Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 73 results

Marriage and Family Life

Romania, English

(1) The family is founded on the freely consented marriage of the spouses, their full equality, as well as the right and duty of the parents to ensure the upbringing, education and instruction of their children.
(2) The terms for entering into marriage dissolution and nullity of marriage shall be established by law. Religious wedding may be celebrated only after the civil marriage.
(3) Children born out of wedlock are equal before the law with those born in wedlock. (Art. 48)

Romania, Romanian

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
(2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie. (Art. 48)

Marriage and Family Life

Romania, English

(1) The public authorities shall respect and protect the intimate, family and private life.
… (Art. 26)

Romania, Romanian

(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
… (Art. 26)

Marriage and Family Life

Romania, English


(3) The organization of the medical care and social security system in case of sickness, accidents, maternity and recovery, the control over the exercise of medical professions and paramedical activities, as well as other measures to protect physical and mental health of a person shall be established according to the law. (Art. 34)

Romania, Romanian


(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. (Art. 34)

Marriage and Family Life

Romania, English


(2) Citizens have the right to pensions, paid maternity leave, medical care in public health centres, unemployment benefits, and other forms of public or private social securities, as stipulated by the law. Citizens have the right to social assistance, according to the law. (Art. 47)

Romania, Romanian


(2) Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii. (Art. 47)

Property, Inheritance and Land Tenure

Romania, English

1. The right of property, as well as the debts incurring on the State are guaranteed. The content and limitations of these rights shall be established by law.
(2) Private property shall be equally guaranteed and protected by the law, irrespective of its owner.
... (Art. 44)

Romania, Romanian

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.
… (Art. 44)

Property, Inheritance and Land Tenure

Romania, English

The right of inheritance is guaranteed. (Art. 46)

Romania, Romanian

Dreptul la moştenire este garantat. (Art. 46)

Property, Inheritance and Land Tenure

Romania, English

(1) Parliament passes constitutional, organic, and ordinary laws.

(3) Organic laws shall regulate:

m) the general legal status of property and inheritance;
… (Art. 73)

Romania, Romanian

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
...
(3) Prin lege organică se reglementează:
...
m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii;
... (Art. 73)

Property, Inheritance and Land Tenure

Romania, English

(1) Property is public or private.

(5) Private property is inviolable, in accordance with the organic law. (Art. 136)

Romania, Romanian

(1) Proprietatea este publică sau privată.

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice. (Art. 136)

Government

Romania, English

(1) The President of Romania shall designate a candidate to the office of Prime Minister and appoint the Government on the basis of the vote of confidence of Parliament.
… (Art. 85)

Romania, Romanian

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
… (Art. 85)

Government

Romania, English

(1) The Government shall, in accordance with its government programme accepted by Parliament, ensure the implementation of the domestic and foreign policy of the country, and exercise the general management of public administration.
(2) In the exercise of its powers, the Government shall co-operate with the social bodies concerned.
(3) The Government consists of the Prime Minister, Ministers, and other members as established by an organic law. (Art. 102)

Romania, Romanian

(1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate.
(3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică. (Art. 102)