Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 11823 results

Status of International Law

Sweden, English

If it has been laid down in law that an international agreement shall have validity as Swedish law, the Riksdag may prescribe that any future amendment which is binding upon the Realm shall also have validity as Swedish law. Such a decision relates only to a future amendment of limited extent. The decision is taken in accordance with the procedure laid down in Article 6, paragraph two. … (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 9)

Sweden, Swedish

Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse ska gälla som svensk rätt, får riksdagen besluta att även en framtida, för riket bindande ändring i överenskommelsen ska gälla som svensk rätt. Ett sådant beslut får endast avse framtida ändringar av begränsad omfattning.
Beslutet fattas i den ordning som anges i 6 § andra stycket. ... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 9§)

Affirmative Action (Broadly)

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 13)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap,13§)

Status of International Law

Sweden, English

Within the framework of European Union cooperation, the Riksdag may transfer decision-making authority which does not affect the basic principles by which Sweden is governed. Such transfer presupposes that protection for rights and freedoms in the field of cooperation to which the transfer relates corresponds to that afforded under this Instrument of Government and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. … (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 6)

Sweden, Swedish

Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 6§)

Status of International Law

Sweden, English

Decision-making authority which is directly based on the present Instrument of Government and which relates to the laying down of provisions, the use of assets of the State, tasks connected with judicial or administrative functions, or the conclusion or denunciation of an international agreement or obligation may, in cases other than those under Article 6, be transferred to a limited extent, to an international organisation for peaceful cooperation of which Sweden is a member, or is about to become a member, or to an international court of law.
Decision-making authority relating to matters concerning the enactment, amendment or abrogation of fundamental law, the Riksdag Act or a law on elections to the Riksdag, or relating to the restriction of any of the rights and freedoms referred to in Chapter 2 may not transferred under paragraph one. … (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 7)

Sweden, Swedish

I andra fall än de som avses i 6 § kan beslutanderätt som direkt grundar sig på denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter, användningen av statens tillgångar, rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter eller ingående eller uppsägning av internationella överenskommelser eller förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol.
Beslutanderätt som avser frågor om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller frågor om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. får inte överlåtas enligt första stycket. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 7§)

Status of International Law

Sweden, English

Sweden is a member of the European Union. Sweden also participates in international cooperation within the framework of the United Nations and the Council of Europe, and in other contexts. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 10)

Sweden, Swedish

Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 10§)

Obligations of the State

Sweden, English

Within the framework of European Union cooperation, the Riksdag may transfer decision-making authority which does not affect the basic principles by which Sweden is governed. Such transfer presupposes that protection for rights and freedoms in the field of cooperation to which the transfer relates corresponds to that afforded under this Instrument of Government and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. … (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 6)

Sweden, Swedish

Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 6§)

Obligations of the State

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)

Public Institutions and Services

Sweden, English

Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual.
The personal, economic and cultural welfare of the individual shall be fundamental aims of public activity. In particular, the public institutions shall secure the right to employment, housing and education, and shall promote social care and social security, as well as favourable conditions for good health. … (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. ... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2 §)

Indigenous Peoples

Sweden, English

… The opportunities of the Sami people and ethnic, linguistic and religious minorities to preserve and develop a cultural and social life of their own shall be promoted. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

… Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2§)

Limitations and/or Derogations

Sweden, English

The limitations referred to in Article 20 may be imposed only to satisfy a purpose acceptable in a democratic society. The limitation must never go beyond what is necessary with regard to the purpose which occasioned it, nor may it be carried so far as to constitute a threat to the free shaping of opinion as one of the fundaments of democracy. No limitation may be imposed solely on grounds of a political, religious, cultural or other such opinion. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 21)

Sweden, Swedish

Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 21§)