Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 642 results

Protection from Violence

Uzbekistan, English

The formation and functioning of political parties and public associations, aiming to do the following, shall be prohibited: changing the existing constitutional system by force, coming out against the sovereignty, territorial integrity and security of the Republic, the constitutional rights and freedoms of its citizens, advocating war and social, national, racial and religious hostility, and encroaching on the health and morality of the people, as well as armed associations and political parties based on the national and religious principles.
Secret societies and associations shall be banned. (Art. 57)

Uzbekistan, Uzbek

Konstitutsiyaviy tuzumni zo‘rlik bilan o‘zgartirishni maqsad qilib qo‘yuvchi, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi chiquvchi, urushni, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy adovatni targ‘ib qiluvchi, xalqning sog‘lig‘i va ma’naviyatiga tajovuz qiluvchi, shuningdek harbiylashtirilgan birlashmalarning, milliy va diniy ruhdagi siyosiy partiyalarning hamda jamoat birlashmalarining tuzilishi va faoliyati taqiqlanadi.
Maxfiy jamiyatlar va uyushmalar tuzish taqiqlanadi. (57-modda)

Protection from Violence

Uzbekistan, English

… No one may be subject to torture, violence, other cruel or humiliating treatment.
No one may be subject to medical or scientific experiments without his consent. (Art. 26)

Uzbekistan, Uzbek

… Hech kim qiynoqqa solinishi, zo‘ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas.
Hech kimda uning roziligisiz tibbiy yoki ilmiy tajribalar o‘tkazilishi mumkin emas. (26-modda)

Protection from Violence

Uzbekistan, English

Everyone shall have the right to freedom and inviolability of the person. … (Art. 25)

Uzbekistan, Uzbek

Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. ... (25-modda)

Protection from Violence

Uzbekistan, English

… Any forced labour shall be prohibited except for punishment under the sentence of a court or some other instances stipulated by law. (Art. 37)

Uzbekistan, Uzbek

… Sud hukmi bilan tayinlangan jazoni o‘tash tartibidan yoki qonunda ko‘rsatilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanadi. (37-modda)

Protection from Violence

Turkey, English

No one shall be forced to work. Forced labour is prohibited. … (Art. 18)

Turkey, Turkish

Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. … (Madde 18)

Protection from Violence

Turkey, English

Everyone has the right to personal liberty and security. … (Art. 19)

Turkey, Turkish

Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. … (Madde 19)

Protection from Violence

Turkey, English

Everyone has the right to life and the right to protect and improve his/her corporeal and spiritual existence.
The corporeal integrity of the individual shall not be violated except under medical necessity and in cases prescribed by law; and shall not be subjected to scientific or medical experiments without his/her consent.
No one shall be subjected to torture or mal-treatment; no one shall be subjected to penalties or treatment incompatible with human dignity. … (Art. 17)

Turkey, Turkish

Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. … (Madde 17)

Protection from Violence

Turkey, English

… The State shall take measures for the protection of the children against all kinds of abuse and violence. (Art. 41)

Turkey, Turkish

… Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. (Madde 41)

Protection from Violence

Indonesia, English

(1) The rights to life, freedom from torture, freedom of thought and conscience, freedom of religion, freedom from enslavement, recognition as a person before the law, and the right not to be tried under a law with retrospective effect are all human rights that cannot be limited under any circumstances.
… (Art. 28I)

Indonesia, Indonesian

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
… (Pasal 28I)

Protection from Violence

Indonesia, English

(2) Every child shall have the right to live, to grow and to develop, and shall have the right to protection from violence and discrimination. (Art. 28B)

Indonesia, Indonesian

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 28B)