Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 52 results

Public Institutions and Services

North Macedonia, English

Citizens have a right to social security and social insurance, determined by law and collective agreement. (Art. 34)

North Macedonia, Macedonian

Граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор. (Член 34)

Public Institutions and Services

North Macedonia, English

The Republic provides for the social protection and social security of citizens in accordance with the principle of social justice.The Republic guarantees the right of assistance to citizens who are infirm or unfit for work.
… (Art. 35)

North Macedonia, Macedonian

Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно со начелото на социјална праведност. Републиката им гарантира право на помош на немоќните и на неспособните за работа граѓани.
… (Член 35)

Public Institutions and Services

North Macedonia, English

The Republic provides particular care and protection for the family.
… (Art. 40)

North Macedonia, Macedonian

Републиката му обезбедува посебна грижа и заштита на семејството.
… (Член 40)

Participation in Public Life and Institutions

North Macedonia, English

The fundamental values of the constitutional order of the Republic of North Macedonia are:

- Equitable representation of citizens belonging to all communities in public bodies at all levels and in other areas of public life;
… (Art. 8)9

North Macedonia, Macedonian

Темелни вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија се:

- Соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа.
… (Член 8)

Participation in Public Life and Institutions

North Macedonia, English

Every citizen has the right to take part in the performance of public office. (Art. 23)

North Macedonia, Macedonian

Секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни функции. (Член 23)

Minorities

North Macedonia, English

Members of communities have a right freely to express, foster and develop their identity and community attributes, and to use their community symbols. The Republic guarantees the protection of the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of all communities. Members of communities have the right to establish institutions for culture, art, science and education, as well as scholarly and other associations for the expression, fostering and development of their identity. Members of communities have the right to instruction in their language in primary and secondary education, as determined by law. In schools where education is carried out in another language, the Macedonian language is also studied. (Art. 48)7

North Macedonia, Macedonian

Припадниците на заедниците имаат право слободно да го изразуваат, негуваат и развиваат својот идентитет и особеностите на своите заедници и да ги употребуваат симболите на својата заедница. Републиката им ја гарантира заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на сите заедници. Припадниците на заедниците имаат право да основаат културни, уметнички, образовни институции, како и научни и други здруженија заради изразување, негување и развивање на својот идентитет. Припадниците на заедниците имаат право на настава на својот јазик во основното и средното образование на начин утврден со закон. Во училиштата во кои образованието се одвива на друг јазик се изучува и македонскиот јазик. (Член 48)

Minorities

North Macedonia, English

The Assembly shall establish a Committee for Inter-Community Relations.
The Committee consists of 19 members of whom 7 members each are from the ranks of the Macedonians and Albanians within the Assembly, and a member each from among the Turks, Vlachs, Romas, Serbs and Bosniaks. If one of the communities does not have representatives, the Public Attorney, after consultation with relevant representatives of those communities, shall propose the remaining members of the Committee.
The Assembly elects the members of the Committee. The Committee considers issues of inter-community relations in the Republic and makes appraisals and proposals for their solution. The Assembly is obliged to take into consideration the appraisals and proposals of the Committee and to make decisions regarding them. In the event of a dispute among members of the Assembly regarding the application of the voting procedure specified in Article 69(2), the Committee shall decide by a majority vote whether the procedure applies. (Art. 78)8

North Macedonia, Macedonian

Собранието основа Комитет за односи меѓу заедниците.
Комитетот го сочинуваат 19 члена од кои по седум члена од редот на пратениците во Собранието Македонци и Албанци и по еден член од редот на пратениците Турци, Власи, Роми, Срби и Бошњаци. Доколку некоја од заедниците нема пратеници, народниот правобранител, по консултации со релевантните претставници на тие заедници, ќе ги предложи другите членови на Комитетот.
Собранието ги избира членовите на Комитетот. Комитетот разгледува прашања од односите меѓу заедниците во Републиката и дава мислења и предлози за нивно решавање. Собранието е должно да ги разгледува мислењата и предлозите на Комитетот и да донесе одлука во врска со нив. Во случај на спор во врска со спроведување на постапката за гласање во Собранието, утврдена во членот 69 став 2 Комитетот одлучува, со мнозинство гласови од членовите, за тоа дали ќе се спроведе постапката. (Член 78)

Protection from Violence

North Macedonia, English


The programmes and activities of political parties and other associations of citizens may not be directed at the violent destruction of the constitutional order of the Republic, or at encouragement or incitement to military aggression or ethnic, racial or religious hatred or intolerance.
… (Art. 20)

North Macedonia, Macedonian


Програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓаните и политичките партии не можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и кон поттикнување или повикување на воена агресија или разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост.
… (Член 20)

Protection from Violence

North Macedonia, English

The Republic particularly protects mothers, children and minors. A person under 15 years of age cannot be employed. Minors and mothers have the right to particular protection at work. Minors may not be employed in work which is detrimental to their health or morality. (Art. 42)

North Macedonia, Macedonian

Републиката посебно ги заштитува мајчинството, децата и малолетните лица. Лице помладо од 15 години живот не може да биде вработено. Малолетните лица и мајките имаат право на посебна заштита при работа. Малолетните лица не смеат да бидат вработувани на работни места што се штетни за нивното здравје и моралот. (Член 42)

Protection from Violence

North Macedonia, English

The human right to physical and moral dignity is irrevocable. Any form of torture, or inhuman or humiliating conduct or punishment, is prohibited. Forced labour is prohibited. (Art. 11)

North Macedonia, Macedonian

Физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. Се забранува секој облик на мачење, нечовечко или понижувачко однесување и казнување. Се забранува присилна работа. (Член 11)