Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 60 results

Marriage and Family Life

Slovenia, English

Everyone shall be free to decide whether to bear children.
The state shall guarantee the opportunities for exercising this freedom and shall create such conditions as will enable parents to decide to bear children. (Art. 55)

Slovenia, Slovene

Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno.
Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. (55. Člen)

Affirmative Action (Broadly)

Slovenia, English

… The law shall provide measures for encouraging the equal opportunity of men and women in standing for election to state authorities and local community authorities. (Art. 43)

Slovenia, Slovene

… Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti. (43. Člen)

Marriage and Family Life

Slovenia, English

Parents have the right and duty to maintain, educate, and raise their children. This right and duty may be revoked or restricted only for such reasons as are provided by law in order to protect the child's interests.
Children born out of wedlock have the same rights as children born within it. (Art. 54)

Slovenia, Slovene

Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon.
Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice kakor otroci, rojeni v njej. (54. Člen)

Minorities

Slovenia, English

Everyone has the right to freely express affiliation with his nation or national community, to foster and give expression to his culture, and to use his language and script. (Art. 61)

Slovenia, Slovene

Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo. (61. Člen)

Marriage and Family Life

Slovenia, English

Marriage is based on the equality of spouses. Marriages shall be solemnised before an empowered state authority.
Marriage and the legal relations within it and the family, as well as those within an extramarital union, shall be regulated by law.
The state shall protect the family, motherhood, fatherhood, children and young people and shall create the necessary conditions for such protection. (Art. 53)

Slovenia, Slovene

Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev. Sklene se pred pristojnim državnim organom.
Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v družini in v zunajzakonski skupnosti ureja zakon. Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. (53. Člen)

Minorities

Slovenia, English

The status and special rights of the Romany community living in Slovenia shall be regulated by law. (Art. 65)

Slovenia, Slovene

Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. (65. Člen)

Religious Law

Slovenia, English

The state and religious communities shall be separate. … (Art. 7)

Slovenia, Slovene

Država in verske skupnosti so ločene. … (7. Člen)

Legislature

Slovenia, English

The National Assembly is composed of deputies of the citizens of Slovenia and comprises ninety deputies.
Deputies are elected by universal, equal, direct, and secret voting.
One deputy of the Italian and one deputy of the Hungarian national communities shall always be elected to the National Assembly. …
Deputies, except for the deputies of the national communities, are elected according to the principle of proportional representation with a four-percent threshold required for election to the National Assembly, with due consideration that voters have a decisive influence on the allocation of seats to the candidates. (Art. 80)

Slovenia, Slovene

Državni zbor sestavljajo poslanci državljanov Slovenije in šteje 90 poslancev.
Poslanci se volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem.
V državni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in madžarske narodne skupnosti. …
Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v Državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom. (80. Člen)

Government

Slovenia, English

After consultation with the leaders of deputy groups the President of the Republic proposes to the National Assembly a candidate for President of the Government.
The President of the Government is elected by the National Assembly by a majority vote of all deputies unless otherwise provided by this Constitution. … (Art. 111)

Slovenia, Slovene

Predsednik republike po posvetovanju z vodji poslanskih skupin predloži državnemu zboru kandidata za predsednika vlade.
Predsednika vlade voli državni zbor z večino glasov vseh poslancev, če ni s to ustavo drugače določeno. … (111. Člen)

Legislature

Slovenia, English

The National Council is the representative body for social, economic, professional, and local interests. The National Council has forty members. It is composed of:
• four representatives of employers;
• four representatives of employees;
• four representatives of farmers, crafts and trades, and independent professions;
• six representatives of non-commercial fields;
• twenty-two representatives of local interests.
The organisation of the National Council is regulated by law. (Art. 96)

Slovenia, Slovene

Državni svet je zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Državni svet ima 40 članov. Sestavljajo ga:
- štirje predstavniki delodajalcev;
- štirje predstavniki delojemalcev;
- štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev;
- šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti;
- dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov.
Organizacijo državnega sveta ureja zakon. (96. Člen)