Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 55 results

Jurisdiction and Access

Estonia, English

… If the Riigikogu, for the second time and without amending it, passes a law which has been returned to it by the President, the President either promulgates the law or applies to the Supreme Court for a declaration of unconstitutionality in respect of that law. … (Sec. 107)

Estonia, Estonian

… Kui Riigikogu võtab Vabariigi Presidendi poolt tagasi saadetud seaduse muutmata kujul uuesti vastu, kuulutab Vabariigi President seaduse välja või pöördub Riigikohtu poole ettepanekuga tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks. … (§ 107)

Jurisdiction and Access

Estonia, English

The Chancellor of Justice is a government official who scrutinises legislative instruments of the legislative and executive branch of government and of local authorities for conformity with the Constitution and the laws, and who is independent in discharging his or her duties. … (Sec. 139)

Estonia, Estonian

Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle. … (§ 139)

Jurisdiction and Access

Estonia, English

If the Chancellor of Justice finds that a legislative instrument passed by the legislative or executive branch of government or by a local authority is in conflict with the Constitution or a law, he or she makes a proposal to the body which passed the instrument to bring it into conformity with the Constitution or the law within twenty days. If the instrument is not brought into conformity with the Constitution or the law within twenty days, the Chancellor of Justice refers the matter to the Supreme Court who may declare the instrument invalid. (Sec. 142)

Estonia, Estonian

Kui õiguskantsler leiab, et seadusandliku või täidesaatva riigivõimu või kohaliku omavalitsuse õigustloov akt on põhiseaduse või seadusega vastuolus, teeb ta akti vastuvõtnud organile ettepaneku viia see kahekümne päeva jooksul põhiseaduse või seadusega kooskõlla.
Kui akt ei ole kahekümne päeva jooksul põhiseaduse või seadusega kooskõlla viidud, teeb õiguskantsler Riigikohtule ettepaneku tunnistada see akt kehtetuks. (§ 142)

Jurisdiction and Access

Estonia, English

When determining a case, the courts refuse to give effect to a law or other legislation that is in conflict with the Constitution.
The Supreme Court declares invalid any law or other legislation that is in conflict with the letter and spirit of the Constitution. (Sec. 152)

Estonia, Estonian

Kohus jätab kohtuasja lahendamisel kohaldamata mis tahes seaduse või muu õigusakti, kui see on vastuolus põhiseadusega.
Riigikohus tunnistab kehtetuks mis tahes seaduse või muu õigusakti, kui see on vastuolus põhiseaduse sätte ja mõttega. (§ 152)

Jurisdiction and Access

Estonia, English

... The Supreme Court is the highest court of Estonia which reviews rulings of other courts pursuant to a quashing procedure. The Supreme Court is also the court of constitutional review. ... (Sec. 149)

Estonia, Estonian

... Riigikohus on riigi kõrgeim kohus, kes vaatab kohtulahendeid läbi kassatsiooni korras. Riigikohus on ühtlasi põhiseadusliku järelevalve kohus. ... (§ 149)

Citizenship and Nationality

Estonia, English

Every child of whose parents one is a citizen of Estonia is entitled to Estonian citizenship by birth.
Everyone who has forfeited his or her Estonian citizenship as a minor is entitled to its restoration.
No one may be deprived of an Estonian citizenship acquired by birth.
No one may be deprived of Estonian citizenship because of his or her beliefs.
The conditions and procedure for the acquisition, forfeiture and restoration of Estonian citizenship are provided in the Citizenship Act. (Sec. 8)

Estonia, Estonian

Igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt.
Igaühel, kes on alaealisena kaotanud Eesti kodakondsuse, on õigus selle taastamisele.
Kelleltki ei tohi võtta sünniga omandatud Eesti kodakondsust.
Kelleltki ei tohi veendumuste pärast võtta Eesti kodakondsust.
Eesti kodakondsuse saamise, kaotamise ja taastamise tingimused ning korra sätestab kodakondsuse seadus. (§ 8)

Protection from Violence

Estonia, English

Everyone has the right to liberty and security of person. … (Sec. 20)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele. … (§ 20)

Protection from Violence

Estonia, English

No one may be subjected to torture or to cruel or degrading treatment or punishment.
No one may be subjected to medical or scientific experiments against his or her free will. (Sec. 18)

Estonia, Estonian

Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada.
Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele. (§ 18)

Protection from Violence

Estonia, English

... Incitement to ethnic, racial, religious or political hatred, violence or discrimination is prohibited and punishable by law. Incitement to hatred and violence between social classes or to discrimination against a social class is also prohibited and punishable by law. (Sec. 12)

Estonia, Estonian

... Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel. (§ 12)

Protection from Violence

Estonia, English

... No one may be compelled to perform work or service against his or her free will, ... (Sec. 29)

Estonia, Estonian

… Kedagi ei tohi sundida tema vaba tahte vastaselt tööle ega teenistusse, ... (§ 29)