Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 45 results

Protection from Violence

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

The human right to physical and moral dignity is irrevocable. Any form of torture, or inhuman or humiliating conduct or punishment, is prohibited. Forced labour is prohibited. (Art. 11)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. Се забранува секој облик на мачење, нечовечко или понижувачко однесување и казнување. Се забранува присилна работа. (Член 11)

Protection from Violence

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

The Republic particularly protects mothers, children and minors. A person under 15 years of age cannot be employed. Minors and mothers have the right to particular protection at work.
Minors may not be employed in work which is detrimental to their health or morality. (Art. 42)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Републиката посебно ги заштитува мајчинството, децата и малолетните лица. Лице помладо од 15 години живот не може да биде вработено. Малолетните лица и мајките имаат право на посебна заштита при работа. Малолетните лица не смеат да бидат вработувани на работни места што се штетни за нивното здравје и моралот. (Член 42)

Protection from Violence

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

… The programmes and activities of political parties and other associations of citizens may not be directed at the violent destruction of the constitutional order of the Republic, or at encouragement or incitement to military aggression or ethnic, racial or religious hatred or intolerance. … (Art. 20)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

… Програмите и дејствувањето на здруженијата на граѓаните и политичките партии не можат да бидат насочени кон насилно уривање на уставниот поредок на Републиката и кон поттикнување или повикување на воена агресија или разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост. … (Член 20)

Marriage and Family Life

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

Each citizen is guaranteed the respect and protection of the privacy of his/her personal and family life and of his/her dignity and repute. (Art. 25)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот. (Член 25)

Marriage and Family Life

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

The Republic provides particular care and protection for the family. The legal relations in marriage, the family and cohabitation are regulated by law. Parents have the right and duty to provide for the nurturing and education of their children. Children are responsible for the care of their old and infirm parents. The Republic provides particular protection for parentless children and children without parental care. (Art. 40)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Републиката му обезбедува посебна грижа и заштита на семејството. Правните односи во бракот, семејството и вонбрачната заедница се уредуваат со закон. Родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување на децата. Децата се должни да се грижат за старите и изнемоштени родители. Републиката им обезбедува посебна заштита на децата без родители и децата без родителска грижа. (Член 40)

Status of the Constitution

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

In the Republic of Macedonia laws shall be in accordance with the Constitution and all other regulations in accordance with the Constitution and law. Everyone is obliged to respect the Constitution and the laws.
(Art. 51)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. (Член 51)

Employment Rights and Protection

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

The Republic particularly protects mothers, children and minors. A person under 15 years of age cannot be employed. Minors and mothers have the right to particular protection at work. Minors may not be employed in work which is detrimental to their health or morality. (Art. 42)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Републиката посебно ги заштитува мајчинството, децата и малолетните лица. Лице помладо од 15 години живот не може да биде вработено. Малолетните лица и мајките имаат право на посебна заштита при работа. Малолетните лица не смеат да бидат вработувани на работни места што се штетни за нивното здравје и моралот. (Член 42)

Public Institutions and Services

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

The Republic provides particular care and protection for the family. … (Art. 40)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Републиката му обезбедува посебна грижа и заштита на семејството. … (Член 40)

Employment Rights and Protection

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

Everyone has the right to work, to free choice of employment, protection at work and material assistance during temporary unemployment. Every job is open to all under equal conditions. Every employee has a right to appropriate remuneration. Every employee has the right to paid daily, weekly and annual leave. Employees cannot waive this right. The exercise of the rights of employees and their position are regulated by law and collective agreements. (Art. 32)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Секој вработен има право на соодветна заработувачка. Секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. д овие права вработените не можат да се откажат. Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори. (Член 32)

Limitations and/or Derogations

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, English

The freedoms and rights of the individual and citizen can be restricted only in cases determined by the Constitution. The freedoms and rights of the individual and citizen can be restricted during states of war or emergency, in accordance with the provisions of the Constitution. The restriction of freedoms and rights cannot discriminate on grounds of sex, race, colour of skin, language, religion, national or social origin, property or social status. The restriction of freedoms and rights cannot be applied to the right to life, the interdiction of torture, inhuman and humiliating conduct and punishment, the legal determination of punishable offences and sentences, as well as to the freedom of personal conviction, conscience, thought and religious confession. (Art. 54)

Macedonia, The Former Yugoslav Republic of, Macedonian

Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.
Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба според одредбите на Уставот.
Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.
Ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на правото на живот, забраната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на казнивите дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповеста. (Член 54)