Constitution Act of Denmark [Basic Law of the Kingdom of Denmark] 1953, as amended to 2009


Citizenship and Nationality

(1) No alien shall be naturalized except by statute.
… (Sec. 44)

Education

All children of school age shall be entitled to free instruction in primary schools. Parents or guardians making their own arrangements for their children or wards to receive instruction equivalent to the general primary school standard shall not be obliged to have their children or wards taught in a publicly provided school. (Sec. 76)

Employment Rights and Protection

(1) In order to advance the public interest, efforts shall be made to guarantee work for every able-bodied citizen on terms that will secure his existence.
… (Sec. 75)

Equality and Non-Discrimination

All legislative privileges attaching to nobility, title, and rank shall be abolished. (Sec. 83)

Limitations and/or Derogations

In an emergency the King may, when the Folketing cannot assemble, issue provisional laws, provided that they shall not be at variance with the Constitutional Act, and that they shall always, immediately on the assembling of the Folketing, be submitted to it for approval or rejection. (Sec. 23)

Marriage and Family Life

(2) Any person unable to support himself or his family shall, when no other person is responsible for his or their maintenance, be entitled to receive public assistance, provided that he shall comply with the obligations imposed by statute in such respect. (Sec. 75)

Participation in Public Life and Institutions

Every male person able to bear arms shall be liable with his person to contribute to the defence of his country under such rules as are laid down by statute. (Sec. 81)

Political Rights and Association

(1) Any Danish subject who is permanently domiciled in the Realm, and who has the age qualification for suffrage as provided for in Sub-section (2) of this Section shall have the right to vote at Folketing elections, provided that he has not been declared incapable of conducting his own affairs.
It shall be laid down by statute to what extent conviction and public assistance amounting to poor relief within the meaning of the law shall entail disenfranchisement.
(2) The age qualification for suffrage shall be as determined by the referendum held under the Act dated March 25th 1953. Such age qualification for suffrage may be altered at any time by statute.
... (Sec. 29)

Political Rights and Association

(1) Citizens shall, without previous permission, be free to form associations for any lawful purpose.
… (Sec. 78)

Head of State

The form of government shall be that of a constitutional monarchy. Royal authority shall be inherited by men and women in accordance with the provisions of the Act of Succession to the Throne of March 27th 1953. (Sec. 2)

Head of State

The King shall be a member of the Evangelical Lutheran Church. (Sec. 6)

Head of State

The throne shall be inherited by the descendants of King Christian X and Queen Alexandrine. (Act of Succession, Sec. 1)

Head of State

(1) Upon the death of a King or a reigning Queen, the throne shall pass to his/her son or daughter, the elder child taking precedence over the younger child. ... (Act of Succession, Sec. 2)

Head of State

If a King or a reigning Queen dies without issue who is entitled to inherit the throne, the brother or sister of the King or reigning Queen shall succeed to the throne. If the King or the reigning Queen has several brothers or sisters or if some of their respective brothers or sisters have died, the rules laid down in Section 2 shall apply correspondingly. (Act of Succession, Sec. 3)

Head of State

(1) Only children born in lawful wedlock are entitled to succeed to the throne.
(2) The King or the reigning Queen shall not marry without the consent of the Folketing.
(3) If a person who is entitled to succeed to the throne decides to marry without the King’s or reigning Queen’s consent which shall be given during a meeting of the Council of State, he/she forfeits his/her right to succeed to the throne and so do his/her children born in lawful wedlock and their issue. (Act of Succession, Sec. 5)

Government

Subject to the limitations laid down in this Constitutional Act, the King shall have supreme authority in all the affairs of the Realm, and shall exercise such supreme authority through the Ministers. (Sec. 12)

Government

The King shall appoint and dismiss the Prime Minister and the other Ministers. ... (Sec. 14)

Legislature

Legislative authority shall be vested in the King and the Folketing conjointly. ... (Sec. 3)

Legislature

The Folketing shall consist of one assembly of not more than one hundred and seventy-nine Members, of whom two Members shall be elected in the Faroe Islands and two Members in Greenland. (Sec. 28)

Legislature

(1) Any person who is entitled to vote at Folketing elections shall be eligible for membership of the Folketing, unless he has been convicted of an act which in the eyes of the public makes him unworthy to be a Member of the Folketing. (Sec. 30)

Legislature

(1) The Members of the Folketing shall be elected by general and direct ballot.
(2) Rules for the exercise of the suffrage shall be laid down by the Parliamentary Election Act of Denmark, which, to secure equal representation of the various opinions of the electorate, shall prescribe the manner of election and decide whether proportional representation shall be adopted with or without elections in single-member constituencies.
... (Sec. 31)

Property, Inheritance and Land Tenure

(1) The right of property shall be inviolable. ... (Sec. 73)

Property, Inheritance and Land Tenure

No fiefs, estates tail in land, or estates tail in personal property or family estates shall be created in future. (Sec. 84)

Protection from Violence

(2) Associations employing violence, or aiming at the attainment of their object by violence, by instigation to violence, or by similar punishable influence on persons holding other views, shall be dissolved by court judgement.
... (Sec. 78)

Public Institutions and Services

(2) Any person unable to support himself or his family shall, when no other person is responsible for his or their maintenance, be entitled to receive public assistance, provided that he shall comply with the obligations imposed by statute in such respect. (Sec. 75)

Status of the Constitution

This Constitutional Act shall apply to all parts of the Kingdom of Denmark. (Sec. 1)

Status of the Constitution

The King shall, prior to his accession to the throne, make a solemn declaration in writing before the Council of State that he will faithfully observe the Constitutional Act. … (Sec. 8)

Religious Law

The Evangelical-Lutheran Church of Denmark (Folkekirken) is the established Church of Denmark and, as such, is supported by the State. (Sec. 4)

Religious Law

The constitution of the Established Church shallbe laid down by statute. (Sec. 66)

Citizenship and Nationality

Stk. 1. Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.
… (§ 44)

Education

Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen. (§ 76)

Employment Rights and Protection

Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
… (§ 75)

Equality and Non-Discrimination

Enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet. (§ 83)

Limitations and/or Derogations

I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når Folketinget ikke kan samles, udstede foreløbige love, der dog ikke må stride mod grundloven og altid straks efter Folketingets sammentræden skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse. (§ 23)

Marriage and Family Life

Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder. (§ 75)

Participation in Public Life and Institutions

Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. (§ 81)

Political Rights and Association

Stk. 1. Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og har nået den i stk. 2 omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.
Stk. 2. Valgretsalderen er den, som har opnået flertal ved folkeafstemning i overensstemmelse med lov af 25. marts 1953. Ændring af den til enhver tid gældende valgretsalder kan ske ved lov.
... (§ 29)

Political Rights and Association

Stk. 1. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
… (§ 78)

Head of State

Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler. (§ 2)

Head of State

Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke. (§ 6)

Head of State

Tronen nedarves inden for kong Christian X og dronning Alexandrines efterslægt. (Tronfølgelov, § 1)

Head of State

Ved en konges død overgår tronen til hans søn eller datter, således at søn går forud for datter og, i tilfælde af at der er flere børn af samme køn, den ældre går forud for den yngre. ... (Tronfølgelov, § 2)

Head of State

Dør en konge uden at efterlade sig til tronen arveberettiget afkom, overgår tronen til hans broder eller søster med fortrin for broder.
Har kongen flere søskende af samme køn, eller er nogen af hans søskende afgået ved døden, finder reglerne i § 2 tilsvarende anvendelse. (Tronfølgelov, § 3)

Head of State

Kun børn født i lovligt ægteskab har arveret til tronen.
Til kongens indgåelse af ægteskab udfordres Rigsdagens samtykke.
Indgår en til tronen arveberettiget person ægteskab uden kongens i statsrådet givne samtykke, mister den pågældende arveretten til tronen for sig og de I ægteskabet fødte børn og disses afkom. (Tronfølgelov, § 5)

Government

Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene. (§ 12)

Government

Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. ... (§ 14)

Legislature

Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. … (§ 3)

Legislature

Folketinget udgør een forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland. (§ 28)

Legislature

Stk. 1. Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. (§ 30)

Legislature

Stk. 1. Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg.
Stk. 2. De nærmere regler for valgrettens udøvelse gives ved valgloven, der til sikring af en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne fastsætter valgmåden, herunder hvorvidt forholdstalsvalgmåden skal føres igennem i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse.
… (§ 31)

Property, Inheritance and Land Tenure

Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. ... (§ 73)

Property, Inheritance and Land Tenure

Intet len, stamhus, fideikommisgods eller andet familiefideikommis kan for fremtiden oprettes. (§ 84)

Protection from Violence

Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
... (§ 78)

Public Institutions and Services

Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder. (§ 75)

Status of the Constitution

Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. (§ 1)

Status of the Constitution

Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven. … (§ 8)

Religious Law

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. (§ 4)

Religious Law

Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. (§ 66)

Citizenship and Nationality

English

(1) No alien shall be naturalized except by statute.
… (Sec. 44)

Danish

Stk. 1. Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.
… (§ 44)

Education

English

All children of school age shall be entitled to free instruction in primary schools. Parents or guardians making their own arrangements for their children or wards to receive instruction equivalent to the general primary school standard shall not be obliged to have their children or wards taught in a publicly provided school. (Sec. 76)

Danish

Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen. (§ 76)

Employment Rights and Protection

English

(1) In order to advance the public interest, efforts shall be made to guarantee work for every able-bodied citizen on terms that will secure his existence.
… (Sec. 75)

Danish

Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
… (§ 75)

Equality and Non-Discrimination

English

All legislative privileges attaching to nobility, title, and rank shall be abolished. (Sec. 83)

Danish

Enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet. (§ 83)

Limitations and/or Derogations

English

In an emergency the King may, when the Folketing cannot assemble, issue provisional laws, provided that they shall not be at variance with the Constitutional Act, and that they shall always, immediately on the assembling of the Folketing, be submitted to it for approval or rejection. (Sec. 23)

Danish

I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når Folketinget ikke kan samles, udstede foreløbige love, der dog ikke må stride mod grundloven og altid straks efter Folketingets sammentræden skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse. (§ 23)

Marriage and Family Life

English

(2) Any person unable to support himself or his family shall, when no other person is responsible for his or their maintenance, be entitled to receive public assistance, provided that he shall comply with the obligations imposed by statute in such respect. (Sec. 75)

Danish

Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder. (§ 75)

Participation in Public Life and Institutions

English

Every male person able to bear arms shall be liable with his person to contribute to the defence of his country under such rules as are laid down by statute. (Sec. 81)

Danish

Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. (§ 81)

Political Rights and Association

English

(1) Any Danish subject who is permanently domiciled in the Realm, and who has the age qualification for suffrage as provided for in Sub-section (2) of this Section shall have the right to vote at Folketing elections, provided that he has not been declared incapable of conducting his own affairs.
It shall be laid down by statute to what extent conviction and public assistance amounting to poor relief within the meaning of the law shall entail disenfranchisement.
(2) The age qualification for suffrage shall be as determined by the referendum held under the Act dated March 25th 1953. Such age qualification for suffrage may be altered at any time by statute.
... (Sec. 29)

Danish

Stk. 1. Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og har nået den i stk. 2 omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.
Stk. 2. Valgretsalderen er den, som har opnået flertal ved folkeafstemning i overensstemmelse med lov af 25. marts 1953. Ændring af den til enhver tid gældende valgretsalder kan ske ved lov.
... (§ 29)

Political Rights and Association

English

(1) Citizens shall, without previous permission, be free to form associations for any lawful purpose.
… (Sec. 78)

Danish

Stk. 1. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.
… (§ 78)

Head of State

English

The form of government shall be that of a constitutional monarchy. Royal authority shall be inherited by men and women in accordance with the provisions of the Act of Succession to the Throne of March 27th 1953. (Sec. 2)

Danish

Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler. (§ 2)

Head of State

English

The King shall be a member of the Evangelical Lutheran Church. (Sec. 6)

Danish

Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke. (§ 6)

Head of State

English

The throne shall be inherited by the descendants of King Christian X and Queen Alexandrine. (Act of Succession, Sec. 1)

Danish

Tronen nedarves inden for kong Christian X og dronning Alexandrines efterslægt. (Tronfølgelov, § 1)

Head of State

English

(1) Upon the death of a King or a reigning Queen, the throne shall pass to his/her son or daughter, the elder child taking precedence over the younger child. ... (Act of Succession, Sec. 2)

Danish

Ved en konges død overgår tronen til hans søn eller datter, således at søn går forud for datter og, i tilfælde af at der er flere børn af samme køn, den ældre går forud for den yngre. ... (Tronfølgelov, § 2)

Head of State

English

If a King or a reigning Queen dies without issue who is entitled to inherit the throne, the brother or sister of the King or reigning Queen shall succeed to the throne. If the King or the reigning Queen has several brothers or sisters or if some of their respective brothers or sisters have died, the rules laid down in Section 2 shall apply correspondingly. (Act of Succession, Sec. 3)

Danish

Dør en konge uden at efterlade sig til tronen arveberettiget afkom, overgår tronen til hans broder eller søster med fortrin for broder.
Har kongen flere søskende af samme køn, eller er nogen af hans søskende afgået ved døden, finder reglerne i § 2 tilsvarende anvendelse. (Tronfølgelov, § 3)

Head of State

English

(1) Only children born in lawful wedlock are entitled to succeed to the throne.
(2) The King or the reigning Queen shall not marry without the consent of the Folketing.
(3) If a person who is entitled to succeed to the throne decides to marry without the King’s or reigning Queen’s consent which shall be given during a meeting of the Council of State, he/she forfeits his/her right to succeed to the throne and so do his/her children born in lawful wedlock and their issue. (Act of Succession, Sec. 5)

Danish

Kun børn født i lovligt ægteskab har arveret til tronen.
Til kongens indgåelse af ægteskab udfordres Rigsdagens samtykke.
Indgår en til tronen arveberettiget person ægteskab uden kongens i statsrådet givne samtykke, mister den pågældende arveretten til tronen for sig og de I ægteskabet fødte børn og disses afkom. (Tronfølgelov, § 5)

Government

English

Subject to the limitations laid down in this Constitutional Act, the King shall have supreme authority in all the affairs of the Realm, and shall exercise such supreme authority through the Ministers. (Sec. 12)

Danish

Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene. (§ 12)

Government

English

The King shall appoint and dismiss the Prime Minister and the other Ministers. ... (Sec. 14)

Danish

Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. ... (§ 14)

Legislature

English

Legislative authority shall be vested in the King and the Folketing conjointly. ... (Sec. 3)

Danish

Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. … (§ 3)

Legislature

English

The Folketing shall consist of one assembly of not more than one hundred and seventy-nine Members, of whom two Members shall be elected in the Faroe Islands and two Members in Greenland. (Sec. 28)

Danish

Folketinget udgør een forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland. (§ 28)

Legislature

English

(1) Any person who is entitled to vote at Folketing elections shall be eligible for membership of the Folketing, unless he has been convicted of an act which in the eyes of the public makes him unworthy to be a Member of the Folketing. (Sec. 30)

Danish

Stk. 1. Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. (§ 30)

Legislature

English

(1) The Members of the Folketing shall be elected by general and direct ballot.
(2) Rules for the exercise of the suffrage shall be laid down by the Parliamentary Election Act of Denmark, which, to secure equal representation of the various opinions of the electorate, shall prescribe the manner of election and decide whether proportional representation shall be adopted with or without elections in single-member constituencies.
... (Sec. 31)

Danish

Stk. 1. Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg.
Stk. 2. De nærmere regler for valgrettens udøvelse gives ved valgloven, der til sikring af en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne fastsætter valgmåden, herunder hvorvidt forholdstalsvalgmåden skal føres igennem i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse.
… (§ 31)

Property, Inheritance and Land Tenure

English

(1) The right of property shall be inviolable. ... (Sec. 73)

Danish

Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. ... (§ 73)

Property, Inheritance and Land Tenure

English

No fiefs, estates tail in land, or estates tail in personal property or family estates shall be created in future. (Sec. 84)

Danish

Intet len, stamhus, fideikommisgods eller andet familiefideikommis kan for fremtiden oprettes. (§ 84)

Protection from Violence

English

(2) Associations employing violence, or aiming at the attainment of their object by violence, by instigation to violence, or by similar punishable influence on persons holding other views, shall be dissolved by court judgement.
... (Sec. 78)

Danish

Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
... (§ 78)

Public Institutions and Services

English

(2) Any person unable to support himself or his family shall, when no other person is responsible for his or their maintenance, be entitled to receive public assistance, provided that he shall comply with the obligations imposed by statute in such respect. (Sec. 75)

Danish

Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder. (§ 75)

Status of the Constitution

English

This Constitutional Act shall apply to all parts of the Kingdom of Denmark. (Sec. 1)

Danish

Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. (§ 1)

Status of the Constitution

English

The King shall, prior to his accession to the throne, make a solemn declaration in writing before the Council of State that he will faithfully observe the Constitutional Act. … (Sec. 8)

Danish

Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven. … (§ 8)

Religious Law

English

The Evangelical-Lutheran Church of Denmark (Folkekirken) is the established Church of Denmark and, as such, is supported by the State. (Sec. 4)

Danish

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. (§ 4)

Religious Law

English

The constitution of the Established Church shallbe laid down by statute. (Sec. 66)

Danish

Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. (§ 66)