Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 59 results

Minorities

Estonia, English

Everyone has the right to preserve his or her ethnic identity. (Sec. 49)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus säilitada oma rahvuskuuluvus. (§ 49)

Minorities

Estonia, English

National minorities have the right, in the interests of their culture, to establish self-governing agencies under such conditions and pursuant to such procedure as are provided in the National Minorities Cultural Autonomy Act. (Sec. 50)

Estonia, Estonian

Vähemusrahvustel on õigus luua rahvuskultuuri huvides omavalitsusasutusi vähemusrahvuste kultuurautonoomia seaduses sätestatud tingimustel ja korras. (§ 50)

Minorities

Estonia, English

Everyone has the right to address government agencies, local authorities, and their officials in Estonian and to receive responses in Estonian.
In localities where at least one half of the permanent residents belong to a national minority, everyone has the right to receive responses from government agencies, local authorities and their officials also in the language of the national minority. (Sec. 51)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus pöörduda riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute poole eesti keeles ja saada eestikeelseid vastuseid.
Paikkondades, kus vähemalt pooled püsielanikest on vähemusrahvusest, on igaühel õigus saada riigiasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt ning nende ametiisikutelt vastuseid ka selle vähemusrahvuse keeles. (§ 51)

Minorities

Estonia, English

The official language of government agencies and local authorities is Estonian.
In localities where the language of the majority of the residents is not Estonian, local authorities may, to the extent and pursuant to a procedure provided by law, use the language of the majority of the permanent residents of the locality as their internal working language.
The use of foreign languages, including the languages of national minorities, in government agencies, in courts and in pre-trial procedure is provided by law. (Sec. 52)

Estonia, Estonian

Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste asjaajamiskeel on eesti keel.
Paikkondades, kus elanike enamiku keel ei ole eesti keel, võivad kohalikud omavalitsused seaduses sätestatud ulatuses ja korras kasutada sisemise asjaajamiskeelena selle paikkonna püsielanike enamiku keelt.
Võõrkeelte, sealhulgas vähemusrahvuste keelte kasutamise riigiasutuses ning kohtu- ja kohtueelses menetluses sätestab seadus. (§ 52)

Limitations and/or Derogations

Estonia, English

The rights, freedoms and duties set out in this chapter do not preclude other rights, freedoms and duties which arise from the spirit of the Constitution or are in accordance therewith, and which are in conformity with the principles of human dignity, social justice and democratic government founded on the rule of law. (Sec. 10)

Estonia, Estonian

Käesolevas peatükis loetletud õigused, vabadused ja kohustused ei välista muid õigusi, vabadusi ega kohustusi, mis tulenevad põhiseaduse mõttest või on sellega kooskõlas ja vastavad inimväärikuse ning sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele. (§ 10)

Limitations and/or Derogations

Estonia, English

Rights and freedoms may only be circumscribed in accordance with the Constitution. Such circumscription must be necessary in a democratic society and may not distort the nature of the rights and freedoms circumscribed. (Sec. 11)

Estonia, Estonian

Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. (§ 11)

Limitations and/or Derogations

Estonia, English


When exercising his or her rights and freedoms and fulfilling his or her duties, everyone must respect and observe the rights and freedoms of others, and obey the law. (Sec. 19)

Estonia, Estonian


Igaüks peab oma õiguste ja vabaduste kasutamisel ning kohustuste täitmisel austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadust. (§ 19)

Limitations and/or Derogations

Estonia, English

In a state of emergency or a state of war, the rights and freedoms of individuals may be circumscribed and duties may be imposed upon individuals in the interests of national security and public order under conditions and pursuant to a procedure provided by law. The rights and freedoms enshrined in § 8, §§ 11-18, paragraph 3 of § 20, § 22, § 23, paragraphs 2 and 4 of § 24, § 25, § 27, § 28, paragraph 2 of § 36, § 40, § 41, § 49 and paragraph 1 of § 51 of the Constitution may not be circumscribed. (Sec. 130)

Estonia, Estonian

Erakorralise või sõjaseisukorra ajal võib riigi julgeoleku ja avaliku korra huvides seadusega ettenähtud juhtudel ja korras piirata isikute õigusi ja vabadusi ning panna neile kohustusi. Piirata ei tohi õigusi ja vabadusi, mis on sätestatud põhiseaduse §-des 8, 11-18, 20 lõige 3, 22, 23, 24 lõiked 2 ja 4, 25, 27, 28, 36 lõige 2, 40, 41, 49 ja 51 lõige 1. (§ 130)

Marriage and Family Life

Estonia, English

Everyone is entitled to inviolability of his or her private and family life.
… (Sec. 26)

Estonia, Estonian

Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele.
… (§ 26)

Marriage and Family Life

Estonia, English

The family, which is fundamental to the preservation and growth of the nation and which constitutes the foundation of society, enjoys the protection of the government.
Spouses have equal rights.
Parents have the right and the duty to raise their children and to provide for them.
The protection of parents and children is provided by law.
The family is required to provide for its members who are in need. (Sec. 27)

Estonia, Estonian

Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all.
Abikaasad on võrdõiguslikud.
Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.
Seadus sätestab vanemate ja laste kaitse.
Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. (§ 27)