Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 59 results

Jurisdiction and Access

Estonia, English


If the Riigikogu, for the second time and without amending it, passes a law which has been returned to it by the President, the President either promulgates the law or applies to the Supreme Court for a declaration of unconstitutionality in respect of that law.
… (Sec. 107)

Estonia, Estonian


Kui Riigikogu võtab Vabariigi Presidendi poolt tagasi saadetud seaduse muutmata kujul uuesti vastu, kuulutab Vabariigi President seaduse välja või pöördub Riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks.
… (§ 107)

Jurisdiction and Access

Estonia, English

The Chancellor of Justice is a government official who scrutinises legislative instruments of the legislative and executive branch of government and of local authorities for conformity with the Constitution and the laws, and who is independent in discharging his or her duties.
… (Sec. 139)

Estonia, Estonian

Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle.
… (§ 139)

Jurisdiction and Access

Estonia, English

If the Chancellor of Justice finds that a legislative instrument passed by the legislative or executive branch of government or by a local authority is in conflict with the Constitution or a law, he or she makes a proposal to the body which passed the instrument to bring it into conformity with the Constitution or the law within twenty days. If the instrument is not brought into conformity with the Constitution or the law within twenty days, the Chancellor of Justice refers the matter to the Supreme Court who may declare the instrument invalid. (Sec. 142)

Estonia, Estonian

Kui õiguskantsler leiab, et seadusandliku või täidesaatva riigivõimu või kohaliku omavalitsuse õigustloov akt on põhiseaduse või seadusega vastuolus, teeb ta akti vastuvõtnud organile ettepaneku viia see kahekümne päeva jooksul põhiseaduse või seadusega kooskõlla.
Kui akt ei ole kahekümne päeva jooksul põhiseaduse või seadusega kooskõlla viidud, teeb õiguskantsler Riigikohtule ettepaneku tunnistada see akt kehtetuks. (§ 142)

Jurisdiction and Access

Estonia, English


The Supreme Court is the highest court of Estonia which reviews rulings of other courts pursuant to a quashing procedure. The Supreme Court is also the court of constitutional review.
… (Sec. 149)

Estonia, Estonian


Riigikohus on riigi kõrgeim kohus, kes vaatab kohtulahendeid läbi kassatsiooni korras. Riigikohus on ühtlasi põhiseadusliku järelevalve kohus.
… (§ 149)

Jurisdiction and Access

Estonia, English

When determining a case, the courts refuse to give effect to a law or other legislation that is in conflict with the Constitution.
The Supreme Court declares invalid any law or other legislation that is in conflict with the letter and spirit of the Constitution. (Sec. 152)

Estonia, Estonian

Kohus jätab kohtuasja lahendamisel kohaldamata mis tahes seaduse või muu õigusakti, kui see on vastuolus põhiseadusega.
Riigikohus tunnistab kehtetuks mis tahes seaduse või muu õigusakti, kui see on vastuolus põhiseaduse sätte ja mõttega. (§ 152)

Religious Law

Estonia, English


There is no state church.
… (Sec. 40)

Estonia, Estonian


Riigikirikut ei ole.
… (§ 40)

Status of the Constitution

Estonia, English

Governmental authority is exercised solely pursuant to the Constitution and laws which are in conformity therewith.
… (Sec. 3)

Estonia, Estonian

Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel.
… (§ 3)

Status of the Constitution

Estonia, English

It is the duty of each citizen of Estonia to be loyal to the constitutional order and to defend the independence of Estonia.
In the absence of other means of opposing a forcible attempt to change the constitutional order of Estonia, every citizen of Estonia has the right to resist such an attempt of his or her own initiative. (Sec. 54)

Estonia, Estonian

Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust.
Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu. (§ 54)

Status of the Constitution

Estonia, English

Laws are passed in accordance with the Constitution. (Sec. 102)

Estonia, Estonian

Seadusi võetakse vastu kooskõlas põhiseadusega. (§ 102)

Status of the Constitution

Estonia, English

The Republic of Estonia may not enter into international treaties which are in conflict with the Constitution.
… (Sec. 123)

Estonia, Estonian

Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega.
… (§ 123)