Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 73 results

Participation in Public Life and Institutions

Romania, English


(3) Access to public, civil, or military positions or dignities may be granted, according to the law, to persons whose citizenship is Romanian and whose domicile is in Romania. The Romanian State shall guarantee equal opportunities for men and women to occupy such positions and dignities.
... (Art. 16)

Romania, Romanian


(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
… (Art. 16)

Participation in Public Life and Institutions

Romania, English


5) The public authorities are bound to contribute to secure the conditions for the free participation of young people in the political, social, economic, cultural and sporting life of the country. (Art. 49)

Romania, Romanian


(5) Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării. (Art. 49)

Minorities

Romania, English


(3) The right of persons belonging to national minorities to learn their mother tongue, and their right to be educated in this language are guaranteed; the ways to exercise these rights shall be regulated by law.
… (Art. 32)

Romania, Romanian


(3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
… (Art. 32)

Minorities

Romania, English


(2) Organizations of citizens belonging to national minorities, which fail to obtain the number of votes for representation in Parliament, have the right to one Deputy seat each, under the terms of the electoral law. Citizens of a national minority are entitled to be represented by one organization only.
… (Art. 62)

Romania, Romanian


(2) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie.
... (Art. 62)

Minorities

Romania, English

(1) The State recognizes and guarantees the right of persons belonging to national minorities to the preservation, development and expression of their ethnic, cultural, linguistic and religious identity.
(2) The protection measures taken by the Romanian State for the preservation, development and expression of identity of the persons belonging to national minorities shall conform to the principles of equality and non-discrimination in relation to the other Romanian citizens. (Art. 6)

Romania, Romanian

(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români. (Art. 6)

Religious Law

Romania, English


(2) The terms for entering into marriage dissolution and nullity of marriage shall be established by law. Religious wedding may be celebrated only after the civil marriage.
… (Art. 48)

Romania, Romanian


(2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
… (Art. 48)

Minorities

Romania, English

(1) Parliament passes constitutional, organic, and ordinary laws.

(3) Organic laws shall regulate:

r) the status of national minorities in Romania;
… (Art. 73)

Romania, Romanian

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.
...
(3) Prin lege organică se reglementează:
...
r) statutul minorităţilor naţionale din România;
... (Art. 73)

Minorities

Romania, English


(2) In the territorial-administrative units where citizens belonging to a national minority have a significant weight, provision shall be made for the oral and written use of that national minority's language in the relations with the local public administration authorities and the decentralized public services, under the terms stipulated by the organic law. (Art. 120)

Romania, Romanian


(2) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică. (Art. 120)

Minorities

Romania, English


(2) Romanian citizens belonging to national minorities have the right to express themselves in their mother tongue before the courts of law, under the terms of the organic law.
… (Art. 128)

Romania, Romanian


(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii organice.
… (Art. 128)

Limitations and/or Derogations

Romania, English

Romanian citizens, foreigners, and stateless persons shall exercise their constitutional rights and freedoms in good faith, without any infringement of the rights and liberties of others. (Art. 57)

Romania, Romanian

Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. (Art. 57)