Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 518 results

Status of International Law

Hungary, English

(2) In order to comply with its obligations under international law, Hungary shall ensure that Hungarian law be in conformity with international law.
(3) Hungary shall accept the generally recognised rules of international law. Other sources of international law shall become part of the Hungarian legal system by promulgation in legal regulations. (Foundation, Art. Q)

Hungary, Hungarian

(2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.
(3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé. (Alapvetés, Q) cikk)

Status of International Law

Hungary, English

(2) With a view to participating in the European Union as a Member State and on the basis of an international treaty, Hungary may, to the extent necessary to exercise the rights and fulfil the obligations deriving from the Founding Treaties, exercise some of its competences set out in the Fundamental Law jointly with other Member States, through the institutions of the European Union.
(3) The law of the European Union may, within the framework set out in Paragraph (2), lay down generally binding rules of conduct.
… (Foundation, Art. E)

Hungary, Hungarian

(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.
(3) Az Európai Unió joga – a (2) bekezdés keretei között – megállapíthat általánosan kötelező magatartási szabályt.
... (Alapvetés, E) cikk)

Status of International Law

Hungary, English

(2) The Constitutional Court:

f) shall examine any legal regulation for conflict with any international treaties;

(3) The Constitutional Court:

c) may, within its power set out in Paragraph (2)f), annul any legal regulation or any provision of a legal regulation which conflicts with an international treaty; … (The State, Art. 24)

Hungary, Hungarian

(2) Az Alkotmánybíróság

f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;

(3) Az Alkotmánybíróság

c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; … (Az Allam, 24 cikk)

Status of International Law

Hungary, English

8. The entry into force of the Fundamental Law shall not affect the legal force of legal regulations adopted, normative decisions and normative orders, and other legal instruments of state control issued, specific decisions taken and international legal commitments undertaken before its entry into force.
… (Closing and Miscellaneous Provisions)

Hungary, Hungarian

8. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát.
… (Zaro És Vegyes Rendelkezesek)

Status of International Law

Estonia, English

... Generally recognised principles and rules of international law are an inseparable part of the Estonian legal system. … (Sec. 3)

Estonia, Estonian

… Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. … (§ 3)

Status of International Law

Estonia, English

The Republic of Estonia may not enter into international treaties which are in conflict with the Constitution.
When laws or other legislation of Estonia are in conflict with an international treaty ratified by the Riigikogu, provisions of the international treaty apply. (Sec. 123)

Estonia, Estonian

Eesti Vabariik ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega.
Kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid. (§ 123)

Status of International Law

Sao Tome and Principe, English

2. The organic or formal unconstitutionality of regularly ratified international treaties shall not prevent the application of its standards in the legal system of São Tomé, provided that such rules are applied in the legal system of the other party, unless such unconstitutionality results in violation of a fundamental provision. (Art. 144)

Sao Tome and Principe, Portuguese

2. A incostitucionalidade orgânica ou formal de tratados internacionais regularmente ratificados não impede a aplicação das suas normas na ordem jurídica são-tomense, desde que tais normas sejam aplicadas na ordem jurídica de outra parte, salvo se tal inconstitucionalidade resultar de violação de uma disposição fundamental. (Art. 144)

Status of International Law

Sao Tome and Principe, English

1. The rights enshrined in this Constitution shall not exclude any that might be specified in the laws or in the rules of international Laws.
2. The precepts relative to fundamental rights shall be interpreted in harmony with the Universal Declaration of Human Rights. (Art. 18)

Sao Tome and Principe, Portuguese

1. Os direitos consagrados nesta Constituição não excluem quaisquer que sejam previstos nas leis ou em regras de Direitos internacionais.
2. Os preceitos relativos a direitos fundamentais são interpretados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. (Art. 18)

Status of International Law

Sao Tome and Principe, English

2. The Democratic Republic of São Tomé and Príncipe shall proclaim its adherence to the Universal Declaration of Human Rights and to its principles and objectives of the African Union and of the United Nations.
… (Art. 12)

Sao Tome and Principe, Portuguese

2. A República Democrática de São Tomé e Príncipe proclama a sua adesão à Declaração Universal dos Direitos do Homem e aos seus princípios e objectivos da União Africana e da Organização das Nações Unidas.
… (Art. 12)

Status of International Law

Sao Tome and Principe, English

1. Rules and principles of general or customary international law shall be an integral part of São Toméan law.
2. Rules provided for in international conventions, treaties and agreements duly approved and ratified by their competent bodies shall be binding in the São Toméan legal order following their official publication, and so long as they remain internationally binding with respect to the São Toméan State.
3. Rules provided for in international conventions, treaties and agreements duly approved and ratified by their competent bodies shall have prevalence, following their enforcement in international and national law, over all internal legislations and regulatory rules of infra-constitutional force. (Art. 13)

Sao Tome and Principe, Portuguese

1. As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte integrante do direito são-tomense.
2. As normas constantes de convenções, tratados e acordos internacionais validamente aprovadas e ratificadas pelos respectivos órgãos competentes vigoram na ordem jurídica são-tomense após a sua publicação oficial e enquanto vincularem internacionalmente o Estado São-tomense.
3. As normas constantes de convenções, tratados e acordos internacionais validamente aprovadas e ratificadas pelos respectivos órgãos competentes têm prevalência, após sua entrada em vigor na ordem internacional e interna, sobre todos os actos legislativos e normativos internos de valor infraconstitucional. (Art. 13)