Constitution of Romania 1991, as amended to 2003
Affirmative Action (Broadly)
 • English

  (3) Access to public, civil, or military positions or dignities may be granted, according to the law, to persons whose citizenship is Romanian and whose domicile is in Romania. The Romanian State shall guarantee equal opportunities for men and women to occupy such positions and dignities.
  ... (Art. 16)
 • Romanian

  (3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
  … (Art. 16)
Citizenship and Nationality
 • English
  (1) Romanian citizenship can be acquired, retained or lost as provided by the organic law.
  (2) Romanian citizenship cannot be withdrawn if acquired by birth. (Art. 5)
 • Romanian
  (1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.
  (2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere. (Art. 5)
Jurisdiction and Access
 • English
  (1) The Constitutional Court shall be the guarantor for the supremacy of the Constitution.
  … (Art. 142)
 • Romanian
  (1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.
  … (Art. 142)
Jurisdiction and Access
 • English
  The Constitutional Court shall have the following powers:
  a) to adjudicate on the constitutionality of laws, before the promulgation thereof upon notification by the President of Romania, one of the presidents of the two Chambers, the Government, the High Court of Cassation and Justice, the Advocate of the People, a number of at least 50 deputies or at least 25 senators, as well as ex officio, on initiatives to revise the Constitution;
  b) to adjudicate on the constitutionality of treaties or other international agreements, upon notification by one of the presidents of the two Chambers, a number of at least 50 deputies or at least 25 senators;
  c) to adjudicate on the constitutionality of the Standing Orders of Parliament, upon notification, by the president of either Chamber, by a parliamentary group or a number of at least 50 Deputies or at least 25 Senators;
  d) to decide on objections as to the unconstitutionality of laws and ordinances, brought up before courts of law or commercial arbitration; the objection as to the unconstitutionality may also be brought up directly by the Advocate of the People;
  e) to solve legal disputes of a constitutional nature between public authorities, at the request of the President of Romania, one of the presidents of the two Chambers, the Prime Minister, or of the president of the Superior Council of Magistracy;
  f) to guard the observance of the procedure for the election of the President of Romania and to confirm the ballot returns;
  g) to ascertain the circumstances which justify the interim in the exercise of the office of President of Romania, and to report its findings to Parliament and the Government; h) to give advisory opinion on the proposal to suspend from office the President of Romania;
  l) to guard the observance of the procedure for the organization and holding of a referendum, and to confirm its returns;
  j) to check on compliance with the conditions for the exercise of the legislative initiative by citizens;
  k) to decide on the objections of unconstitutionality of a political party;
  l) to carry out also other duties stipulated by the organic law of the Court. (Art. 146)
 • Romanian
  Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:
  a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
  b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;
  c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;
  d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului;
  e) soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;
  f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului;
  g) constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României şi comunică cele constatate Parlamentului şi Guvernului;
  h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României;
  i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia;
  j) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni;
  k) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic;
  l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii. (Art. 146)
Education
 • English

  6. Parents or legal tutors have the right to ensure, in accordance with their own convictions, the education of the minor children whose responsibility devolves on them. (Art. 29)
 • Romanian

  (6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine. (Art. 29)
Education
 • English
  (1) The right to education is provided for by the compulsory general education, by education in high schools and vocational schools, by higher education, as well as other forms of instruction and post-graduate refresher courses.
  ...
  (4) State education shall be free, according to the law. The State shall grant social scholarships to children or young people coming from disadvantaged families and to those institutionalised, as stipulated by the law.
  ... (Art. 32)
 • Romanian
  (1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.

  (4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
  … (Art. 32)
Education
 • English
  (1) Parliament passes constitutional, organic, and ordinary laws.

  (3) Organic laws shall regulate:

  n) the general organisation of education;
  … (Art. 73)
 • Romanian
  (1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.

  (3) Prin lege organică se reglementează:

  n) organizarea generală a învăţământului;
  … (Art. 73)
Employment Rights and Protection
 • English
  (1) The right to work shall not be restricted. Everyone has a free choice of his/her profession, trade or occupation, as well as work place.
  (2) All employees have the right to measures of social protection. These concern employees' safety and health, working conditions for women and young people, the setting up of a minimum gross salary per economy, weekends, paid rest leave, work performed under difficult and special conditions, as well as other specific conditions, as stipulated by the law.
  (3) The normal duration of a working day is of maximum eight hours, on the average.
  (4) On equal work with men, women shall get equal wages.
  … (Art. 41)
 • Romanian
  (1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.
  (2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.
  (3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.
  (4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.
  ... (Art. 41)
Employment Rights and Protection
 • English

  (2) Citizens have the right to pensions, paid maternity leave, medical care in public health centres, unemployment benefits, and other forms of public or private social securities, as stipulated by the law. Citizens have the right to social assistance, according to the law. (Art. 47)
 • Romanian

  (2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. (Art. 47)
Employment Rights and Protection
 • English
  (1) Parliament passes constitutional, organic, and ordinary laws.

  (3) Organic laws shall regulate:

  p) the general rules covering labour relations, trade unions, employers' associations, and social protection;
  … (Art. 73)
 • Romanian
  (1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
  ...
  (3) Prin lege organică se reglementează:
  ...
  p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială;
  ... (Art. 73)
Equality and Non-Discrimination
 • English

  (2) Romania is the common and indivisible homeland of all its citizens, without any discrimination on account of race, nationality, ethnic origin, language, religion, sex, opinion, political adherence, property or social origin. (Art. 4)
 • Romanian

  (2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. (Art. 4)
Equality and Non-Discrimination
 • English
  (1) Citizens are equal before the law and public authorities, without any privilege or discrimination.
  (2) No one is above the law.
  … (Art. 16)
 • Romanian
  (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
  (2) Nimeni nu este mai presus de lege.
  … (Art. 16)
Obligations of the State
 • English

  (3) Romania is a democratic and social state, governed by the rule of law, in which human dignity, the citizens’ rights and freedoms, the free development of human personality, justice and political pluralism represent supreme values, in the spirit of the democratic traditions of the Romanian people and the ideals of the Revolution of December 1989, and shall be guaranteed.
  … (Art. 1)
 • Romanian

  (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
  … (Art. 1)
Obligations of the State
 • English
  (1) All citizens enjoy the rights and freedoms granted to them by the Constitution and other laws, and have the duties laid down thereby.
  ... (Art. 15)
 • Romanian
  (1) Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
  … (Art. 15)
Obligations of the State
 • English
  (1) Constitutional provisions concerning the citizens' rights and liberties shall be interpreted and enforced in conformity with the Universal Declaration of Human Rights, with the covenants and other treaties Romania is a party to.
  (2) Where any inconsistencies exist between the covenants and treaties on the fundamental human rights Romania is a party of, and the national laws, the international regulations shall take precedence, unless the Constitution or national laws comprise more favourable provisions. (Art. 20)
 • Romanian
  (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
  (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. (Art. 20)
Obligations of Private Parties
 • English
  Romanian citizens, foreigners, and stateless persons shall exercise their constitutional rights and freedoms in good faith, without any infringement of the rights and liberties of others. (Art. 57)
 • Romanian
  Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. (Art. 57)
Judicial Protection
 • English
  (1) Every person is entitled to bring cases before the courts for the defence of his legitimate rights, liberties and interests.
  (2) The exercise of this right shall not be restricted by any law.
  … (Art. 21)
 • Romanian
  (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
  (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
  ... (Art. 21)
National Human Rights Bodies
 • English
  (1) The Advocate of the People shall be appointed for a term of office of 5 years, in order to defend the natural persons' rights and freedoms. The Advocate of the People's deputies shall be specialized per fields of activity.
  (2) The Advocate of the People and his/her deputies shall not perform any other public or private office, except for teaching positions in higher education.
  (3) The organization and functioning of the Advocate of the People institution shall be regulated by an organic law. (Art. 58)
 • Romanian
  (1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice. Adjuncţii Avocatului Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate.
  (2) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
  (3) Organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică. (Art. 58)
National Human Rights Bodies
 • English
  (1) The Advocate of the People shall exercise his powers ex officio or at the request of persons aggrieved in their rights and freedoms, within the limits established by law.
  (2) It is binding upon the public authorities to give the Advocate of the People the necessary support in the exercise of his powers. (Art. 59)
 • Romanian
  (1) Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor, în limitele stabilite de lege.
  (2) Autorităţile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale. (Art. 59)
Limitations and/or Derogations
 • English
  (1) The exercise of certain rights or freedoms may only be restricted by law, and only if necessary, as the case may be, for: the defence of national security, of public order, health, or morals, of the citizens' rights and freedoms; conducting a criminal investigation; preventing the consequences of a natural calamity, disaster, or an extremely severe catastrophe.
  (2) Such restriction shall only be ordered if necessary in a democratic society. The measure shall be proportional to the situation having caused it, applied without discrimination, and without infringing on the existence of such right or freedom. (Art. 53)
 • Romanian
  (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
  (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. (Art. 53)
Limitations and/or Derogations
 • English
  Romanian citizens, foreigners, and stateless persons shall exercise their constitutional rights and freedoms in good faith, without any infringement of the rights and liberties of others. (Art. 57)
 • Romanian
  Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. (Art. 57)
Limitations and/or Derogations
 • English
  (1) The provisions of this Constitution with regard to the national, independent, unitary and indivisible character of the Romanian State, the republican form of government, territorial integrity, independence of justice, political pluralism and official language shall not be subject to revision.
  (2) Likewise, no revision shall be made if it results in the suppression of the citizens' fundamental rights and freedoms, or of the safeguards thereof.
  (3) The Constitution shall not be revised during a state of siege or emergency, or at wartime. (Art. 152)
 • Romanian
  (1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
  (2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
  (3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi nici în timp de război. (Art. 152)
Marriage and Family Life
 • English
  (1) The public authorities shall respect and protect the intimate, family and private life.
  … (Art. 26)
 • Romanian
  (1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
  … (Art. 26)
Marriage and Family Life
 • English

  (3) The organization of the medical care and social security system in case of sickness, accidents, maternity and recovery, the control over the exercise of medical professions and paramedical activities, as well as other measures to protect physical and mental health of a person shall be established according to the law. (Art. 34)
 • Romanian

  (3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. (Art. 34)
Marriage and Family Life
 • English

  (2) Citizens have the right to pensions, paid maternity leave, medical care in public health centres, unemployment benefits, and other forms of public or private social securities, as stipulated by the law. Citizens have the right to social assistance, according to the law. (Art. 47)
 • Romanian

  (2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. (Art. 47)
Marriage and Family Life
 • English
  (1) The family is founded on the freely consented marriage of the spouses, their full equality, as well as the right and duty of the parents to ensure the upbringing, education and instruction of their children.
  (2) The terms for entering into marriage dissolution and nullity of marriage shall be established by law. Religious wedding may be celebrated only after the civil marriage.
  (3) Children born out of wedlock are equal before the law with those born in wedlock. (Art. 48)
 • Romanian
  (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
  (2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
  (3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie. (Art. 48)
Minorities
 • English
  (1) The State recognizes and guarantees the right of persons belonging to national minorities to the preservation, development and expression of their ethnic, cultural, linguistic and religious identity.
  (2) The protection measures taken by the Romanian State for the preservation, development and expression of identity of the persons belonging to national minorities shall conform to the principles of equality and non-discrimination in relation to the other Romanian citizens. (Art. 6)
 • Romanian
  (1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
  (2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români. (Art. 6)
Minorities
 • English

  (3) The right of persons belonging to national minorities to learn their mother tongue, and their right to be educated in this language are guaranteed; the ways to exercise these rights shall be regulated by law.
  … (Art. 32)
 • Romanian

  (3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
  … (Art. 32)
Minorities
 • English

  (2) Organizations of citizens belonging to national minorities, which fail to obtain the number of votes for representation in Parliament, have the right to one Deputy seat each, under the terms of the electoral law. Citizens of a national minority are entitled to be represented by one organization only.
  … (Art. 62)
 • Romanian

  (2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie.
  ... (Art. 62)
Minorities
 • English
  (1) Parliament passes constitutional, organic, and ordinary laws.

  (3) Organic laws shall regulate:

  r) the status of national minorities in Romania;
  … (Art. 73)
 • Romanian
  (1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
  ...
  (3) Prin lege organică se reglementează:
  ...
  r) statutul minorităţilor naţionale din România;
  ... (Art. 73)
Minorities
 • English

  (2) In the territorial-administrative units where citizens belonging to a national minority have a significant weight, provision shall be made for the oral and written use of that national minority's language in the relations with the local public administration authorities and the decentralized public services, under the terms stipulated by the organic law. (Art. 120)
 • Romanian

  (2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică. (Art. 120)
Minorities
 • English

  (2) Romanian citizens belonging to national minorities have the right to express themselves in their mother tongue before the courts of law, under the terms of the organic law.
  … (Art. 128)
 • Romanian

  (2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii organice.
  … (Art. 128)
Participation in Public Life and Institutions
 • English

  (3) Access to public, civil, or military positions or dignities may be granted, according to the law, to persons whose citizenship is Romanian and whose domicile is in Romania. The Romanian State shall guarantee equal opportunities for men and women to occupy such positions and dignities.
  ... (Art. 16)
 • Romanian

  (3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
  … (Art. 16)
Participation in Public Life and Institutions
 • English

  5) The public authorities are bound to contribute to secure the conditions for the free participation of young people in the political, social, economic, cultural and sporting life of the country. (Art. 49)
 • Romanian

  (5) Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării. (Art. 49)
Political Rights and Association
 • English

  4. After Romania's accession to the European Union, the Union's citizens who comply with the requirements of the relevant(delete) organic law have the right to elect and be elected to the local public administration bodies. (Art. 16)
 • Romanian

  (4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale. (Art. 16)
Political Rights and Association
 • English
  (1) Every citizen having attained the age of eighteen by or on the election day shall have the right to vote.
  ... (Art. 36)
 • Romanian
  (1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.
  … (Art. 36)
Political Rights and Association
 • English
  (1) Eligibility is granted to all citizens having the right to vote, who meet the requirements in Article 16 paragraph (3), unless they are forbidden to join a political party, in accordance with Article 40 paragraph (3).
  (2) Candidates must have turned, up to or on the election day, at least 23 years in order to be elected to the Chamber of Deputies or the bodies of local public administration, at least 33 years in order to be elected to the Senate, and at least 35 years in order to be elected to the office of President of Romania. (Art. 37)
 • Romanian
  (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
  (2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României. (Art. 37)
Political Rights and Association
 • English
  (1) Citizens may freely associate into political parties, trade unions, employers' associations, and other forms of association.
  ... (Art. 40)
 • Romanian
  (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.
  … (Art. 40)
Political Parties
 • English

  (2) Political parties shall be constituted and shall pursue their activities in accordance with the law. They contribute to the definition and expression of the political will of the citizens, while observing national sovereignty, territorial integrity, the legal order and the principles of democracy. (Art. 8)
 • Romanian

  (2) Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei. (Art. 8)
Political Parties
 • English
  (1) Citizens may freely associate into political parties, ...
  (2) The political parties or organizations which, by their aims or activity, militate against political pluralism, the principles of a State governed by the rule of law, or against the sovereignty, integrity or independence of Romania shall be unconstitutional.
  … (Art. 40)
 • Romanian
  (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, …
  (2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.
  … (Art. 40)
Head of State
 • English
  (1) Eligibility is granted to all citizens having the right to vote, who meet the requirements in Article 16 paragraph (3), unless they are forbidden to join a political party, in accordance with Article 40 paragraph(3).
  (2) Candidates must have turned, up to or on the election day, … at least 35 years in order to be elected to the office of President of Romania. (Art. 37)
 • Romanian
  (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
  (2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, … vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României. (Art. 37)
Head of State
 • English
  (1) The President of Romania shall represent the Romanian State and is the safeguard of the national independence, unity and territorial integrity of the country.
  (2) The President of Romania shall guard the observance of the Constitution and the proper functioning of the public authorities. To this effect, he shall act as a mediator between the Powers in the State, as well as between the State and society. (Art. 80)
 • Romanian
  (1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării.
  (2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. (Art. 80)
Head of State
 • English
  (1) The President of Romania shall be elected by universal, equal, direct, secret and free suffrage.
  … (Art. 81)
 • Romanian
  (1) Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
  ... (Art. 81)
Government
 • English
  (1) The President of Romania shall designate a candidate to the office of Prime Minister and appoint the Government on the basis of the vote of confidence of Parliament.
  … (Art. 85)
 • Romanian
  (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
  … (Art. 85)
Government
 • English
  (1) The Government shall, in accordance with its government programme accepted by Parliament, ensure the implementation of the domestic and foreign policy of the country, and exercise the general management of public administration.
  (2) In the exercise of its powers, the Government shall co-operate with the social bodies concerned.
  (3) The Government consists of the Prime Minister, Ministers, and other members as established by an organic law. (Art. 102)
 • Romanian
  (1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
  (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate.
  (3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică. (Art. 102)
Government
 • English
  (1) The President of Romania shall designate a candidate to the office of Prime Minister, as a result of his consultation with the party which has obtained absolute majority in Parliament, or -unless such majority exists - with the parties represented in Parliament.
  (2) The candidate to the office of Prime Minister shall, within ten days after his designation, seek the vote of confidence of Parliament upon the programme and complete list of the Government.
  ... (Art. 103)
 • Romanian
  (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.
  (2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.
  … (Art. 103)
Government
 • English
  (1) The Prime Minister shall direct Government actions and co-ordinate activities of its members, under observance of the powers and duties incumbent on them. Likewise, he shall submit to the Chamber of Deputies or the Senate reports and statements on Government policy, to be debated with priority.
  … (Art. 107)
 • Romanian
  (1) Primul-ministru conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuţiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.
  … (Art. 107)
Legislature
 • English
  (1) Eligibility is granted to all citizens having the right to vote, who meet the requirements in Article 16 paragraph (3) , unless they are forbidden to join a political party, in accordance with Article 40 paragraph (3).
  (2) Candidates must have turned, up to or on the election day, at least 23 years in order to be elected to the Chamber of Deputies or the bodies of local public administration, at least 33 years in order to be elected to the Senate,
  ... (Art. 37)
 • Romanian
  (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
  (2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat
  … (Art. 37)
Legislature
 • English
  (1) Parliament is the supreme representative body of the Romanian people and the sole legislative authority of the country.
  (2) Parliament consists of the Chamber of Deputies and the Senate. (Art. 61)
 • Romanian
  (1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.
  (2) Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat. (Art. 61)
Legislature
 • English
  (1) The Chamber of Deputies and the Senate shall be elected by universal, equal, direct, secret and free suffrage, in accordance with the electoral law.
  … (Art. 62)
 • Romanian
  (1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale.
  … (Art. 62)
Property, Inheritance and Land Tenure
 • English
  1. The right of property, as well as the debts incurring on the State are guaranteed. The content and limitations of these rights shall be established by law.
  (2) Private property shall be equally guaranteed and protected by the law, irrespective of its owner.
  ... (Art. 44)
 • Romanian
  (1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
  (2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.
  … (Art. 44)
Property, Inheritance and Land Tenure
 • English
  The right of inheritance is guaranteed. (Art. 46)
 • Romanian
  Dreptul la moştenire este garantat. (Art. 46)
Property, Inheritance and Land Tenure
 • English
  (1) Parliament passes constitutional, organic, and ordinary laws.

  (3) Organic laws shall regulate:

  m) the general legal status of property and inheritance;
  … (Art. 73)
 • Romanian
  (1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
  ...
  (3) Prin lege organică se reglementează:
  ...
  m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
  ... (Art. 73)
Property, Inheritance and Land Tenure
 • English
  (1) Property is public or private.

  (5) Private property is inviolable, in accordance with the organic law. (Art. 136)
 • Romanian
  (1) Proprietatea este publică sau privată.

  (5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice. (Art. 136)
Protection from Violence
 • English
  (1) The right to life, as well as the right to physical and mental integrity of person are guaranteed.
  (2) No one may be subjected to torture or to any kind of inhuman or degrading punishment or treatment.
  … (Art. 22)
 • Romanian
  (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.
  (2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.
  ... (Art. 22)
Protection from Violence
 • English
  (1) Individual freedom and security of a person are inviolable.
  … (Art. 23)
 • Romanian
  (1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.
  … (Art. 23)
Protection from Violence
 • English
  (1) The domicile and the residence are inviolable. No one shall enter or remain in the domicile or residence of a person without his consent.
  (2) An derogation from the provisions of paragraph (1) can operate, according to the law, for the following instances:
  ...
  b) removing a risk to someone's life, physical integrity, or a person's assets;
  ... (Art. 27)
 • Romanian
  (1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.
  (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii:

  b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;
  … (Art. 27)
Protection from Violence
 • English

  (7) Any defamation of the country and the nation, any instigation to a war of aggression, to national, racial, class or religious hatred, any incitement to discrimination, territorial separatism, or public violence, as well as any obscene conduct contrary to morality shall be prohibited by law.
  … (Art. 30)
 • Romanian

  (7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum si manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
  … (Art. 30)
Protection from Violence
 • English
  (1) Forced labour is prohibited.
  … (Art. 42)
 • Romanian
  (1) Munca forţată este interzisă.
  … (Art. 42)
Protection from Violence
 • English

  (3) The exploitation of minors, their employment in activities that might be harmful to their health, or morals, or might(delete) endanger their life and normal development are prohibited.
  (4) Minors under the age of fifteen may not be employed for any paid labour.
  … (Art. 49)
 • Romanian

  (3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise.
  (4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi.
  ... (Art. 49)
Public Institutions and Services
 • English

  (3) The organization of the medical care and social security system in case of sickness, accidents, maternity and recovery, the control over the exercise of medical professions and paramedical activities, as well as other measures to protect physical and mental health of a(delete) person shall be established according to the law. (Art. 34)
 • Romanian

  (3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. (Art. 34)
Public Institutions and Services
 • English
  (1) The State shall be bound to take measures of economic development and social protection, of a nature to ensure a decent living standard for its citizens.
  (2) Citizens have the right to pensions, paid maternity leave, medical care in public health centres, unemployment benefits, and other forms of public or private social securities, as stipulated by the law. Citizens have the right to social assistance, according to the law. (Art. 47)
 • Romanian
  (1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
  (2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. (Art. 47)
Status of the Constitution
 • English

  (5) In Romania, the observance of the Constitution, its supremacy and the laws shall be mandatory. (Art. 1)
 • Romanian

  (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. (Art. 1)
Status of the Constitution
 • English

  (3) If a treaty Romania is to become a party to comprises provisions contrary to the Constitution, its ratification shall only take place after the revision of the Constitution. (Art. 11)
 • Romanian

  (3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei. (Art. 11)
Status of the Constitution
 • English
  (1) Constitutional provisions concerning the citizens' rights and liberties shall be interpreted and enforced in conformity with the Universal Declaration of Human Rights, with the convenants and other treaties Romania is a party to.
  (2) Where any inconsistencies exist between the covenants and treaties on the fundamental human rights Romania is a party of, and the national laws, the international regulations shall take precedence, unless the Constitution or national laws comprise more favourable provisions. (Art. 20)
 • Romanian
  (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
  (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. (Art. 20)
Status of the Constitution
 • English

  (3) If the constitutionality of a treaty or international agreement has been found according to article 146 b), such a document cannot be the subject of an objection of unconstitutionality. The treaty or international agreement found to be unconstitutional shall not be ratified.
  … (Art. 147)
 • Romanian

  (3) În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstituţional nu poate fi ratificat.
  … (Art. 147)
Status of the Constitution
 • English
  (1) The laws and all other normative acts shall remain in force in so far they are not contradicting the provisions of this Constitution.
  … (Art. 154)
 • Romanian
  (1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii.
  … (Art. 154)
Status of International Law
 • English
  (1) The Romanian State pledges to fulfil as such and in good faith its obligations as deriving from the treaties it is a party to.
  (2) Treaties ratified by Parliament, according to the law, are part of national law.
  (3) If a treaty Romania is to become a party to comprises provisions contrary to the Constitution, its ratification shall only take place after the revision of the Constitution. (Art. 11)
 • Romanian
  (1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
  (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
  (3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei. (Art. 11)
Status of International Law
 • English
  (1) Constitutional provisions concerning the citizens' rights and liberties shall be interpreted and enforced in conformity with the Universal Declaration of Human Rights, with the covenants and other treaties Romania is a party to.
  (2) Where any inconsistencies exist between the covenants and treaties on the fundamental human rights Romania is a party to, and the national laws, the international regulations shall take precedence, unless the Constitution or national laws comprise more favourable provisions. (Art. 20)
 • Romanian
  (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
  (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. (Art. 20)
Status of International Law
 • English
  The Constitutional Court shall have the following powers:

  b) to adjudicate on the constitutionality of treaties or other international agreements, upon notification by one of the presidents of the two Chambers, a number of at least 50 deputies or at least 25 senators;
  … (Art. 146)
 • Romanian
  Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:

  b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;
  … (Art. 146)
Status of International Law
 • English

  (3) If the constitutionality of a treaty or international agreement has been found according to article 146 b), such a document cannot be the subject of an objection of unconstitutionality. The treaty or international agreement found to be unconstitutional shall not be ratified.
  … (Art. 147)
 • Romanian

  (3) În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Tratatul sau acordul internaţional constatat ca fiind neconstituţional nu poate fi ratificat.
  … (Art. 147)
Status of International Law
 • English

  (2) As a result of the accession, the provisions of the constituent treaties of the European Union, as well as the other mandatory community regulations shall take precedence over the opposite provisions of the national laws, in compliance with the provisions of the accession act.
  (3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall also apply accordingly for the accession to the acts revising the constituent treaties of the European Union.
  (4) The Parliament, the President of Romania, the Government, and the judicial authority shall guarantee that the obligations resulting from the accession act and the provisions of paragraph (2) are implemented.
  … (Art. 148)
 • Romanian

  (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
  (3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
  (4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).
  ... (Art. 148)
Religious Law
 • English

  (2) The terms for entering into marriage dissolution and nullity of marriage shall be established by law. Religious wedding may be celebrated only after the civil marriage.
  … (Art. 48)
 • Romanian

  (2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
  … (Art. 48)
1

Constitution of Romania 1991, as amended to 2003 (English). According to Art. 13: “In Romania, the official language is Romanian.”

Links to all sites last visited 1 March