Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 52 results

Marriage and Family Life

North Macedonia, English

Each citizen is guaranteed the respect and protection of the privacy of his/her personal and family life and of his/her dignity and repute. (Art. 25)

North Macedonia, Macedonian

На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот. (Член 25)

Marriage and Family Life

North Macedonia, English

The Republic provides particular care and protection for the family. The legal relations in marriage, the family and cohabitation are regulated by law. Parents have the right and duty to provide for the nurturing and education of their children. Children are responsible for the care of their old and infirm parents. The Republic provides particular protection for parentless children and children without parental care. (Art. 40)

North Macedonia, Macedonian

Републиката му обезбедува посебна грижа и заштита на семејството. Правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница се уредуваат со закон. Родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување на децата. Децата се должни да се грижат за старите и изнемоштени родители. Републиката им обезбедува посебна заштита на децата без родители и децата без родителска грижа. (Член 40)

Status of the Constitution

North Macedonia, English

In the Republic of North Macedonia laws shall be in accordance with the Constitution and all other regulations in accordance with the Constitution and law. Everyone is obliged to respect the Constitution and the laws. (Art. 51)

North Macedonia, Macedonian

Во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. (Член 51)

Status of the Constitution

North Macedonia, English

The Constitutional Court shall repeal or invalidate a law if it determines that the law does not conform to the Constitution. The Constitutional Court shall repeal or invalidate a collective agreement, other regulation or enactment, statute or programme of a political party or association, if it determines that the same does not conform to the Constitution or law. The decisions of the Constitutional Court are final and executive. (Art. 112)

North Macedonia, Macedonian

Уставниот суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е во согласност со Уставот. Уставниот суд ќе укине или поништи друг пропис или општ акт, колективен договор, статут или програма на политичка партија или здружение, ако утврди дека тие не се во согласност со Уставот или со закон. Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни. (Член 112)

Religious Law

North Macedonia, English


The Macedonian Orthodox Church, as well as the Islamic Religious Community in North Macedonia, the Catholic Church, Evangelical Methodist Church, the Jewish Community and other Religious communities and groups are separate from the state and equal before the law.
… (Art. 19)12

North Macedonia, Macedonian


Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Северна Македонија, Католичката црква, Евангелско-Методистичката црква, Еврејската заедница и другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред закон.
… (Член 19)

Jurisdiction and Access

North Macedonia, English

Every citizen may invoke the protection of freedoms and rights determined by the Constitution before the regular courts, as well as before the Constitutional Court of North Macedonia, through a procedure based upon the principles of priority and urgency.
… (Art. 50)

North Macedonia, Macedonian

Секој граѓанин може да се повика на заштита на слободите и правата утврдени со Уставот пред судовите и пред Уставниот суд на Република Северна Македонија во постапка заснована врз начелата на приоритет и итност.
… (Член 50)

Jurisdiction and Access

North Macedonia, English

The Constitutional Court of the Republic of North Macedonia:
- decides on the conformity of laws with the Constitution;
- decides on the conformity of collective agreements and other regulations with the Constitution and laws;
- protects the freedoms and rights of the individual and citizen relating to the freedom of conviction, conscience, thought and public expression of thought, political association and activity as well as to the prohibition of discrimination among citizens on the ground of sex, race, religion or national, social or political affiliation;
- decides on conflicts of competency among holders of legislative, executive and judicial offices;
- decides on conflicts of competency among bodies of the Republic and units of local self-government;
- decides on the accountability of the President of the Republic;
- decides on the constitutionality of the programmes and statutes of political parties and associations of citizens and
- decides on other issues determined by the Constitution. (Art. 110)

North Macedonia, Macedonian

Уставниот суд на Република Северна Македонија:
- одлучува за согласноста на законите со Уставот;
- одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите;
- ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност;
- решава за судирот на надлежностите меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт;
- решава за судирот на надлежностите меѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа;
- одлучува за одговорноста на претседателот на Републиката;
- одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на здруженијата на граѓаните и
- одлучува и за други прашања утврдени со Уставот. (Член 110)

Jurisdiction and Access

North Macedonia, English

The Constitutional Court of the Republic of North Macedonia is a body of the Republic protecting constitutionality and legality. (Art. 108)

North Macedonia, Macedonian

Уставниот суд на Република Северна Македонија е орган на Републиката кој ја штити уставноста и законитоста. (Член 108)

Jurisdiction and Access

North Macedonia, English

The Constitutional Court shall repeal or invalidate a law if it determines that the law does not conform to the Constitution. The Constitutional Court shall repeal or invalidate a collective agreement, other regulation or enactment, statute or programme of a political party or association, if it determines that it does not conform to the Constitution or law. The decisions of the Constitutional Court are final and executive. (Art. 112)

North Macedonia, Macedonian

Уставниот суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е во согласност со Уставот. Уставниот суд ќе укине или поништи друг пропис или општ акт, колективен договор, статут или програма на политичка партија или здружение, ако утврди дека тие не се во согласност со Уставот или со закон. Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни. (Член 112)

Education

North Macedonia, English


Parents have the right and duty to provide for the nurturing and education of their children.
… (Art. 40)

North Macedonia, Macedonian


Родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување на децата.
… (Член 40)