Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 67 results

Religious Law

Belarus, Belarusian

Рэлігіі і веравызнанні роўныя перад законам.
Узаемаадносіны дзяржавы і рэлігійных арганізацый рэгулююцца законам з улікам іх уплыву на фарміраванне духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа.
… (Артыкул 16)

Belarus, English

Religions and faiths shall be equal before the law.
Relations between the State and religious organizations shall be regulated by the law with regard to their influence on the formation of the spiritual, cultural and state traditions of the Belarusian people.
… (Art. 16)

Belarus, Russian

Религии и вероисповедания равны перед законом.
Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.
… (Статья 16)

Status of International Law

Belarus, Belarusian


Дзяржава гарантуе правы і свабоды грамадзян Беларусі, замацаваныя ў Канстытуцыі, законах і прадугледжаныя міжнароднымі абавязацельствамі дзяржавы. (Артыкул 21)

Belarus, English


The State shall guarantee the rights and liberties of the citizens of Belarus that are enshrined in the Constitution and the laws, and specified in the state’s international obligations. (Art. 21)

Belarus, Russian


Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обязательствами государства. (Статья 21)

Status of International Law

Belarus, Belarusian

Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэт агульнапрызнаных прынцыпаў міжнароднага права і забяспечвае адпаведнасць ім заканадаўства.

Не дапускаецца заключэнне міжнародных дагавораў, якія супярэчаць Канстытуцыі. (Артыкул 8)

Belarus, English

The Republic of Belarus shall recognize the supremacy of the generally recognised principles of international law and shall ensure the compliance of laws therewith.

Conclusion of treaties that are contrary to the Constitution shall not be permitted. (Art. 8)

Belarus, Russian

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.

Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат Конституции. (Статья 8)

Status of International Law

Belarus, Belarusian

Кожны мае права ў адпаведнасці з міжнародна-прававымі актамі, якія ратыфікаваны Рэспублікай Беларусь, звяртацца ў міжнародныя арганізацыі з мэтай абароны сваіх правоў і свабод, калі вычарпаны ўсе наяўныя ўнутрыдзяржаўныя сродкі прававой абароны. (Артыкул 61)

Belarus, English

Everyone shall have the right in accordance with the international instruments ratified by the Republic of Belarus to appeal to international organizations to defend their rights and liberties, provided all available domestic means of legal defence have been exhausted. (Art. 61)

Belarus, Russian

Каждый вправе в соответствии с международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. (Статья 61)

Status of International Law

Belarus, Belarusian


Канстытуцыйны Суд па прапановах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Палаты прадстаўнікоў, Савета Рэспублікі, Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь дае заключэнні:
аб адпаведнасці законаў, дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта, міжнародных дагаворных і іншых абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь Канстытуцыі і міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь;
аб адпаведнасці актаў міждзяржаўных утварэнняў, у якія ўваходзіць Рэспубліка Беларусь, указаў Прэзідэнта, выдадзеных у мэтах выканання закона, Канстытуцыі, міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь, законам і дэкрэтам;
аб адпаведнасці пастаноў Савета Міністраў, актаў Вярхоўнага Суда, Вышэйшага Гаспадарчага Суда, Генеральнага пракурора Канстытуцыі, міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь, законам, дэкрэтам і ўказам;
аб адпаведнасці актаў любога другога дзяржаўнага органа Канстытуцыі, міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь, законам, дэкрэтам і ўказам.
Нарматыўныя акты або іх асобныя палажэнні, прызнаныя неканстытуцыйнымі, страчваюць сілу ў парадку, што вызначаецца законам.
… (Артыкул 116)

Belarus, English


The Constitutional Court on the recommendations of the President of the Republic of Belarus, the House of Representatives, the Council of the Republic, the Supreme Court of the Republic of Belarus, the Supreme Economic Court of the Republic of Belarus, the Council of Ministers of the Republic of Belarus shall produce a ruling on:
the conformity of laws, decrees and edicts of the President, international agreements and other obligations of the Republic of Belarus to the Constitution and instruments of international law ratified by the Republic of Belarus;
the conformity of instruments of interstate formations of which the Republic of Belarus is part, edicts of the President of the Republic of Belarus which are issued to the execution of the law, to the Constitution, instruments of international law ratified by the Republic of Belarus, the laws and decrees;
the conformity of the decisions of the Council of Ministers and orders of the Supreme Court, the Supreme Economic Court, Prosecutor General to the Constitution, instruments of international law ratified by the Republic of Belarus, laws, decrees and edicts;
the conformity of enactments of any other state body to the Constitution, instruments of international law ratified by the Republic of Belarus, laws, decrees and edicts.
Enforceable enactments or their particular provisions which are considered unconstitutional shall be deemed invalid in accordance with the procedure determined by the law.
… (Art. 116)

Belarus, Russian


Конституционный Суд по предложениям Президента Республики Беларусь, Палаты представителей, Совета Республики, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь дает заключения:
о соответствии законов, декретов, указов Президента, международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь;
о соответствии актов межгосударственных образований, в которые входит Республика Беларусь, указов Президента, изданных во исполнение закона, Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам и декретам;
о соответствии постановлений Совета Министров, актов Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда, Генерального прокурора Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и указам;
о соответствии актов любого другого государственного органа Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и указам.
Нормативные акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу в порядке, определяемом законом.
… (Статья 116)

Public Institutions and Services

Belarus, Belarusian

Шлюб, сям’я, мацярынства, бацькоўства і дзяцінства знаходзяцца пад абаронай дзяржавы.

Жанчынам забяспечваецца прадастаўленне роўных з мужчынамі магчымасцей у атрыманні адукацыі і прафесійнай падрыхтоўцы, у працы і вылучэнні па службе (рабоце), у грамадска-палітычнай, культурнай і іншых сферах дзейнасці, а таксама стварэнне ўмоў для аховы іх працы і здароўя.
… (Артыкул 32)

Belarus, English

Marriage, family, motherhood, fatherhood, and childhood shall be under the protection of the State.

Women shall be guaranteed equal rights with men in their opportunities to receive education and vocational training, promotion in labour, socio-political, cultural and other spheres of activity, as well as in creating conditions safeguarding their labour and health.
… (Art. 32)

Belarus, Russian

Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их труда и здоровья.
… (Статья 32)

Public Institutions and Services

Belarus, Belarusian


Кожны мае права на годны ўзровень жыцця, уключаючы дастатковае харчаванне, адзенне, жыллё і пастаяннае паляпшэнне неабходных для гэтага ўмоў.
… (Артыкул 21)

Belarus, English


Everyone has the right to a decent standard of living, including appropriate food, clothing, housing and a continuous improvement of conditions necessary to attain this.
… (Art. 21)

Belarus, Russian


Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий.
… (Статья 21)

Public Institutions and Services

Belarus, Belarusian

Грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуецца права на сацыяльнае забеспячэнне ў старасці, у выпадку хваробы, інваліднасці, страты працаздольнасці, страты карміцеля і ў іншых выпадках, прадугледжаных законам.
… (Артыкул 47)

Belarus, English

Citizens of the Republic of Belarus shall be guaranteed the right to social security in old age, in the event of illness, disability, loss of fitness for work and loss of a bread-winner and in other instances specified in law.
… (Art. 47)

Belarus, Russian

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом.
… (Статья 47)

Protection from Violence

Belarus, Belarusian


Забараняецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый, а таксама іншых грамадскіх аб’яднанняў, якія маюць на мэце гвалтоўнае змяненне канстытуцыйнага ладу ці вядуць прапаганду вайны, сацыяльнай, нацыянальнай, рэлігійнай і расавай варожасці. (Артыкул 5)

Belarus, English


The foundation and activities of political parties and other public associations, that aim to change the constitutional system by force or conduct propaganda of war, social, ethnic, religious and racial hatred, shall be prohibited. (Art. 5)

Belarus, Russian


Запрещается создание и деятельность политических партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды. (Статья 5)

Protection from Violence

Belarus, Belarusian


Ніхто не павінен падвяргацца катаванням, жорсткаму, бесчалавечнаму або зневажальнаму да яго годнасці абыходжанню ці пакаранню, а таксама без яго згоды падвяргацца медыцынскім або іншым доследам. (Артыкул 25)

Belarus, English


No one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or undignified treatment or punishment, or be subjected to medical or other experiments without one's consent. (Art. 25)

Belarus, Russian


Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам. (Статья 25)