Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 56 results

Public Institutions and Services

Belarus, Belarusian

Шлюб, сям’я, мацярынства, бацькоўства і дзяцінства знаходзяцца пад абаронай дзяржавы. ...
Жанчынам забяспечваецца прадастаўленне роўных з мужчынамі магчымасцей у атрыманні адукацыі і прафесійнай падрыхтоўцы, у працы і вылучэнні па службе (рабоце), у грамадска-палітычнай, культурнай і іншых сферах дзейнасці, а таксама стварэнне ўмоў для аховы іх працы і здароўя. ... (Артыкул 32)

Belarus, English

Marriage, the family, motherhood, fatherhood, and childhood shall be under the protection of the State. …
Women shall be guaranteed equal rights with men in their opportunities to receive education and vocational training, promotion in labour, socio-political, cultural and other spheres of activity, as well as in creating conditions safeguarding their labour and health. ... (Art. 32)

Protection from Violence

Belarus, Belarusian

… Забараняецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый, а таксама іншых грамадскіх аб’яднанняў, якія маюць на мэце гвалтоўнае змяненне канстытуцыйнага ладу ці вядуць прапаганду вайны, сацыяльнай, нацыянальнай, рэлігійнай і расавай варожасці. (Артыкул 5)

Belarus, English

… The creation and activities of political parties and other public associations that aim to change the constitutional system by force, or conduct a propaganda of war, social, ethnic, religious and racial hatred, shall be prohibited. (Art. 5)

Protection from Violence

Belarus, Belarusian

… Прымусовая праца забараняецца, ... (Артыкул 41)

Belarus, English

… Forced labour shall be prohibited, … (Art. 41)

Protection from Violence

Belarus, Belarusian

... Ніхто не павінен падвяргацца катаванням, жорсткаму, бесчалавечнаму або зневажальнаму да яго годнасці абыходжанню ці пакаранню, а таксама без яго згоды падвяргацца медыцынскім або іншым доследам. (Артыкул 25)

Belarus, English

… No one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or undignified treatment or punishment, or be subjected to medical or other experiments without one's consent. (Art. 25)

Protection from Violence

Belarus, Belarusian

... Дзіця не павінна падвяргацца жорсткаму абыходжанню або знявазе, прыцягвацца да работ, якія могуць нанесці шкоду яго фізічнаму, разумоваму або маральнаму развіццю. ... (Артыкул 32)

Belarus, English

… No child shall be subjected to cruel treatment or humiliation or used for work that may be harmful to its physical, mental or moral development. … (Art. 32)

Status of International Law

Belarus, Belarusian

… Дзяржава гарантуе правы і свабоды грамадзян Беларусі, замацаваныя ў Канстытуцыі, законах і прадугледжаныя міжнароднымі абавязацельствамі дзяржавы. (Артыкул 21)

Belarus, English

… The State shall guarantee the rights and liberties of the citizens of Belarus that are enshrined in the Constitution and the laws, and specified in the state’s international obligations. (Art. 21)

Status of International Law

Belarus, Belarusian

Кожны мае права ў адпаведнасці з міжнародна-прававымі актамі, якія ратыфікаваны Рэспублікай Беларусь, звяртацца ў міжнародныя арганізацыі з мэтай абароны сваіх правоў і свабод, калі вычарпаны ўсе наяўныя ўнутрыдзяржаўныя сродкі прававой абароны. (Артыкул 61)

Belarus, English

Everyone shall have the right in accordance with the international instruments ratified by the Republic of Belarus to appeal to international organizations to defend their rights and liberties, provided all available interstate means of legal defence have been exhausted. (Art. 61)

Status of International Law

Belarus, Belarusian

… Канстытуцыйны Суд па прапановах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Палаты прадстаўнікоў, Савета Рэспублікі, Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь дае заключэнні:
аб адпаведнасці законаў, дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта, міжнародных дагаворных і іншых абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь Канстытуцыі і міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь;
аб адпаведнасці актаў міждзяржаўных утварэнняў, у якія ўваходзіць Рэспубліка Беларусь, указаў Прэзідэнта, выдадзеных у мэтах выканання закона, Канстытуцыі, міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь, законам і дэкрэтам;
аб адпаведнасці пастаноў Савета Міністраў, актаў Вярхоўнага Суда, Вышэйшага Гаспадарчага Суда, Генеральнага пракурора Канстытуцыі, міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь, законам, дэкрэтам і ўказам;
аб адпаведнасці актаў любога другога дзяржаўнага органа Канстытуцыі, міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь, законам, дэкрэтам і ўказам. … (Артыкул 116)

Belarus, English

… The Constitutional Court on the recommendations of the President of the Republic of Belarus, the House of Representatives, the Council of the Republic, the Supreme Court of the Republic of Belarus, the Supreme Economic Court of the Republic of Belarus, the Cabinet of Ministers of the Republic of Belarus shall produce a ruling on:
the conformity of laws, decrees and edicts of the President, international agreements and other obligations of the Republic of Belarus to the Constitution and other instruments of international law ratified by the Republic of Belarus;
the conformity of instruments of interstate formations of which the Republic of Belarus is part, edicts of the President of the Republic of Belarus which are issued to the execution of the law, the Constitution, the laws, decrees and instruments of international law ratified by the Republic of Belarus;
the conformity of the decisions of the Council of Ministers and orders of the Supreme Court, the Supreme Economic Court, Procurator-General to the Constitution, laws and instruments of international law ratified by the Republic of Belarus, laws, decrees and edicts;
The conformity of enactments of any other state body to the Constitution, laws and decrees as well as to the laws and instruments of international law ratified by the Republic of Belarus. … (Art. 116)

Participation in Public Life and Institutions

Belarus, Belarusian

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці са сваімі здольнасцямі, прафесійнай падрыхтоўкай маюць права роўнага доступу да любых пасад у дзяржаўных органах. (Артыкул 39)

Belarus, English

Citizens of the Republic of Belarus, in accordance with their capabilities and vocational training, shall be entitled to equal access to any post in state bodies. (Art. 39)

Participation in Public Life and Institutions

Belarus, Belarusian

... Жанчынам забяспечваецца прадастаўленне роўных з мужчынамі магчымасцей у атрыманні адукацыі і прафесійнай падрыхтоўцы, у працы і вылучэнні па службе (рабоце), у грамадска-палітычнай, культурнай і іншых сферах дзейнасці, а таксама стварэнне ўмоў для аховы іх працы і здароўя. ... (Артыкул 32)

Belarus, English

… Women shall be guaranteed equal rights with men in their opportunities to receive education and vocational training, promotion in labour, socio-political, cultural and other spheres of activity, as well as in creating conditions safeguarding their labour and health. ... (Art. 32)