Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 143 results

Obligations of the State

Kenya, English

(1) The Bill of Rights is an integral part of Kenya’s democratic state and is the framework for social, economic and cultural policies.
(2) The purpose of recognising and protecting human rights and fundamental freedoms is to preserve the dignity of individuals and communities and to promote social justice and the realisation of the potential of all human beings.
(3) The rights and fundamental freedoms in the Bill of Rights—
(a) belong to each individual and are not granted by the State;
(b) do not exclude other rights and fundamental freedoms not in the Bill of Rights, but recognised or conferred by law, except to the extent that they are inconsistent with this Chapter; and
(c) are subject only to the limitations contemplated in this Constitution. (Art. 19)

Kenya, Swahili

(1) Sheria ya Haki za Binadamu ni sehemu muhimu ya serikali ya kidemokrasia ya Kenya na ni mwongozo wa sera za kijamii, kiuchumi na kiutamaduni.
(2) Madhumuni ya kutambua na kulinda haki za binadamu na uhuru wa msingi ni kulinda utu wa watu na jamii na kukuza haki ya kijamii na kuthamini umuhimu wa binadamu wote.
(3) Haki na uhuru wa msingi katika Sheria ya Haki za Binadamu-
(a) ni ya kila mtu na haitolewi na Serikali;
(b) haiondoi haki nyinginezo na uhuru wa msingi ambao haupo kwenye Sheria ya Haki za Binadamu, lakini hutambuliwa au hutolewa na sheria, isipokuwa kwa kiwango ambacho zipo kinyume cha Sura hii; na
(c) huzingatia tu mipaka iliyobainishwa katika Katiba hii. (Kifungu cha 19)

Obligations of the State

Kenya, English

(1) This Constitution shall be interpreted in a manner that—
...
(b) advances the rule of law, and the human rights and fundamental freedoms in the Bill of Rights;
... (Art. 259)

Kenya, Swahili

(1) Katiba hii itafafanuliwa kwa namna ambayo—
...
(b) huimarisha utawala wa sheria, na haki za binadamu na uhuru wa msingi katika Sheria ya Haki za Binadamu;
... (Kifungu cha 259)

Obligations of the State

Kenya, English

We, the people of Kenya - …
RECOGNISING the aspirations of all Kenyans for a government based on the essential values of human rights, equality, freedom, democracy, social justice and the rule of law:
… (Preamble)

Kenya, Swahili

Sisi, wananchi wa Kenya - …
KWA KUTAMBUA matamanio ya Wakenya wote kuwa na serikali iliyojengwa katika tunu muhimu za haki za binadamu, usawa, uhuru, demokrasia, haki ya kijamii na utawala wa sheria:
... (Utangulizi)

Judicial Protection

Kenya, English

...
(3) In applying a provision of the Bill of Rights, a court shall—
(a) develop the law to the extent that it does not give effect to a right or fundamental freedom; and
(b) adopt the interpretation that most favours the enforcement of a right or fundamental freedom.
(4) In interpreting the Bill of Rights, a court, tribunal or other authority shall promote—
(a) the values that underlie an open and democratic society based on human dignity, equality, equity and freedom; and
(b) the spirit, purport and objects of the Bill of Rights.
(5) In applying any right under Article 43, if the State claims that it does not have the resources to implement the right, a court, tribunal or other authority shall be guided by the following principles—
(a) it is the responsibility of the State to show that the resources are not available;
(b) in allocating resources, the State shall give priority to ensuring the widest possible enjoyment of the right or fundamental freedom having regard to prevailing circumstances, including the vulnerability of particular groups or individuals; and
(c) the court, tribunal or other authority may not interfere with a decision by a State organ concerning the allocation of available resources, solely on the basis that it would have reached a different conclusion. (Art. 20)

Kenya, Swahili

...
(3) Katika kutumia Sheria ya Haki za Binadamu, mahakama—
(a) itaidadafua sheria kwa kiwango ambacho hakitoi taathira kwenye haki au uhuru wa msingi; na
(b) itatumia tafsiri ambayo inaimarisha zaidi haki au uhuru wa msingi.
(4) Katika kufasiri Sheria ya Haki za Binadamu, mahakama, baraza au mamlaka nyingineyo itaimarisha—
(a) tunu ambazo zinajenga jamii ya wazi na ya kidemokrasia kwa msingi wa utu wa binadamu, usawa, haki na uhuru; na
(b) kusudi, dhamira na, malengo ya Sheria ya Haki za Binadamu.
(5) Katika kutumia haki yoyote chini ya Kifungu cha 43, ikiwa Serikali inadai kuwa haina rasilimali ya kutekeleza haki hiyo, mahakama, baraza au mamlaka nyingineyo itaongozwa na kanuni zifuatazo—
(a) ni jukumu la Serikali kuonyesha kwamba hakuna rasilimali;
(b) katika kugawanya rasilimali, Serikali itatoa kipaumbele katika kuhakikisha kuna unufaikaji mkubwa kadri iwezekanavyo wa haki na uhuru wa msingi baada ya kuzingatia mazingira yaliyopo, ikiwa ni pamoja na mazingira hatarishi ya makundi au watu fulani; na
(c) mahakama, baraza au mamlaka nyingineyo haitaweza kuingilia maamuzi yaliyotolewa na chombo cha Serikali kuhusu mgawanyo wa rasilimali zilizopo, kwa msingi tu kwamba kungekuwa na hitimisho tofauti. (Kifungu cha 20)

Judicial Protection

Kenya, English

(1) Every person has the right to institute court proceedings claiming that a right or fundamental freedom in the Bill of Rights has been denied, violated or infringed, or is threatened.
(2) In addition to a person acting in their own interest, court proceedings under clause (1) may be instituted by—
(a) a person acting on behalf of another person who cannot act in their own name;
(b) a person acting as a member of, or in the interest of, a group or class of persons;
(c) a person acting in the public interest; or
(d) an association acting in the interest of one or more of its members.
… (Art. 22)

Kenya, Swahili

(1) Kila mtu ana haki ya kufungua kesi mahakamani akidai kwamba haki au uhuru wa msingi katika Sheria ya Haki za Binadamu haikutolewa, imekiukwa au imevunjwa, au imetishiwa.
(2) Pamoja na mtu kufanya kwa maslahi yake binafsi, kesi za mahakamani chini ya ibara ya (1) zinaweza kufunguliwa na-
(a) mtu anayechukua hatua kwa niaba ya mtu mwingine ambaye hawezi kuchukua hatua kwa jina lake;
(b) mtu anayechukua hatua kama mshiriki, au kwa maslahi ya kikundi au tabaka la watu;
(c) mtu anayechukua hatua kwa maslahi ya umma; au
(d) chama kinachochukua hatua kwa maslahi ya mwanachama wake mmoja au zaidi.
… (Kifungu cha 22)

Employment Rights and Protection

Kenya, English


13. Labour standards.
… (Fourth Schedule - Distribution of Functions between the National Government and the County Governments, Part 1 – National Government)

Kenya, Swahili


13. Viwango vya kazi.
… (Kiambatisho cha Nne - Mgawanyo wa Majukumu baina ya Serikaili ya Kitaifa na Serikili za Kaunti, Sehemu ya 1 - Serikali ya Kitaifa)

Employment Rights and Protection

Kenya, English

(1) Every person has the right to fair labour practices.
(2) Every worker has the right—
(a) to fair remuneration;
(b) to reasonable working conditions;
… (Art. 41)

Kenya, Swahili

(1) Kila mtu ana haki ya kufanya kazi kwa usawa.
(2) Kila mfanyakazi ana haki -
(a) ya kupata mshahara mzuri;
(b) ya kuwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi;
… (Kifungu cha 41)

Minorities

Kenya, English

(1) The values and principles of public service include—

(i) affording adequate and equal opportunities for appointment, training and advancement, at all levels of the public service, of—
...
(ii) the members of all ethnic groups;
… (Art. 232)

Kenya, Swahili

(1) Tunu na kanuni za utumishi wa umma ni pamoja na—

(i) kupata fursa sawa na stahiki kwa ajili ya uteuzi, mafunzo na maendeleo, katika ngazi zote za utumishi wa umma, wa-

(ii) watu wa makundi yote ya makabila;
… (Kifungu cha 232)

Minorities

Kenya, English


• “marginalised community” means-
(a) a community that, because of its relatively small population or for any other reason, has been unable to fully participate in the integrated social and economic life of Kenya as a whole;
(b) a traditional community that, out of a need or desire to preserve its unique culture and identity from assimilation, has remained outside the integrated social and economic life of Kenya as a whole;
(c) an indigenous community that has retained and maintained a traditional lifestyle and livelihood based on a hunter or gatherer economy; or
(d) pastoral persons and communities, whether they are-
(i) nomadic; or
(ii) a settled community that, because of its relative geographic isolation, has experienced only marginal participation in the integrated social and economic life of Kenya as a whole;
• “marginalised group” means a group of people who, because of laws or practices before, on, or after the effective date, were or are disadvantaged by discrimination on one or more of the grounds in Article 27 (4); … (Art. 260)

Kenya, Swahili


• “jamii ya pembezoni” humaanisha-
(a) jamii ambayo, kwa sababu ya idadi ndogo ya watu wake au kwa sababu nyingineyo yoyote, imeshindwa kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii na kiuchumi ya Kenya kwa ujumla;
(b) jamii ya jadi ambayo, kutokana na hitaji au shauku ya kuhifadhi utamaduni na utambulisho wake wa kipekee na kitambulisho ili usipotee, imebaki nje ya maisha ya kawaida ya kijamii na kiuchumi ya Kenya kwa ujumla;
(c) jamii asilia ambayo imeshikilia na kudumisha mtindo wa maisha ya jadi na kujipatia riziki katika uchumi wa uwindaji na uokotaji; au
(d) watu na jamii ya wafugaji, iwe ni-
(i) wa kuhamahama; au
(ii) jamii yenye makazi ya kudumu ambayo, kwa sababu ya kujitenga kwake kijiografia, imeshiriki kidogo sana katika maisha ya pamoja ya kijamii na kiuchumi ya Kenya kwa ujumla;
"Kikundi cha pembezoni" humaanisha kikundi cha watu ambao, kwa sababu ya sheria au desturi za hapo awali, au baada ya tarehe ya utekelezaji walikuwa au wametengwa, kwa kubaguliwa kwa sababu moja au zaidi zilizopo katika Kifungu cha 27 (4);
… (Kifungu cha 260)

Minorities

Kenya, English

The objects of the devolution of government are—

(d) to recognise the right of communities to manage their own affairs and to further their development;
(e) to protect and promote the interests and rights of minorities and marginalised communities;
… (Art. 174)

Kenya, Swahili

Malengo ya ugatuzi wa serikali ni-

(d) kutambua haki ya jamii kusimamia mambo yao wenyewe na kukuza maendeleo yao;
(e) kulinda na kuimarisha masilahi na haki za watu wenye uwakilishi mdogo katika jamii na jamii za pembezoni;
… (Kifungu cha 174)