Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 53 results

Religious Law

Hungary, English

(3) The State and religious communities shall operate separately. Religious communities shall be autonomous.
(4) The State and religious communities may cooperate to achieve community goals. At the request of a religious community, the National Assembly shall decide on such cooperation. The religious communities participating in such cooperation shall operate as established churches. The State shall provide specific privileges to established churches with regard to their participation in the fulfilment of tasks that serve to achieve community goals.
(5) The common rules relating to religious communities, as well as the conditions of cooperation, the established churches and the detailed rules relating to established churches shall be laid down in a cardinal Act. (Freedom and Responsibility, Art. VII)

Hungary, Hungarian

(3) Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. A vallási közösségek önállóak.
(4) Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek. Az együttműködésről a vallási közösség kérelme alapján az Országgyűlés dönt. Az együttműködésben részt vevő vallási közösségek bevett egyházként működnek. A bevett egyházaknak a közösségi célok elérését szolgáló feladatokban való részvételükre tekintettel az állam sajátos jogosultságokat biztosít.
(5) A vallási közösségekre vonatkozó közös szabályokat, valamint az együttműködés feltételeit, a bevett egyházakat és a rájuk vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. (Szabadsag és Felelosség, VII. cikk)

Limitations and/or Derogations

Hungary, English

(3) The rules for fundamental rights and obligations shall be laid down in an Act. A fundamental right may only be restricted to allow the effective use of another fundamental right or to protect a constitutional value, to the extent absolutely necessary, proportionate to the objective pursued and with full respect for the essential content of such fundamental right.
... (Freedom and Responsibility. Art. I)

Hungary, Hungarian

(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
… (Szabadsag és Felelosség, I. cikk)

Limitations and/or Derogations

Hungary, English

(1) Under a special legal order, the exercise of fundamental rights – with the exception of the fundamental rights provided for in Articles II and III, and Article XXVIII(2) to (6) – may be suspended or may be restricted beyond the extent specified in Article I(3).
(2) Under a special legal order, the application of the Fundamental Law may not be suspended, and the operation of the Constitutional Court may not be restricted.
… (The State, Art. 54)

Hungary, Hungarian

(1) Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk (2)–(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével – felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható.
(2) Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható.
... (Az Allam, 54. cikk)

Status of International Law

Hungary, English

(2) In order to comply with its obligations under international law, Hungary shall ensure that Hungarian law be in conformity with international law.
(3) Hungary shall accept the generally recognised rules of international law. Other sources of international law shall become part of the Hungarian legal system by promulgation in legal regulations. (Foundation, Art. Q)

Hungary, Hungarian

(2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.
(3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé. (Alapvetés, Q) cikk)

Status of International Law

Hungary, English

(2) With a view to participating in the European Union as a Member State and on the basis of an international treaty, Hungary may, to the extent necessary to exercise the rights and fulfil the obligations deriving from the Founding Treaties, exercise some of its competences set out in the Fundamental Law jointly with other Member States, through the institutions of the European Union.
(3) The law of the European Union may, within the framework set out in Paragraph (2), lay down generally binding rules of conduct.
… (Foundation, Art. E)

Hungary, Hungarian

(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.
(3) Az Európai Unió joga – a (2) bekezdés keretei között – megállapíthat általánosan kötelező magatartási szabályt.
... (Alapvetés, E) cikk)

Status of International Law

Hungary, English

(2) The Constitutional Court:

f) shall examine any legal regulation for conflict with any international treaties;

(3) The Constitutional Court:

c) may, within its power set out in Paragraph (2)f), annul any legal regulation or any provision of a legal regulation which conflicts with an international treaty; … (The State, Art. 24)

Hungary, Hungarian

(2) Az Alkotmánybíróság

f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;

(3) Az Alkotmánybíróság

c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést; … (Az Allam, 24 cikk)

Status of International Law

Hungary, English

8. The entry into force of the Fundamental Law shall not affect the legal force of legal regulations adopted, normative decisions and normative orders, and other legal instruments of state control issued, specific decisions taken and international legal commitments undertaken before its entry into force.
… (Closing and Miscellaneous Provisions)

Hungary, Hungarian

8. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát.
… (Zaro És Vegyes Rendelkezesek)

Jurisdiction and Access

Hungary, English

(1) The Constitutional Court shall be the principal organ for the protection of the Fundamental Law.
(2) The Constitutional Court:
a) shall examine adopted Acts not yet published for conformity with the Fundamental Law;
b) shall, at the initiative of a judge, review the conformity with the Fundamental Law of any legal regulation applicable in a particular case with priority but within ninety days at the latest;
c) shall, on the basis of a constitutional complaint, review the conformity with the Fundamental Law of any legal regulation applied in a particular case;
d) shall, on the basis of a constitutional complaint, review the conformity with the Fundamental Law of any judicial decision;
e) shall, at the initiative of the Government, one-fourth of the Members of the National Assembly, the President of the Curia, the Prosecutor General or the Commissioner for Fundamental Rights, review the conformity with the Fundamental Law of any legal regulation;
f) shall examine any legal regulation for conflict with any international treaties;
g) shall exercise further functions and powers laid down in the Fundamental Law or in a cardinal Act.
(3) The Constitutional Court:
a) shall, within its powers set out in Paragraph (2)b), c), and e), annul any legal regulation or any provision of a legal regulation which conflicts with the Fundamental Law;
b) shall, within its power set out in Paragraph (2)d), annul any judicial decision which conflicts with the Fundamental Law;
c) may, within its power set out in Paragraph (2)f), annul any legal regulation or any provision of a legal regulation which conflicts with an international treaty; and/or shall determine legal consequences set out in a cardinal Act.
(4) The Constitutional Court may review and/or annul any provision not requested to be reviewed of a legal regulation only if there is a close substantive connection between that provision and the provision requested to be reviewed of the legal regulation.
(5) The Constitutional Court may review the Fundamental Law or the amendment of the Fundamental Law only in relation to the procedural requirements laid down in the Fundamental Law for its making and promulgation. Such examination may be initiated by:
a) the President of the Republic in respect of the Fundamental Law or the amendment of the Fundamental Law, if adopted but not yet published;
b) the Government, one-fourth of the Members of the National Assembly, the President of the Curia, the Prosecutor General or the Commissioner for Fundamental Rights within thirty days of promulgation.

(7) The Constitutional Court shall, as provided for by a cardinal Act, hear the legislator of the legal regulation, the initiator of the Act or their representative or shall obtain their opinions during its procedure if the matter affects a wide range of persons. … (The State, Art. 24)

Hungary, Hungarian

(1) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve.
(2) Az Alkotmánybíróság
a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényeket;
b) bírói kezdeményezésre soron kívül, de legkésőbb kilencven napon belül felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;
c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;
d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját;
e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját;
f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;
g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.
(3) Az Alkotmánybíróság
a) a (2) bekezdés b), c) és e) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést;
b) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisíti az Alaptörvénnyel ellentétes bírói döntést;
c) a (2) bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében megsemmisítheti a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést;
illetve sarkalatos törvényben meghatározott jogkövetkezményt állapít meg.
(4) Az Alkotmánybíróság a jogszabály felülvizsgálni nem kért rendelkezését csak abban az esetben vizsgálhatja, illetve semmisítheti meg, ha az a felülvizsgálni kért jogszabályi rendelkezéssel szoros tartalmi összefüggésben áll.
(5) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül. E vizsgálatot
a) az elfogadott, de még ki nem hirdetett Alaptörvény és Alaptörvény-módosítás tekintetében a köztársasági elnök,
b) a kihirdetéstől számított harminc napon belül a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa
kezdeményezheti.

(7) Az Alkotmánybíróság sarkalatos törvényben meghatározottak szerint a jogszabály megalkotóját, a törvény kezdeményezőjét vagy képviselőjüket meghallgatja, illetve véleményüket eljárása során beszerzi, ha az ügy a személyek széles körét érinti. … (Az Allam, 24. cikk)

Sexual and Reproductive Rights

Hungary, English

Human dignity shall be inviolable. Every human being shall have the right to life and human dignity; the life of the foetus shall be protected from the moment of conception. (Freedom and Responsibility, Art. II)

Hungary, Hungarian

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. (Szabadsag és Felelosség, II. cikk)

Legislature

Hungary, English

(1) HUNGARY’s supreme organ of popular representation shall be the National Assembly.
… (The State, Art. 1)

Hungary, Hungarian

(1) MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés.
… (Az Allam, 1 cikk)