Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 153 results

Electoral Bodies

Iran, Islamic Republic of, English

The Guardian Council has the responsibility of supervising the elections of the Assembly of Experts for Leadership, the President of the Republic, the Islamic Consultative Assembly, and the direct recourse to popular opinion and referenda. (Art. 99)

Iran, Islamic Republic of, Persian

شورای نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری، ریاست‏ جمهوری، مجلس‏ شورای اسلامی و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی و همه‏ پرسی را برعهده‏ دارد. (اصل 99)

Electoral Bodies

Singapore, English

(1) The Presidential Elections Committee (called in this Article the Committee) is established and is to perform the functions relating to elections to the office of President conferred on it by this Constitution or any written law relating to such elections.
… (Art. 18)

Electoral Bodies

Bangladesh, Bengali

(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া] বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।
… (অনুচ্ছেদ ১১৮)

Bangladesh, English

(1) There shall be an Election Commission for Bangladesh consisting of the Chief Election Commissioner and not more than four Election Commissioners and the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (if any) shall, subject to the provisions of any law made in that behalf, be made by the President.
… (Art. 118)

Electoral Bodies

Bangladesh, Bengali

(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী
(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;
(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;
(গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং
(ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।
(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন। (অনুচ্ছেদ ১১৯)

Bangladesh, English

(1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for elections to the office of President and to Parliament and the conduct of such elections shall vest in the Election Commission which shall, in accordance with this Constitution and any other law -
(a) hold elections to the office of President;
(b) hold elections of members of Parliament;
(c) delimit the constituencies for the purpose of elections to Parliament ; and
(d) prepare electoral rolls for the purpose of elections to the office of President and to Parliament.
(2) The Election Commission shall perform such functions, in addition to those specified in the foregoing clauses, as may be prescribed by this Constitution or by any other law. (Art. 119)

Electoral Bodies

Georgia, English

1. The President of Georgia shall:

d) … participate in the appointment of the Chairperson and members of the Central Election Commission of Georgia in cases defined by the organic law and in accordance with the established procedure;
… (Art. 52)

Georgia, Georgian

1. საქართველოს პრეზიდენტი:

დ) … ორგანული კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით მონაწილეობს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და წევრების თანამდებობაზე განწესებაში;
… (მუხლი 52)

Electoral Bodies

Maldives, Dhivehi

(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
 (ށ) އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ، މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެކެވެ. އަދި އެ ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީނެވެ.
 (ނ) އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ހިންޤާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. އެ ޤާނޫނުގައި، އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކިބައިގައި ހުންނަންވާނޭ ޝަރުތުތަކާއި، ސުލޫކީ މިންގަޑުތައް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 167 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

(a) There shall be an Elections Commission of the Maldives.
(b) The Elections Commission is an independent and impartial institution. It shall exercise its duties and responsibilities in accordance with the Constitution and laws enacted by the People’s Majlis.
(c) The Elections Commission shall function as provided by the statute governing the Elections Commission. Such statute shall specify the responsibilities, powers, mandate, qualifications, and ethical standards of members. (Art. 167)

Electoral Bodies

Maldives, Dhivehi

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
(ހ) އިންތިހާބްތަކާއި، ރައްޔިރުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުނެގުމަށް ކުރާންޖެހޭ ކަންތައްކުރުމާއި، އެކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކުރުމާއި އަދި އިންތިހާބްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަނީ އިންސާފްވެރިކަމާއެކު، ބިރުވެރިކަމެއް، ބިރުދެއްކުމެއް، ތަޅާފޮޅުމެއް، ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް، އަދި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.
(ށ) އިންތިހާންތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓުތަކުގައި، ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެންނާންޖެހޭ އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، އިންތިހާބްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުހޯދުމުގެ ޢާންމު ވޯޓު ނެގުމާ ބެހޭގޮތުން ހަމަޖައްސާންޖެހޭ އެނެމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
(ނ) ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންތިހާބްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓުތައް ނެގުމާއި އެ ވޯޓުތަކުގެ ނަތިޖާ އިއުލާންކުރުން.
(ރ) އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކުގައި ތިބި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީތައް އެކުލަވައިލައި، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަށް އެ ރަޖިސްޓްރީތަކަށް ގެންނާންޖެހޭ އުނިއިތުރުގެނެސް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިރުކުރަމުން ގެންދިއުން.
(ބ) ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއްގެ މތީން ކޮންމެ ޢިންތިހާބެއްގެ ކުރީން އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކާއި، އިންތައް ކަނޑައަޅައި، ވަކިކޮށް، އެ ކަންކަމަށް ބަދަލުގެނެސް މުރާޖާކުރަމުން ގެންދިއުން. އަދި މިކަންކަމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިރުކުރަމުން ގެންދިއުން. (ޤާނޫނުއަސާސީގެ 170 ވަނަ މާއްދާ)

Maldives, English

The Elections Commission’s responsibilities and powers include the following:
(a) to conduct, manage, supervise, and facilitate all elections and public referendums, to ensure the proper exercise of the right to vote, and to ensure that all elections and public referendums are conducted freely and fairly, without intimidation, aggression, undue influence or corruption;
(b) to prepare, maintain, and update electoral rolls, and to make all arrangements for holding elections and public referendums;
(c) to hold and declare the results of those elections and public referendums within periods prescribed by law;
(d)to compile the register of voters in each constituency, to revise it at such periods as shall be determined by law and to provide for publication of the register in the Government Gazette;
(e) to fix, vary, demarcate and continuously review the boundaries and names of constituencies or voting units in all elections in accordance with principles specified by law and to provide for publication of any amendments in the Government Gazette;
(f) to register political parties, and to perform those actions relating to political parties as specified by law;
(g) to educate and create awareness among the general public on the electoral process and its purpose;
(h) to perform such additional functions as may be prescribed by law. (Art. 170)

Electoral Bodies

Malaysia, English

(1) There shall be an Election Commission, to be constituted in accordance with Article 114, which, subject to the provisions of federal law, shall conduct elections to the House of Representatives and the Legislative Assemblies of the States and prepare and revise electoral rolls for such elections.
… (Art. 113)

Malaysia, Malay

(1) Maka hendaklah ada suatu Suruhanjaya Pilihan Raya yang hendaklah ditubuhkan mengikut Perkara 114, yang, tertakluk kepada peruntukan undang-undang persekutuan, hendaklah menjalankan pilihan raya ke Dewan Rakyat dan Dewan-Dewan Undangan Negeri dan menyediakan dan menyemak daftar pemilih bagi pilihan raya itu.
… (Perkara 113)

Electoral Bodies

Jordan, Arabic


2. تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليـف الهيئة المسـتقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشـراف عليها بناء على طلب. الجهة المخولة قانوناً بـإجراء تلك الانتخابات. (المادّة 67)

Jordan, English


2. An independent commission shall be established by a law to supervise the parliamentary electoral process and to administer it in all of its stages, and to - as well supervise any other elections decided by the Council of Ministers. (Art. 67)

Electoral Bodies

Belarus, Belarusian

Правядзенне выбараў забяспечваюць выбарчыя камісіі, калі іншае не прадугледжана Канстытуцыяй.
… (Артыкул 71)

Belarus, English

Elections shall be conducted by electoral commissions, unless otherwise specified in the Constitution.
… (Art. 71)

Belarus, Russian

Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, если иное не предусмотрено Конституцией.
… (Статья 71)