Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 210 results

Minorities

Belgium, Dutch

Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet 8 en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden. (Art. 11)

Belgium, English

Enjoyment of the rights and freedoms recognised for Belgians must be provided without discrimination. To this end, laws and federate laws guarantee among others the rights and freedoms of ideological and philosophical minorities. (Art. 11)

Belgium, French

La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. (Art. 11)

Belgium, German

Der Genuß der den Belgiern zuerkannten Rechte und Freiheiten muß ohne Diskriminierung gesichert werden. Zu diesem Zweck gewährleisten das Gesetz und das Dekret insbesondere die Rechte und Freiheiten der ideologischen und philosophischen Minderheiten. (Art. 11)

Minorities

Ukraine, English

… In Ukraine, the free development, use and protection of Russian, and other languages of national minorities of Ukraine, is guaranteed.
… (Art. 10)

Ukraine, Ukrainian

… В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
… (Стаття 10)

Minorities

Ukraine, English

The State promotes the consolidation and development of the Ukrainian nation, of its historical consciousness, traditions and culture, and also the development of the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of all indigenous peoples and national minorities of Ukraine. (Art. 11)

Ukraine, Ukrainian

Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. (Стаття 11)

Minorities

Ukraine, English

… Citizens belonging to national minorities shall be guaranteed, in accordance with law, the right to education in their native language, or to study their native language at the state and communal educational establishments or through national cultural societies. (Art. 53)

Ukraine, Ukrainian

… Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства. (Стаття 53)

Minorities

Ukraine, English

The following are determined exclusively by the laws of Ukraine:

3) the rights of indigenous peoples and national minorities;
… (Art. 92)

Ukraine, Ukrainian

Виключно законами України визначаються:

3) права корінних народів і національних меншин;
… (Стаття 92)

Minorities

Serbia, English

Republic of Serbia is a state of Serbian people and all citizens who live in it, based on the rule of law and social justice, principles of civil democracy, human and minority rights and freedoms, and commitment to European principles and values. (Art. 1)

Serbia, Serbian Cyrillic

Република Србија је држава српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским принципима и вредностима. (Члан 1)

Minorities

Serbia, English

Rule of law is a fundamental prerequisite for the Constitution which is based on inalienable human rights.
The rule of law shall be exercised through free and direct elections, constitutional guarantees of human and minority rights, separation of power, independent judiciary and observance of Constitution and Law by the authorities. (Art. 3)

Serbia, Serbian Cyrillic

Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима.
Владавина права се остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону. (Члан 3)

Minorities

Serbia, English

The Republic of Serbia shall protect the rights of national minorities.
The State shall guarantee special protection to national minorities for the purpose of exercising full equality and preserving their identity. (Art. 14)

Serbia, Serbian Cyrillic

Република Србија штити права националних мањина.
Држава јемчи посебну заштиту националним мањинама ради остваривања потпуне равноправности и очувања њиховог идентитета. (Члан 14)

Minorities

Serbia, English

Human and minority rights guaranteed by the Constitution shall be implemented directly.
The Constitution shall guarantee, and as such, directly implement human and minority rights guaranteed by the generally accepted rules of international law, ratified international treaties and laws. The law may prescribe manner of exercising these rights only if explicitly stipulated in the Constitution or necessary to exercise a specific right owing to its nature, whereby the law may not under any circumstances influence the substance of the relevant guaranteed right.
Provisions on human and minority rights shall be interpreted to the benefit of promoting values of a democratic society, pursuant to valid international standards in human and minority rights, as well as the practice of international institutions which supervise their implementation. (Art. 18)

Serbia, Serbian Cyrillic

Људска и мањинска права зајемчена Уставом непосредно се примењују.
Уставом се јемче, и као таква, непосредно се примењују људска и мањинска права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међународним уговорима и законима. Законом се може прописати начин остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено или ако је то неопходно за остварење појединог права због његове природе, при чему закон ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права.
Одредбе о људским и мањинским правима тумаче се у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно важећим међународним стандaрдима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција којe надзиру њихово спровођење. (Члан 18)

Minorities

Serbia, English

Guarantees for inalienable human and minority rights in the Constitution have the purpose of preserving human dignity and exercising full freedom and equality of each individual in a just, open, and democratic society based on the principle of the rule of law. (Art. 19)

Serbia, Serbian Cyrillic

Јемства неотуђивих људских и мањинских права у Уставу служе очувању људског достојанства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине права. (Члан 19)