Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 57 results

Citizenship and Nationality

Uzbekistan, English

In the Republic of Uzbekistan, a uniform citizenship shall be established on the entire territory of the Republic.
Citizenship in the Republic of Uzbekistan shall be equal for all regardless of the grounds of its acquisition.
A citizen of the Republic of Karakalpakstan shall be a citizen of the Republic of Uzbekistan.
The grounds and procedure for acquiring and forfeiting citizenship shall be defined by law. (Art. 21)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining butun hududida yagona fuqarolik o‘rnatiladi.
O‘zbekiston Respublikasining fuqaroligi, unga qanday asoslarda ega bo‘lganlikdan qat’i nazar, hamma uchun tengdir.
Qoraqalpog‘iston Respublikasining fuqarosi ayni vaqtda O‘zbekiston Respublikasining fuqarosi hisoblanadi.
Fuqarolikka ega bo‘lish va uni yo‘qotish asoslari hamda tartibi qonun bilan belgilanadi. (21-modda)

Marriage and Family Life

Uzbekistan, English

Children shall be equal before law regardless of the origin and civic status of parents.
Motherhood and childhood shall be protected by the state. (Art. 65)

Uzbekistan, Uzbek

Farzandlar ota-onalarning nasl-nasabidan va fuqarolik holatidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar.
Onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi. (65-modda)

Marriage and Family Life

Uzbekistan, English

The family is the primary unit of the society and shall have the right to protection of the society and state.
Marriage shall be based on the willing consent and equality of both parties. (Art. 63)

Uzbekistan, Uzbek

Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo‘lish huquqiga ega.
Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanadi. (63-modda)

Marriage and Family Life

Uzbekistan, English

Parents shall be obliged to support and care for their children until the latter are of age. … (Art. 64)

Uzbekistan, Uzbek

Ota-onalar o‘z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar. ... (64-modda)

Employment Rights and Protection

Uzbekistan, English

Citizens, working on hire, shall be entitled to a paid rest. The number of working hours and paid labour leave shall be specified by law. (Art. 38)

Uzbekistan, Uzbek

Yollanib ishlayotgan barcha fuqarolar dam olish huquqiga egadirlar. Ish vaqti va haq to‘lanadigan mehnat ta’tilining muddati qonun bilan belgilanadi. (38-modda)

Employment Rights and Protection

Uzbekistan, English

Everyone shall have the right to work, free choice of work, fair conditions of labour and protection against unemployment in the procedure specified by law.
Any forced labour shall be prohibited except for punishment under the sentence of a court or some other instances stipulated by law. (Art. 37)

Uzbekistan, Uzbek

Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko‘rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egadir.
Sud hukmi bilan tayinlangan jazoni o‘tash tartibidan yoki qonunda ko‘rsatilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanadi. (37-modda)

Limitations and/or Derogations

Uzbekistan, English

None of the provisions of the present Constitution may be interpreted in a way detrimental to the rights and interests of the Republic of Uzbekistan. … (Art. 16)

Uzbekistan, Uzbek

Mazkur Konstitutsiyaning birorta qoidasi O‘zbekiston Respublikasi huquq va manfaatlariga zarar yetkazadigan tarzda talqin etilishi mumkin emas. ... (16-modda)

Limitations and/or Derogations

Uzbekistan, English

A citizen of the Republic of Uzbekistan and the state shall be bound by mutual rights and mutual responsibility. Citizens’ rights and freedoms, established by the Constitution and laws, shall be inalienable. No one shall have the right to deprive or limit them without a court. (Art. 19)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan bo‘lgan huquqlari va burchlari bilan o‘zaro bog‘liqdirlar. Fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir, ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo‘yishga hech kim haqli emas. (19-modda)

Limitations and/or Derogations

Uzbekistan, English

The exercising of rights and freedoms by a citizen must not encroach on the lawful interests, rights and freedoms of other persons, the state and society. (Art. 20)

Uzbekistan, Uzbek

Fuqarolar o‘z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shart. (20-modda)

Head of State

Uzbekistan, English

The President of the Republic of Uzbekistan is the Head of the State and ensures concerted functioning and interaction of bodies of state authority. (Art. 89)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti davlat boshlig‘idir va davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini ta’minlaydi. (89-modda)