Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 11823 results

Minorities

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone because they belong to a minority group by reason of ethnic origin, colour, or other similar circumstances or on account of their sexual orientation. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 12)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 12§)

Minorities

Sweden, English

… The opportunities of the Sami people and ethnic, linguistic and religious minorities to preserve and develop a cultural and social life of their own shall be promoted. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

… Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2§)

Head of State

Sweden, English

A prince or princess of the Royal House may not marry unless the Government has given its consent thereto upon an application from The King. Should a prince or princess marry without such consent, that prince or princess forfeits the right of succession for himself, his children and their descendants. (Act of Succession, Art. 5)

Sweden, Swedish

Prins och prinsessa av det kungl. huset må ej gifta sig, med mindre regeringen på hemställan av Konungen därtill lämnat samtycke. Sker det ändock, have han eller hon förverkat arvsrätt till riket för sig, barn och efterkommande. (Successionsordning (1979:935) §5)

Legislature

Sweden, English

Every Swedish citizen who is currently domiciled within the Realm or who has ever been domiciled within the Realm, and who has reached the age of eighteen, is entitled to vote in an election to the Riksdag.
Only a person who is entitled to vote may be a member or alternate member of the Riksdag. … (Instrument of Government, Chapter 3, Art. 4)

Sweden, Swedish

Rösträtt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som är eller någon gång har varit bosatt i riket och har fyllt arton år.
Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt kan vara ledamot av riksdagen eller ersättare för ledamot. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 3 kap, 4§)

Head of State

Sweden, English

In accordance with the express provision of Article 2 of the Instrument of Government of 1809 that The King shall always profess the pure evangelical faith, as adopted and explained in the unaltered Confession of Augsburg and in the Resolution of the Uppsala Meeting of the year 1593, princes and princesses of the Royal House shall be brought up in that same faith and within the Realm. Any member of the Royal Family not professing this faith shall be excluded from all rights of succession. (Act of Succession, Art. 4)

Sweden, Swedish

Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. (Successionsordning (1979:935) §4)

Head of State

Sweden, English

The provisions of this Act of Succession relating to The King shall relate to The Queen if The Queen is Head of State. (Act of Succession, Art. 2)

Sweden, Swedish

Vad i denna successionsordning är stadgat om Konungen skall, om Drottning är statschef, gälla henne. (Successionsordning (1810:0926) §2)

Government

Sweden, English

The ministers must be Swedish citizens. … (Instrument of Government, Chapter 6, Art. 2)

Sweden, Swedish

Statsråden ska vara svenska medborgare. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 6 kap, 2§)

Legislature

Sweden, English

The Riksdag is appointed by means of free, secret and direct elections.
Voting in such elections is by party, with an option for the voter to express a personal preference vote.
Party denotes any association or group of voters which runs for election under a particular designation. (Instrument of Government, Chapter 3, Art. 1)

Sweden, Swedish

Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.
Vid sådant val sker röstning på parti med möjlighet för väljarna att lämna särskild personröst.
Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av väljare, som uppträder i val under särskild beteckning. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 3 kap, 1§)

Government

Sweden, English

The Government governs the Realm. It is accountable to the Riksdag. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 6)

Sweden, Swedish

Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 6 §)

Head of State

Sweden, English

The right of succession to the throne of Sweden is vested in the male and female descendants of King Carl XVI Gustaf, Crown Prince Johan Baptist Julii, later King Karl XIV Johan’s, issue in direct line of descent. In this connection, older siblings and their descendants have precedence over younger siblings and their descendants. (Act of Succession, Art. 1)

Sweden, Swedish

Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande till kronprins Johan Baptist Julii, sedermera Konung Karl XIV Johans, avkomling i rätt nedstigande led, Konung Carl XVI Gustaf. Äldre syskon och äldre syskons efterkommande ha därvid företräde framför yngre syskon och yngre syskons efterkommande. (Successionsordning (1810:0926), §1)