Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 52 results

Employment Rights and Protection

North Macedonia, English

Everyone has the right to work, to free choice of employment, protection at work and material assistance during temporary unemployment. Every job is open to all under equal conditions. Every employee has a right to appropriate remuneration. Every employee has the right to paid daily, weekly and annual leave. Employees cannot waive this right. The exercise of the rights of employees and their position are regulated by law and collective agreements. (Art. 32)

North Macedonia, Macedonian

Секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Секој вработен има право на соодветна заработувачка. Секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. Oд овие права вработените не можат да се откажат. Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори. (Член 32)

Employment Rights and Protection

North Macedonia, English

The Republic particularly protects mothers, children and minors. A person under 15 years of age cannot be employed. Minors and mothers have the right to particular protection at work. Minors may not be employed in work which is detrimental to their health or morality. (Art. 42)

North Macedonia, Macedonian

Републиката посебно ги заштитува мајчинството, децата и малолетните лица. Лице помладо од 15 години живот не може да биде вработено. Малолетните лица и мајките имаат право на посебна заштита при работа. Малолетните лица не смеат да бидат вработувани на работни места што се штетни за нивното здравје и моралот. (Член 42)

Equality and Non-Discrimination

North Macedonia, English

The citizens of the Republic of North Macedonia …
...responsible to future generations to preserve and develop everything that is valuable from the rich cultural inheritance and coexistence within North Macedonia, equal in rights and obligations towards the common good - the Republic of North Macedonia,
… (Preamble)4

North Macedonia, Macedonian

Граѓаните на Република Северна Македонија ...
... одговорни пред идните генерации за зачувување и развој на сe што е вредно од богатото културно наследство и соживот во Северна Македонија, еднакви во своите права и обврски кон заедничкото добро - Република Северна Македонија,
… (Preamble)

Equality and Non-Discrimination

North Macedonia, English

Citizens of the Republic of North Macedonia are equal in their freedoms and rights, regardless of sex, race, colour of skin, national and social origin, political and religious beliefs, property and social status. All citizens are equal before the Constitution and law. (Art. 9)

North Macedonia, Macedonian

Граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување; имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. (Член 9)

Religious Law

North Macedonia, English


The Macedonian Orthodox Church, as well as the Islamic Religious Community in North Macedonia, the Catholic Church, Evangelical Methodist Church, the Jewish Community and other Religious communities and groups are separate from the state and equal before the law.
… (Art. 19)12

North Macedonia, Macedonian


Македонската православна црква, како и Исламската верска заедница во Северна Македонија, Католичката црква, Евангелско-Методистичката црква, Еврејската заедница и другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред закон.
… (Член 19)

Equality and Non-Discrimination

North Macedonia, English

The Constitutional Court of the Republic of North Macedonia:

- protects the freedoms and rights of the individual and citizen relating to the freedom of conviction, conscience, thought and public expression of thought, political association and activity as well as to the prohibition of discrimination among citizens on the ground of sex, race, religion or national, social or political affiliation;
… (Art. 110)

North Macedonia, Macedonian

Уставниот суд на Република Северна Македонија:

- ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност;
… (Член 110)

Education

North Macedonia, English


Parents have the right and duty to provide for the nurturing and education of their children.
… (Art. 40)

North Macedonia, Macedonian


Родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување на децата.
… (Член 40)

Education

North Macedonia, English

Everyone has a right to education. Education is accessible to everyone under equal conditions. Primary education is compulsory and free. (Art. 44)

North Macedonia, Macedonian

Секој има право на образование. Образованието е достапно на секого под еднакви услови. Основното образование е задолжително и бесплатно. (Член 44)

Status of the Constitution

North Macedonia, English

In the Republic of North Macedonia laws shall be in accordance with the Constitution and all other regulations in accordance with the Constitution and law. Everyone is obliged to respect the Constitution and the laws. (Art. 51)

North Macedonia, Macedonian

Во Република Северна Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. (Член 51)

Status of the Constitution

North Macedonia, English

The Constitutional Court shall repeal or invalidate a law if it determines that the law does not conform to the Constitution. The Constitutional Court shall repeal or invalidate a collective agreement, other regulation or enactment, statute or programme of a political party or association, if it determines that the same does not conform to the Constitution or law. The decisions of the Constitutional Court are final and executive. (Art. 112)

North Macedonia, Macedonian

Уставниот суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е во согласност со Уставот. Уставниот суд ќе укине или поништи друг пропис или општ акт, колективен договор, статут или програма на политичка партија или здружение, ако утврди дека тие не се во согласност со Уставот или со закон. Одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни. (Член 112)