Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 192 results

Minorities

Latvia, English

Persons belonging to ethnic minorities have the right to preserve and develop their language and their ethnic and cultural identity. (Art. 114)

Latvia, Latvian

Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. (Art. 114)

Minorities

Slovakia, English

We, the Slovak nation, …
together with members of national minorities and ethnic groups living on the territory of the Slovak Republic,
… (Preamble)

Slovakia, Slovak

My, národ slovenský, ...
spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín ţijúcich na území Slovenskej republiky,
... (Preambula)

Minorities

Slovakia, English


(3) Every person has the right to freely decide which national group he or she is a member of. All manner of influence or coercion that may affect or lead to a denial of a person's original nationality shall be prohibited.
… (Art. 12)

Slovakia, Slovak


(3) Kaţdý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.
... (Čl. 12)

Minorities

Slovakia, English

Membership in any national minority, or ethnic group, must not be to anyone's detriment. (Art. 33)

Slovakia, Slovak

Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu. (Čl. 33)

Minorities

Slovakia, English

(1) The comprehensive development of citizens belonging to national minorities or ethnic groups in the Slovak Republic is guaranteed, particularly the right to develop their own culture together with other members of the minority or ethnic group, the right to disseminate and receive information in their mother tongue, the right to associate in national minority associations, and the right to establish and maintain educational and cultural institutions. Details shall be laid down by law.
(2) In addition to the right to master the state language, citizens belonging to national minorities, or ethnic groups, also have, under conditions defined by law, a guaranteed
a) right to education in their own language,
b) right to use their language in official communications,
c) right to participate in the decisions on affairs concerning national minorities and ethnic groups.
(3) The exercise of the rights of citizens belonging to national minorities and ethnic groups that are guaranteed in this Constitution may not lead to jeopardizing of the sovereignty and territorial integrity of the Slovak Republic, and to discrimination against its other inhabitants. (Art. 34)

Slovakia, Slovak

(1) Občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku, zdruţovať sa v národnostných zdruţeniach, zakladať a udrţiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Podrobnosti ustanoví zákon.
(2) Občanom patriacim k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanovených zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj
a) právo na vzdelanie v ich jazyku,
b) právo pouţívať ich jazyk v úradnom styku,
c) právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.
(3) Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva. (Čl. 34)

Minorities

Slovenia, English

Everyone has the right to freely express affiliation with his nation or national community, to foster and give expression to his culture, and to use his language and script. (Art. 61)

Slovenia, Slovene

Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo. (61. Člen)

Minorities

Slovenia, English

The status and special rights of the Romany community living in Slovenia shall be regulated by law. (Art. 65)

Slovenia, Slovene

Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. (65. Člen)

Minorities

Sweden, English


The opportunities of the Sami people and ethnic, linguistic and religious minorities to preserve and develop a cultural and social life of their own shall be promoted. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish


Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2§)

Minorities

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone because they belong to a minority group by reason of ethnic origin, colour, or other similar circumstances or on account of their sexual orientation. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 12)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 12§)

Minorities

Ethiopia, Amharic


2. የምክር ቤቱ አባላት በአንድ የምርጫ ክልል ውስጥ ከሌሎች ተወዳዳሪዎች መካከል አብላጫ ድምጽ ያገኘ ተወዳዳሪ አሸናፊ በሚሆንበት የምርጫ ሥርዓት ይመረጣሉ፡፡ የተለየ ውክልና ያሰፈልጋቸዋል ተብሎ የታመነባቸው አናሳ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች በምርጫ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ይሆናሉ፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡
3. የምክር ቤቱ አባላት ቁጥር የሕዝብ ብዛትንና በልዩ ትኩረት ውክልና የሚሰጣቸው አናሳ ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን ቁጥር መሰረት በማድረግ 550 የማይበልጥ ሆኖ ከዚህ ውስጥ አናሳ ብሔረሰቦች 20 የማያንስ መቀመጫ ይኖራቸዋል፡፡ ዝርዝሩ በሕግ ይደነግጋል፡፡
… (አንቀጽ 54)

Ethiopia, English


2. Members of the House shall be elected from candidates in each electoral district by a plurality of the votes cast. Provisions shall be made by law for special representation for minority Nationalities and Peoples.
3. Members of the House, on the basis of population and special representation of minority Nationalities and Peoples, shall not exceed 550; of these, minority Nationalities and Peoples shall have at least 20 seats. Particulars shall be determined by law.
… (Art. 54)