Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 60 results

Affirmative Action (Broadly)

Slovenia, English

… The law shall provide measures for encouraging the equal opportunity of men and women in standing for election to state authorities and local community authorities. (Art. 43)

Slovenia, Slovene

… Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti. (43. Člen)

Status of International Law

Slovenia, English

Pursuant to a treaty ratified by the National Assembly by a two-thirds majority vote of all deputies, Slovenia may transfer the exercise of part of its sovereign rights to international organisations which are based on respect for human rights and fundamental freedoms, democracy, and the principles of the rule of law and may enter into a defensive alliance with states which are based on respect for these values.

Legal acts and decisions adopted within international organisations to which Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights shall be applied in Slovenia in accordance with the legal regulation of these organisations.
… (Art. 3a)

Slovenia, Slovene

Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.
...
Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.
... (3.a člen)

Status of International Law

Slovenia, English

Laws and regulations must comply with generally accepted principles of international law and with treaties that are binding on Slovenia. Ratified and published treaties shall be applied directly. (Art. 8)

Slovenia, Slovene

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno. (8. Člen)

Status of International Law

Slovenia, English

… Laws must be in conformity with generally accepted principles of international law and with valid treaties ratified by the National Assembly, whereas regulations and other general acts must also be in conformity with other ratified treaties.
… (Art. 153)

Slovenia, Slovene

… Zakoni morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi in drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.
… (153. Člen)

Status of International Law

Slovenia, English

The Constitutional Court decides:

• on the conformity of laws and other regulations with ratified treaties and with the general principles of international law;
… (Art. 160)

Slovenia, Slovene

Ustavno sodišče odloča:

- o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava;
… (160. Člen)

Sexual and Reproductive Rights

Slovenia, English

Everyone shall be free to decide whether to bear children.
The state shall guarantee the opportunities for exercising this freedom and shall create such conditions as will enable parents to decide to bear children. (Art. 55)

Slovenia, Slovene

Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno.
Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. (55. Člen)

Public Institutions and Services

Slovenia, English

... The state shall protect the family, motherhood, fatherhood, children and young people and shall create the necessary conditions for such protection. (Art. 53)

Slovenia, Slovene

... Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. (53. Člen)

Protection from Violence

Slovenia, English

The inviolability of the physical and mental integrity of every person and his privacy and personality rights shall be guaranteed. (Art. 35)

Slovenia, Slovene

Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. (35. Člen)

Protection from Violence

Slovenia, English

… Forced labour shall be prohibited. (Art. 49)

Slovenia, Slovene

… Prisilno delo je prepovedano. (49. Člen)

Protection from Violence

Slovenia, English

… Children shall be guaranteed special protection from economic, social, physical, mental, or other exploitation and abuse. Such protection shall be regulated by law.
… (Art. 56)

Slovenia, Slovene

... Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon.
... (56. Člen)