Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 65 results

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall commence the proceedings upon a petition submitted by:
a) not less than one-fifth of all members of the National Council of the Slovak Republic;
b) the President of the Slovak Republic;
c) the Government of the Slovak Republic;
d) any court;
e) the Attorney-General, and
f) the Chair of the Judicial Council in cases of conformity of legal regulations pursuant to Article 125.1, if these regulations relate to the judiciary.
g) the Public Defender of Rights in cases of conformity of legal regulations pursuant to Article 125.1, if their further application could threaten the basic rights and freedoms ensuing from an international treaty ratified by the Slovak Republic and promulgated in the manner laid down by law.
h) the Supreme Audit Office in cases set out in Article 126.c
i) in cases listed under Article 127 and 127a, anyone whose rights are to become the subject of inquiry,
j) any entity, which challenges the power to inspect of the Supreme Audit Office in cases set out in Article 126.2.
(2) The law shall specify who can commence the proceedings under Article 129. (Art. 130)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd začne konanie, ak podá návrh
a) najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
b) prezident Slovenskej republiky,
c) vláda Slovenskej republiky,
d) súd,
e) generálny prokurátor,
f) predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 týkajúcich sa výkonu súdnictva,
g) verejný ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1, ak ich ďalšie uplatňovanie môţe ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
h) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v prípade ustanovenom v čl. 126 ods. 2,
i) kaţdý, o ktorého práve sa má konať v prípadoch ustanovených v čl. 127 a 127a,
j) kaţdý, kto namieta kontrolnú pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v prípade ustanovenom v čl. 126 ods. 2.
(2) Zákon ustanoví, kto má právo podať návrh na začatie konania podľa čl. 129. (Čl. 130)

Jurisdiction and Access

Slovakia, English

(1) The Constitutional Court shall decide on whether the subject of a referendum to be declared upon a petition of citizens or a resolution of the National Council of the Slovak Republic according to Art. 95, para. 1 is in conformity with the Constitution or constitutional law.
(2) The proposal for a decision according to paragraph 1 may be submitted to the Constitutional Court by the President of the Slovak Republic prior to declaring a referendum, if he or she has doubts on whether the subject of referendum, which is to be declared upon a petition of citizens or a resolution of the National Council of the Slovak Republic according to Art. 95 para. 1 is in conformity with the Constitution or a constitutional law.
… (Art. 125b)

Slovakia, Slovak

(1) Ústavný súd rozhoduje o tom, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.
(2) Návrh na rozhodnutie podľa odseku 1 môţe podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky pred vyhlásením referenda, ak má pochybnosti, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.
… (Čl. 125b)

Limitations and/or Derogations

Slovakia, English

(1)The rights defined in articles 35, 36, 37 section (4), 38 to 42 and 44 to 46 of this Constitution may be claimed only within the limits of the law providing for the exercise thereof.
(2) The conditions and extent of restriction of the fundamental rights and freedoms and the extent of duties in a time of war, state of war, an exceptional state or an emergency state shall be laid down by a constitutional law. (Art. 51)

Slovakia, Slovak

(1) Domáhať sa práv uvedených v čl. 35, 36, 37 ods. 4, čl. 38 aţ 42 a čl. 44 aţ 46 tejto ústavy sa moţno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú.
(2) Podmienky a rozsah obmedzenia základných práv a slobôd a rozsah povinností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ustanoví ústavný zákon. (Čl. 51)

Limitations and/or Derogations

Slovakia, English

(1) Obligations can only be imposed :
a) by the law or on the basis of a law, within its limits and in the respect of fundamental rights and liberties.
b) by international agreement according to art. 7, paragraph 4, which directly determines the rights and obligations of physical and legal persons, or 
c) by directive of the Government according to art. 119, paragraph 2.3 
(2) Limitation of fundamental rights and freedoms shall be imposed only under the conditions set forth in this Constitution.
(3) Restrictions of constitutional rights and freedoms shall be applied equally and consistently in all similar cases.
(4) When imposing restrictions on constitutional rights and freedoms, respect must be given to the essence and meaning of these rights and freedoms and such restrictions shall be used only for specifically defined purposes. (Art. 13)

Slovakia, Slovak

(1) Povinnosti moţno ukladať
a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,
b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo
c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.
(2) Medze základných práv a slobôd moţno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.
(3) Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.
(4) Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môţu pouţiť len na ustanovený cieľ. (Čl. 13)

Sexual and Reproductive Rights

Slovakia, English

(1) Everyone has the right to life. Human life is worthy of protection even before birth.
(2) No person may be deprived of life.
… (Art. 15)

Slovakia, Slovak

(1) Kaţdý má právo na ţivot. Ľudský ţivot je hodný ochrany uţ pred narodením.
(2) Nikto nesmie byť pozbavený ţivota.
... (Čl. 15)

Public Institutions and Services

Slovakia, English

(5) Parents taking care of their children shall have the right to assistance provided by the State.
... (Art. 41)

Slovakia, Slovak

(5) Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.
... (Čl. 41)

Employment Rights and Protection

Slovakia, English

(1) Every person shall have the right to choose freely his or her profession and to receive appropriate training, as well as the right to earn his or her living through entrepreneurial activities.
(2) Terms of, or restrictions on, specific professions, trades or activities may be regulated by law.
(3) Citizens shall have the right to work. The State shall guarantee, within reasonable limits, the material welfare of those who cannot enjoy this right through no fault of their own. The terms thereof shall be specified by law.
… (Art. 35)

Slovakia, Slovak

(1) Kaţdý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.
(2) Zákon môţe ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností.
(3) Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôţu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.
… (Čl. 35)

Employment Rights and Protection

Slovakia, English

All employees shall have the right to fair and satisfactory conditions at work. The law shall provide in particular for:
a) the right to compensation for the work performed to secure a dignified standard of life,
b) the security from arbitrary dismissal and discrimination at work,
c) the protection of health and safety at work,
d) the setting of maximum working hours,
e) reasonable rest time after work,
f) a minimum amount of paid vacation,
g) the right of collective bargaining. (Art. 36)

Slovakia, Slovak

Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä
a) právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umoţnila dôstojnú ţivotnú úroveň,
b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní,
c) ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci,
d) najvyššiu prípustnú dĺţku pracovného času,
e) primeraný odpočinok po práci,
f) najkratšiu prípustnú dĺţku platenej dovolenky na zotavenie,
g) právo na kolektívne vyjednávanie. (Čl. 36)

Employment Rights and Protection

Slovakia, English

(2) Pregnant women shall be entitled to special treatment, terms of employment, and working conditions.
… (Art. 41)

Slovakia, Slovak

(2) Ţene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky.
… ( Čl. 41)

Employment Rights and Protection

Slovakia, English

(1) Women, minors, and disabled persons shall enjoy more extensive health protection and special working conditions.
(2) Minors and disabled persons shall enjoy special protection in employment relations and special assistance in training.
(3) Further details of the rights defined in sections (1 ) and (2) of this Article shall be specified by law. (Art. 38)

Slovakia, Slovak

(1) Ţeny, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky.
(2) Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie.
(3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon. (Čl. 38)