Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 31 results

Citizenship and Nationality

Netherlands, Dutch

1. De wet regelt wie Nederlander is.
… (Art. 2)

Netherlands, English

1. Dutch nationality shall be regulated by Act of Parliament.
… (Art. 2)

Jurisdiction and Access

Netherlands, Dutch

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. (Art. 120)

Netherlands, English

The constitutionality of Acts of Parliament and treaties shall not be reviewed by the courts. (Art. 120)

Education

Netherlands, Dutch

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4. In elke gemeente en in elk van de openbare lichamen, bedoeld in artikel 132a, wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
… (Art. 23)

Netherlands, English

1. Education shall be the constant concern of the Government.
2. All persons shall be free to provide education, without prejudice to the authorities’ right of supervision and, with regard to forms of education designated by law, their right to examine the competence and moral integrity of teachers, to be regulated by Act of Parliament.
3. Education provided by public authorities shall be regulated by Act of Parliament, paying due respect to everyone’s religion or belief.
4. The authorities shall ensure that primary education is provided in a sufficient number of public-authority schools in every municipality and in each of the public bodies referred to in Article 132a. Deviations from this provision may be permitted under rules to be established by Act of Parliament on condition that there is opportunity to receive the said form of education, whether in a public-authority school or otherwise.
… (Art. 23)

Employment Rights and Protection

Netherlands, Dutch

1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. (Art. 19)

Netherlands, English

1. It shall be the concern of the authorities to promote the provision of sufficient employment.
2. Rules concerning the legal status and protection of working persons and concerning co-determination shall be laid down by Act of Parliament.
3. The right of every Dutch national to a free choice of work shall be recognised, without prejudice to the restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament. (Art. 19)

Equality and Non-Discrimination

Netherlands, Dutch

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. (Art. 1)

Netherlands, English

All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted. (Art. 1)

Limitations and/or Derogations

Netherlands, Dutch

1. De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen.
2. Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen inzake de bevoegdheden van de besturen van provincies, gemeenten, openbare lichamen als bedoeld in artikel 132a en waterschappen, van de grondrechten geregeld in de artikelen 6, voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft, 7, 8, 9, 12, tweede en derde lid, en 13, alsmede van artikel 113, eerste en derde lid.
... (Art. 103)

Netherlands, English

1. The cases in which a state of emergency, as defined by Act of Parliament, may be declared by Royal Decree in order to maintain internal or external security shall be specified by Act of Parliament. The consequences of such a declaration shall be governed by Act of Parliament.
2. Such a declaration may depart from the provisions of the Constitution relating to the powers of the executive bodies of the provinces, municipalities, public bodies as referred to in Article 132a and water authorities (waterschappen), the basic rights laid down in Article 6, insofar as the exercise of the right contained in this Article other than in buildings and enclosed places is concerned, Articles 7, 8, 9 and 12, paragraphs 2 and 3, Article 13 and Article 113, paragraphs 1 and 3.
... (Art. 103)

Marriage and Family Life

Netherlands, Dutch

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte. (Art. 57a)

Netherlands, English

The temporary replacement of a member of the States General during pregnancy and maternity leave or during illness shall be regulated by Act of Parliament. (Art. 57a)

Participation in Public Life and Institutions

Netherlands, Dutch

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. (Art. 3)

Netherlands, English

All Dutch nationals shall be equally eligible for appointment to public service. (Art. 3)

Government

Netherlands, Dutch

1. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.
… (Art. 42)

Netherlands, English

1. The Government shall comprise the King and the Ministers.
… (Art. 42)

Government

Netherlands, Dutch

De minister-president en de overige ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen. (Art. 43)

Netherlands, English

The Prime Minister and the other Ministers shall be appointed and dismissed by Royal Decree. (Art. 43)