Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 103 results

Affirmative Action (Broadly)

India, English

(1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.
(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the State.

(4) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.
(4A) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State.
… (Art. 16)

India, Hindi

(1) ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ÉÊxɪÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ÉÊxɪÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉäifªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ɴɺɮ BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
(2) ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxɪÉÉäVÉxÉ ªÉÉ {Én BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉƶÉ, VÉÉÉÊiÉ, ÉËãÉMÉ, =n£ɴÉ, VÉxàɺlÉÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ
...
(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ɪÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊxɪÉÖÉÎBÉDiɪÉÉå ªÉÉ {ÉnÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
(4BÉE) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉBÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä {ÉFÉàÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ɪÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, ®ÉVªÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉä ÆàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉnÉå {É®, {ÉÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE VªÉäi~iÉÉ ºÉÉÊciÉ, |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
... (+ÉxÉÖSUän 16)

Affirmative Action (Broadly)

India, English

(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

(3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children.
(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
(5) Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30. (Art. 15)

India, Hindi

(1) ®ÉVªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEä BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ, àÉÚãÉ´ÉƶÉ, VÉÉÉÊiÉ, ÉËãÉMÉ, VÉxàɺlÉÉxÉ ªÉÉ
...
(3) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉκjɪÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉʴɶÉäif ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖSUän 29 BÉEä JÉÆb (2) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE oÉÎi] ºÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉʴɶÉäif ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ *
(5) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖSUän (U) BÉEÉÒ JÉÆb (1) BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE oÉÎi] ºÉä ÉÊ{ÉU½ä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É =xÉBÉEÉä ÉʶÉFÉÉ ºÉƺlÉÉ àÉå =xÉBÉEä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉʴɶÉäif ={ɤÉÆvÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉxÉÖSUän 30 BÉEä JÉÆb (1) àÉå ÉÊxÉÉÌni] +Éã{ɺÉÆJªÉBÉE ÉʶÉFÉÉ ºÉƺlÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ * (+ÉxÉÖSUän 15)

Obligations of the State

India, English

(1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part3 , shall, to the extent of such inconsistency, be void.
(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.
… (Art. 13)

India, Hindi

(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉFÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvɪÉÉÆ =ºÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ´Éä <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ={ɤÉÆvÉÉå ºÉä +ɺÉÆMÉiÉ cé *
(2) ®ÉVªÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ VÉÉä <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä UÉÒxÉiÉÉÒ cè ªÉÉ xªÉÚxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ JÉÆb BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ cÉäMÉÉÒ *
...(+ÉxÉÖSUän 13)

Judicial Protection

India, English

(1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part4 is guaranteed.
(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.
(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution. (Art. 32)

India, Hindi

(1) <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEɪÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ àÉå ºÉàÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(2) <ºÉ £ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ®], ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ, {É®àÉÉnä¶É, |ÉÉÊiÉiÉävÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ +ÉÉè® =i|ÉäiÉhÉ ÉÊ®] cé, VÉÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä, ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(3) =SSÉiÉàÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEÉä JÉÆb (1) +ÉÉè® JÉÆb (2) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiɪÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉʤÉxÉÉ, ºÉƺÉnÂ, =SSÉiÉàÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ uÉ®É JÉÆb (2) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ɪÉÉäBÉDiÉBªÉ ÉÊBÉExcÉÓ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ɪÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉÒ *
(4) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ={ɤÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä ÉʺɴÉɪÉ, <ºÉ +ÉxÉÖSUän uÉ®É |ÉiªÉÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉãÉÆÉʤÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * (+ÉxÉÖSUän 32)

Judicial Protection

India, English

(1) Notwithstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose.

(4) The power conferred on a High Court by this article shall not be in derogation of the power conferred on the Supreme Court by clause (2) of article 32. (Art. 226)

India, Hindi

(1) +ÉxÉÖSUän 32 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE =SSÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇjÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, £ÉÉMÉ 3 uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ɪÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉ ®ÉVªÉFÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É, +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊ®] ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÆnÉÒ |ÉiªÉFÉÉÒBÉE®hÉ, {É®àÉÉnä¶É, |ÉÉÊiÉiÉävÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉßSUÉ +ÉÉè® =i|ÉäiÉhÉ ÉÊ®] cé, ªÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
...
(4) <ºÉ +ÉxÉÖSUän uÉ®É =SSÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, +ÉxÉÖSUän 32 BÉEä JÉÆb (2) uÉ®É =SSÉiÉàÉ xªÉɪÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * (+ÉxÉÖSUän 226)

Obligations of Private Parties

India, English

It shall be the duty of every citizen of India—

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
… (Art. 51A)

India, Hindi

£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc— --
...
(R) £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉàÉ®ºÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ §ÉÉiÉßi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ä VÉÉä vÉàÉÇ, £ÉÉiÉÉ +ÉÉè® |Énä¶É ªÉÉ ´ÉMÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É ºÉä {É®ä cÉä, AäºÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®ä VÉÉä ÉκjɪÉÉå BÉEä ºÉààÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè;
...(+ÉxÉÖSUän 51BÉE)

Protection from Violence

India, English

No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. (Art. 24)

India, Hindi

SÉÉènc ´ÉiÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉɪÉÖ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä ªÉÉ JÉÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxɪÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆBÉE]àÉªÉ ÉÊxɪÉÉäVÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉɪÉÉ VÉÉAMÉÉ * (+ÉxÉÖSUän 24)

Protection from Violence

India, English

The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. (Art. 39)

India, Hindi

®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊ´ÉÉʶÉi]iɪÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÊxÉÉζSÉiÉ °ô{É ºÉä
...
(SÉ) ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉàÉªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå º´ÉºlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ɴɺɮ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® +Éã{É´ÉªÉ BªÉÉÎBÉDiɪÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉäiÉhÉ ºÉä iÉlÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ºÉä ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * (+ÉxÉÖSUän 39)

Protection from Violence

India, English

(1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.
… (Art. 23)

India, Hindi

(1) àÉÉxÉ´É BÉEÉ nÖBªÉÉÇ{ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉäMÉÉ® iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉãÉgÉàÉ |ÉÉÊiÉÉÊiÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ={ɤÉÆvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆbxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ *
...(+ÉxÉÖSUän 23)

Protection from Violence

India, English

It shall be the duty of every citizen of India

(i) to safeguard public property and to abjure violence;
… (Art. 51A)

India, Hindi

£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ...
(ZÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä +ÉÉè® ÉËcºÉÉ ºÉä nÚ® ®cä;
...(+ÉxÉÖSUän 51BÉE)