Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 52 results

Equality and Non-Discrimination

Kazakhstan, English

1. Everyone shall be equal before the law and court.
2. No one shall be subject to any discrimination for reasons of origin, social, property status, occupation, sex, race, nationality, language, attitude towards religion, convictions, place of residence or any other circumstances. (Art. 14)

Kazakhstan, Kazak

1. Заң мен сот алдында жұрттың бәрi тең.
2. Тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкiмдi ешқандай кемсiтуге болмайды. (14-бап)

Status of the Constitution

Kazakhstan, English

1. Laws and international treaties recognized not to be in compliance with the Constitution of the Republic of Kazakhstan, may not be signed or, accordingly, ratified and brought into effect.
2. Laws and other normative legal acts, recognized unconstitutional, as infringing on the rights and freedoms of an individual and citizen secured by the Constitution, shall be canceled and shall not be in effect.
… (Art. 74)

Kazakhstan, Kazak

1. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес емес деп танылған заңдар мен халықаралық шарттарға қол қойылмайды не, тиiсiнше, бекiтiлмейдi және күшiне енгiзiлмейдi.
2. Конституциялық емес деп танылған, оның ішінде адамның және азаматтың Конституцияда баянды етілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп танылған заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің күші жойылады және қолданылуға жатпайды.
… (74-бап)

Status of the Constitution

Kazakhstan, English

1. Everyone must observe the Constitution, legislation of the Republic of Kazakhstan and respect the rights, freedoms, honor and dignity of other persons.
… (Art. 34)

Kazakhstan, Kazak

1. Әркiм Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеуге мiндеттi.
… (34-бап)

Status of the Constitution

Kazakhstan, English

1. The provisions of the Constitution, the laws corresponding to it, other regulatory legal acts, international treaty and other commitments of the Republic as well as regulatory resolutions of Constitutional Council and the Supreme Court of the Republic shall be the functioning law in the Republic of Kazakhstan.
2. The Constitution shall have the highest juridical force and direct effect on the entire territory of the Republic.
… (Art. 4)

Kazakhstan, Kazak

1. Қазақстан Республикасында қолданылатын құқық Конституцияның, соған сәйкес заңдардың, өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң, халықаралық шарттары мен Республиканың басқа да мiндеттемелерiнiң, сондай-ақ Республика Конституциялық Кеңесiнiң және Жоғарғы Соты нормативтiк қаулыларының нормалары болып табылады.
2. Конституцияның ең жоғары заңды күшi бар және Республиканың бүкiл аумағында ол тiкелей қолданылады.
… (4-бап)

Status of International Law

Kazakhstan, English

1. The Constitutional Council by appeal of the President of the Republic of Kazakhstan, the chairperson of the Senate, the Chairperson of Majilis, not less than one-fifth of the total number of deputies of Parliament, the Prime Minister shall:

3) consider the international treaties of the Republic with respect to their compliance with the constitution, before they are ratified;
… (Art. 72)

Kazakhstan, Kazak

1. Конституциялық Кеңес Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Сенат Төрағасының, Мәжiлiс Төрағасының, Парламент депутаттары жалпы санының кемiнде бестен бiр бөлiгiнiң, Премьер-Министрдiң өтiнiшi бойынша:

3) Республиканың халықаралық шарттарын бекiткенге дейiн олардың Конституцияға сәйкестiгiн қарайды;
… (72-бап)

Status of International Law

Kazakhstan, English

1. Judicial power shall be exercised on behalf of the Republic of Kazakhstan and shall be intended to protect the rights, freedoms, and legal interests of the citizens and organizations for ensuring the observance of the Constitution, laws, other regulatory legal acts, and shall ensure international treaties of the Republic.
2. Judicial power shall be extended to all cases and disputes arising on the basis of this Constitution, laws, other regulatory legal acts, international treaties of the Republic.
… (Art. 76)

Kazakhstan, Kazak

1. Сот билiгi Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады және өзiне азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды, Республиканың Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз етудi мақсат етiп қояды.
2. Сот билiгi Республика Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң, халықаралық шарттарының негiзiнде туындайтын барлық iстер мен дауларға қолданылады.
… (76-бап)

Status of International Law

Kazakhstan, English

1. The provisions of the Constitution, the laws corresponding to it, other regulatory legal acts, international treaty and other commitments of the Republic as well as regulatory resolutions of Constitutional Council and the Supreme Court of the Republic shall be the functioning law in the Republic of Kazakhstan.

3. International treaties ratified by the Republic shall have priority over its laws and be directly implemented except in cases when the application of an international treaty shall require the promulgation of a law.
4. All laws, international treaties of which the Republic is a party shall be published. Official publication of regulatory legal acts dealing with the rights, freedoms and responsibilities of citizens shall be a necessary condition for their application. (Art. 4)

Kazakhstan, Kazak

1. Қазақстан Республикасында қолданылатын құқық Конституцияның, соған сәйкес заңдардың, өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң, халықаралық шарттары мен Республиканың басқа да мiндеттемелерiнiң, сондай-ақ Республика Конституциялық Кеңесiнiң және Жоғарғы Соты нормативтiк қаулыларының нормалары болып табылады.
...
3. Республика бекiткен халықаралық шарттардың республика заңдарынан басымдығы болады және халықаралық шарт бойынша оны қолдану үшiн заң шығару талап етiлетiн жағдайдан басқа реттерде, тiкелей қолданылады.
4. Барлық заңдар, Республика қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттар жарияланады. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен мiндеттерiне қатысты нормативтiк құқықтық актiлердi ресми түрде жариялау оларды қолданудың мiндеттi шарты болып табылады. (4-бап)

Status of International Law

Kazakhstan, English

1. Laws and international treaties recognized not to be in compliance with the Constitution of the Republic of Kazakhstan, may not be signed or, accordingly, ratified and brought into effect.
… (Art. 74)

Kazakhstan, Kazak

1. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес емес деп танылған заңдар мен халықаралық шарттарға қол қойылмайды не, тиiсiнше, бекiтiлмейдi және күшiне енгiзiлмейдi.
… (74-бап)

Government

Kazakhstan, English

1. The Government shall be formed by the President of the Republic of Kazakhstan according to the procedure stipulated by this Constitution.
2. Suggestions about the structure and composition of the Government shall be submitted to the President of the Republic of Kazakhstan by the Prime Minister of the Republic within ten days after his appointment.
… (Art. 65)

Kazakhstan, Kazak

1. Қазақстан Республикасының Президентi Үкiметтi Конституцияда көзделген тәртiппен құрады.
2. Республика Премьер-Министрi тағайындалғаннан кейiнгi он күн мерзiм iшiнде Премьер-Министр Үкiметтiң құрылымы мен құрамы туралы Республика Президентiне ұсыныс енгiзедi.
… (65-бап)

Government

Kazakhstan, English

1. The President of the Republic of Kazakhstan shall:

3) after consultations of the political parties fractions represented in the Majilis of the Parliament, submit for consideration to the Majilis for consent a candidacy of the Prime Minister of the Republic; appoint a Prime Minister of the Republic with the consent of the Majilis of the Parliament; release him from office; on representation of the Prime Minister determine structure of the Government of the Republic, form, abolish and reorganize the central executive bodies of the Republic which are not included into the Government, appoint the members of the Government of the Republic; appoint the ministers of foreign affairs, defenses, internal affairs, justice; … (Art. 44)

Kazakhstan, Kazak

Қазақстан Республикасының Президентi:
...
3) Парламент Мәжілісінде өкілдігі бар саяси партиялар фракцияларымен консультациялардан кейін келісім беру үшін Мәжілістің қарауына Республика Премьер-Министрінің кандидатурасын енгізеді; Парламент Мәжілісінің келісімімен Республиканың Премьер-Министрін қызметке тағайындайды; оны қызметтен босатады; Премьер-Министрдің ұсынуымен Республика Үкіметінің құрылымын айқындайды; Республиканың Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдарын құрады, таратады және қайта құрады, Республика Үкіметінің мүшелерін қызметке тағайындайды; сыртқы істер, қорғаныс, ішкі істер, әділет министрлерін қызметке тағайындайды; ... (44-бап)