Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 29 results

Education

Norway, English

Everyone has the right to education. Children have the right to receive basic education. The education shall preserve the individual's abilities and needs, and further their respect for democracy, rule of law and human rights.
The authorities of the State shall secure the access to secondary education, and equal opportunities to higher education on the basis of qualifications. (Art. 109)

Norway, Norwegian

Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.
Statens myndigheter skal sikre adgang til videregående opplæring og like muligheter til høyere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner. (§ 109)

Government

Norway, English

… If so many Members are lawfully prevented from attending3 that not more than half of the stipulated number are present, the requisite number of other men or women shall be temporarily appointed to take a seat in the Council of State. (Art. 29)

Norway, Norwegian

... Hindres så mange ved lovlig forfall fra å møte at ikke mer enn halvdelen av det bestemte antall medlemmer er til stede, skal andre menn eller kvinner i nødvendig antall konstitueres til å ta sete i statsrådet. (§ 29)

Head of State

Norway, English

If the Royal Line has died out, and no successor to the Throne has been designated, then a new Queen or King shall be chosen by the Storting. … (Art. 48)

Norway, Norwegian

Er kongestammen utdødd og ingen tronfølger utkåret, da skal en ny konge eller dronning velges av Stortinget. ... (§ 48)

Political Rights and Association

Norway, English

Everyone has the right to form, join and withdraw from organizations, herein labour organizations and political parties. … (Art. 101)

Norway, Norwegian

Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger og politiske partier. ... (§ 101)

Legislature

Norway, English

No one may be elected as a representative unless he or she is entitled to vote. (Art. 61)

Norway, Norwegian

Ingen kan velges til representant uten å være stemmeberettiget. (§ 61)

Government

Norway, English

The King himself chooses a Council from among Norwegian citizens who are entitled to vote. This Council shall consist of a Prime Minister and at least seven other Members. …
Husband and wife, parent and child or two siblings may never sit at the same time in the Council of State. (Art. 12)

Norway, Norwegian

Kongen velger selv et råd av stemmeberettigede norske borgere. Dette råd skal bestå av en statsminister og i det minste syv andre medlemmer. ...
Ektefeller, foreldre og barn eller to søsken må ikke på samme tid ha sete i statsrådet. (§ 12)

Head of State

Norway, English

The King shall at all times profess the Evangelical-Lutheran religion. (Art. 4)

Norway, Norwegian

Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. (§ 4)

Head of State

Norway, English

The order of succession is lineal, so that only a child born in lawful wedlock of the Queen or King, or of one who is herself or himself entitled to the succession may succeed, and so that the nearest line shall take precedence over the more remote and the elder in the line over the younger.
An unborn child shall also be included among those entitled to the succession and shall immediately take her or his proper place in the line of succession as soon as she or he is born into the world.
The right of succession shall not, however, belong to any person who is not born in the direct line of descent from the last reigning Queen or King or a sister or brother thereof, or is herself or himself a sister or brother thereof.
When a Princess or Prince entitled to succeed to the Crown of Norway is born, her or his name and time of birth shall be notified to the first Storting in session and be entered in the record of its proceedings.
For those born before the year 1971, Article 6 of the Constitution as it was passed on 18 November 1905 shall, however, apply. For those born before the year 1990 it shall nevertheless be the case that a male shall take precedence over a female. (Art. 6)

Norway, Norwegian

Arvefølgen er lineal, således at bare i lovlig ekteskap født barn av konge eller dronning eller av en som selv er arveberettiget, kan arve, og at den nærmere linje går foran den fjernere og den eldre i linjen foran den yngre.
Blant arveberettigede regnes også den ufødte, som straks inntar sitt tilbørlige sted i arvelinjen når han eller hun fødes til verden.
Dog tilkommer arverett ikke noen som ikke er født i rett nedstigende linje fra den sist regjerende konge eller dronning eller fra dennes bror eller søster, eller selv er dennes bror eller søster.
Når en til Norges krone arveberettiget prins eller prinsesse fødes, skal hans eller hennes navn og fødselstid tilkjennegis førstholdende storting og antegnes i dets protokoll.
For dem som er født tidligere enn året 1971, gjelder dog denne Grunnlovs § 6 således som den ble vedtatt den 18. november 1905. For dem som er født tidligere enn året 1990, gjelder likevel at mann går foran kvinne. (§ 6)

Head of State

Norway, English

A Princess or Prince entitled to succeed to the Crown of Norway may not marry without the consent of the King. Nor may she or he accept any other crown or government without the consent of the King and the Storting; for the consent of the Storting two thirds of the votes are required. If she or he acts contrary to this rule, they and their descendants forfeit their right to the Throne of Norway. (Art. 36)

Norway, Norwegian

En til Norges krone arveberettiget prins eller prinsesse må ikke gifte seg uten kongens tillatelse. Heller ikke må han eller hun motta noen annen krone eller regjering uten kongens og Stortingets samtykke. Til Stortingets samtykke fordres to tredjedeler av stemmene.
Handler han eller hun i strid med dette, taper vedkommende så vel som etterkommerne retten til Norges trone. (§ 36)

Legislature

Norway, English

The people exercise the Legislative Power through the Storting.
Representatives to the Storting are elected through free elections and secret ballot. (Art. 49)

Norway, Norwegian

Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg. (§ 49)