Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 64 results

Affirmative Action (Broadly)

Kyrgyzstan, English

...
2. … Special measures defined by law and aimed at ensuring equal opportunities for various social groups in accordance with international commitments shall not be considered as discrimination.

4. In the Kyrgyz Republic men and women shall have equal rights and freedoms and equal opportunities for their realization.
… (Art. 16)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

...
2. … Эл аралык милдеттенмелерге ылайык ар кайсы социалдык топтор үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга багытталып, мыйзамда белгиленген атайын чаралар кодулоо деп эсептелбейт.

4. Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ.
… (16-берене)

Kyrgyzstan, Russian

...
2. … Не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами.

4. В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы, равные возможности для их реализации.
… (Статья 16)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English

...
3. International treaties to which the Kyrgyz Republic is a party that have entered into force under the established legal procedure and also the universally recognized principles and norms of international law shall be the constituent part of the legal system of the Kyrgyz Republic.
The procedure and modalities of application of international laws as well as universally recognized principles and norms of the international law shall be defined in the law.
… (Art. 6)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

...
3. Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы кабыл алынган принциптери менен ченемдери Кыргыз Республикасынын укук системасынын ажыралгыс бөлүгү болуп саналат.
Эл аралык келишимдерди жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин колдонуу тартиби жана шарттары мыйзамдар менен аныкталат.
… (6-берене)

Kyrgyzstan, Russian

...
3. Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики.
Порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм международного права определяются законами.
... (Статья 6)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English


2. … Special measures defined by law and aimed at ensuring equal opportunities for various social groups in accordance with international commitments shall not be considered as discrimination.
… (Art. 16)

Kyrgyzstan, Kyrgyz


2. … Эл аралык милдеттенмелерге ылайык ар кайсы социалдык топтор үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга багытталып, мыйзамда белгиленген атайын чаралар кодулоо деп эсептелбейт.
… (16-берене)

Kyrgyzstan, Russian


2. … Не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами.
… (Статья 16)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall be guaranteed judicial protection of his/her rights and freedoms envisaged in the present Constitution, laws, international treaties to which the Kyrgyz Republic is a party as well as universally recognized principles and norms of international law. … (Art. 40)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар кимге ушул Конституцияда, мыйзамдарда, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган анын укуктары менен эркиндигин соттук коргоого кепилдиктер берилет. … (40-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных настоящей Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. ... (Статья 40)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English

...
2. Everyone shall have the right to apply in accordance with international treaties to international human rights bodies seeking protection of violated rights and freedoms. (Art. 41)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

...
2. Ар ким бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. (41-берене)

Kyrgyzstan, Russian

...
2. Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. (Статья 41)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English


6. The Constitutional Chamber of the Supreme Court:

2. shall conclude on the constitutionality of international treaties not entered into force and to which the Kyrgyz Republic is a party;
… (Art. 97)

Kyrgyzstan, Kyrgyz


6. Жогорку соттун Конституциялык палатасы:

2) Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган күчүнө кирбеген эл аралык келишимдердин конституциялуулугу тууралуу корутунду берет;
… (97-берене)

Kyrgyzstan, Russian


6. Конституционная палата Верховного суда:

2) дает заключение о конституционности не вступивших в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика;
… (Статья 97)

Public Institutions and Services

Kyrgyzstan, English

1. Social security in old age, in case of disease and in the event of disability or loss of the breadwinner shall be guaranteed to the citizens under a procedure and in the cases established by the law.
2. Pensions and social assistance in accordance with the economic resources of the state shall ensure a standard of living not lower than the minimum subsistence level established by the law.

4. Social activity of the State shall not result in the state guardianship limiting economic freedom and activity of a citizen and the possibilities of a citizen to attain economic wellbeing for himself/herself and his/her family. (Art. 53)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Жарандарга улгайганда, ооруп, же эмгектенүүгө жараксыз болуп калганда, багып-көрөөрүнөн ажыраганда мыйзамда каралган тартипте жана жагдайларда социалдык жактан камсыз кылуу кепилдиги берилет.
2. Мамлекеттин экономикалык мүмкүнчүлүгүнө жараша пенсия, социалдык жардам мыйзамда каралган жашоо минимумунан кем эмес өлчөмдө жашоо деңгээлин камсыздайт.

4. Мамлекеттин социалдык ишмердиги жарандын өзү жана өз үй-бүлөсү үчүн экономикалык жыргалчылыкка өзү жетишүүгө болгон экономикалык эркиндигин, жигердүүлүгүн жана мүмкүнчүлүгүн чектеген мамлекеттик камкордукка айланып кетпеши керек. (53-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Гражданам гарантируется социальное обеспечение в старости, в случае болезни и утраты трудоспособности, потери кормильца в случаях и порядке, предусмотренных законом.
2. Пенсии, социальная помощь в соответствии с экономическими возможностями государства обеспечивают уровень жизни не ниже установленного законом размера прожиточного минимума.

4. Социальная деятельность государства не должна принимать форму государственного попечительства, ограничивающего экономическую свободу, активность и возможности гражданина самому достигать экономического благополучия для себя и своей семьи. (Статья 53)

Public Institutions and Services

Kyrgyzstan, English

1. The Kyrgyz Republic shall elaborate social programs aimed at establishing decent conditions of life and free personal development as well as assistance to employment.
2. The Kyrgyz Republic shall ensure the support to socially vulnerable categories of citizens, guaranteed minimal level of labor remuneration, protection of labor and health.
3. The Kyrgyz Republic shall develop a system of social services, medical services, establishes state pensions, benefits as well as other social security safeguards. (Art. 9)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Кыргыз Республикасы татыктуу жашоо-турмуш шартын түзүүгө жана инсанды эркин өстүрүүгө, жумушка орноштурууга көмөк көрсөтүүгө багытталган социалдык программаларды иштеп чыгат.
2. Кыргыз Республикасы социалдык жактан корголбогон жарандардын категорияларына колдоо көрсөтүүнү, эмгек акынын кепилдик берилген минималдуу өлчөмүн, эмгекти жана саламаттыкты коргоону камсыз кылат.
3. Кыргыз Республикасы социалдык кызматтардын, медициналык тейлөөнүн системасын өнүктүрөт, мамлекеттик пенсияларды, жөлөкпулдарды, социалдык коргоонун дагы башка кепилдиктерин белгилейт. (9-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Кыргызская Республика разрабатывает социальные программы, направленные на создание достойных условий жизни и свободное развитие личности, содействие занятости.
2. Кыргызская Республика обеспечивает поддержку социально незащищенных категорий граждан, гарантированный минимальный размер оплаты труда, охрану труда и здоровья.
3. Кыргызская Республика развивает систему социальных служб, медицинского обслуживания, устанавливает государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. (Статья 9)

Public Institutions and Services

Kyrgyzstan, English

1. Family shall be the foundation of the society. Family, paternity, maternity and childhood shall be the subject of care of the entire society and preferential protection by law.
… (Art. 36)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Үй-бүлө - коомдун негизи. Үй-бүлө, ата болуу, эне болуу, балалык - бүткүл коомдун камкордугуна алынат жана мыйзам менен артыкчылыктуу корголот.
… (36-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Семья - основа общества. Семья, отцовство, материнство, детство - предмет заботы всего общества и преимущественной охраны законом.
… (Статья 36)

Property, Inheritance and Land Tenure

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall have the right to possess, use and dispose of his/her property and results of activity.
… (Art. 42)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар ким өз мүлкүнө, өз ишмердигинин натыйжаларына ээ болуу, колдонуу жана тескөө укугуна ээ.
… (42-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждый имеет право на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, результатами своей деятельности.
... (Статья 42)