

The official language of government agencies and local authorities is Estonian.
In localities where the language of the majority of the residents is not Estonian, local authorities may, to the extent and pursuant to a procedure provided by law, use the language of the majority of the permanent residents of the locality as their internal working language.
The use of foreign languages, including the languages of national minorities, in government agencies, in courts and in pre-trial procedure is provided by law. (Sec. 52)

Estonia, Estonian

Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste asjaajamiskeel on eesti keel.
Paikkondades, kus elanike enamiku keel ei ole eesti keel, võivad kohalikud omavalitsused seaduses sätestatud ulatuses ja korras kasutada sisemise asjaajamiskeelena selle paikkonna püsielanike enamiku keelt.
Võõrkeelte, sealhulgas vähemusrahvuste keelte kasutamise riigiasutuses ning kohtu- ja kohtueelses menetluses sätestab seadus. (§ 52)

Marriage and Family Life

Estonia, English

Everyone is entitled to inviolability of his or her private and family life.
… (Sec. 26)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele.
… (§ 26)

Marriage and Family Life

Estonia, English


Parents have the deciding say in the choice of education for their children.
… (Sec. 37)

Estonia, Estonian


Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel.
… (§ 37)

Marriage and Family Life

Estonia, English


The national government facilitates voluntary provision of welfare services and provision of welfare services by local authorities.
Families with a large number of children as well as people with disabilities enjoy special care of the national government and of local authorities. (Sec. 28)

Estonia, Estonian


Riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet.
Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. (§ 28)

Judicial Protection

Estonia, English

It is the duty of the legislature, the executive, the judiciary, and of local authorities, to guarantee the rights and freedoms provided in the Constitution. (Sec. 14)

Estonia, Estonian

Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. (§ 14)

Citizenship and Nationality

Estonia, English

Every child of whose parents one is a citizen of Estonia is entitled to Estonian citizenship by birth.
Everyone who has forfeited his or her Estonian citizenship as a minor is entitled to its restoration.
No one may be deprived of an Estonian citizenship acquired by birth.
No one may be deprived of Estonian citizenship because of his or her beliefs.
The conditions and procedure for the acquisition, forfeiture and restoration of Estonian citizenship are provided in the Citizenship Act. (Sec. 8)

Estonia, Estonian

Igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt.
Igaühel, kes on alaealisena kaotanud Eesti kodakondsuse, on õigus selle taastamisele.
Kelleltki ei tohi võtta sünniga omandatud Eesti kodakondsust.
Kelleltki ei tohi veendumuste pärast võtta Eesti kodakondsust.
Eesti kodakondsuse saamise, kaotamise ja taastamise tingimused ning korra sätestab kodakondsuse seadus. (§ 8)