Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 56 results

Marriage and Family Life

Belarus, Belarusian

Палата прадстаўнікоў:

2) разглядае … аб шлюбе, сям’і, дзяцінстве, мацярынстве, бацькоўстве, выхаванні, адукацыі … (Артыкул 97)

Belarus, English

The House of Representatives shall:

2) consider … marriage, the family, childhood, maternity, paternity, education, upbringing … (Art. 97)

Marriage and Family Life

Belarus, Belarusian

Шлюб, сям’я, мацярынства, бацькоўства і дзяцінства знаходзяцца пад абаронай дзяржавы. Жанчына і мужчына па дасягненні шлюбнага ўзросту маюць права на добраахвотнай аснове ўступіць у шлюб і стварыць сям’ю. Муж і жонка раўнапраўныя ў сямейных адносінах.
Бацькі або асобы, якія іх замяняюць, маюць права і абавязаны выхоўваць дзяцей, клапаціцца аб іх здароўі, развіцці і навучанні. …
Дзеці могуць быць аддзелены ад сваёй сям’і супраць волі бацькоў і іншых асоб, якія іх замяняюць, толькі на падставе рашэння суда, калі бацькі або іншыя асобы, якія іх замяняюць, не выконваюць сваіх абавязкаў. … (Артыкул 32)

Belarus, English

Marriage, the family, motherhood, fatherhood, and childhood shall be under the protection of the State.
On reaching the age of consent women and men shall have the right to enter into marriage on a voluntary basis and start a family. A husband and wife shall be equal in family relationships. Parents or persons in loco parentis shall be entitled and required to raise their children and to take care of their health, development and education. …
Children may be separated from their family against the consent of their parents or persons in loco parentis only according to the verdict of the court of law, if the parents or persons in loco parentis fail in their duty towards their children. … (Art. 32)

Equality and Non-Discrimination

Belarus, Belarusian

Усе роўныя перад законам і маюць права без усякай дыскрымінацыі на роўную абарону правоў і законных інтарэсаў. (Артыкул 22)

Belarus, English

All shall be equal before the law and entitled without discrimination to equal protection of their rights and legitimate interests. (Art. 22)

Citizenship and Nationality

Belarus, Belarusian

... Ніхто не можа быць пазбаўлены грамадзянства Рэспублікі Беларусь або права змяніць грамадзянства. ...
Набыццё і страта грамадзянства ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з законам. (Артыкул 10)

Belarus, English

… No one may be deprived of citizenship of the Republic of Belarus or the right to change his citizenship. …
Citizenship shall be acquired or lost in accordance with the law. (Art. 10)

Citizenship and Nationality

Belarus, Belarusian

Палата прадстаўнікоў:

2) разглядае … аб грамадзянстве … (Артыкул 97)

Belarus, English

The House of Representatives shall:

2) consider … citizenship issues … (Art. 97)

Jurisdiction and Access

Belarus, Belarusian

Кантроль за канстытуцыйнасцю нарматыўных актаў у дзяржаве ажыццяўляецца Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь. …
Канстытуцыйны Суд па прапановах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Палаты прадстаўнікоў, Савета Рэспублікі, Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь дае заключэнні:
аб адпаведнасці законаў, дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта, міжнародных дагаворных і іншых абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь Канстытуцыі і міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь;
аб адпаведнасці актаў міждзяржаўных утварэнняў, у якія ўваходзіць Рэспубліка Беларусь, указаў Прэзідэнта, выдадзеных у мэтах выканання закона, Канстытуцыі, міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь, законам і дэкрэтам;
аб адпаведнасці пастаноў Савета Міністраў, актаў Вярхоўнага Суда, Вышэйшага Гаспадарчага Суда, Генеральнага пракурора Канстытуцыі, міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь, законам, дэкрэтам і ўказам;
аб адпаведнасці актаў любога другога дзяржаўнага органа Канстытуцыі, міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь, законам, дэкрэтам і ўказам. Нарматыўныя акты або іх асобныя палажэнні, прызнаныя неканстытуцыйнымі, страчваюць сілу ў парадку, што вызначаецца законам.
У выпадках, прадугледжаных Канстытуцыяй, Канстытуцыйны Суд па прапанове Прэзідэнта дае заключэнне аб наяўнасці фактаў сістэматычнага або грубага парушэння палатамі Парламента Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. … (Артыкул 116)

Belarus, English

Supervision of the constitutionality of enforceable enactments of the state shall be exercised by the Constitutional Court of the Republic of Belarus. …
The Constitutional Court on the recommendations of the President of the Republic of Belarus, the House of Representatives, the Council of the Republic, the Supreme Court of the Republic of Belarus, the Supreme Economic Court of the Republic of Belarus, the Cabinet of Ministers of the Republic of Belarus shall produce a ruling on:
the conformity of laws, decrees and edicts of the President, international agreements and other obligations of the Republic of Belarus to the Constitution and other instruments of international law ratified by the Republic of Belarus;
the conformity of instruments of interstate formations of which the Republic of Belarus is part, edicts of the President of the Republic of Belarus which are issued to the execution of the law, the Constitution, the laws, decrees and instruments of international law ratified by the Republic of Belarus;
the conformity of the decisions of the Council of Ministers and orders of the Supreme Court, the Supreme Economic Court, Procurator-General to the Constitution, laws and instruments of international law ratified by the Republic of Belarus, laws, decrees and edicts;
The conformity of enactments of any other state body to the Constitution, laws and decrees as well as to the laws and instruments of international law ratified by the Republic of Belarus. Enforceable enactments or their particular provisions which are considered unconstitutional shall be deemed invalid to the order determined by the law.
In instances specified by the Constitution, the Constitutional Court with regard to the proposal of the President shall give its conclusion on the presence of instances of systematic or flagrant violation of the Constitution of the Republic of Belarus by the chambers of Parliament. … (Art. 116)

Employment Rights and Protection

Belarus, Belarusian

Працоўныя маюць права на адпачынак. Для тых, хто працуе па найму, гэта права забяспечваецца ўстанаўленнем рабочага тыдня, які не перавышае 40 гадзін, скарочанай працягласцю работы ў начны час, прадастаўленнем штогадовых аплатных водпускаў, дзён штотыднёвага адпачынку. (Артыкул 43)

Belarus, English

Working people shall be entitled to holidays. For employees, this right shall be safeguarded by the establishment of a working week of no more than 40 hours, shorter working hours at night and the provision of an annual paid leave and weekly rest days. (Art. 43)

Employment Rights and Protection

Belarus, Belarusian

Грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуецца права на працу як найбольш годны спосаб самасцвярджэння чалавека, гэта значыць права на выбар прафесіі, роду заняткаў і работы ў адпаведнасці з прызваннем, здольнасцямі, адукацыяй, прафесійнай падрыхтоўкай і з улікам грамадскіх патрэбнасцей, а таксама на здаровыя і бяспечныя ўмовы працы. ...
Прымусовая праца забараняецца, акрамя работы або службы, якая вызначаецца прыгаворам суда або ў адпаведнасці з законам аб надзвычайным і ваенным становішчы. (Артыкул 41)

Belarus, English

Citizens of the Republic of Belarus shall be guaranteed the right to work as the worthiest means of an individual's self-assertion, that is, the right to choose of one's profession, type of occupation and work in accordance with one's vocation, capabilities, education and vocational training, and having regard to social needs, and the right to healthy and safe working conditions. …
Forced labour shall be prohibited, other than work or service specified in the 80 verdict of a court of law or in accordance with the law on the state of emergency or martial law. (Art. 41)

Employment Rights and Protection

Belarus, Belarusian

Палата прадстаўнікоў:

2) разглядае … аб прынцыпах рэгулявання працы і занятасці … (Артыкул 97)

Belarus, English

The House of Representatives shall:

2) consider … the principles regulating labour and employment … (Art. 97)

Employment Rights and Protection

Belarus, Belarusian

Асобам, якія працуюць па найму, гарантуецца справядлівая доля ўзнагароджання ў эканамічных выніках працы ў адпаведнасці з яе колькасцю, якасцю і грамадскім значэннем, але не ніжэй за ўзровень, які забяспечвае ім і іх сем’ям свабоднае і годнае існаванне.
Жанчыны і мужчыны, дарослыя і непаўналетнія маюць права на роўнае ўзнагароджанне за працу роўнай вартасці. (Артыкул 42)

Belarus, English

Employees shall be guaranteed a just share of remuneration for the economic results of their labour in accordance with the quantity, quality and social significance of such work, but it shall not be less than the level which shall ensure them and their families a life of independence and dignity.
Women and men and adults and minors shall be entitled to equal remuneration for work of equal value. (Art. 42)