Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 62 results

Participation in Public Life and Institutions

Turkey, English

Every Turk has the right to enter public service.
No criteria other than the qualifications for the office concerned shall be taken into consideration for recruitment into public service. (Art. 70)

Turkey, Turkish

Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez. (Madde 70)

Head of State

Turkey, English

The President of the Republic is the head of the State. In this capacity, he/she shall represent the Republic of Turkey and the unity of the Turkish Nation; he/she shall ensure the implementation of the Constitution, and the regular and harmonious functioning of the organs of the State. … (Art. 104)

Turkey, Turkish

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. … (Madde 104)

Electoral Bodies

Turkey, English

Elections shall be held under the general administration and supervision of the judicial organs.
The Supreme Board of Election shall execute all the functions to ensure the fair and orderly conduct of elections from the beginning to the end, carry out investigations and take final decisions, during and after the elections, on all irregularities, complaints and objections concerning the electoral matters, and receive the electoral records of the members of the Grand National Assembly of Turkey and presidential election. No appeal shall be made to any authority against the decisions of the Supreme Board of Election.
The functions and powers of the Supreme Board of Election and other electoral boards shall be determined by law. … (Art. 79)

Turkey, Turkish

Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisiüyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.
Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. ... (Maded 79)

Legislature

Turkey, English

Every Turk over the age of twenty-five is eligible to be a deputy.
Persons who have not completed primary education, who have been deprived of legal capacity, who have not performed compulsory military service, who are banned from public service, who have been sentenced to a prison term totalling one year or more excluding involuntary offences, or to a heavy imprisonment; those who have been convicted for dishonourable offences such as embezzlement, corruption, bribery, theft, fraud, forgery, breach of trust, fraudulent bankruptcy; and persons convicted of smuggling, conspiracy in official bidding or purchasing, of offences related to the disclosure of state secrets, of involvement in acts of terrorism, or incitement and encouragement of such activities, shall not be elected as a deputy, even if they have been granted amnesty. … (Art. 76)

Turkey, Turkish

Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. … (Madde 76)

Political Parties

Turkey, English

Citizens have the right to form political parties and duly join and withdraw from them. One must be over eighteen years of age to become a member of a party.
Political parties are indispensable elements of democratic political life.
Political parties shall be formed without prior permission, and shall pursue their activities in accordance with the provisions set forth in the Constitution and laws.
The statutes and programs, as well as the activities of political parties shall not be contrary to the independence of the State, its indivisible integrity with its territory and nation, human rights, the principles of equality and rule of law, sovereignty of the nation, the principles of the democratic and secular republic; they shall not aim to promote or establish class or group dictatorship or dictatorship of any kind, nor shall they incite citizens to crime. …
The State shall provide the political parties with adequate financial means in an equitable manner. The principles regarding aid to political parties, as well as collection of dues and donations are regulated by law. (Art. 68)

Turkey, Turkish

Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir.
Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
Siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.
Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez. …
Siyasî partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve hakça malî yardım yapar. Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir. (Madde 68)

Government

Turkey, English

The Council of Ministers shall consist of the Prime Minister and the ministers.
The Prime Minister shall be appointed by the President of the Republic from among the members of the Grand National Assembly of Turkey.
The ministers shall be nominated by the Prime Minister and appointed by the President of the Republic, from among the members of the Grand National Assembly of Turkey, or from among those eligible to be elected as deputies; and they can be dismissed, by the President of the Republic, upon the proposal of the Prime Minister when deemed necessary. (Art. 109)

Turkey, Turkish

Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur.
Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. (Madde 109)

Political Rights and Association

Turkey, English

Everyone has the right to form associations, or become a member of an association, or withdraw from membership without prior permission. … (Art. 33)

Turkey, Turkish

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. … (Madde 33)

Head of State

Turkey, English

The President of the Republic shall be elected by the public from among the members of the Grand National Assembly of Turkey who are over forty years of age and have completed higher education, or from among Turkish citizens who fulfil these requirements and are eligible to be deputies.
The President of the Republic’s term of office shall be five years. A person may be elected as President of the Republic for two terms at most.
Nomination of a candidate for the Presidency from among the members of the Grand National Assembly of Turkey or from outside of the Assembly shall require a written proposal of twenty deputies. Furthermore, political parties with more than ten percent of the valid votes in sum in the latest parliamentary elections may nominate a joint candidate.
If the President-elect is a member of a party, his/her relationship with his party shall be severed and his/her membership of the Grand National Assembly of Turkey shall cease. (Art. 101)

Turkey, Turkish

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasî partiler ortak aday gösterebilir.
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. (Madde 101)

Political Parties

Turkey, English

The activities, internal regulations and operation of political parties shall be in line with democratic principles. The application of these principles is regulated by law.
Political parties shall not engage in commercial activities.
The income and expenditure of political parties shall be consistent with their objectives. The application of this rule is regulated by law. The auditing of acquisitions, revenue and expenditure of political parties by the Constitutional Court in terms of conformity to law as well as the methods of audit and sanctions to be applied in case of inconformity to law shall be indicated in law. The Constitutional Court shall be assisted by the Court of Accounts in performing its task of auditing. The judgments rendered by the Constitutional Court because of the auditing shall be final.
The dissolution of political parties shall be decided finally by the Constitutional Court after the filing of a suit by the office of the Chief Public Prosecutor of the High Court of Appeals. … (Art. 69)

Turkey, Turkish

Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir. Siyasî partiler, ticarî faaliyetlere girişemezler. Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir. Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. … (Madde 69)

Legislature

Turkey, English

Legislative power is vested in the Grand National Assembly of Turkey on behalf of Turkish Nation. This power shall not be delegated. (Art. 7)

Turkey, Turkish

Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. (Madde 7)