Constitution of the Republic of Serbia 2006, as amended to 2022
Affirmative Action (Broadly)
 • English
  The State shall guarantee the equality of women and men and develop equal opportunities policy. (Art. 15)
 • Serbian Cyrillic
  Држава јемчи равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности. (Члан 15)
Affirmative Action (Broadly)
 • English

  ...
  All direct or indirect discrimination based on any grounds, particularly on race, sex, national origin, social origin, birth, religion, political or other opinion, property status, culture, language, age, mental or physical disability shall be prohibited.
  Special measures which the Republic of Serbia may introduce to achieve full equality of individuals or group of individuals in a substantially unequal position compared to other citizens shall not be deemed discrimination. (Art. 21)

 • Serbian Cyrillic


  Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, a нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
  Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима. (Члан 21)

Affirmative Action (Broadly)
 • English


  In the National Assembly, equality and representation of different genders and members of national minorities shall be provided, in accordance with Law. (Art. 100)

 • Serbian Cyrillic


  У Народној скупштини обезбеђују се равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина, у складу са законом. (Члан 100)

Citizenship and Nationality
 • English
  Acquiring and terminating citizenship of the Republic of Serbia shall be regulated by the law.
  A citizen of the Republic of Serbia may not be expelled or deprived of citizenship or the right to change it.
  Any child born in the Republic of Serbia shall have the right to citizenship of the Republic of Serbia unless conditions have been met to acquire citizenship of some other country. (Art. 38)
 • Serbian Cyrillic
  Стицање и престанак држављанства Републике Србије уређује закон.
  Држављанин Републике Србије не може бити протеран, ни лишен држављанства или права да га промени.
  Дете рођено у Републици Србији има право на држављанство Републике Србије, ако нису испуњени услови да стекне држављанство друге државе. (Члан 38)
Jurisdiction and Access
 • English
  The Constitutional Court shall be an autonomous and independent state body which shall protect constitutionality and legality, as well as human and minority rights and freedoms.
  The Constitutional Court decisions are final, enforceable and generally binding. (Art. 166)
 • Serbian Cyrillic
  Уставни суд је самосталан и независан државни орган који штити уставност и законитост и људска и мањинска права и слободе.
  Одлуке Уставног суда су коначне, извршне и општеобавезујуће. (Члан 166)
Jurisdiction and Access
 • English

  The Constitutional Court shall decide on:
  1. compliance of laws and other general acts with the Constitution, generally accepted rules of the international law and ratified international treaties,
  2. compliance of ratified international treaties with the Constitution,
  3. compliance of other general acts with the Law,
  4. compliance of the Statute and general acts of autonomous provinces and local self-government units with the Constitution and the Law,
  5. compliance of general acts of organizations with delegated public powers, political parties, trade unions, civic associations and collective agreements with the Constitution and the Law.
  The Constitutional Court shall:
  1. decide on the conflict of jurisdictions between courts and state bodies,
  2. decide on the conflict of jurisdictions between republic and provincial bodies or bodies of local self-government units,
  3. decide on the conflict of jurisdictions between provincial bodies and bodies of local self-government units,
  4. decide on the conflict of jurisdictions between bodies of different autonomous provinces or bodies of different local self-government units,
  5. decide on electoral disputes for which the court jurisdiction has not been specified by the Law,
  6. perform other duties stipulated by the Constitution and the Law.
  The Constitutional Court shall decide on the banning of a political party, trade union organization or civic association.
  The Constitutional Court shall perform other duties stipulated by the Constitution.3 (Art. 167)

 • Serbian Cyrillic

  Уставни суд одлучује о:
  1. сагласности закона и других општих аката са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима,
  2. сагласности потврђених међународних уговора са Уставом,
  3. сагласности других општих аката са законом,
  4. сагласности статута и општих аката аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе са Уставом и законом,
  5. сагласности општих аката организација којима су поверена јавна овлашћења, политичких странака, синдиката, удружења грађана и колективних уговора са Уставом и законом.
  Уставни суд:
  1. решава сукоб надлежности између судова и других државних органа,
  2. решава сукоб надлежности између републичких органа и покрајинских органа или органа јединица локалне самоуправе,
  3. решава сукоб надлежности између покрајинских органа и органа јединица локалне самоуправе,
  4. решава сукоб надлежности између органа различитих аутономних покрајина или различитих јединица локалне самоуправе,
  5. одлучује о изборним споровима за које законом није одређена надлежност судова,
  6. врши и друге послове одређене Уставом и законом.
  Уставни суд одлучује о забрани рада политичке странке, синдикалне организације или удружења грађана.
  Уставни суд обавља и друге послове предвиђене Уставом. (Члан 167)

Jurisdiction and Access
 • English
  A proceedings of assessing the constitutionality may be instituted by state bodies, bodies of territorial autonomy or local self-government, as well as at least 25 deputies. The procedure may also be instituted by the Constitutional Court.
  Any legal or natural person shall have the right to an initiative to institute a proceedings of assessing the constitutionality and legality.
  … (Art. 168)
 • Serbian Cyrillic
  Поступак за оцену уставности и законитости могу да покрену државни органи, органи територијалне аутономије или локалне самоуправе, као и најмање 25 народних посланика. Поступак може покренути и сам Уставни суд.
  Свако правно или физичко лице има право на иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости.
  ... (Члан 168)
Jurisdiction and Access
 • English
  At the request of at least one third of deputies, the Constitutional Court shall be obliged within seven days to assess constitutionality of the law which has been passed, but has still not been promulgated by a decree.
  … (Art. 169)
 • Serbian Cyrillic
  На захтев најмање једне трећине народних посланика, Уставни суд је дужан да у року од седам дана оцени уставност закона који је изгласан, а указом још није проглашен.
  ... (Члан 169)
Jurisdiction and Access
 • English
  A constitutional appeal may be lodged against individual general acts or actions performed by state bodies or organizations exercising delegated public powers which violate or deny human or minority rights and freedoms guaranteed by the Constitution, if other legal remedies for their protection have already been applied or not specified. (Art. 170)
 • Serbian Cyrillic
  Уставна жалба се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштиту. (Члан 170)
Education
 • English
  Parents shall have the right and duty to support, provide upbringing and education to their children in which they shall be equal.
  ... (Art. 65)
 • Serbian Cyrillic
  Родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају и образују своју децу, и у томе су равноправни.
  … (Члан 65)
Education
 • English
  Everyone shall have the right to education.
  Primary education is mandatory and free, whereas secondary education is free.
  All citizens shall have access under equal conditions to higher education. The Republic of Serbia shall provide for free tertiary education to successful and talented students of lower property status in accordance with the law.
  … (Art. 71)
 • Serbian Cyrillic
  Свако има право на образовање.
  Основно образовање је обавезно и бесплатно, а средње образовање је бесплатно.
  Сви грађани имају, под једнаким условима, приступ високошколском образовању. Република Србија омогућује успешним и надареним ученицима слабијег имовног стања бесплатно високошколско образовање, у складу са законом.
  … (Члан 71)
Education
 • English


  Autonomous provinces shall, in accordance with the Law, regulate the matters of provincial interest in the following fields:

  3. education … at the provincial level.
  … (Art. 183)

 • Serbian Cyrillic


  Аутономне покрајине, у складу са законом, уређују питања од покрајинског значаја у области: 

  3. просвете, ... на покрајинском нивоу.
  … (Члан 183)

Education
 • English

  The municipality shall, through its bodies, and in accordance with the Law:

  4. be responsible for meeting the needs of citizens in the field of education,
  … (Art. 190)

 • Serbian Cyrillic

  Општина, преко својих органа, у складу са законом:

  4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете,
  ... (Члан 190)

Employment Rights and Protection
 • English
  Right to work shall be guaranteed in accordance with the law.
  Everyone shall have the right to choose his occupation freely.
  All work places shall be available to everyone under equal conditions.
  Everyone shall have the right to respect of his person at work, safe and healthy working conditions, necessary protection at work, limited working hours, daily and weekly interval for rest, paid annual holiday, fair remuneration for work done and legal protection in case of termination of working relations. No person may forgo these rights.
  Women, young and disabled persons shall be provided with special protection at work and special work conditions in accordance with the law. (Art. 60)
 • Serbian Cyrillic
  Јемчи се право на рад, у складу са законом.
  Свако има право на слободан избор рада.
  Свима су, под једнаким условима, доступна сва радна места.
  Свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, плаћени годишњи одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за случај престанка радног односа. Нико се тих права не може одрећи.
  Женама, омладини и инвалидима омогућују се посебна заштита на раду и посебни услови рада, у складу са законом. (Члан 60)
Employment Rights and Protection
 • English


  Rights of the employees and their families to social protection and insurance shall be regulated by the law.
  The employees shall have the right to salary compensation in case of temporary inability to work, as well as the right to temporary unemployment benefit in accordance with the law.
  … (Art. 69)

 • Serbian Cyrillic

  ...
  Права запослених и њихових породица на социјално обезбеђење и осигурање уређују се законом.
  Запослени има право на накнаду зараде у случају привремене спречености за рад, као и право на накнаду у случају привремене незапослености, у складу са законом.
  ... (Члан 69)

Employment Rights and Protection
 • English
  Entrepreneurship shall be permitted.
  … (Art. 83)
 • Serbian Cyrillic
  Предузетништво је слободно.
  … (Члан 83)
Employment Rights and Protection
 • English
  Everyone shall have equal legal status on the market.
  … (Art 84)
 • Serbian Cyrillic
  Сви имају једнак правни положај на тржишту.
  … (Члан 84)
Employment Rights and Protection
 • English
  The Republic of Serbia shall organize and provide for:

  8. system in the area of labor relations, protection at work, employment, social insurance and other forms of social security; other economic and social relations of public interest;
  … (Art. 97)
 • Serbian Cyrillic
  Република Србија уређује и обезбеђује:
  ...
  8. систем у области радних односа, заштите на раду, запошљавања, социјалног осигурања и других облика социјалне сигурности; друге економске и социјалне односе од општег интереса;
  ... (Члан 97)
Equality and Non-Discrimination
 • English
  Considering the state tradition of the Serbian people and equality of all citizens and ethnic communities in Serbia,
  … (Preamble)
 • Serbian Cyrillic
  Полазећи од државне традиције српског народа и равноправности свих грађана и етничких заједница у Србији,
  ... (Preamble)
Equality and Non-Discrimination
 • English
  The State shall guarantee the equality of women and men and develop equal opportunities policy. (Art. 15)
 • Serbian Cyrillic
  Држава јемчи равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности. (Члан 15)
Equality and Non-Discrimination
 • English
  Guarantees for inalienable human and minority rights in the Constitution has the purpose of preserving human dignity and exercising full freedom and equality of each individual in a just, open, and democratic society based on the principle of the rule of law. (Art. 19)
 • Serbian Cyrillic
  Јемства неотуђивих људских и мањинских права у Уставу служе очувању људског достојанства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине права. (Члан 19)
Equality and Non-Discrimination
 • English
  All are equal before the Constitution and law.
  Everyone shall have the right to equal legal protection, without discrimination.
  All direct or indirect discrimination based on any grounds, particularly on race, sex, national origin, social origin, birth, religion, political or other opinion, property status, culture, language, age, mental or physical disability shall be prohibited.
  Special measures which the Republic of Serbia may introduce to achieve full equality of individuals or group of individuals in a substantially unequal position compared to other citizens shall not be deemed discrimination. (Art. 21)
 • Serbian Cyrillic
  Пред Уставом и законом сви су једнаки.
  Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.
  Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, a нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
  Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима. (Члан 21)
Equality and Non-Discrimination
 • English
  Equal protection of rights before courts and other state bodies, entities exercising public powers and bodies of the autonomous province or local self-government shall be guaranteed.
  … (Art. 36)
 • Serbian Cyrillic
  Јемчи се једнака заштита права пред судовима и другим државним органима, имаоцима јавних овлашћења и органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.
  … (Члан 36)
Obligations of the State
 • English
  Republic of Serbia is a state of Serbian people and all citizens who live in it, based on the rule of law and social justice, principles of civil democracy, human and minority rights and freedoms, and commitment to European principles and values. (Art. 1)
 • Serbian Cyrillic
  Република Србија је држава српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским принципима и вредностима. (Члан 1)
Obligations of the State
 • English
  Rule of law is a fundamental prerequisite for the Constitution which is based on inalienable human rights.
  The rule of law shall be exercised through free and direct elections, constitutional guarantees of human and minority rights, separation of power, independent judiciary and observance of Constitution and Law by the authorities. (Art. 3)
 • Serbian Cyrillic
  Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима.
  Владавина права се остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону. (Члан 3)
Obligations of the State
 • English
  Human and minority rights guaranteed by the Constitution shall be implemented directly.
  The Constitution shall guarantee, and as such, directly implement human and minority rights guaranteed by the generally accepted rules of international law, ratified international treaties and laws. The law may prescribe manner of exercising these rights only if explicitly stipulated in the Constitution or necessary to exercise a specific right owing to its nature, whereby the law may not under any circumstances influence the substance of the relevant guaranteed right.
  Provisions on human and minority rights shall be interpreted to the benefit of promoting values of a democratic society, pursuant to valid international standards in human and minority rights, as well as the practice of international institutions which supervise their implementation. (Art. 18)
 • Serbian Cyrillic
  Људска и мањинска права зајемчена Уставом непосредно се примењују.
  Уставом се јемче, и као таква, непосредно се примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима. Законом се може прописати начин остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопходно за остварење појединог права због његове природе, при чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права.
  Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандaрдима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција којe надзиру њихово спровођење. (Члан 18)
Obligations of the State
 • English
  Guarantees for inalienable human and minority rights in the Constitution have the purpose of preserving human dignity and exercising full freedom and equality of each individual in a just, open, and democratic society based on the principle of the rule of law. (Art. 19)
 • Serbian Cyrillic
  Јемства неотуђивих људских и мањинских права у Уставу служе очувању људског достојанства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине права. (Члан 19)
Obligations of the State
 • English

  The Republic of Serbia shall organise and provide for:
  ...
  2. exercise and protection of freedoms and rights of citizens; … liabilities and sanctions for violation of freedoms and rights of citizens stipulated by the Constitution and for violation of laws, other regulations and general acts;
  ... (Art. 97)

 • Serbian Cyrillic

  Република Србија уређује и обезбеђује:
  ...
  2. остваривање и заштиту слобода и права грађана; ... одговорност и санкције за повреду слобода и права грађана утврђених Уставом и за повреду закона, других прописа и општих аката;
  … (Члан 97)

Obligations of Private Parties
 • English
  Human dignity is inviolable and everyone shall be obliged to respect and protect it.
  Everyone shall have the right to free development of his personality if this does not violate the rights of others guaranteed by the Constitution. (Art. 23)
 • Serbian Cyrillic
  Људско достојанство је неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите.
  Свако има право на слободан развој личности, ако тиме не крши права других зајемчена Уставом. (Члан 23)
Judicial Protection
 • English
  Everyone shall have the right to judicial protection when any of their human or minority rights guaranteed by the Constitution have been violated or denied, they shall also have the right to elimination of consequences arising from the violation.
  The citizens shall have the right to address international institutions in order to protect their freedoms and rights guaranteed by the Constitution. (Art. 22)
 • Serbian Cyrillic
  Свако има право на судску заштиту ако му је повређено или ускраћено неко људско или мањинско право зајемчено Уставом, као и право на уклањање последица које су повредом настале.
  Грађани имају право да се обрате међународним институцијама ради заштите својих слобода и права зајемчених Уставом. (Члан 22)
Judicial Protection
 • English


  Everyone shall have the right to an appeal or other legal remedy against any decision on his rights, obligations or lawful interests. (Art. 36)

 • Serbian Cyrillic


  Свако има право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом интересу. (Члан 36)

Judicial Protection
 • English
  The Constitutional Court shall be an autonomous and independent state body which shall protect constitutionality and legality, as well as human and minority rights and freedoms.
  The Constitutional Court decisions are final, enforceable and generally binding. (Art. 166)
 • Serbian Cyrillic
  Уставни суд је самосталан и независан државни орган који штити уставност и законитост и људска и мањинска права и слободе.
  Одлуке Уставног суда су коначне, извршне и општеобавезујуће. (Члан 166)
Judicial Protection
 • English
  A constitutional appeal may be lodged against individual general acts or actions performed by state bodies or organizations exercising delegated public powers which violate or deny human or minority rights and freedoms guaranteed by the Constitution, if other legal remedies for their protection have already been applied or not specified. (Art. 170)
 • Serbian Cyrillic
  Уставна жалба се може изјавити против појединачних аката или радњи државних органа или организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, ако су исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову заштиту. (Члан 170)
National Human Rights Bodies
 • English
  The Civic Defender shall be independent state body who shall protect citizens' rights and monitor the work of public administration bodies, body in charge of legal protection of proprietary rights and interests of the Republic of Serbia, as well as other bodies and organizations, companies and institutions to which public powers have been delegated.
  The Civic Defender shall not be authorized to monitor the work of the National Assembly, President of the Republic, Government, Constitutional Court, courts and Public Prosecutor's Offices.
  The Civic Defender shall be elected and dismissed by the National Assembly, in accordance with the Constitution and Law.
  … (Art. 138)
 • Serbian Cyrillic
  Заштитник грађана је независан државни орган који штити права грађана и контролише рад органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, као и других органа и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења.
  Заштитник грађана није овлашћен да контролише рад Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда, судова и јавних тужилаштава.
  Заштитника грађана бира и разрешава Народна скупштина, у складу са Уставом и законом.
  ... (Члан 138)
Limitations and/or Derogations
 • English
  Human and minority rights guaranteed by the Constitution may be restricted by the law if the Constitution permits such restriction and for the purpose allowed by the Constitution, to the extent necessary to meet the constitutional purpose of restriction in a democratic society and without encroaching upon the substance of the relevant guaranteed right.
  Attained level of human and minority rights may not be lowered.
  When restricting human and minority rights, all state bodies, particularly the courts, shall be obliged to consider the substance of the restricted right, pertinence of restriction, nature and extent of restriction, relation of restriction and its purpose and possibility to achieve the purpose of the restriction with less restrictive means. (Art. 20)
 • Serbian Cyrillic
  Људска и мањинска права зајемчена Уставом могу законом бити ограничена ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском друштву и без задирања у суштину зајемченог права.
  Достигнути ниво људских и мањинских права не може се смањивати.
  При ограничавању људских и мањинских права, сви државни органи, а нарочито судови, дужни су да воде рачуна о суштини права које се ограничава, важности сврхе ограничења, природи и обиму ограничења, односу ограничења са сврхом ограничења и о томе да ли постоји начин да се сврха ограничења постигне мањим ограничењем права. (Члан 20)
Limitations and/or Derogations
 • English
  Human dignity is inviolable and everyone shall be obliged to respect and protect it.
  Everyone shall have the right to free development of his personality if this does not violate the rights of others guaranteed by the Constitution. (Art. 23)
 • Serbian Cyrillic
  Људско достојанство је неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите.
  Свако има право на слободан развој личности, ако тиме не крши права других зајемчена Уставом. (Члан 23)
Limitations and/or Derogations
 • English
  Upon proclamation of the state of emergency or war, derogations from human and minority rights guaranteed by the Constitution shall be permitted only to the extent deemed necessary.
  Measures providing for derogation shall not bring about differences based on race, sex, language, religion, national affiliation or social origin.
  Measures providing for derogation from human and minority rights shall cease to be effective upon ending of the state of emergency or war.
  Measures providing for derogation shall by no means be permitted in terms of the rights guaranteed pursuant to Articles 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 49, 62, 63, 64 and 78 of the Constitution. (Art. 202)
 • Serbian Cyrillic
  По проглашењу ванредног или ратног стања, дозвољена су одступања од људских и мањинских права зајемчених Уставом, и то само у обиму у којем је то неопходно.
  Мере одступања не смеју да доведу до разликовања на основу расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или друштвеног порекла.
  Мере одступања од људских и мањинских права престају да важе престанком ванредног или ратног стања.
  Мере одступања ни у ком случају нису дозвољене у погледу права зајемчених чл. 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 49, 62 , 63, 64. и 78. Устава. (Члан 202)
Marriage and Family Life
 • English
  Everyone shall have the right to decide freely on entering or dissolving a marriage.
  Marriage shall be entered into based on the free consent of man and woman before the state body.
  Contracting, duration or dissolution of marriage shall be based on the equality of man and woman.
  Marriage, marital and family relations shall be regulated by the law.
  Extramarital community shall be equal with marriage, in accordance with the law. (Art. 62)
 • Serbian Cyrillic
  Свако има право да слободно одлучи о закључењу и раскидању брака.
  Брак се закључује на основу слободно датог пристанка мушкарца и жене пред државним органом.
  Закључење, трајање и раскид брака почивају на равноправности мушкарца и жене.
  Брак и односи у браку и породици уређују се законом.
  Ванбрачна заједница се изједначава са браком, у складу са законом. (Члан 62)
Marriage and Family Life
 • English
  Everyone shall have the freedom to decide whether they shall procreate or not.
  The Republic of Serbia shall encourage the parents to decide to have children and assist them in this matter. (Art. 63)
 • Serbian Cyrillic
  Свако има право да слободно одлучи о рађању деце.
  Република Србија подстиче родитеље да се одлуче на рађање деце и помаже им у томе. (Члан 63)
Marriage and Family Life
 • English


  A child born out of wedlock shall have the same rights as a child born in wedlock.
  … (Art. 64)

 • Serbian Cyrillic

  ...
  Деца рођена изван брака имају једнака права као деца рођена у браку.
  ... (Члан 64)

Marriage and Family Life
 • English
  Parents shall have the right and duty to support, provide upbringing and education to their children in which they shall be equal.
  All or individual rights may be revoked from one or both parents only by the ruling of the court if this is in the best interests of the child, in accordance with the law. (Art. 65)
 • Serbian Cyrillic
  Родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају и образују своју децу, и у томе су равноправни.
  Сва или поједина права могу једном или обома родитељима бити одузета или ограничена само одлуком суда, ако је то у најбољем интересу детета, у складу са законом. (Члан 65)
Marriage and Family Life
 • English
  Families, mothers, single parents and any child in the Republic of Serbia shall enjoy special protection in the Republic of Serbia in accordance with the law.
  Mothers shall be given special support and protection before and after childbirth.
  … (Art. 66)
 • Serbian Cyrillic
  Породица, мајка, самохрани родитељ и дете у Републици Србији уживају посебну заштиту, у складу са законом.
  Мајци се пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја.
  … (Члан 66)
Marriage and Family Life
 • English


  Health care for children, pregnant women, mothers on maternity leave, single parents with children under seven years of age and elderly persons shall be provided from public revenues unless it is provided in some other manner in accordance with the law.
  … (Art. 68)

 • Serbian Cyrillic


  Деца, труднице, мајке током породиљског одсуства, самохрани родитељи са децом до седме године и стари остварују здравствену заштиту из јавних прихода, ако је не остварују на други начин, у складу са законом.
  … (Члан 68)

Marriage and Family Life
 • English
  Citizens and families that require welfare for the purpose of overcoming social and existential difficulties and creating conditions to provide subsistence, shall have the right to social protection the provision of which is based on social justice, humanity and respect of human dignity.
  … (Art. 69)
 • Serbian Cyrillic
  Грађани и породице којима је неопходна друштвена помоћ ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних животних потреба, имају право на социјалну заштиту, чије се пружање заснива на начелима социјалне правде, хуманизма и поштовања људског достојанства.
  ... (Члан 69)
Minorities
 • English
  Republic of Serbia is a state of Serbian people and all citizens who live in it, based on the rule of law and social justice, principles of civil democracy, human and minority rights and freedoms, and commitment to European principles and values. (Art. 1)
 • Serbian Cyrillic
  Република Србија је држава српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским принципима и вредностима. (Члан 1)
Minorities
 • English
  Rule of law is a fundamental prerequisite for the Constitution which is based on inalienable human rights.
  The rule of law shall be exercised through free and direct elections, constitutional guarantees of human and minority rights, separation of power, independent judiciary and observance of Constitution and Law by the authorities. (Art. 3)
 • Serbian Cyrillic
  Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима.
  Владавина права се остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону. (Члан 3)
Minorities
 • English
  The Republic of Serbia shall protect the rights of national minorities.
  The State shall guarantee special protection to national minorities for the purpose of exercising full equality and preserving their identity. (Art. 14)
 • Serbian Cyrillic
  Република Србија штити права националних мањина.
  Држава јемчи посебну заштиту националним мањинама ради остваривања потпуне равноправности и очувања њиховог идентитета. (Члан 14)
Minorities
 • English
  Human and minority rights guaranteed by the Constitution shall be implemented directly.
  The Constitution shall guarantee, and as such, directly implement human and minority rights guaranteed by the generally accepted rules of international law, ratified international treaties and laws. The law may prescribe manner of exercising these rights only if explicitly stipulated in the Constitution or necessary to exercise a specific right owing to its nature, whereby the law may not under any circumstances influence the substance of the relevant guaranteed right.
  Provisions on human and minority rights shall be interpreted to the benefit of promoting values of a democratic society, pursuant to valid international standards in human and minority rights, as well as the practice of international institutions which supervise their implementation. (Art. 18)
 • Serbian Cyrillic
  Људска и мањинска права зајемчена Уставом непосредно се примењују.
  Уставом се јемче, и као таква, непосредно се примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима. Законом се може прописати начин остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопходно за остварење појединог права због његове природе, при чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права.
  Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандaрдима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција којe надзиру њихово спровођење. (Члан 18)
Minorities
 • English
  Guarantees for inalienable human and minority rights in the Constitution have the purpose of preserving human dignity and exercising full freedom and equality of each individual in a just, open, and democratic society based on the principle of the rule of law. (Art. 19)
 • Serbian Cyrillic
  Јемства неотуђивих људских и мањинских права у Уставу служе очувању људског достојанства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине права. (Члан 19)
Minorities
 • English
  Persons belonging to national minorities shall be guaranteed special individual or collective rights in addition to the rights guaranteed to all citizens by the Constitution. Individual rights shall be exercised individually and collective rights in community with others, in accordance with the Constitution, law and international treaties.
  Persons belonging to national minorities shall take part in decision-making or decide independently on certain issues related to their culture, education, information and official use of languages and script through their collective rights in accordance with the law.
  Persons belonging to national minorities may elect their national councils in order to exercise the right to self-governance in the field of culture, education, information and official use of their language and script, in accordance with the law. (Art. 75)
 • Serbian Cyrillic
  Припадницима националних мањина, поред права која су Уставом зајемчена свим грађанима, јемче се додатна, индивидуална или колективна права. Индивидуална права остварују се појединачно, а колективна у заједници са другима, у складу са Уставом, законом и међународним уговорима.
  Путем колективних права припадници националних мањина, непосредно или преко својих представника, учествују у одлучивању или сами одлучују о појединим питањима везаним за своју културу, образовање, обавештавање и службену употребу језика и писма, у складу са законом.
  Ради остварења права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма, припадници националних мањина могу изабрати своје националне савете, у складу са законом. (Члан 75)
Minorities
 • English
  Persons belonging to national minorities shall be guaranteed equality before the law and equal legal protection.
  Any discrimination on the grounds of affiliation to a national minority shall be prohibited.
  Specific regulations and provisional measures which the Republic of Serbia may introduce in economic, social, cultural and political life for the purpose of achieving full equality among members of a national minority and citizens who belong to the majority, shall not be considered discrimination if they are aimed at eliminating extremely unfavorable living conditions which particularly affect them. (Art. 76)
 • Serbian Cyrillic
  Припадницима националних мањина јемчи се равноправност пред законом и једнака законска заштита.
  Забрањена је било каква дискриминација због припадности националној мањини.
  Не сматрају се дискриминацијом посебни прописи и привремене мере које Република Србија може увести у економском, социјалном, културном и политичком животу, ради постизања пуне равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају већини, ако су усмерене на уклањање изразито неповољних услова живота који их посебно погађају. (Члан 76)
Minorities
 • English
  Members of national minorities shall have the right to participate in administering public affairs and assume public positions, under the same conditions as other citizens.
  When taking up employment in state bodies, public services, bodies of autonomous province and local self-government units, the ethnic structure of population and appropriate representation of members of national minorities shall be taken into consideration. (Art. 77)
 • Serbian Cyrillic
  Припадници националних мањина имају, под истим условима као остали грађани, право да учествују у управљању јавним пословима и да ступају на јавне функције.
  При запошљавању у државним органима, јавним службама, органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе води се рачуна о националном саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина. (Члан 77)
Minorities
 • English
  Forced assimilation of members of national minorities shall be strictly prohibited.
  Protection of members of national minorities from all activities directed towards their forced assimilation shall be regulated by the Law.
  Undertaking measures, which would cause artificial changes in ethnic structure of population in areas where members of national minorities live traditionally and in large numbers, shall be strictly prohibited. (Art. 78)
 • Serbian Cyrillic
  Забрањена је насилна асимилација припадника националних мањина.
  Заштита припадника националних мањина од сваке радње усмерене ка њиховој насилној асимилацији уређује се законом.
  Забрањено је предузимање мера које би проузроковале вештачко мењање националног састава становништва на подручјима где припадници националних мањина живе традиционално и у значајном броју. (Члан 78)
Minorities
 • English
  Members of national minorities shall have a right to: expression, preservation, fostering, developing and public expression of national, ethnic, cultural, religious specificity; use of their symbols in public places; use of their language and script; have proceedings also conducted in their languages before state bodies, organizations with delegated public powers, bodies of autonomous provinces and local self-government units, in areas where they make a significant majority of population; education in their languages in public institutions and institutions of autonomous provinces; founding private educational institutions; use of their name and family name in their language; traditional local names, names of streets, settlements and topographic names also written in their languages, in areas where they make a significant majority of population; complete, timely and objective information in their language, including the right to expression, receiving, sending and exchange of information and ideas; establishing their own mass media, in accordance with the Law.
  Under the Law and in accordance with the Constitution, additional rights of members of national minorities may be determined by provincial regulations. (Art. 79)
 • Serbian Cyrillic
  Припадници националних мањина имају право: на изражавање, чување, неговање, развијање и јавно изражавање националне, етничке, културне и верске посебности; на употребу својих симбола на јавним местима; на коришћење свог језика и писма; да у срединама где чине значајну популацију, државни органи, организације којима су поверена јавна овлашћења, органи аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе воде поступак и на њиховом језику; на школовање на свом језику у државним установама и установама аутономних покрајина; на оснивање приватних образовних установа; да на своме језику користе своје име и презиме; да у срединама где чине значајну популацију, традиционални локални називи, имена улица, насеља и топографске ознаке буду исписане и на њиховом језику; на потпуно, благовремено и непристрасно обавештавање на свом језику, укључујући и право на изражавање, примање, слање и размену обавештења и идеја; на оснивање сопствених средстава јавног обавештавања, у складу са законом.
  У складу са Уставом, на основу закона, покрајинским прописима могу се установити додатна права припадника националних мањина. (Члан 79)
Minorities
 • English
  Members of national minorities may found educational and cultural associations, which are funded voluntarily.
  The Republic of Serbia shall acknowledge a specific role of educational and cultural associations of national minorities in their exercise of rights of members of national minorities.
  Members of national minorities shall have a right to undisturbed relations and cooperation with their compatriots outside the territory of the Republic of Serbia. (Art. 80)
 • Serbian Cyrillic
  Припадници националних мањина могу да оснивају просветна и културна удружења, која добровољно финансирају.
  Република Србија признаје просветним и културним удружењима националних мањина посебну улогу у остваривању права припадника националних мањина.
  Припадници националних мањина имају право на несметане везе и сарадњу са сународницима изван територије Републике Србије. (Члан 80)
Minorities
 • English
  The National Assembly shall consist of 250 deputies, who are elected on direct elections by secret ballot, in accordance with the Law.
  In the National Assembly, equality and representation of different genders and members of national minorities shall be provided, in accordance with Law. (Art. 100)
 • Serbian Cyrillic
  Народну скупштину чини 250 народних посланика, који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом.
  У Народној скупштини обезбеђују се равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина, у складу са законом. (Члан 100)
Minorities
 • English


  In those autonomous provinces and local self-government units with the population of mixed nationalities, a proportional representation of national minorities in assemblies shall be provided for, in accordance with the Law. (Art 180)

 • Serbian Cyrillic


  У аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у којима живи становништво мешовитог националног састава, омогућује се сразмерна заступљеност националних мањина у скупштинама, у складу са законом. (Члан 180)

Minorities
 • English
  Everyone shall have the right to use his/her language in the proceedings before the court, other state body or organization performing public powers, when his/her right or duty is decided on.
  Unfamiliarity with the language of the proceedings may not be an impediment for the exercise and protection of human and minority rights. (Art. 199)
 • Serbian Cyrillic
  Свако има право да користи свој језик у поступку пред судом, другим државним органом или организацијом која врши јавна овлашћења, када се решава о његовом праву или обавези.
  Незнање језика на коме се поступак води не сме бити сметња за остваривање и заштиту људских и мањинских права. (Члан 199)
Participation in Public Life and Institutions
 • English
  Citizens shall have the right to take part in the management of public affairs and to assume public service and functions under equal conditions. (Art. 53)
 • Serbian Cyrillic
  Грађани имају право да учествују у управљању јавним пословима и да под једнаким условима ступају у јавне службе и на јавне функције. (Члан 53)
Political Rights and Association
 • English
  Every citizen of age and working ability of the Republic of Serbia shall have the right to vote and be elected.
  Suffrage shall be universal and equal for all, the elections shall be free and direct and voting is carried out by secret ballot in person.
  Election right shall be protected by the law and in accordance with the law. (Art. 52)
 • Serbian Cyrillic
  Сваки пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије има право да бира и да буде биран.
  Изборно право је опште и једнако, избори су слободни и непосредни, а гласање је тајно и лично.
  Изборно право ужива правну заштиту у складу са законом. (Члан 52)
Political Rights and Association
 • English

  Freedom of political, union and any other form of association shall be guaranteed, as well as the right to stay out of any association.
  ... (Art. 55)

 • Serbian Cyrillic

  Јемчи се слобода политичког, синдикалног и сваког другог удруживања и право да се остане изван сваког удружења.
  ... (Члан 55)

Political Parties
 • English
  The role of political parties in democratic shaping of the political will of the citizens shall be guaranteed and recognized.
  Political parties may be established freely.
  Activities of political parties aiming at forced overthrow of constitutional system, violation of guaranteed human or minority rights, inciting racial, national or religious hatred, shall be prohibited.
  Political parties may not exercise power directly or submit it to their control. (Art. 5)
 • Serbian Cyrillic
  Јемчи се и признаје улога политичких странака у демократском обликовању политичке воље грађана.
  Оснивање политичких странака је слободно.
  Недопуштено је деловање политичких странака које је усмерено на насилно рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање расне, националне или верске мржње.
  Политичке странке не могу непосредно вршити власт, нити је потчинити себи. (Члан 5)
Head of State
 • English
  The President of the Republic shall express state unity of the Republic of Serbia. (Art. 111)
 • Serbian Cyrillic
  Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије. (Члан 111)
Head of State
 • English
  The President of the Republic shall be elected on direct elections, by secret ballot, in accordance with the Law.
  ... (Art. 114)
 • Serbian Cyrillic
  Председник Републике бира се на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом.
  … (Члан 114)
Government
 • English
  The Government shall be the holder of executive power in the Republic of Serbia. (Art. 122)
 • Serbian Cyrillic
  Влада је носилац извршне власти у Републици Србији. (Члан 122)
Government
 • English
  The Government shall consist of the Prime Minister, one or more Vice Presidents and ministers.
  … (Art. 125)
 • Serbian Cyrillic
  Владу чине председник Владе, један или више потпредседника и министри.
  … (Члан 125)
Government
 • English
  A candidate for the Prime Minister shall be proposed to the National Assembly by the President of the Republic, after he or she considers the opinions of representatives of elected election lists.
  The candidate for the Prime Minister shall present to the National Assembly the Government's Programme and propose its constitution.
  The National Assembly shall simultaneously vote on the Government's Programme and election of the Prime Minister and members of the Government.
  The Government shall be elected if the majority of the total number of deputies votes for its election. (Art. 127)
 • Serbian Cyrillic
  Кандидата за председника Владе Народној скупштини предлаже председник Републике, пошто саслуша мишљење представника изабраних изборних листа.
  Кандидат за председника Владе Народној скупштини износи програм Владе и предлаже њен састав.
  Народна скупштина истовремено гласа о програму Владе и избору председника и чланова Владе.
  Влада је изабрана ако је за њен избор гласала већина од укупног броја народних посланика. (Члан 127)
Legislature
 • English
  The National Assembly shall be the supreme representative body and holder of constitutional and legislative power in the Republic of Serbia. (Art. 98)
 • Serbian Cyrillic
  Народна скупштина је највише представничко тело и носилац уставотворне и законодавне власти у Републици Србији. (Члан 98)
Legislature
 • English
  The National Assembly shall consist of 250 deputies, who are elected on direct elections by secret ballot, in accordance with the Law.
  In the National Assembly, equality and representation of different genders and members of national minorities shall be provided, in accordance with Law. (Art. 100)
 • Serbian Cyrillic
  Народну скупштину чини 250 народних посланика, који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом.
  У Народној скупштини обезбеђују се равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина, у складу са законом. (Члан 100)
Property, Inheritance and Land Tenure
 • English
  Peaceful tenure of a person's own property and other property rights acquired by the law shall be guaranteed.
  ... (Art. 58)
 • Serbian Cyrillic
  Јемчи се мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона.
  … (Члан 58)
Property, Inheritance and Land Tenure
 • English
  Right to inheritance shall be guaranteed in accordance with the law.
  Right to inheritance may not be denied or restricted for failing to observe public duties. (Art. 59)
 • Serbian Cyrillic
  Јемчи се право наслеђивања, у складу са законом.
  Право наслеђивања не може бити искључено или ограничено због неиспуњавања јавних обавеза. (Члан 59)
Property, Inheritance and Land Tenure
 • English
  Utilisation and management of agricultural land, forest land and municipal building land on private assets shall be permitted.
  ... (Art. 88)
 • Serbian Cyrillic
  Коришћење и располагање пољопривредним земљиштем, шумским земљиштем и градским грађевинским земљиштем у приватној својини, је слободно.
  … (Члан 88)
Protection from Violence
 • English


  Activities of political parties aiming at forced overthrow of constitutional system, violation of guaranteed human or minority rights, inciting racial, national or religious hatred, shall be prohibited.
  … (Art. 5)

 • Serbian Cyrillic


  Недопуштено је деловање политичких странака које је усмерено на насилно рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање расне, националне или верске мржње.
  … (Члан 5)

Protection from Violence
 • English
  Physical and mental integrity is inviolable.
  Nobody may be subjected to torture, inhuman or degrading treatment or punishment, nor subjected to medical and other experiments without their free consent. (Art. 25)
 • Serbian Cyrillic
  Физички и психички интегритет је неповредив.
  Нико не може бити изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, нити подвргнут медицинским или научним огледима без свог слободно датог пристанка. (Члан 25)
Protection from Violence
 • English
  No person may be kept in slavery or servitude.
  All forms of human trafficking are prohibited.
  Forced labour is prohibited. Sexual or financial exploitation of person in unfavourable position shall be deemed forced labour.
  ... (Art. 26)
 • Serbian Cyrillic
  Нико не може бити држан у ропству или у положају сличном ропству.
  Сваки облик трговине људима је забрањен.
  Забрањен је принудни рад. Сексуално или економско искоришћавање лица које је у неповољном положају сматра се принудним радом.
  … (Члан 26)
Protection from Violence
 • English

  Everyone has the right to personal freedom and security.
  … (Art. 27)

 • Serbian Cyrillic

  Свако има право на личну слободу и безбедност.
  ... (Члан 27)

Protection from Violence
 • English
  Persons deprived of liberty must be treated humanely and with respect to dignity of their person.
  Any violence towards persons deprived of liberty shall be prohibited.
  … (Art. 28)
 • Serbian Cyrillic
  Према лицу лишеном слободе мора се поступати човечно и с уважавањем достојанства његове личности.
  Забрањено је свако насиље према лицу лишеном слободе.
  ... (Члан 28)
Protection from Violence
 • English
  Any inciting of racial, ethnic, religious or other inequality or hatred shall be prohibited and punishable. (Art. 49)
 • Serbian Cyrillic
  Забрањено је и кажњиво свако изазивање и подстицање расне, националне, верске или друге неравноправности, мржње и нетрпељивости. (Члан 49)
Protection from Violence
 • English


  Censorship shall not be applied in the Republic of Serbia. Competent court may prevent the dissemination of information through means of public informing only when this is necessary in a democratic society to prevent inciting to violent overthrow of the system established by the Constitution or to prevent violation of territorial integrity of the Republic of Serbia, to prevent propagation of war or instigation to direct violence, or to prevent advocacy of racial, ethnic or religious hatred enticing discrimination, hostility or violence.
  … (Art. 50)

 • Serbian Cyrillic


  У Републици Србији нема цензуре. Надлежни суд може спречити ширење информација и идеја путем средстава јавног обавештавања само ако је то у демократском друштву неопходно ради спречавања позивања на насилно рушење Уставом утврђеног поретка или нарушавање територијалног интегритета Републике Србије, спречавања пропагирања рата или подстрекавања на непосредно насиље или ради спречавања заговарања расне, националне или верске мржње, којим се подстиче на дискриминацију, непријатељство или насиље.
  … (Члан 50)

Protection from Violence
 • English


  Constitutional Court may ban only such associations the activity of which is aimed at violent overthrow of constitutional order, violation of guaranteed human or minority rights, or inciting of racial, national and religious hatred.
  … (Art. 55)

 • Serbian Cyrillic


  Уставни суд може забранити само оно удружење чије је деловање усмерено на насилно рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање расне, националне или верске мржње.
  … (Члан 55)

Protection from Violence
 • English


  A child shall be protected from psychological, physical, economic and any other form of exploitation or abuse.
  … (Art. 64)

 • Serbian Cyrillic

  ...
  Деца су заштићена од психичког, физичког, економског и сваког другог искоришћавања или злоупотребљавања.
  ... (Члан 64)

Protection from Violence
 • English


  Children under 15 years of age may not be employed, nor may children under 18 years of age be employed at jobs detrimental to their health or morals. (Art. 66)

 • Serbian Cyrillic


  Деца млађа од 15 година не могу бити запослена нити, ако су млађа од 18 година, могу да раде на пословима штетним по њихово здравље или морал. (Члан 66)

Public Institutions and Services
 • English
  Families, mothers, single parents and any child in the Republic of Serbia shall enjoy special protection in the Republic of Serbia in accordance with the law.
  Mothers shall be given special support and protection before and after childbirth.
  … (Art. 66)
 • Serbian Cyrillic
  Породица, мајка, самохрани родитељ и дете у Републици Србији уживају посебну заштиту, у складу са законом.
  Мајци се пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја.
  … (Члан 66)
Public Institutions and Services
 • English


  Health care for children, pregnant women, mothers on maternity leave, single parents with children under seven years of age and elderly persons shall be provided from public revenues unless it is provided in some other manner in accordance with the law.
  … (Art. 68)

 • Serbian Cyrillic


  Деца, труднице, мајке током породиљског одсуства, самохрани родитељи са децом до седме године и стари остварују здравствену заштиту из јавних прихода, ако је не остварују на други начин, у складу са законом.
  … (Члан 68)

Public Institutions and Services
 • English
  Citizens and families that require welfare for the purpose of overcoming social and existential difficulties and creating conditions to provide subsistence, shall have the right to social protection the provision of which is based on social justice, humanity and respect of human dignity.
  … (Art. 69)
 • Serbian Cyrillic
  Грађани и породице којима је неопходна друштвена помоћ ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних животних потреба, имају право на социјалну заштиту, чије се пружање заснива на начелима социјалне правде, хуманизма и поштовања људског достојанства.
  ... (Члан 69)
Public Institutions and Services
 • English

  The Republic of Serbia shall organise and provide for:

  10. system in areas of health care, social security, … system of public services;
  … (Art. 97)

 • Serbian Cyrillic

  Република Србија уређује и обезбеђује:

  10. систем у областима здравства, социјалне заштите, ... систем јавних служби;
  … (Члан 97)

Sexual and Reproductive Rights
 • English
  Everyone shall have the freedom to decide whether they shall procreate or not.
  The Republic of Serbia shall encourage the parents to decide to have children and assist them in this matter. (Art. 63)
 • Serbian Cyrillic
  Свако има право да слободно одлучи о рађању деце.
  Република Србија подстиче родитеље да се одлуче на рађање деце и помаже им у томе. (Члан 63)
Status of the Constitution
 • English
  Rule of law is a fundamental prerequisite for the Constitution which is based on inalienable human rights.
  The rule of law shall be exercised through free and direct elections, constitutional guarantees of human and minority rights, separation of power, independent judiciary and observance of Constitution and Law by the authorities. (Art. 3)
 • Serbian Cyrillic
  Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима.
  Владавина права се остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону. (Члан 3)
Status of the Constitution
 • English


  Ratified international treaties must be in accordance with the Constitution. (Art. 16)

 • Serbian Cyrillic


  Потврђени међународни уговори морају бити у складу с Уставом. (Члан 16)

Status of the Constitution
 • English


  The Constitution shall guarantee, and as such, directly implement human and minority rights guaranteed by the generally accepted rules of international law, ratified international treaties and laws. The law may prescribe manner of exercising these rights only if explicitly stipulated in the Constitution or necessary to exercise a specific right owing to its nature, whereby the law may not under any circumstances influence the substance of the relevant guaranteed right.
  Provisions on human and minority rights shall be interpreted to the benefit of promoting values of a democratic society, pursuant to valid international standards in human and minority rights, as well as the practice of international institutions which supervise their implementation. (Art. 18)

 • Serbian Cyrillic


  Уставом се јемче, и као таква, непосредно се примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима. Законом се може прописати начин остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопходно за остварење појединог права због његове природе, при чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права.
  Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандaрдима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција којe надзиру њихово спровођење. (Члан 18)

Status of the Constitution
 • English

  ...
  The Constitution shall be the supreme legal act of the Republic of Serbia.
  All laws and other general acts enacted in the Republic of Serbia must be in compliance with the Constitution.
  Ratified international treaties and generally accepted rules of the [sic] international law shall be part of the legal system of the Republic of Serbia. Ratified international treaties may not be in noncompliance with the Constitution.
  ... (Art. 194)

 • Serbian Cyrillic


  Устав је највиши правни акт Републике Србије.
  Сви закони и други општи акти донети у Републици Србији морају бити сагласни са Уставом.
  Потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права део су правног поретка Републике Србије. Потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом.
  … (Члан 194)

Status of International Law
 • English


  Generally accepted rules of international law and ratified international treaties shall be an integral part of the legal system in the Republic of Serbia and applied directly.
  Ratified international treaties must be in accordance with the Constitution. (Art. 16)

 • Serbian Cyrillic


  Општеприхваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори саставни су део правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују.
  Потврђени међународни уговори морају бити у складу с Уставом. (Члан 16)

Status of International Law
 • English


  The Constitution shall guarantee, and as such, directly implement human and minority rights guaranteed by the generally accepted rules of international law, ratified international treaties and laws. The law may prescribe manner of exercising these rights only if explicitly stipulated in the Constitution or necessary to exercise a specific right owing to its nature, whereby the law may not under any circumstances influence the substance of the relevant guaranteed right.
  Provisions on human and minority rights shall be interpreted to the benefit of promoting values of a democratic society, pursuant to valid international standards in human and minority rights, as well as the practice of international institutions which supervise their implementation. (Art. 18)

 • Serbian Cyrillic


  Уставом се јемче, и као таква, непосредно се примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима. Законом се може прописати начин остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопходно за остварење појединог права због његове природе, при чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права.
  Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандaрдима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција којe надзиру њихово спровођење. (Члан 18)

Status of International Law
 • English


  The citizens shall have the right to address international institutions in order to protect their freedoms and rights guaranteed by the Constitution. (Art. 22)

 • Serbian Cyrillic


  Грађани имају право да се обрате међународним институцијама ради заштите својих слобода и права зајемчених Уставом. (Члан 22)

Status of International Law
 • English
  … Individual rights shall be exercised individually and collective rights in community with others, in accordance with the Constitution, law and international treaties.
  … (Art. 75)
 • Serbian Cyrillic
  … Индивидуална права остварују се појединачно, а колективна у заједници са другима, у складу са Уставом, законом и међународним уговорима.
  … (Члан 75)
Status of International Law
 • English

  A judge shall be independent and shall rule in accordance with the Constitution, ratified international treaties, laws, generally accepted principles of international law and bylaws, adopted in line with law.
  … (Art. 144)

 • Serbian Cyrillic

  Судија је независан и суди на основу Устава, потврђених међународних уговора, закона, општеприхваћених правила међународног права и других општих аката, донетих у складу са законом.
  … (Члан 144)

Status of International Law
 • English


  The Public Prosecutor's Office shall perform its function in accordance with the Constitution, ratified international treaties, laws, generally accepted principles of international law and bylaws adopted in line with the law.
  ... (Art. 155)

 • Serbian Cyrillic


  Јавно тужилаштвo врши своје надлежности на основу Устава, потврђених међународних уговора, закона, општеприхваћених правила међународног права и других општих аката, донетих у складу са законом.
  ... (Члан 155)

Status of International Law
 • English
  The Constitutional Court shall decide on:
  1. compliance of laws and other general acts with the Constitution, generally accepted rules of the international law and ratified international treaties,
  2. compliance of ratified international treaties with the Constitution,
  … (Art. 167)
 • Serbian Cyrillic
  Уставни суд одлучује о:
  1. сагласности закона и других општих аката са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима,
  2. сагласности потврђених међународних уговора са Уставом,
  … (Члан 167)
Status of International Law
 • English


  Ratified international treaties and generally accepted rules of the [sic] international law shall be part of the legal system of the Republic of Serbia. Ratified international treaties may not be in noncompliance with the Constitution.
  Laws and other general acts enacted in the Republic of Serbia may not be in noncompliance with the ratified international treaties and generally accepted rules of the International Law. (Art. 194)

 • Serbian Cyrillic


  Потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права део су правног поретка Републике Србије. Потврђени међународни уговори не смеју бити у супротности са Уставом.
  Закони и други општи акти донети у Републици Србији не смеју бити у супротности са потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права. (Члан 194)

Religious Law
 • English
  The Republic of Serbia is a secular state.
  Churches and religious communities shall be separated from the state.
  No religion may be established as state or mandatory religion. (Art. 11)
 • Serbian Cyrillic
  Република Србија је световна држава.
  Цркве и верске заједнице су одвојене од државе.
  Ниједна религија не може се успоставити као државна или обавезна. (Члан 11)
Religious Law
 • English
  Churches and religious communities are equal and separated from the state.
  … (Art. 44)
 • Serbian Cyrillic
  Цркве и верске заједнице су равноправне и одвојене од државе.
  … (Члан 44)
1

Constitution of the Republic of Serbia 2006, as amended to 2022 (English), available in HeinOnline World Constitutions Illustrated Library (2023) and Venice Commission CODICES database (2023). According to Art. 10: “Serbian language and Cyrillic script shall be in official use in the Republic of Serbia.”

Links to all sites last visited 5 December 2023
3

Note that the consolidated English translation of the constitution does not have subsection number 6. Translation taken from Constitution of the Republic of Serbia 2006.