Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 51 results

Customary Law

Kyrgyzstan, English

The citizens of the Kyrgyz Republic shall have the right to establish the courts of aksakaly [elders]. The competences, the procedures of establishment and the activity of the courts of aksakaly [elders] shall be defined by the law. (Art. 59)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

Кыргыз Республикасында жарандар аксакалдар сотторун уюштурууга укуктуу. Аксакалдар сотторун уюштуруу тартиби, алардын ыйгарым укуктары жана иштеши мыйзам менен аныкталат.
(59-берене)

Kyrgyzstan, Russian

В Кыргызской Республике граждане вправе учреждать суды аксакалов. Порядок учреждения судов аксакалов, их полномочия и деятельность определяются законом. (Статья 59)

Customary Law

Kyrgyzstan, English

1. In the Kyrgyz Republic, folk customs and traditions which do not infringe upon human rights and freedoms shall be supported by the State.
… (Art. 37)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Кыргыз Республикасында адамдын укугу менен эркиндигин кемсинтпеген элдик үрп-адаттар, каада-салттар мамлекет тарабынан колдоого алынат.
… (37-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. В Кыргызской Республике народные обычаи и традиции, не ущемляющие права и свободы человека, поддерживаются государством.
… (Статья 37)

Religious Law

Kyrgyzstan, English

1. The Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan) is a sovereign, democratic, secular, unitary and social state governed by the rule of law.
… (Art. 1)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Кыргыз Республикасы (Кыргызстан) – эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган, унитардык, социалдык мамлекет.
… (1- берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Кыргызская Республика (Кыргызстан) является суверенным, демократическим, правовым, светским, унитарным, социальным государством.
… (Статья 1)

Religious Law

Kyrgyzstan, English

1. No religion in the Kyrgyz Republic shall be recognized as the state or mandatory one.
2. Religion and all cults shall be separated from the state.
3. The involvement of religious associations and ministers of religion in the activity of state authorities shall be prohibited. (Art. 7)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Кыргыз Республикасында эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эмес.
2. Дин жана бардык ырасымдар мамлекеттен ажыратылган.
3. Диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат. (7-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. В Кыргызской Республике никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религия и все культы отделены от государства.
3. Запрещается вмешательство религиозных объединений и служителей культов в деятельность государственных органов. (Статья 7)

Citizenship and Nationality

Kyrgyzstan, English

2. No one may be deprived of his/her citizenship and denied the right to change his/her citizen¬ship. Persons who are citizens of the Kyrgyz Republic shall enjoy recognition of affiliation to the citi¬zenship of another state in accordance with the law and international treaties to which the Kyrgyz Re¬public is a party.
3. The Kyrgyz people residing outside the Kyrgyz Republic shall have the right, regardless of their citizenship of another State, to acquire citizenship of the Kyrgyz Republic under a simplified procedure.
The procedure and conditions for granting citizenship of the Kyrgyz Republic shall be defined by law.
… (Art. 50)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

2. Бир дагы жаран өзүнүн жарандыгынан жана өзүнүн жарандыгын өзгөртүү укугунан ажыратылышы мүмкүн эмес. Кыргыз Республикасынын жарандары болуп эсептелген адамдардын мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерге ылайык башка мамлекеттин жарандыгына тийиштүүлүгү да таанылат.
3. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган кыргыздар башка мамлекеттин жараны болгондугуна карабастан жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга укуктуу.
Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүүнүн тартиби жана шарты мыйзам менен аныкталат.
… (50-берене)

Kyrgyzstan, Russian

2. Ни один гражданин не может быть лишен своего гражданства и права изменить свое гражданство. За лицами, являющимися гражданами Кыргызской Республики, признается принадлежность к гражданству другого государства в соответствии с законами и международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.
3. Кыргызы, проживающие за пределами Кыргызской Республики, вне зависимости от наличия гражданства другого государства, вправе получить гражданство Кыргызской Республики в упрощенном порядке.
Порядок и условия предоставления гражданства Кыргызской Республики определяются законом.
... (Статья 50)

Status of the Constitution

Kyrgyzstan, English

1. The Constitution shall have supreme legal force and direct application in the Kyrgyz Republic.
2. The Constitution shall serve the basis for the adoption of constitutional laws, laws as well as other regulatory legal acts.
… (Art. 6)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ жана ал Кыргыз Республикасында түздөн-түз колдонулат.
2. Конституциянын негизинде конституциялык мыйзамдар, мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар кабыл алынат.
… (6-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике.
2. На основе Конституции принимаются конституционные законы, законы и другие нормативные правовые акты.
... (Статья 6)

Status of the Constitution

Kyrgyzstan, English

1. A court shall not have the right to apply a legal and regulatory act which is in contradiction with the present Constitution.
… (Art. 101)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Сот ушул Конституцияга каршы келген ченемдик укуктук актыны колдонууга укуксуз.
… (101-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Суд не вправе применять нормативный правовой акт, противоречащий настоящей Конституции.
… (Статья 101)

Protection from Violence

Kyrgyzstan, English

1. Slavery and human trafficking is prohibited in the Kyrgyz Republic.
2. Exploitation of child labor is prohibited.
3. Forced labor is prohibited except for cases of war, liquidation of aftermath of natural disasters and other emergencies as well as in execution of the verdict of court. … (Art. 23)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Кыргыз Республикасында кулчулукка, адамдарды соодалоого жол берилбейт.
2. Бала эмгегин эксплуатациялоого тыюу салынат.
3. Согушка, жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюуга, башка өзгөчө кырдаалдар менен соттун чечимин аткарууга байланышкан учурлардан тышкары мажбурлап иштетүүгө тыюу салынат. … (23-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. В Кыргызской Республике не допускается рабство, торговля людьми.
2. Запрещается эксплуатация детского труда.
3. Запрещается принудительный труд, кроме случаев войны, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, а также в порядке исполнения решения суда. … (Статья 23)

Protection from Violence

Kyrgyzstan, English

1. No one may be subjected to torture or other inhuman, cruel or degrading forms of treatment or punishment.
2. Each person deprived of liberty shall have the right to human treatment and respect of human dignity.
3. Conducting of medical, biological or psychological experiments on people without their duly expressed and verified voluntary consent is prohibited. (Art. 22)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1.Эч ким кыйноолорго, башка адамкерчиликсиз, мыкаачылык же кадыр-баркты басмырлаган мамилеге же жазалоого туш болушу мүмкүн эмес.
2. Эркиндигинен ажыратылган ар бир адам өзүнө гумандуу мамиле жасалышына жана адамдык кадыр-баркынын сакталышына укуктуу.
3. Тиешелүү түрдө билдирилип, күбөлөндүрүлгөн ыктыярдуу макулдугусуз адамдарга медициналык, биологиялык, психологиялык тажрыйбаларды жүргүзүүгө тыюу салынат. (22-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1.Никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения или наказания.
2. Каждый лишенный свободы имеет право на гуманное обращение и соблюдение человеческого достоинства.
3. Запрещается проводить медицинские, биологические, психологические опыты над людьми без их добровольного согласия, выраженного и удостоверенного надлежащим образом. (Статья 22)

Protection from Violence

Kyrgyzstan, English

4. The propagation of national, ethnic, racial and religious hatred, gender as well as other social supremacy which calls to discrimination, hostility and violence shall be prohibited. (Art. 31)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

4. Улуттук, этностук, расалык, диний жек көрүүчүлүктү, гендердик жана башка социалдык үстөмдүктү үгүттөп, кодулоого, касташууга же күч колдонууга чакырган үндөөлөргө тыюу салынат. (31-берене)

Kyrgyzstan, Russian

4. Запрещается пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, вражде или насилию. (Статья 31)