Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 95 results

Customary Law

Philippines, English

The State, subject to the provisions of this Constitution and national development policies and programs, shall protect the rights of indigenous cultural communities to their ancestral lands to ensure their economic, social, and cultural well-being.
The Congress may provide for the applicability of customary laws governing property rights or relations in determining the ownership and extent of ancestral domain. (Art. XII, Sec. 5)

Philippines, Filipino

Dapat pangalagaan ng Estado, batay sa mga tadhana ng Konstitusyong ito at sa mga patakaran at mga programa sa pagpapaunlad ng bansa, ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa kanilang minanang lupain upang matiyak ang kanilang kagalinang ekonomiko, panlipunan, at pangkultura.
Maaaring magtakda ang Kongreso para sa pagpapairal ng mga nakaugaliang batas hinggil sa mga karapatan o mga ugnayan sa ariarian sa pagtiyak sa pagmamay-ari ng minanang lupain. (Art. XII, Seksyon 5)

Affirmative Action (Broadly)

Philippines, English

The State … shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. (Art. II, Sec. 14)

Philippines, Filipino

… ang Estado … dapat seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. (Art. II, Seksyon. 14)

Customary Law

Philippines, English

The State shall recognize, respect, and protect the rights of indigenous cultural communities to preserve and develop their cultures, traditions, and institutions. It shall consider these rights in the formulation of national plans and policies. (Art. XIV, Sec. 17)

Philippines, Filipino

Dapat kilalanin, igalang, at pangalagaan ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa pagpapanatili at pagpapayaman ng kanilang kultura, mga tradisyon, at mga institusyon. Dapat isaalang-alang nito ang mga karapatang ito sa pagbabalangkas ng mga pambansang plano at mga patakaran. (Art. XIV, Seksyon 17)

Religious Law

Philippines, English

No law shall be made respecting an establishment of religion, … No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. (Art. III, Sec. 5)

Philippines, Filipino

Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, ... Hindi dapat kailanganin ang pagsusulit pangrelihiyon sa pagsasagamit ng karapatang sibil o pampulitika. (Art. III, Seksyon 5)

Religious Law

Philippines, English

The separation of Church and State shall be inviolable. (Art. II, Sec. 6)

Philippines, Filipino

Hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado. (Art. II, Seksyon 6)

Religious Law

Philippines, English

The State shall defend:
(1) The right of spouses to found a family in accordance with their religious convictions and the demands of responsible parenthood;
… (Art. XV, Sec. 3)

Philippines, Filipino

Dapat isanggalang ng Estado:
(1) Ang karapatan ng mga mag-asawa na magpamilya nang naaayon sa kanilang pananalig na panrelihiyon at sa mga kinakailangan ng responsableng pagpapamilya;
… (Art. XV, Seksyon 3)

Status of International Law

Philippines, English


(2) All cases involving the constitutionality of a treaty, international or executive agreement, or law, which shall be heard by the Supreme Court en banc, ... (Art. VIII, Sec. 4)…

Philippines, Filipino


(2) Ang lahat ng mga usaping may kinalaman sa konstitusyonaliti ng ano mang kasunduang-bansa, kasunduang internasyonal o tagapagpaganap, o batas na dapat dinggin ng Kataastaasang Hukuman en banc, at lahat ng iba pang mga usapin na sa ilalim ng mga alituntunin ng hukuman ay kinakailangang marinig en banc, ...
(Art. VIII, Seksyon 4)

Status of International Law

Philippines, English

The Supreme Court shall have the following powers:
... (2) Review, revise, reverse, modify, or affirm on appeal or certiorari, as the law or the Rules of Court may provide, final judgments and orders of lower courts in:
(a) All cases in which the constitutionality or validity of any treaty, international or executive agreement, law, presidential decree, proclamation, order, instruction, ordinance, or regulation is in question.
(Art. VIII, Sec. 5)

Philippines, Filipino

Dapat magtaglay ang Kataastaasang Hukuman ng sumusunod na mga kapangyarihan:
... (2) Rebyuhin, rebisahin, baligtarin, baguhin, o patibayan sa paghahabol o certiorari, ayon sa mga maaaring itadhana ng batas o ng mga alituntunin ng hukuman, ang mga pangwakas na pagpapasya at mga kautusan ng mga nakabababang hukuman sa:
(a) Lahat ng mga usapin na ang konstitusyonaliti o baliditi ng ano mang kasunduang-bansa, kasunduang internasyonal o tagapagpaganap, batas, dekri ng pangulo, ordinansa, kautusang tagapagpaganap, proklamasyon, o regulasyon ay pinagtatalunan. (Art. VIII, Sec. 5)

Status of International Law

Philippines, English

The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. (Art. II, Sec. 2)

Philippines, Filipino

Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa, tinatanggap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal na kinikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa. (Art II, Seksyon 2)

Status of International Law

Philippines, English

The Commission on Human Rights shall have the following powers and functions:

(7) Monitor the Philippine Government’s compliance with international treaty obligations on human rights;
… (Art. XIII, Sec. 18)

Philippines, Filipino

Dapat magkaroon ang Komisyong sa Mga Karapatang Pantao ng mga sumusunod na mga kapangyarihan at mga gawain:

(7) Subaybayan ang pagtalima ng Pamahalaan ng Pilipinas sa mga pananagutan sa pandaigdig na kasunduang-bansa hinggil sa mga karapatang pantao;
… (Art. XIII, Seksyon 18)