Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 151 results

Obligations of Private Parties

Uzbekistan, English

Citizens shall be obliged to observe the Constitution and laws, and to respect the rights, freedoms, honour and dignity of others. (Art. 48)

Uzbekistan, Uzbek

Fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlari erkinliklari, sha’ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga majburdirlar. (48-modda)

Obligations of Private Parties

Uzbekistan, English

The exercising of rights and freedoms by a citizen must not encroach on the lawful interests, rights and freedoms of other persons, the state and society. (Art. 20)

Uzbekistan, Uzbek

Fuqarolar o‘z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shart. (20-modda)

Obligations of Private Parties

Uzbekistan, English

A citizen of the Republic of Uzbekistan and the state shall be bound by mutual rights and mutual responsibility. … (Art. 19)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan bo‘lgan huquqlari va burchlari bilan o‘zaro bog‘liqdirlar. … (19-modda)

Obligations of Private Parties

Turkey, English

… That all Turkish citizens are united in national honour and pride, in national joy and grief, in their rights and duties regarding national existence, in blessings and in burdens, and in every manifestation of national life, and that they have the right to demand a peaceful life based on absolute respect for one another’s rights and freedoms, mutual love and fellowship, and the desire for and belief in “Peace at home; peace in the world”; … (Preamble)

Turkey, Turkish

... Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu; ...(BAŞLANGIÇ)

Obligations of Private Parties

Turkey, English

… No provision of this Constitution shall be interpreted in a manner that enables the State or individuals to destroy the fundamental rights and freedoms recognized by the Constitution or to stage an activity with the aim of restricting them more extensively than stated in the Constitution. … (Art. 14)

Turkey, Turkish

... Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. ... (Madde 14)

Obligations of Private Parties

Indonesia, English

(1) Every person shall have the duty to respect the human rights of others in the orderly life of the community, nation and state.
(2) In exercising his/her rights and freedoms, every person shall have the duty to accept the restrictions established by law for the sole purposes of guaranteeing the recognition and respect of the rights and freedoms of others and of satisfying just demands based upon considerations of morality, religious values, security and public order in a democratic society. (Art. 28J)

Indonesia, Indonesian

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 28J)

Obligations of Private Parties

Viet Nam, English

1. Citizens' rights are inseparable from citizens' obligations.
2. Everyone is obliged to respect others' rights.
3. Citizens shall perform their obligations toward the State and society.
4. The exercise of human rights and citizens' rights may not infringe upon national interests and others' rights and legitimate interests. (Art. 15)

Viet Nam, Vietnamese

1. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.
3. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.
4. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. (Điều 15)

Obligations of Private Parties

Kazakhstan, English

1. Everyone must observe the Constitution, legislation of the Republic of Kazakhstan and respect the rights, freedoms, honor and dignity of other persons.
… (Art. 34)

Kazakhstan, Kazak

1. Әркiм Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеуге мiндеттi.
… (34-бап)

Obligations of Private Parties

Kazakhstan, English

5. Exercise of a citizen’s human rights and freedoms must not violate rights and freedoms of other persons, infringe on the constitutional system and public morals. (Art. 12)

Kazakhstan, Kazak

5. Адамның және азаматтың өз құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға, конституциялық құрылыс пен қоғамдық имандылыққа нұқсан келтiрмеуге тиiс. (12-бап)

Obligations of Private Parties

India, English

It shall be the duty of every citizen of India—

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
… (Art. 51A)

India, Hindi

£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc— --
...
(R) £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉàÉ®ºÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ §ÉÉiÉßi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ä VÉÉä vÉàÉÇ, £ÉÉiÉÉ +ÉÉè® |Énä¶É ªÉÉ ´ÉMÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É ºÉä {É®ä cÉä, AäºÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®ä VÉÉä ÉκjɪÉÉå BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè;
...(+ÉxÉÖSUän 51BÉE)