Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 441 results

Limitations and/or Derogations

Sweden, English

The limitations referred to in Article 20 may be imposed only to satisfy a purpose acceptable in a democratic society. The limitation must never go beyond what is necessary with regard to the purpose which occasioned it, nor may it be carried so far as to constitute a threat to the free shaping of opinion as one of the fundaments of democracy. No limitation may be imposed solely on grounds of a political, religious, cultural or other such opinion. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 21)

Sweden, Swedish

Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 21§)

Limitations and/or Derogations

Sweden, English

To the extent provided for in Articles 21 to 24, the following rights and freedoms may be limited in law:
1. freedom of expression, freedom of information, freedom of assembly, freedom to demonstrate and freedom of association (Article 1, points 1 to 5);
2. protection against any physical violation in cases other than cases under Articles 4 and 5, against body searches, house searches and other such invasions of privacy, against violations of confidential items of mail or communications and otherwise against violations involving surveillance and monitoring of the individual’s personal circumstances (Article 6);
3. freedom of movement (Article 8); and
4. public court proceedings (Article 11, paragraph two, sentence two).
With authority in law, the rights and freedoms referred to in paragraph one may be limited by other statute in cases under Chapter 8, Article 5, and in respect of prohibition of the disclosure of matters which have come to a person’s knowledge in the performance of public or official duties. Freedom of assembly and freedom to demonstrate may similarly be limited also in cases under Article 24, paragraph one, sentence two. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 20)

Sweden, Swedish

Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).
Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 20§)

Limitations and/or Derogations

Sweden, English

If the Realm is at war or exposed to the immediate danger of war, the provisions of Chapter 2, Article 22, paragraph one, shall not apply. The same is true in any other circumstances in which the War Delegation is acting in place of the Riksdag. (Instrument of Government, Chapter 15, Art. 7)

Sweden, Swedish

Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, ska 2 kap. 22 § första stycket inte tillämpas. Detsamma gäller om krigsdelegationen i annat fall har trätt i riksdagens ställe. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 15 kap, 7§)

Limitations and/or Derogations

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)

Limitations and/or Derogations

Slovakia, English

(1)The rights defined in articles 35, 36, 37 section (4), 38 to 42 and 44 to 46 of this Constitution may be claimed only within the limits of the law providing for the exercise thereof.
(2) The conditions and extent of restriction of the fundamental rights and freedoms and the extent of duties in a time of war, state of war, an exceptional state or an emergency state shall be laid down by a constitutional law. (Art. 51)

Slovakia, Slovak

(1) Domáhať sa práv uvedených v čl. 35, 36, 37 ods. 4, čl. 38 aţ 42 a čl. 44 aţ 46 tejto ústavy sa moţno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú.
(2) Podmienky a rozsah obmedzenia základných práv a slobôd a rozsah povinností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ustanoví ústavný zákon. (Čl. 51)

Limitations and/or Derogations

Slovakia, English

(1) Obligations can only be imposed :
a) by the law or on the basis of a law, within its limits and in the respect of fundamental rights and liberties.
b) by international agreement according to art. 7, paragraph 4, which directly determines the rights and obligations of physical and legal persons, or 
c) by directive of the Government according to art. 119, paragraph 2.3 
(2) Limitation of fundamental rights and freedoms shall be imposed only under the conditions set forth in this Constitution.
(3) Restrictions of constitutional rights and freedoms shall be applied equally and consistently in all similar cases.
(4) When imposing restrictions on constitutional rights and freedoms, respect must be given to the essence and meaning of these rights and freedoms and such restrictions shall be used only for specifically defined purposes. (Art. 13)

Slovakia, Slovak

(1) Povinnosti moţno ukladať
a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,
b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo
c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.
(2) Medze základných práv a slobôd moţno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.
(3) Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.
(4) Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môţu pouţiť len na ustanovený cieľ. (Čl. 13)

Limitations and/or Derogations

Latvia, English

The rights of persons set out in Articles ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, one hundred, one hundred and two, one hundred and three, one hundred and six, and one hundred and eight of the Constitution may be subject to restrictions in circumstances provided for by law in order to protect the rights of other people, the democratic structure of the State, and public safety, welfare and morals. On the basis of the conditions set forth in this Article, restrictions may also be imposed on the expression of religious beliefs. (Art. 116)

Latvia, Latvian

Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu. (Art. 116)

Limitations and/or Derogations

Finland, English

Such provisional exceptions to basic rights and liberties that are compatible with Finland's international human rights obligations and that are deemed necessary in the case of an armed attack against Finland or in the event of other situations of emergency, as provided by an Act, which pose a serious threat to the nation may be provided by an Act or by a Government Decree to be issued on the basis of authorisation given in an Act for a special reason and subject to a precisely circumscribed scope of application. The grounds for provisional exceptions shall be laid down by an Act, however. ... (Sec. 23)

Finland, Finnish

Perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien, laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Lailla on kuitenkin säädettävä tilapäisten poikkeusten perusteet. … (23 §)

Finland, Swedish

Genom lag, eller genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av ett sådant bemyndigande med exakt avgränsat tillämpningsområde som av särskilda skäl tagits in i lag, kan det införas sådana tillfälliga undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna som är förenliga med Finlands internationella förpliktelser avseende mänskliga rättigheter och som är nödvändiga om Finland blir utsatt för ett väpnat angrepp eller om det råder andra i lag angivna undantagsförhållanden som allvarligt hotar nationen. Grunderna för tillfälliga undantag skall dock bestämmas genom lag. ... (23 §)

Limitations and/or Derogations

Hungary, English

(3) The rules for fundamental rights and obligations shall be laid down in an Act. A fundamental right may only be restricted to allow the effective use of another fundamental right or to protect a constitutional value, to the extent absolutely necessary, proportionate to the objective pursued and with full respect for the essential content of such fundamental right.
... (Freedom and Responsibility. Art. I)

Hungary, Hungarian

(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.
… (Szabadsag és Felelosség, I. cikk)

Limitations and/or Derogations

Hungary, English

(1) Under a special legal order, the exercise of fundamental rights – with the exception of the fundamental rights provided for in Articles II and III, and Article XXVIII(2) to (6) – may be suspended or may be restricted beyond the extent specified in Article I(3).
(2) Under a special legal order, the application of the Fundamental Law may not be suspended, and the operation of the Constitutional Court may not be restricted.
… (The State, Art. 54)

Hungary, Hungarian

(1) Különleges jogrendben az alapvető jogok gyakorlása – a II. és a III. cikkben, valamint a XXVIII. cikk (2)–(6) bekezdésében megállapított alapvető jogok kivételével – felfüggeszthető vagy az I. cikk (3) bekezdése szerinti mértéken túl korlátozható.
(2) Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható.
... (Az Allam, 54. cikk)