Constitution of the Republic of Latvia 1922, as amended to 2014


Jurisdiction and Access

In Latvia, there shall be a Constitutional Court, which, within its jurisdiction as provided for by law, shall review cases concerning the conformity of laws with the Constitution, as well as other cases conferred within the jurisdiction thereof by law. The Constitutional Court is entitled to declare laws or other enactments or parts thereof invalid. … (Art. 85)

Education

Everyone has the right to education. The State shall ensure that everyone may acquire primary and secondary education without charge. Primary education shall be compulsory. (Art. 112)

Employment Rights and Protection

Everyone has the right to freely choose their employment and workplace according to their abilities and qualifications. Forced labour is prohibited. Participation in the relief of disasters and their effects, and work pursuant to a court order shall not be deemed forced labour. (Art. 106)

Employment Rights and Protection

Every employed person has the right to receive, for work done, commensurate remuneration which shall not be less than the minimum wage established by the State, and has the right to weekly holidays and a paid annual vacation. (Art. 107)

Equality and Non-Discrimination

… Loyalty to Latvia, the Latvian language as the only official language, freedom, equality, solidarity, justice, honesty, work ethic and family are the foundations of a cohesive society. … (Preamble)

Equality and Non-Discrimination

All human beings in Latvia shall be equal before the law and the courts. Human rights shall be realised without discrimination of any kind. (Art. 91)

Obligations of the State

... Latvia as democratic, socially responsible and national state is based on the rule of law and on respect for human dignity and freedom; it recognises and protects fundamental human rights and respects ethnic minorities. ... (Preamble)

Obligations of the State

The State shall recognise and protect fundamental human rights in accordance with this Constitution, laws and international agreements binding upon Latvia (Art. 89)

Judicial Protection

Everyone has the right to defend his or her rights and lawful interests in a fair court. … Everyone, where his or her rights are violated without basis, has a right to commensurate compensation. … (Art. 92)

Limitations and/or Derogations

The rights of persons set out in Articles ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, one hundred, one hundred and two, one hundred and three, one hundred and six, and one hundred and eight of the Constitution may be subject to restrictions in circumstances provided for by law in order to protect the rights of other people, the democratic structure of the State, and public safety, welfare and morals. On the basis of the conditions set forth in this Article, restrictions may also be imposed on the expression of religious beliefs. (Art. 116)

Marriage and Family Life

The State shall protect and support marriage – a union between a man and a woman, the family, the rights of parents and rights of the child. The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence. (Art. 110)

Minorities

... Latvia as democratic, socially responsible and national state is based on the rule of law and on respect for human dignity and freedom; it recognises and protects fundamental human rights and respects ethnic minorities. ... (Preamble)

Minorities

Persons belonging to ethnic minorities have the right to preserve and develop their language and their ethnic and cultural identity. (Art. 114)

Participation in Public Life and Institutions

Every citizen of Latvia has the right, as provided for by law, to participate in the work of the State and of local government, and to hold a position in the civil service. ... (Art. 101)

Political Rights and Association

All citizens of Latvia who enjoy full rights of citizenship and, who on election day have attained eighteen years of age shall be entitled to vote. (Art. 8)

Political Rights and Association

All citizens of Latvia who have the right to vote in elections of the Saeima may participate in national referendums. (Art. 80)

Political Rights and Association

Every citizen of Latvia has the right, as provided for by law, to participate in the work of the State and of local government, and to hold a position in the civil service. ... (Art. 101)

Political Rights and Association

Everyone has the right to form and join associations, political parties and other public organisations. (Art. 102)

Head of State

The Saeima shall elect the President for a term of four years. (Art. 35)

Head of State

Any person who enjoys full rights of citizenship and who has attained the age of forty years may be elected President. A person with dual citizenship may not be elected President. (Art. 37)

Government

The Cabinet shall be composed of the Prime Minister and the Ministers chosen by the Prime Minister. (Art. 55)

Government

The Cabinet shall be formed by the person who has been invited by the President to do so. (Art. 56)

Legislature

The Saeima shall be composed of one hundred representatives of the people. (Art. 5)

Legislature

The Saeima shall be elected in general, equal and direct elections, and by secret ballot based on proportional representation (Art. 6)

Legislature

Any citizen of Latvia, who enjoys full rights of citizenship and, who is more than twenty-one years of age on the first day of elections may be elected to the Saeima. (Art. 9)

Property, Inheritance and Land Tenure

Everyone has the right to own property. ... (Art. 105)

Protection from Violence

Everyone has the right to liberty and security of person. ... (Art. 94)

Protection from Violence

The State shall protect human honour and dignity. Torture or other cruel or degrading treatment of human beings is prohibited. No one shall be subjected to inhuman or degrading punishment. (Art. 95)

Protection from Violence

... Forced labour is prohibited. ... (Art. 106)

Protection from Violence

... The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence. (Art. 110)

Status of International Law

The State shall recognise and protect fundamental human rights in accordance with this Constitution, laws and international agreements binding upon Latvia (Art. 89)

Religious Law

… Since ancient times, the identity of Latvia in the European cultural space has been shaped by Latvian and Liv traditions, Latvian folk wisdom, the Latvian language, universal human and Christian values. … (Preamble)

Religious Law

… The church shall be separate from the State. (Art. 99)

Jurisdiction and Access

Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas. ... (Art. 85)

Education

Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta. (Art. 112)

Employment Rights and Protection

Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu. (Art. 106)

Employment Rights and Protection

Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. (Art. 107)

Equality and Non-Discrimination

... Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. ...(Preambula)

Equality and Non-Discrimination

Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. (Art. 91)

Obligations of the State

... Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. ... (Preambula)

Obligations of the State

Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. (Art. 89)

Judicial Protection

Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. … Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. … (Art. 92)

Limitations and/or Derogations

Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu. (Art. 116)

Marriage and Family Life

Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. (Art. 110)

Minorities

... Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. ... (Preamble)

Minorities

Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. (Art. 114)

Participation in Public Life and Institutions

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. ... (Art. 101)

Political Rights and Association

Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu. (Art. 8)

Political Rights and Association

Tautas nobalsošanā var piedalīties visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir balsstiesība Saeimas vēlēšanās. (Art. 80)

Political Rights and Association

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. ... (Art. 101)

Political Rights and Association

Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās. (Art. 102)

Head of State

Valsts Prezidentu ievēlē Saeima uz četriem gadiem. (Art. 35)

Head of State

Par Valsts Prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš sasniedzis četrdesmit gadu vecumu. Par Valsts Prezidentu nevar ievēlēt pilsoni ar dubultpilsonību. (Art. 37)

Government

Ministru kabinets sastāv no ministru prezidenta un viņa aicinātiem ministriem. (Art. 55)

Government

Ministru kabinetu sastāda persona, kuru uz to aicina Valsts Prezidents. (Art. 56)

Legislature

Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem. (Art. 5)

Legislature

Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. (Art. 6)

Legislature

Saeimā var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu pirmā dienā ir vecāks par divdesmit vienu gadu. (Art. 9)

Property, Inheritance and Land Tenure

Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. ... (Art. 105)

Protection from Violence

Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. ... (Art. 94)

Protection from Violence

Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam. (Art. 95)

Protection from Violence

... Piespiedu darbs ir aizliegts. ... (Art. 106)

Protection from Violence

... Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. (Art. 110)

Status of International Law

Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. (Art. 89)

Religious Law

... Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. ... (Preamble)

Religious Law

… Baznīca ir atdalīta no valsts. (Art. 99)

Jurisdiction and Access

English

In Latvia, there shall be a Constitutional Court, which, within its jurisdiction as provided for by law, shall review cases concerning the conformity of laws with the Constitution, as well as other cases conferred within the jurisdiction thereof by law. The Constitutional Court is entitled to declare laws or other enactments or parts thereof invalid. … (Art. 85)

Latvian

Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas. ... (Art. 85)

Education

English

Everyone has the right to education. The State shall ensure that everyone may acquire primary and secondary education without charge. Primary education shall be compulsory. (Art. 112)

Latvian

Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta. (Art. 112)

Employment Rights and Protection

English

Everyone has the right to freely choose their employment and workplace according to their abilities and qualifications. Forced labour is prohibited. Participation in the relief of disasters and their effects, and work pursuant to a court order shall not be deemed forced labour. (Art. 106)

Latvian

Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu. (Art. 106)

Employment Rights and Protection

English

Every employed person has the right to receive, for work done, commensurate remuneration which shall not be less than the minimum wage established by the State, and has the right to weekly holidays and a paid annual vacation. (Art. 107)

Latvian

Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. (Art. 107)

Equality and Non-Discrimination

English

… Loyalty to Latvia, the Latvian language as the only official language, freedom, equality, solidarity, justice, honesty, work ethic and family are the foundations of a cohesive society. … (Preamble)

Latvian

... Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. ...(Preambula)

Equality and Non-Discrimination

English

All human beings in Latvia shall be equal before the law and the courts. Human rights shall be realised without discrimination of any kind. (Art. 91)

Latvian

Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. (Art. 91)

Obligations of the State

English

... Latvia as democratic, socially responsible and national state is based on the rule of law and on respect for human dignity and freedom; it recognises and protects fundamental human rights and respects ethnic minorities. ... (Preamble)

Latvian

... Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. ... (Preambula)

Obligations of the State

English

The State shall recognise and protect fundamental human rights in accordance with this Constitution, laws and international agreements binding upon Latvia (Art. 89)

Latvian

Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. (Art. 89)

Judicial Protection

English

Everyone has the right to defend his or her rights and lawful interests in a fair court. … Everyone, where his or her rights are violated without basis, has a right to commensurate compensation. … (Art. 92)

Latvian

Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. … Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. … (Art. 92)

Limitations and/or Derogations

English

The rights of persons set out in Articles ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, one hundred, one hundred and two, one hundred and three, one hundred and six, and one hundred and eight of the Constitution may be subject to restrictions in circumstances provided for by law in order to protect the rights of other people, the democratic structure of the State, and public safety, welfare and morals. On the basis of the conditions set forth in this Article, restrictions may also be imposed on the expression of religious beliefs. (Art. 116)

Latvian

Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu. (Art. 116)

Marriage and Family Life

English

The State shall protect and support marriage – a union between a man and a woman, the family, the rights of parents and rights of the child. The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence. (Art. 110)

Latvian

Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. (Art. 110)

Minorities

English

... Latvia as democratic, socially responsible and national state is based on the rule of law and on respect for human dignity and freedom; it recognises and protects fundamental human rights and respects ethnic minorities. ... (Preamble)

Latvian

... Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. ... (Preamble)

Minorities

English

Persons belonging to ethnic minorities have the right to preserve and develop their language and their ethnic and cultural identity. (Art. 114)

Latvian

Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. (Art. 114)

Participation in Public Life and Institutions

English

Every citizen of Latvia has the right, as provided for by law, to participate in the work of the State and of local government, and to hold a position in the civil service. ... (Art. 101)

Latvian

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. ... (Art. 101)

Political Rights and Association

English

All citizens of Latvia who enjoy full rights of citizenship and, who on election day have attained eighteen years of age shall be entitled to vote. (Art. 8)

Latvian

Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu. (Art. 8)

Political Rights and Association

English

All citizens of Latvia who have the right to vote in elections of the Saeima may participate in national referendums. (Art. 80)

Latvian

Tautas nobalsošanā var piedalīties visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir balsstiesība Saeimas vēlēšanās. (Art. 80)

Political Rights and Association

English

Every citizen of Latvia has the right, as provided for by law, to participate in the work of the State and of local government, and to hold a position in the civil service. ... (Art. 101)

Latvian

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. ... (Art. 101)

Political Rights and Association

English

Everyone has the right to form and join associations, political parties and other public organisations. (Art. 102)

Latvian

Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās. (Art. 102)

Head of State

English

The Saeima shall elect the President for a term of four years. (Art. 35)

Latvian

Valsts Prezidentu ievēlē Saeima uz četriem gadiem. (Art. 35)

Head of State

English

Any person who enjoys full rights of citizenship and who has attained the age of forty years may be elected President. A person with dual citizenship may not be elected President. (Art. 37)

Latvian

Par Valsts Prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš sasniedzis četrdesmit gadu vecumu. Par Valsts Prezidentu nevar ievēlēt pilsoni ar dubultpilsonību. (Art. 37)

Government

English

The Cabinet shall be composed of the Prime Minister and the Ministers chosen by the Prime Minister. (Art. 55)

Latvian

Ministru kabinets sastāv no ministru prezidenta un viņa aicinātiem ministriem. (Art. 55)

Government

English

The Cabinet shall be formed by the person who has been invited by the President to do so. (Art. 56)

Latvian

Ministru kabinetu sastāda persona, kuru uz to aicina Valsts Prezidents. (Art. 56)

Legislature

English

The Saeima shall be composed of one hundred representatives of the people. (Art. 5)

Latvian

Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem. (Art. 5)

Legislature

English

The Saeima shall be elected in general, equal and direct elections, and by secret ballot based on proportional representation (Art. 6)

Latvian

Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. (Art. 6)

Legislature

English

Any citizen of Latvia, who enjoys full rights of citizenship and, who is more than twenty-one years of age on the first day of elections may be elected to the Saeima. (Art. 9)

Latvian

Saeimā var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu pirmā dienā ir vecāks par divdesmit vienu gadu. (Art. 9)

Property, Inheritance and Land Tenure

English

Everyone has the right to own property. ... (Art. 105)

Latvian

Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. ... (Art. 105)

Protection from Violence

English

Everyone has the right to liberty and security of person. ... (Art. 94)

Latvian

Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. ... (Art. 94)

Protection from Violence

English

The State shall protect human honour and dignity. Torture or other cruel or degrading treatment of human beings is prohibited. No one shall be subjected to inhuman or degrading punishment. (Art. 95)

Latvian

Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam. (Art. 95)

Protection from Violence

English

... Forced labour is prohibited. ... (Art. 106)

Latvian

... Piespiedu darbs ir aizliegts. ... (Art. 106)

Protection from Violence

English

... The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence. (Art. 110)

Latvian

... Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības. (Art. 110)

Status of International Law

English

The State shall recognise and protect fundamental human rights in accordance with this Constitution, laws and international agreements binding upon Latvia (Art. 89)

Latvian

Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. (Art. 89)

Religious Law

English

… Since ancient times, the identity of Latvia in the European cultural space has been shaped by Latvian and Liv traditions, Latvian folk wisdom, the Latvian language, universal human and Christian values. … (Preamble)

Latvian

... Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. ... (Preamble)

Religious Law

English

… The church shall be separate from the State. (Art. 99)

Latvian

… Baznīca ir atdalīta no valsts. (Art. 99)

1

Constitution of Latvia 1922, as amended to 2014 (English). According to Art. 4: “The Latvian language is the official language in the Republic of Latvia.”

2

Links to all sites last visited 2 March 2016