Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 57 results

Obligations of the State

Uzbekistan, English

The state shall safeguard the rights and freedoms of citizens proclaimed by the Constitution and laws. (Art. 43)

Uzbekistan, Uzbek

Davlat fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta’minlaydi. (43-modda)

Obligations of Private Parties

Uzbekistan, English

Citizens shall be obliged to observe the Constitution and laws, and to respect the rights, freedoms, honour and dignity of others. (Art. 48)

Uzbekistan, Uzbek

Fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlari erkinliklari, sha’ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga majburdirlar. (48-modda)

Obligations of the State

Uzbekistan, English

Democracy in the Republic of Uzbekistan shall be based on the principles common to all mankind according to which the ultimate value is a human being, his life, freedom, honour, dignity and other inalienable rights.
Democratic rights and freedoms shall be protected by the Constitution and laws. (Art. 13)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy printsiplarga asoslanadi, ularga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi.
Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi. (13-modda)

Judicial Protection

Uzbekistan, English

Everyone shall be entitled to legally defend his rights and freedoms, and shall have the right to appeal any unlawful action of state bodies, officials and public associations. (Art. 44)

Uzbekistan, Uzbek

Har bir shaxsga o‘z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g‘ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi. (44-modda)

Obligations of the State

Uzbekistan, English

The people of Uzbekistan,
solemnly declaring their adherence to human rights and principles of state sovereignty, … (Preamble)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston xalqi:
inson huquqlariga va davlat suvereniteti g‘oyalariga sodiqligini tantanali ravishda e’lon qilib, … (Muqaddima)

Obligations of Private Parties

Uzbekistan, English

The exercising of rights and freedoms by a citizen must not encroach on the lawful interests, rights and freedoms of other persons, the state and society. (Art. 20)

Uzbekistan, Uzbek

Fuqarolar o‘z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shart. (20-modda)

Obligations of Private Parties

Uzbekistan, English

A citizen of the Republic of Uzbekistan and the state shall be bound by mutual rights and mutual responsibility. … (Art. 19)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan bo‘lgan huquqlari va burchlari bilan o‘zaro bog‘liqdirlar. … (19-modda)

Equality and Non-Discrimination

Uzbekistan, English

Women and men shall have equal rights. (Art. 46)

Uzbekistan, Uzbek

Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. (46-modda)

Equality and Non-Discrimination

Uzbekistan, English

All citizens of the Republic of Uzbekistan shall have equal rights and freedoms, and shall be equal before law without discrimination by sex, race, nationality, language, religion, social origin, convictions, individual and social status.
Any privileges may be granted solely by law and must conform to the principles of social justice. (Art. 18)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar.
Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanib qo‘yiladi hamda ijtimoiy adolat printsiplariga mos bo‘lishi shart. (18-modda)

Participation in Public Life and Institutions

Uzbekistan, English

Citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to participate in the management of public and state affairs, both directly and through representatives. Such participation shall be exercised by way of self-administration, holding referendums and democratic formation of state bodies, as well as development and enhancement of public control over the activity of state bodies. … (Art. 32)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o‘z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar. Bunday ishtirok etish o‘zini o‘zi boshqarish, referendumlar o‘tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini rivojlantirish va takomillashtirish yo‘li bilan amalga oshiriladi. … (32-modda)