Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 60 results

Jurisdiction and Access

Slovenia, English

If a court deciding some matter deems a law which it should apply to be unconstitutional, it must stay the proceedings and initiate proceedings before the Constitutional Court. The proceedings in the court may be continued after the Constitutional Court has issued its decision. (Art. 156)

Slovenia, Slovene

Če sodišče pri odločanju meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora postopek prekiniti in začeti postopek pred ustavnim sodiščem. Postopek pred sodiščem se nadaljuje po odločitvi ustavnega sodišča. (156. Člen)

Jurisdiction and Access

Slovenia, English

The Constitutional Court decides:
- on the conformity of laws with the Constitution;
- on the conformity of laws and other regulations with ratified treaties and with the general principles of international law;
- on the conformity of regulations with the Constitution and with laws;
- on the conformity of local community regulations with the Constitution and with laws;
- on the conformity of general acts issued for the exercise of public authority with the Constitution, laws, and regulations;
- on constitutional complaints stemming from the violation of human rights and fundamental freedoms by individual acts;
- on jurisdictional disputes between the state and local communities and among local communities themselves;
- on jurisdictional disputes between courts and other state authorities;
- on jurisdictional disputes between the National Assembly, the President of the Republic, and the Government;
- on the unconstitutionality of the acts and activities of political parties; and
- on other matters vested in the Constitutional Court by this Constitution or laws.
In the process of ratifying a treaty, the Constitutional Court, on the proposal of the President of the Republic, the Government, or a third of the deputies of the National Assembly, issues an opinion on the conformity of such treaty with the Constitution. The National Assembly is bound by the opinion of the Constitutional Court.
Unless otherwise provided by law, the Constitutional Court decides on a constitutional complaint only if legal remedies have been exhausted. The Constitutional Court decides whether to accept a constitutional complaint for adjudication on the basis of criteria and procedures provided by law. (Art. 160)

Slovenia, Slovene

Ustavno sodišče odloča:
- o skladnosti zakonov z ustavo;
- o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava;
- o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in zakoni;
- o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni;
- o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi;
- o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti;
- o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi;
- o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi;
- o sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsednikom republike in vlado;
- o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank;
- in o drugih zadevah, ki so mu naložene s to ustavo ali z zakoni.
Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev državnega zbora izreka ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo. Državni zbor je vezan na mnenje ustavnega sodišča.
Če zakon ne določa drugače, odloča ustavno sodišče o ustavni pritožbi le, če je bilo izčrpano pravno varstvo. O tem, ali ustavno sodišče ustavno pritožbo sprejme v obravnavo, odloči na podlagi meril in postopka, določenih z zakonom. (160. Člen)

Jurisdiction and Access

Slovenia, English

Proceedings before the Constitutional Court shall be regulated by law.
The law determines who may require the initiation of proceedings before the Constitutional Court. Anyone who demonstrates legal interest may request the initiation of proceedings before the Constitutional Court.
… (Art. 162)

Slovenia, Slovene

Postopek pred ustavnim sodiščem ureja zakon.
Predlagatelje zahteve za začetek postopka pred ustavnim sodiščem določa zakon. Vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes.
… (162. Člen)

Citizenship and Nationality

Slovenia, English

Slovene citizenship shall be regulated by law. (Art. 12)

Slovenia, Slovene

Državljanstvo Slovenije ureja zakon. (12. Člen)

Employment Rights and Protection

Slovenia, English

Freedom of work shall be guaranteed.
Everyone shall choose his employment freely.
Everyone shall have access under equal conditions to any position of employment.
Forced labour shall be prohibited. (Art. 49)

Slovenia, Slovene

Zagotovljena je svoboda dela.
Vsakdo prosto izbira zaposlitev.
Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto.
Prisilno delo je prepovedano. (49. Člen)

Employment Rights and Protection

Slovenia, English

The state shall create opportunities for employment and work, and shall ensure the protection of both by law. (Art. 66)

Slovenia, Slovene

Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo. (66. Člen)

Education

Slovenia, English

Parents have the right and duty to maintain, educate, and raise their children. This right and duty may be revoked or restricted only for such reasons as are provided by law in order to protect the child's interests.
... (Art. 54)

Slovenia, Slovene

Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon.
... (54. Člen)

Education

Slovenia, English

Freedom of education shall be guaranteed.
Primary education is compulsory and shall be financed from public funds.
The state shall create the opportunities for citizens to obtain a proper education. (Art. 57)

Slovenia, Slovene

Izobraževanje je svobodno.
Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.
Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. (57. Člen)

Minorities

Slovenia, English

Everyone has the right to freely express affiliation with his nation or national community, to foster and give expression to his culture, and to use his language and script. (Art. 61)

Slovenia, Slovene

Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo. (61. Člen)

Minorities

Slovenia, English

The status and special rights of the Romany community living in Slovenia shall be regulated by law. (Art. 65)

Slovenia, Slovene

Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. (65. Člen)