Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 65 results

Equality and Non-Discrimination

Slovakia, English

(1) All human beings are free and equal in dignity and rights. Their fundamental rights and freedoms are inalienable, irrevocable, and absolutely perpetual.
(2) Fundamental rights shall be guaranteed in the Slovak Republic to every person regardless of sex, race, colour, language, faith, religion, political affiliation or conviction, national or social origin, nationality or ethnic origin, property, birth or any other status, and no person shall be denied their legal rights, discriminated against or favoured on any of these grounds.
… (Art. 12)

Slovakia, Slovak

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboţenstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemoţno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
… (Čl. 12)

Marriage and Family Life

Slovakia, English

(2) Everyone shall have the right to be free from unjustified interference in his or her privacy and family life. … (Art. 19)

Slovakia, Slovak

(2) Kaţdý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného ţivota. … (Čl. 19)

Marriage and Family Life

Slovakia, English

(1) Marriage is a unique union between a man and a woman. The Slovak Republic comprehensively protects and cherishes marriage for its own good.
(2) Pregnant women shall be entitled to special treatment, terms of employment, and working conditions.
(3) Equal rights shall be guaranteed to both children born of legitimate matrimony and those born out of lawful wedlock.
(4) Child care and upbringing shall be the right of parents; children shall have the right to parental care and upbringing. The rights of parents may be limited and minor children may be separated from parents against the parents' will only by a court order as provided by law.
(5) Parents taking care of their children shall have the right to assistance provided by the State.
(6) Further details of the rights defined in sections (1) to (5) of this Article shall be set by law. (Art. 41)

Slovakia, Slovak

(1) Manţelstvo je jedinečný zväzok medzi muţom a ţenou. Slovenská republika manţelstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manţelstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.
(2) Ţene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky.
(3) Deti narodené v manţelstve i mimo neho majú rovnaké práva.
(4) Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov moţno obmedziť a maloleté deti moţno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.
(5) Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.
(6) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 aţ 5 ustanoví zákon. (Čl. 41)

Head of State

Slovakia, English

(1) The Head of the Slovak Republic shall be the President. The President shall represent the Slovak Republic externally and internally, shall ensure the regular operation of Constitutional bodies by his or her decisions. The President shall perform the office according to his or her conscience and convictions, and shall not be bound by orders.
(2) Citizens of the Slovak Republic shall elect the President by secret ballot for a five-year term in direct elections. Citizens who have the right to vote for the National Council of the Slovak Republic shall have the right to vote for a President.
(3) Candidates for President shall be proposed by at least 15 Members of Parliament or by citizens who have the right to vote for the National Council of the Slovak Republic on the basis of a petition signed by at least 15,000 citizens. Proposals for elections shall be delivered to the President of the National Council of the Slovak Republic at the latest within 21 days of the announcement of elections.
… (Art. 101)

Slovakia, Slovak

(1) Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.
(2) Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.
(3) Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, a to na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.
... (Čl. 101)

Legislature

Slovakia, English

(1) The members are elected by universal, equal an direct suffrage by secret ballot.
(2) Any citizen who has the right to vote, has attained 21 years of age and has permanent residency in the Slovak Republic is eligible to be elected to the National Council of the Slovak Republic.
(3) Details relating to the election of the representatives shall be fixed by law. (Art. 74)

Slovakia, Slovak

(1) Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním.
(2) Za poslanca moţno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(3) Podrobnosti o voľbách poslancov ustanoví zákon. (Čl. 74)

Head of State

Slovakia, English

(1) A citizen of the Slovak Republic eligible to vote, who has attained thirty-five years of age, may be elected President of the Slovak Republic.
… (Art. 103)

Slovakia, Slovak

(1) Za prezidenta moţno zvoliť kaţdého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.
... (Čl. 103)

Government

Slovakia, English

The Government of the Slovak Republic shall be the supreme highest executive body. (Art. 108)

Slovakia, Slovak

Vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci. (Čl. 108)

Political Rights and Association

Slovakia, English

Every citizen qualified to elect the members of the National Council of the Slovak Republic shall have the right to vote in a referendum. (Art. 94)

Slovakia, Slovak

Kaţdý občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, má právo sa zúčastniť na referende. (Čl. 94)

Government

Slovakia, English

(1) The Government shall consist of the Prime Minister, Deputy Prime Ministers and Ministers.
… (Art. 109)

Slovakia, Slovak

(1) Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov.
… (Čl. 109)

Political Rights and Association

Slovakia, English

(1) The right of free association shall be guaranteed. Everyone has the right to associate freely with other persons in unions, societies and other associations.
(2) Citizens may form political parties and political movements and associate therein.
… (Art. 29)

Slovakia, Slovak

(1) Právo slobodne sa zdruţovať sa zaručuje. Kaţdý má právo spolu s inými sa zdruţovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných zdruţeniach.
(2) Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a zdruţovať sa v nich.
… (Čl. 29)