Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 32 results

Jurisdiction and Access

Norway, English

In cases brought before the Courts, the Courts have the power and the duty to review whether Laws and other decisions made by the authorities of the State are contrary to the Constitution. (Art. 89)

Norway, Norwegian

I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven. (§ 89)

Education

Norway, English

Everyone has the right to education. Children have the right to receive basic education. The education shall safeguard the individual's abilities and needs, and promote respect for democracy, the rule of law and human rights.
The authorities of the state shall ensure access to upper secondary education and equal opportunities for higher education on the basis of qualifications. (Art. 109)

Norway, Norwegian

Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.
Statens myndigheter skal sikre adgang til videregående opplæring og like muligheter til høyere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner. (§ 109)

Religious Law

Norway, English

Our values will remain our Christian and humanist heritage.
… (Art. 2)

Norway, Norwegian

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.
... (§ 2)

Marriage and Family Life

Norway, English

Everyone has the right to the respect of their privacy and family life, their home and their communication.
… (Art. 102)

Norway, Norwegian

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon.
… (§ 102)

Religious Law

Norway, English

All inhabitants of the realm shall have the right to free exercise of their religion. The Church of Norway, an Evangelical-Lutheran church, will remain the Established Church of Norway and will as such be supported by the State. Detailed provisions as to its system will be laid down by law. All religious and belief communities should be supported on equal terms. (Art. 16)

Norway, Norwegian

Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje. (§ 16)

Political Rights and Association

Norway, English

Those entitled to vote in elections to the Storting are Norwegian citizens, men and women, who, at the latest in the year when the election is held, have completed their eighteenth year.
… (Art. 50)

Norway, Norwegian

Stemmeberettigede ved stortingsvalg er de norske borgere, menn eller kvinner, som senest i det år valgtinget holdes, har fylt 18 år.
… (§ 50)

Political Rights and Association

Norway, English

Everyone has the right to form, join and leave associations, including trade unions and political parties.
… (Art. 101)

Norway, Norwegian

Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger og politiske partier.
… (§ 101)

Electoral Bodies

Norway, English


Disputes regarding the right to vote shall be settled by the Election Commission, whose decision may be appealed to the Storting. (Art. 55)

Norway, Norwegian


Stridigheter om stemmerett avgjøres av valgstyret, hvis kjennelse kan innankes for Stortinget. (§ 55)

Head of State

Norway, English

The executive power is vested in the King, or in the Queen if she has succeeded to the Crown pursuant to the provisions of Article 6 or Article 7 or Article 48 of this Constitution. When the executive power is thus vested in the Queen, she has all the rights and obligations which pursuant to this Constitution and the law of the land are possessed by the King. (Art. 3)

Norway, Norwegian

Den utøvende makt er hos kongen eller hos dronningen, hvis hun har ervervet kronen etter bestemmelsene i § 6, § 7 eller § 48 i denne Grunnlov. Når den utøvende makt således er hos dronningen, har hun alle de rettigheter og plikter som ifølge denne Grunnlov og landets lover innehas av kongen. (§ 3)

Government

Norway, English


If so many Members are prevented due to lawful absence from attending3 that not more than half of the stipulated number are present, the requisite number of other men or women shall be temporarily appointed to take a seat in the Council of State. (Art. 29)

Norway, Norwegian


Hindres så mange ved lovlig forfall fra å møte at ikke mer enn halvdelen av det bestemte antall medlemmer er til stede, skal andre menn eller kvinner i nødvendig antall konstitueres til å ta sete i statsrådet. (§ 29)