Constitution of the Republic of Cyprus 1960, as amended to 2019


Status of the Constitution

No provision of the Constitution shall be deemed to annul laws enacted, acts done or measures taken by the Republic which become necessary by reason of its obligations as a member state of the European Union, nor does it prevent Regulations, Directives or other acts or binding measures of a legislative character, adopted by the European Union or the European Communities or by their institutions or competent bodies thereof on the basis of the Treaties establishing the European Communities or the Treaty of the European Union, from having legal effect in the Republic. (Art. 1A)

Status of the Constitution


3. In case the Supreme Constitutional Court is of the opinion that such law or decision or any provision thereof is repugnant to or inconsistent with any provision of this Constitution or the law of the European Communities or of the European Union such law or decision or such provision thereof shall not be promulgated by the President and the Vice-President of the Republic. (Art. 140)

Status of the Constitution


3. In case the Supreme Constitutional Court is of the opinion that such law or decision or any provision thereof is repugnant to or inconsistent with any provision of this Constitution such law or decision or such provision thereof shall not be published by the President or the Vice-President of the Republic, as the case may be. (Art. 142)

Status of the Constitution

1. Subject to the provisions of Article 1A, this Constitution shall be the supreme law of the Republic.
2. No law or decision of the House of Representatives or of any of the Communal Chambers and no act or decision of any organ, authority or person in the Republic exercising executive power or any administrative function shall in any way be repugnant to, or inconsistent with, any of the provisions of this Constitution or any obligation imposed on the Republic as a result of its participation as a member state of the European Union. (Art. 179)

Status of the Constitution

Ουδεμία διάταξη του Συντάγματος θεωρείται ότι ακυρώνει νόμους που θεσπίζονται, πράξεις που διενεργούνται ή μέτρα που λαμβάνονται από τη Δημοκρατία τα οποία καθίστανται αναγκαία από τις υποχρεώσεις της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε εμποδίζει Κανονισμούς, Οδηγίες ή άλλες πράξεις ή δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή από τα θεσμικά τους όργανα ή από τα αρμόδιά τους σώματα στη βάση των συνθηκών που ιδρύουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση από του να έχουν νομική ισχύ στη Δημοκρατία. (Αρθρον 1Α)

Status of the Constitution


3. Eις ην περίπτωσιν το Aνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον γνωματεύση ότι ο νόμος ή η απόφασις ή διάταξίς τις αυτών ευρίσκεται εις αντίθεσιν ή ασυμφωνίαν προς διάταξίν τινα του Συντάγματος, ή του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο νόμος ή η απόφασις δεν δύναται να εκδοθή υπό του Προέδρου και του Aντιπροέδρου της Δημοκρατίας. (Αρθρον 140)

Status of the Constitution


3. Eις ην περίπτωσιν το Aνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον γνωματεύση ότι ο νόμος ή η απόφασις ή διάταξις αυτών ευρίσκεται εις αντίθεσιν ή ασυμφωνίαν προς διάταξίν τινα του Συντάγματος, ο νόμος ή η απόφασις ή ωρισμένη διάταξις αυτών δεν δύναται να δημοσιευθή υπό του Προέδρου ή του Aντιπροέδρου της Δημοκρατίας αναλόγως της περιπτώσεις. (Αρθρον 142)

Status of the Constitution

1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 1Α, το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος νόμος της Δημοκρατίας.
2. Ουδείς νόμος ή απόφασις της Βουλής των Αντιπροσώπων ή εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεων ως και ουδεμία πράξις ή απόφασις ιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου εν τη Δημοκρατία ασκούντος εκτελεστικήν εξουσίαν ή οιονδήποτε διοικητικόν λειτούργημα δύναται να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπον αντίθετος ή ασύμφωνος προς οιανδήποτε των διατάξεων του Συντάγματος ή προς οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλεται στη Δημοκρατία ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της ως κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Αρθρον 179)

Status of the Constitution

Anayasanın hiçbir hükmü, Avrupa Birliğine üye bir devlet olarak taşıdığı yükümlülükleri gerekli kıldığı için Cumhuriyet tarafından konulan kanunları, gerçekleştirilen eylemleri veya alınan tedbirleri feshettiği şeklinde yorumlanamaz ya da Avrupa Topluluklarının kuruluşunu sağlayan Anlaşmalar veya Avrupa Birliği Anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği veya Avrupa Toplulukları ya da bunların kurum ve yetkili kuruluşları tarafından benimsenen Tüzük, Yönerge veya diğer eylem ya da bağlayıcı tedbirlerin Cumhuriyet dâhilinde hukuki sonuçlara sahip olmasını önlemez. (Madde 1A)

Status of the Constitution


3. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu gibi bir kanun veya kararın veya onun herhangi bir hükmünün bu Anayasanın veya Avrupa Toplulukları ya da Avrupa Birliği kanununun herhangi bir hükmüne aykırı olduğu veya ona uygun olmadığı görüşünü ileri sürdüğü takdirde, söz konusu kanun veya karar ya da hüküm, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından ilan olunmaz. (Madde 140)

Status of the Constitution


3. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu gibi bir kanun veya kararın veya onun herhangi bir hükmünün bu Anayasanın herhangi bir hükmüne aykırı olduğu veya ona uygun olmadığı görüşünü ileri sürdüğü takdirde, söz konusu kanun veya karar ya da hüküm, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından ilan olunmaz. (Madde 142)

Status of the Constitution

1. Madde 1A hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Anayasa Cumhuriyetin en yüksek kanunudur.
2. Temsilciler Meclisinin veya Cemaat Meclislerinden herhangi birinin hiçbir kanun veya kararı ve Cumhuriyet dâhilinde yürütme gücünü kullanan veya herhangi bir idari görev gören herhangi bir organ, makam veya şahsın hiçbir muamele veya kararı hiçbir suretle, bu Anayasa hükümlerinden herhangi birine ya da Avrupa Birliğine üye devlet olarak katılımının sonucu olarak Cumhuriyetin yüklendiği herhangi bir yükümlülüğe aykırı veya uyuşmaz olamaz. (Madde 179)

Status of the Constitution

English

No provision of the Constitution shall be deemed to annul laws enacted, acts done or measures taken by the Republic which become necessary by reason of its obligations as a member state of the European Union, nor does it prevent Regulations, Directives or other acts or binding measures of a legislative character, adopted by the European Union or the European Communities or by their institutions or competent bodies thereof on the basis of the Treaties establishing the European Communities or the Treaty of the European Union, from having legal effect in the Republic. (Art. 1A)

Greek

Ουδεμία διάταξη του Συντάγματος θεωρείται ότι ακυρώνει νόμους που θεσπίζονται, πράξεις που διενεργούνται ή μέτρα που λαμβάνονται από τη Δημοκρατία τα οποία καθίστανται αναγκαία από τις υποχρεώσεις της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε εμποδίζει Κανονισμούς, Οδηγίες ή άλλες πράξεις ή δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή από τα θεσμικά τους όργανα ή από τα αρμόδιά τους σώματα στη βάση των συνθηκών που ιδρύουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση από του να έχουν νομική ισχύ στη Δημοκρατία. (Αρθρον 1Α)

Turkish

Anayasanın hiçbir hükmü, Avrupa Birliğine üye bir devlet olarak taşıdığı yükümlülükleri gerekli kıldığı için Cumhuriyet tarafından konulan kanunları, gerçekleştirilen eylemleri veya alınan tedbirleri feshettiği şeklinde yorumlanamaz ya da Avrupa Topluluklarının kuruluşunu sağlayan Anlaşmalar veya Avrupa Birliği Anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği veya Avrupa Toplulukları ya da bunların kurum ve yetkili kuruluşları tarafından benimsenen Tüzük, Yönerge veya diğer eylem ya da bağlayıcı tedbirlerin Cumhuriyet dâhilinde hukuki sonuçlara sahip olmasını önlemez. (Madde 1A)

Status of the Constitution

English


3. In case the Supreme Constitutional Court is of the opinion that such law or decision or any provision thereof is repugnant to or inconsistent with any provision of this Constitution or the law of the European Communities or of the European Union such law or decision or such provision thereof shall not be promulgated by the President and the Vice-President of the Republic. (Art. 140)

Greek


3. Eις ην περίπτωσιν το Aνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον γνωματεύση ότι ο νόμος ή η απόφασις ή διάταξίς τις αυτών ευρίσκεται εις αντίθεσιν ή ασυμφωνίαν προς διάταξίν τινα του Συντάγματος, ή του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο νόμος ή η απόφασις δεν δύναται να εκδοθή υπό του Προέδρου και του Aντιπροέδρου της Δημοκρατίας. (Αρθρον 140)

Turkish


3. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu gibi bir kanun veya kararın veya onun herhangi bir hükmünün bu Anayasanın veya Avrupa Toplulukları ya da Avrupa Birliği kanununun herhangi bir hükmüne aykırı olduğu veya ona uygun olmadığı görüşünü ileri sürdüğü takdirde, söz konusu kanun veya karar ya da hüküm, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından ilan olunmaz. (Madde 140)

Status of the Constitution

English


3. In case the Supreme Constitutional Court is of the opinion that such law or decision or any provision thereof is repugnant to or inconsistent with any provision of this Constitution such law or decision or such provision thereof shall not be published by the President or the Vice-President of the Republic, as the case may be. (Art. 142)

Greek


3. Eις ην περίπτωσιν το Aνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον γνωματεύση ότι ο νόμος ή η απόφασις ή διάταξις αυτών ευρίσκεται εις αντίθεσιν ή ασυμφωνίαν προς διάταξίν τινα του Συντάγματος, ο νόμος ή η απόφασις ή ωρισμένη διάταξις αυτών δεν δύναται να δημοσιευθή υπό του Προέδρου ή του Aντιπροέδρου της Δημοκρατίας αναλόγως της περιπτώσεις. (Αρθρον 142)

Turkish


3. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu gibi bir kanun veya kararın veya onun herhangi bir hükmünün bu Anayasanın herhangi bir hükmüne aykırı olduğu veya ona uygun olmadığı görüşünü ileri sürdüğü takdirde, söz konusu kanun veya karar ya da hüküm, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından ilan olunmaz. (Madde 142)

Status of the Constitution

English

1. Subject to the provisions of Article 1A, this Constitution shall be the supreme law of the Republic.
2. No law or decision of the House of Representatives or of any of the Communal Chambers and no act or decision of any organ, authority or person in the Republic exercising executive power or any administrative function shall in any way be repugnant to, or inconsistent with, any of the provisions of this Constitution or any obligation imposed on the Republic as a result of its participation as a member state of the European Union. (Art. 179)

Greek

1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 1Α, το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος νόμος της Δημοκρατίας.
2. Ουδείς νόμος ή απόφασις της Βουλής των Αντιπροσώπων ή εκατέρας Κοινοτικής Συνελεύσεων ως και ουδεμία πράξις ή απόφασις ιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου εν τη Δημοκρατία ασκούντος εκτελεστικήν εξουσίαν ή οιονδήποτε διοικητικόν λειτούργημα δύναται να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπον αντίθετος ή ασύμφωνος προς οιανδήποτε των διατάξεων του Συντάγματος ή προς οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλεται στη Δημοκρατία ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της ως κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Αρθρον 179)

Turkish

1. Madde 1A hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Anayasa Cumhuriyetin en yüksek kanunudur.
2. Temsilciler Meclisinin veya Cemaat Meclislerinden herhangi birinin hiçbir kanun veya kararı ve Cumhuriyet dâhilinde yürütme gücünü kullanan veya herhangi bir idari görev gören herhangi bir organ, makam veya şahsın hiçbir muamele veya kararı hiçbir suretle, bu Anayasa hükümlerinden herhangi birine ya da Avrupa Birliğine üye devlet olarak katılımının sonucu olarak Cumhuriyetin yüklendiği herhangi bir yükümlülüğe aykırı veya uyuşmaz olamaz. (Madde 179)

1

Constitution of the Republic of Cyprus 1960, as amended to 2015 (English), available in HeinOnline World Constitutions Illustrated Library (2019). Consolidated version as amended to 2019 not publicly available. According to Art. 3(1): "The official languages of the Republic are Greek and Turkish.”

2

3

Constitution of the Republic of Cyprus 1960, as amended to 2019 (Turkish). In-house translation by UN Women (2020).
Links to all sites last visited 31 March 2021