Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 26 results

Legislature

Netherlands, Dutch

1. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen ten aanzien van Nederlanders die geen ingezetenen zijn.
… (Art. 54)

Netherlands, English

1. The members of the Lower House shall be elected directly by Dutch nationals who have attained the age of eighteen, with the exception of any Dutch nationals who may be excluded by Act of Parliament by virtue of the fact that they are not resident in the Netherlands.
… (Art. 54)

Legislature

Netherlands, Dutch

1. De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
… (Art. 51)

Netherlands, English

1. The States General shall consist of a Lower House (Tweede Kamer) and an Upper House (Eerste Kamer).
… (Art. 51)

Head of State

Netherlands, Dutch

Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens erfopvolging over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het oudste kind voorrang heeft, met plaatsvervulling volgens dezelfde regel. Bij gebreke van eigen nakomelingen gaat het koningschap op gelijke wijze over op de wettige nakomelingen eerst van zijn ouder, dan van zijn grootouder, in de lijn van erfopvolging, voor zover de overleden Koning niet verder bestaand dan in de derde graad van bloedverwantschap. (Art. 25)

Netherlands, English

On the death of the King, the title to the Throne shall pass by hereditary succession to the King’s legitimate descendants in order of seniority, the same rule governing succession by the issue of descendants who predecease the King. If the King has no descendants, the title to the Throne shall pass in the same way to the legitimate descendants of the King’s parent and then of his grandparent who are in the line of succession but are not further removed from the deceased King than the third degree of consanguinity. (Art. 25)

Government

Netherlands, Dutch

1. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.
… (Art. 42)

Netherlands, English

1. The Government shall comprise the King and the Ministers.
… (Art. 42)

Head of State

Netherlands, Dutch

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. (Art. 24)

Netherlands, English

The title to the Throne shall be hereditary and shall vest in the legitimate descendants of King William I, Prince of Orange-Nassau. (Art. 24)

Political Rights and Association

Netherlands, Dutch

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde. (Art. 8)

Netherlands, English

The right of association shall be recognised. This right may be restricted by Act of Parliament in the interest of public order. (Art. 8)

Government

Netherlands, Dutch

De minister-president en de overige ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen. (Art. 43)

Netherlands, English

The Prime Minister and the other Ministers shall be appointed and dismissed by Royal Decree. (Art. 43)

Legislature

Netherlands, Dutch

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten. ... (Art. 55)

Netherlands, English

The members of the Upper House shall be chosen by the members of the provincial councils. … (Art. 55)

Legislature

Netherlands, Dutch

Om lid van de Staten-Generaal te kunnen zijn is vereist dat men Nederlander is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. (Art. 56)

Netherlands, English

To be eligible for membership of the States General, a person must be a Dutch national, must have attained the age of eighteen years and must not have been disqualified from voting. (Art. 56)

Legislature

Netherlands, Dutch

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte. (Art. 57a)

Netherlands, English

The temporary replacement of a member of the States General during pregnancy and maternity leave or during illness shall be regulated by Act of Parliament. (Art. 57a)