Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 73 results

Equality and Non-Discrimination

Romania, English


(2) Romania is the common and indivisible homeland of all its citizens, without any discrimination on account of race, nationality, ethnic origin, language, religion, sex, opinion, political adherence, property or social origin. (Art. 4)

Romania, Romanian


(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. (Art. 4)

Equality and Non-Discrimination

Romania, English

(1) Citizens are equal before the law and public authorities, without any privilege or discrimination.
(2) No one is above the law.
… (Art. 16)

Romania, Romanian

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
… (Art. 16)

Employment Rights and Protection

Romania, English

(1) The right to work shall not be restricted. Everyone has a free choice of his/her profession, trade or occupation, as well as work place.
(2) All employees have the right to measures of social protection. These concern employees' safety and health, working conditions for women and young people, the setting up of a minimum gross salary per economy, weekends, paid rest leave, work performed under difficult and special conditions, as well as other specific conditions, as stipulated by the law.
(3) The normal duration of a working day is of maximum eight hours, on the average.
(4) On equal work with men, women shall get equal wages.
… (Art. 41)

Romania, Romanian

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.
(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.
(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.
(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.
... (Art. 41)

Employment Rights and Protection

Romania, English


(2) Citizens have the right to pensions, paid maternity leave, medical care in public health centres, unemployment benefits, and other forms of public or private social securities, as stipulated by the law. Citizens have the right to social assistance, according to the law. (Art. 47)

Romania, Romanian


(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. (Art. 47)

Employment Rights and Protection

Romania, English

(1) Parliament passes constitutional, organic, and ordinary laws.

(3) Organic laws shall regulate:

p) the general rules covering labour relations, trade unions, employers' associations, and social protection;
… (Art. 73)

Romania, Romanian

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
...
(3) Prin lege organică se reglementează:
...
p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială;
... (Art. 73)

Education

Romania, English

(1) Parliament passes constitutional, organic, and ordinary laws.

(3) Organic laws shall regulate:

n) the general organisation of education;
… (Art. 73)

Romania, Romanian

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.

(3) Prin lege organică se reglementează:

n) organizarea generală a învăţământului;
… (Art. 73)

Education

Romania, English


6. Parents or legal tutors have the right to ensure, in accordance with their own convictions, the education of the minor children whose responsibility devolves on them. (Art. 29)

Romania, Romanian


(6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine. (Art. 29)

Education

Romania, English

(1) The right to education is provided for by the compulsory general education, by education in high schools and vocational schools, by higher education, as well as other forms of instruction and post-graduate refresher courses.
...
(4) State education shall be free, according to the law. The State shall grant social scholarships to children or young people coming from disadvantaged families and to those institutionalised, as stipulated by the law.
... (Art. 32)

Romania, Romanian

(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.

(4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
… (Art. 32)

Jurisdiction and Access

Romania, English

(1) The Constitutional Court shall be the guarantor for the supremacy of the Constitution.
… (Art. 142)

Romania, Romanian

(1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.
… (Art. 142)

Citizenship and Nationality

Romania, English

(1) Romanian citizenship can be acquired, retained or lost as provided by the organic law.
(2) Romanian citizenship cannot be withdrawn if acquired by birth. (Art. 5)

Romania, Romanian

(1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.
(2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere. (Art. 5)