Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 130 results

Electoral Bodies

Lesotho, English

(1) There shall be a Chief Electoral Officer whose office shall be an office in the public service.
(2) The functions of the Chief Electoral Officer shall be—
(a) to register as electors the citizens of Lesotho who qualify to be registered as such;
(b) to compile a general register of electors and constituency registers of electors for the several constituencies and to maintain such register or registers up to date;
(c) to conduct elections of members of the National Assembly; and
(d) to perform such other functions as may be conferred on him by or under any other law.
… (Sec. 68)

Electoral Bodies

Pakistan, English

(1) For the purpose of election to both Houses of Majlis-e-Shoora (Parliament), Provincial Assemblies and for election to such other public offices as may be specified by law, a permanent Election Commission shall be constituted in accordance with this Article.
(2) The Election Commission shall consist of,—
(a) the Commissioner who shall be the Chairman of the Commission; and
(b) four members, each of whom has been a Judge of a High Court from each Province, appointed by the President in the manner provided for appointment of the Commissioner in clauses (2A) and (2B) of Article 213.
(3) It shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. (Art. 218)

Pakistan, Urdu

(1) مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے دونوں ایوانوں، صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کی غرض کے لئے اور ایسے دیگر عوامی عہدوں کے انتخاب کے لئے جس طرح کہ قانون کے ذریعہ یا جب تک مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کی طرف سے ایسا قانون وضع نہ کر لیا جائے صدر کے فرمان کی رو سے صراحت کر دی جائے، اس آرٹیکل کے مطابق الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔
(2) الیکشن کمیشن حسب ذیل پر مشتمل ہو گا -
(الف) کمشنر جو کمیشن کا چیئرمین ہو گا؛ اور
(ب) چار ارکان پر، جن میں سے ہر ایک (ہر ایک صوبے سے) عدالت عالیہ کا جج ہو گا جسے صدر متعلقہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اور کمشنر سے مشورے کے بعد مقرر کرے گا۔
(3) کسی انتخاب کے سلسے میں تشکیل کردہ الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہو گا کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے اور اسے منعقد کرائے اور ایسے انتظامات کرے جو اس امر کے اطمینان کے لئے ضروری ہوں کہ انتخاب ایمانداری، حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منعقد ہو اور یہ کہ بدعنوانیوں کا سدباب ہو سکے۔ (آرٹیکل 218)

Electoral Bodies

Afghanistan, Dari

كمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در كشور مطابق به احكام قانون تشكیل میگردد. (مادۀ ۱۵۶)

Afghanistan, English

The Independent Elections Commission shall be established to administer and supervise every kind of elections as well as refer to general public opinion of the people in accordance with the provisions of the law. (Art. 156)

Afghanistan, Pashto

د هر ډول انتخاباتو د څارنې او ادارې او په هېواد كې د خلكو عمومي رايو ته د مراجعې لپاره د انتخاباتو مستقل كمېسيون د قانون له حكمونو سره سم جوړېږي. (۱۵۶ماده)

Electoral Bodies

Philippines, English

The Commission on Elections shall exercise the following powers and functions:
(1) Enforce and administer all laws and regulations relative to the conduct of an election, plebiscite, initiative, referendum, and recall.
(2) Exercise exclusive original jurisdiction over all contests relating to the elections, returns, and qualifications of all elective regional, provincial, and city officials, and appellate jurisdiction over all contests involving elective municipal officials decided by trial courts of general jurisdiction, or involving elective barangay officials decided by trial courts of limited jurisdiction.
Decisions, final orders, or rulings of the Commission on election contests involving elective municipal and barangay offices shall be final, executory, and not appealable.
(3) Decide, except those involving the right to vote, all questions affecting elections, including determination of the number and location of polling places, appointment of election officials and inspectors, and registration of voters.
(4) Deputize, with the concurrence of the President, law enforcement agencies and instrumentalities of the Government, including the Armed Forces of the Philippines, for the exclusive purpose of ensuring free, orderly, honest, peaceful, and credible elections.
(5) Register, after sufficient publication, political parties, organizations, or coalitions which, in addition to other requirements, must present their platform or program of government; and accredit citizens’ arms of the Commission on Elections. Religious denominations and sects shall not be registered. Those which seek to achieve their goals through violence or unlawful means, or refuse to uphold and adhere to this Constitution, or which are supported by any foreign government shall likewise be refused registration.
Financial contributions from foreign governments and their agencies to political parties, organizations, coalitions, or candidates related to elections constitute interference in national affairs, and, when accepted, shall be an additional ground for the cancellation of their registration with the Commission, in addition to other penalties that may be prescribed by law.
(6) File, upon a verified complaint, or on its own initiative, petitions in court for inclusion or exclusion of voters; investigate and, where appropriate, prosecute cases of violations of election laws, including acts or omissions constituting election frauds, offenses, and malpractices.
… (Art. IX-C, Sec. 2)

Philippines, Filipino

Dapat tumupad ng sumusunod na mga kapangyarihan at mga gawain ng Komisyon ng Halalan:
(1) Magpatupad at mamahala sa pagpapatupad ng lahat ng mga batas at regulasyon na kaugnay ng pagdaraos ng halalan, plebisito, initiative, referendum, at recall.
(2) Gampanan ang eksklusibong orihinal na hurisdiksyon sa lahat ng mga hidwaan tungkol sa mga halalan, mga kinalabasan at mga katangian ng lahat ng halal na mga pinunong panrehiyon, panlalawigan, at panglungsod, at hurisdiksyong paghahabol sa lahat ng mga hidwaan na kinakasangkutan ng mga halal na pinuno ng bayan na pinasyahan ng mga hukuman ng paglilitis na pangkalahatan ang hurisdiksyon, o kinasasangkutan ng mga halal na pinuno ng baranggay na pinasyahan ng mga hukuman ng paglilitis na natatakdaan ang hurisdiksyon.
Ang mga desisyon, mga pangwakas na utos, o mga kapasyahan ng komisyon tungkol sa mga hidwaan sa halaan na kinasasangkutan ng mga katungkulang halal sa bayan at baranggay ay dapat na pangwakas, maipatutupad, at hindi maipaghahabol.
(3) Magpasya, matangi roon sa mga may kinalaman sa karapatan sa pagboto, sa lahat ng mga suliranin tungkol sa mga halalan, kasama ang pagpapasya sa bilang at kinalalagyan ng mga botohan, paghirang ng mga pinuno at mga inspektor ng halalan, at parerehistro ng mga botante.
(4) Magsugo, sa pagsang-ayon ng Pangulo, sa mga sangay at kasangkapang tagapagpatupad ng batas ng Pamahalaan, kasama ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ukol sa tanging layuning matiyak ang malaya, maayos, malinis, mapayapa, at kapani-paniwalang halalan.
(5) Irehistro, pagkaraan ng sapat na paglalathala, ang mga partido, mga organisasyon, o mga koalisyong pampulitika na bukod sa iba pang mga kahingian, ay kinakailangang magharap ng kanilang plataporma o programa ng pamahalaan, at kilalanin ang mga lingkod-bayan ng Komisyon ng Halalan. Hindi dapat irehistro ang mga denominasyon at mga sektang pangrelihiyon. Dapat ding tanggihan ang pagrerehistro sa mga naghahangad na makamit ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng karahasan o mga labag na kaparaanan, o tumatangging itaguyod at talimahin ang Konstitusyon na ito, o sinusuportahan ang alin mang banyagang pamahalaan.
Ang kontribusyong pinansyal sa mga partido, organisasyon, koalisyon, o kandidatong pampulitika mula sa banyagang pamahalaan at mga sangay niyon na may kaugnayan sa mga halalan ay ituturing na panghihimasok sa mga gawaing pambansa at, kapag tinanggap, magiging karagdagang batayan sa pagkansela sa pagkarehistro nila sa Komisyon, bukod sa iba pang mga parusa na maaaring itakda ng batas.
(6) Batay sa nakompirmang sumbong o pagkukusa nito, magharap ng mga petisyon sa mga hukuman ukol sa paglalakip o sa pagwawakasi ng mga botante sa rehistro ng mga kwalipikadong botante; siyasatin at, kung nararapat, usigin ang mga paglabag sa mga batas sa halalan, kasama ang mga kagagawan o pagkukulang na itinuturing na pandaraya, mga pagkakasala at masasamang gawain sa halalan.
... (Art. IX- K, Seksyon 2)

Electoral Bodies

Philippines, English

The Commission may, during the election period, supervise or regulate the enjoyment or utilization of all franchises or permits for the operation of transportation and other public utilities, media of communication or information, all grants, special privileges, or concessions granted by the Government or any subdivision, agency, or instrumentality thereof, including any government-owned or controlled corporation or its subsidiary. Such supervision or regulation shall aim to ensure equal opportunity, time, and space, and the right to reply, including reasonable, equal rates therefor, for public information campaigns and forums among candidates in connection with the objective of holding free, orderly, honest, peaceful, and credible elections. (Art. IX-C, Sec. 4)

Philippines, Filipino

Ang pagtatamasa o pagsasagamit ng lahat ng mga prangkisa o permiso para sa operasyon ng transportasyon at iba pang mga kagamitang pambayan, media ng pahatiran o kabatiran, lahat ng mga kaloob ng Pamahalaan o ano mang bahagi, sangay, o instrumentalidad niyon, kasama ang akin mang korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan, ay maaaring pangasiwaan at isaayos ng Komisyon sa panahon ng halalan. Layunin ng gayong pangangasiwa at pagsasaayos na matiyak ang timbang na pagkakataon, panahon, puwang, at karapatang sumagot, kasama na ang makatwiran at timbang na singil ukol doon sa mga kampanya at forum sa pagbibigay ng impormasyon sa madla ng mga kandidato sa layuning matiyak ang malaya, maayos, malinis, mapayapa, at kapani-paniwalang halalan. (Art. IX-K, Seksyon 4)

Electoral Bodies

Venezuela, Bolivarian Republic of, English

Electoral Power is exercised by the National Electoral Council as governing body, and by the latter’s subordinate organs, the National Board of Elections, the Civil Status and Voter Registration Commission and the Commission on Political Participation and Financing, with organization and functioning as established under the pertinent organic law. (Art. 292)

Venezuela, Bolivarian Republic of, Spanish

El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y, son organismos subordinados a éste, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva. (Art. 292)

Electoral Bodies

Venezuela, Bolivarian Republic of, English

… Electoral Power organs shall guarantee the equality, reliability, impartiality, transparency and efficiency of electoral processes, as well as implementation of the personalization of suffrage and proportional representation. (Art. 293)

Venezuela, Bolivarian Republic of, Spanish

… Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional. (Art. 293)

Electoral Bodies

Saint Vincent and the Grenadines, English

(1) There shall be a Supervisor of Elections whose duty it shall be to exercise general supervision over the registration of voters in elections of Representatives and over the conduct of such elections.
… (Sec. 34)

Electoral Bodies

Trinidad and Tobago, English

(1) There shall be an Elections and Boundaries Commission for Trinidad and Tobago (in this Part referred to as “the Commission”).

(11) The registration of voters and the conduct of elections in every constituency shall be subject to the direction and supervision of the Commission.
… (Sec. 71)

Electoral Bodies

Panama, English

In order to guarantee the freedom, fairness and effectiveness of popular elections, an autonomous and independent tribunal is established, called Electoral Tribunal, which shall have legal personality, its own funds and the right to administer them. This Tribunal shall be the sole entity responsible for interpretation and application of Electoral Law and it shall direct, supervise, and control the recording of important facts, deaths, naturalizations, and all other facts and legal acts related to the civil status of persons, the issuance of personal identity cards, and the different stages of the electoral process. … (Art. 142)

Panama, Spanish

Con el objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, se establece un tribunal autónomo e independiente, denominado Tribunal Electoral, al que se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Este Tribunal interpretará y aplicará privativamente la Ley Electoral, dirigirá, vigilará y fiscalizará la inscripción de hechos vitales, defunciones, naturalización y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas; la expedición de la cédula de identidad personal y las fases del proceso electoral. … (Art. 142)