Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 51 results

Employment Rights and Protection

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall have the right to leisure.
2. Maximum duration of work time, minimal weekly rest, paid annual leave as well as other basic modalities of the implementation of right to leisure shall be envisaged in the law. (Art. 44)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар ким эс алууга укуктуу.
2. Эң узак иш убактысы, жумалык эс алуунун эң кыска мөөнөтү жана жыл сайын акы төлөнүүчү өргүү, ошондой эле эс алуу укугун ишке ашыруунун башка негизги шарттары мыйзам менен аныкталат. (44-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждый имеет право на отдых.
2. Максимальная продолжительность рабочего времени, минимальный еженедельный отдых и оплачиваемый ежегодный отпуск, а также иные основные условия осуществления права на отдых определяются законом. (Статья 44)

Employment Rights and Protection

Kyrgyzstan, English

3. Everyone shall have the right to freedom of labor, the use of his/her their abilities for work and choice of profession and occupation, labor protection and labor arrangements meeting safety and hygienic requirements as well as the right to remuneration for labor not less than minimum subsistence level. (Art. 42)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

3. Ар ким эркин эмгектенүүгө, эмгекке жөндөмдүүлүгүн пайдаланууга, кесибин жана иштин түрүн тандоого, коопсуздуктун жана гигиенанын талаптарына жооп берген эмгектик коргоого жана эмгек шарттарына укуктуу, ошондой эле мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбогон эмгек акы алуу укугуна ээ. (42-берене)

Kyrgyzstan, Russian

3. Каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на вознаграждение за труд не ниже установленного законом прожиточного минимума. (Статья 42)

Education

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall have the right to education.
2. General basic education shall be compulsory. Everyone shall have the right to receive general basic and secondary basic education in state educational establishments free of charge.

4. The State shall create conditions for the development of public, municipal and private educational establishments.
… (Art. 45)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар ким билим алууга укуктуу.
2. Негизги жалпы билим алуу милдеттүү.
Ар ким мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билимди акысыз алууга укуктуу.

4. Мамлекет мамлекеттик, муниципалдык жана менчик окуу жайларын өнүктүрүү үчүн шарт түзөт.
… (45-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждый имеет право на образование.
2. Основное общее образование обязательно. Каждый имеет право бесплатно получить основное общее и среднее общее образование в государственных образовательных организациях.

4. Государство создает условия для развития государственных, муниципальных и частных учебных заведений.
… (Статья 45)

Limitations and/or Derogations

Kyrgyzstan, English

Rights and freedoms established in the present Constitution shall not be exhaustive and shall not be interpreted as denial or derogation of other universally recognized human and civic rights and freedoms. (Art. 17)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

Ушул Конституцияда белгиленген укуктар менен эркиндиктер бардык жактан толук жетишерлик деп эсептелбейт жана адамдын, жарандын башка жалпы таанылган укуктары менен эркиндиктерин тануу же басмырлоо катары чечмеленбеши керек. (17-берене)

Kyrgyzstan, Russian

Права и свободы, установленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими и не должны толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. (Статья 17)

Limitations and/or Derogations

Kyrgyzstan, English

1. The laws that deny or derogate human and civil rights and freedoms shall not be adopted in the Kyrgyz Republic.
2. Human and civil rights and freedoms may be limited by the Constitution and laws for the purposes of protecting national security, public order, health and morale of the population as well as rights and freedoms of other persons. The introduced limitations should be commensurate to the de¬clared objectives. The adoption of by-law regulatory acts which limit human and civil rights and freedoms is pro¬hibited.
3. A law may not impose the limitation of rights and freedoms with other objective and to a greater extent than it is envisaged in the Constitution.
4. The following guarantees of prohibition established by the present Constitution shall not be subject to any limitations:
1) On application of death penalty, torture and other inhuman, cruel and degrading forms of treatment or punishment;
2) On conducting of medical, biological or psychological experiments on people without their duly expressed and verified voluntary consent;
3) On slavery and human trafficking;
4) On exploitation of child labor;
5) On deprivation of liberty on the basis of failure to meet civil and legal obligation;
6) On criminal prosecution for the dissemination of information which encroaches on honor and dignity of a person;
7) On coercion to express opinions, religious or other beliefs or denial thereof;
8) On coercion to participate in a peaceful assembly;
9) On coercion to determine and state one’s ethnicity;
10) On arbitrary deprivation of housing.
5. The following rights established in the present Constitution, shall not be subject to any limitation whatsoever:
1) That of each detained person to human treatment and respect of human dignity;
2) That of appeal to pardon or alleviation of punishment;
3) That of repeated consideration of the case by a higher court;
4) That of freedom of thought and opinion;
5) That of freedom of choice and possessing religious or other beliefs;
6) That of freedom to determine and state one’s ethnicity;
7) That of compensation by their state of harm caused by illegal actions of state authorities, local self-governance bodies and officials thereof in their official capacity;
8) That of judicial protection;
9) That of free basic general and secondary general education in state educational establishments;
10) That of a citizen to unimpeded return to the Kyrgyz Republic. (Art. 20)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү мыйзамдар кабыл алынбашы керек.
2. Адамдын, жарандын укуктары менен эркиндиктери улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгын, адеп-ахлагын сактоо, башка адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн. Киргизилип жаткан чектөөлөр көрсөтүлгөн максаттарга өлчөмдөш болушу керек.
Адамдын, жарандын укуктарын, эркиндиктерин чектеген мыйзамдык актыларды кабыл алууга тыюу салынат.
3. Конституцияда каралгандан башка максаттарда жана андан ашкан даражада укуктарга жана эркиндиктерге мыйзам менен чектөө коюлушу мүмкүн эмес.
4. Төмөнкүдөй тыюу салуулар боюнча ушул Конституцияда белгиленген кепилдиктерге эч кандай чектөө коюлууга тийиш эмес:
1) өлүм жазасын, кыйноону, дагы башка адамкерчиликсиз, мыкаачылык мамилени же болбосо жазалоонун кадыр-баркты басмырлаган түрлөрүн колдонууга карата салынган тыюуларга чектөө;
2) алардын ыктыярдуу макулдугу талаптагыдай билдирилмейинче жана ырасталмайынча адамдарга медициналык, биологиялык, психологиялык тажрыйбаларды жүргүзүүгө;
3) кулчулукка, адамдарды соодалоого коюлган;
4) бала эмгегин эксплуатациялоого;
5) жарандык-укуктук милдеттенмени аткарбоонун негизинде эркиндигинен ажыратууга карата салынган;
6) инсандын ар-намысына шек келтирген маалыматты жайылткандыгы үчүн кылмыштык куугунтуктоого;
7) ой-пикирин, диний жана башка ынанымдарын билдирүүгө жана алардан баш тартууга мажбурлоого;
8) тынч чогулууга катышууга мажбурлоого;
9) өзүнүн кайсы этноско таандык экенин аныктап көрсөтүүгө мажбурлоого;
10) турак-жайынан өзүм билемдик менен ажыратууга.
5. Ушул Конституцияда белгиленген төмөндөгүдөй укуктар эч чектелүүгө тийиш эмес:
1) ар бир эркиндигинен ажыратылган адамдын өзүнө адамкерчиликтүү мамиле кылууну жана адамдык кадыр-баркын сыйлоону талап кылуу;
2) ырайым кылууну же жазасын жеңилдетүүнү сурануу;
3) жогору турган сот тарабынан ишти кайра каратуу;
4) ой-пикир эркиндиги тууралуу;
5) диний же башка ынанымдарды эркин тандап алуу жана ээ болуу;
6) өзүнүн кайсы этноско таандык экенин эркин аныктоо жана көрсөтүү;
7) кызматтык милдеттерди аткаруу учурунда мамлекеттик бийликтин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын мыйзамсыз иш-аракеттери менен келтирилген зыяндын ордун мамлекеттен толтуртуп алуу;
8) соттук коргонуу;
9) мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билимди акысыз алуу;
10) жарандын Кыргыз Республикасына тоскоолдуксуз кайтып келүү укугу. (20-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. В Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
2. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям.
Запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина.
3. Законом не могут устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией.
4. Не подлежат никаким ограничениям установленные настоящей Конституцией гарантии запрета:
1) на применение смертной казни, пыток и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения или наказания;
2) на проведение медицинских, биологических, психологических опытов над людьми без их добровольного согласия, выраженного и удостоверенного надлежащим образом;
3) на рабство, торговлю людьми;
4) на эксплуатацию детского труда;
5) на лишение свободы на основании неисполнения гражданско-правового обязательства;
6) на уголовное преследование за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности;
7) на принуждение к выражению мнения, религиозных и иных убеждений или отказу от них;
8) на принуждение к участию в мирном собрании;
9) на принуждение к определению и указанию своей этнической принадлежности;
10) на произвольное лишение жилища.
5. Не подлежит никакому ограничению установленное настоящей Конституцией право:
1) каждого лишенного свободы на гуманное обращение и уважение человеческого достоинства;
2) просить о помиловании или смягчении наказания;
3) на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом;
4) на свободу мысли и мнения;
5) свободно выбирать и иметь религиозные и иные убеждения;
6) свободно определять и указывать свою этническую принадлежность;
7) на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти, местного самоуправления и их должностными лицами при исполнении служебных обязанностей;
8) на судебную защиту;
9) на бесплатное получение основного общего и среднего общего образования в государственных образовательных организациях;
10) гражданина беспрепятственно возвращаться в Кыргызскую Республику. (Статья 20)

Participation in Public Life and Institutions

Kyrgyzstan, English

5. The state shall ensure the conditions for the representation of various social groups defined by the law in state authorities and local self-governance bodies, including at the level of decision-making. (Art. 2)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

5. Мамлекет мыйзамда белгиленген ар кайсы социалдык топтордун мамлекеттик органдардагы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы, анын ичинде чечим чыгаруу деңгээлинде өкүлчүлүгү үчүн шарттарды түзөт. (2-берене)

Kyrgyzstan, Russian

5. Государство создает условия для представительства различных социальных групп, определенных законом, в государственных органах и органах местного самоуправления, в том числе на уровне принятия решений. (Статья 2)

Participation in Public Life and Institutions

Kyrgyzstan, English

4. Citizens shall have equal rights and equal opportunities to take up posts in civil and municipal service as well as promotion in accordance with the regulations established in the law.
5. Citizens of the Kyrgyz Republic who have another citizenship may not assume political state posts and the positions of judges. Such limitation may be also established by the law for other public positions. (Art. 52)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

4. Жарандар мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө, мыйзамда каралган тартипте кызматка көтөрүлүүдө бирдей укуктарга, бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ.
5. Башка жарандыгы бар Кыргыз Республикасынын жарандары саясий мамлекеттик кызматты жана соттордун кызмат ордун ээлөөгө укуксуз. Мындай чектөө башка мамлекеттик кызматтар үчүн да мыйзам менен белгилениши мүмкүн. (52-берене)

Kyrgyzstan, Russian

4. Граждане имеют равные права, равные возможности при поступлении на государственную и муниципальную службу, продвижении в должности в порядке, предусмотренном законом.
5. Граждане Кыргызской Республики, имеющие иное гражданство, не вправе занимать политические государственные должности и должности судей. Данное ограничение может быть установлено законом и для других государственных должностей. (Статья 52)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English

3. International treaties to which the Kyrgyz Republic is a party that have entered into force under the established legal procedure and also the universally recognized principles and norms of international law shall be the constituent part of the legal system of the Kyrgyz Republic.
The provisions of international treaties on human rights shall have direct action and be of priority in respect of provisions of other international treaties.
… (Art. 6)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

3. Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы кабыл алынган принциптери менен ченемдери Кыргыз Республикасынын укук системасынын ажыралгыс бөлүгү болуп саналат.
Адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин ченемдери түздөн-түз колдонулат жана башка эл аралык келишимдин ченемдерине караганда артыкчылыкка ээ.
… (6-берене)

Kyrgyzstan, Russian

3. Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики.
Нормы международных договоров по правам человека имеют прямое действие и приоритет над нормами других международных договоров.
... (Статья 6)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English

2. Everyone shall have the right to apply in accordance with international treaties to international human rights bodies seeking protection of violated rights and freedoms. In the event that these bodies confirm the violation of human rights and freedoms, the Kyrgyz Republic shall take measures to their restoration and/or compensation of damage. (Art. 41)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

2. Ар ким бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. Көрсөтүлгөн органдар тарабынан адамдын укуктары менен эркиндиги бузулгандыгы таанылган учурда Кыргыз Республикасы аларды калыбына келтирүү жана/же зыяндын ордун толтуруу чараларын көрөт. (41-берене)

Kyrgyzstan, Russian

2. Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. В случае признания указанными органами нарушения прав и свобод человека Кыргызская Республика принимает меры по их восстановлению и/или возмещению вреда. (Статья 41)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English

2. … Special measures defined by law and aimed at ensuring equal opportunities for various social groups in accordance with international commitments shall not be considered as discrimination.
… (Art. 16)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

2. … Эл аралык милдеттенмелерге ылайык ар кайсы социалдык топтор үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга багытталып, мыйзамда белгиленген атайын чаралар кодулоо деп эсептелбейт.
… (16-берене)

Kyrgyzstan, Russian

2. … Не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами.
… (Статья 16)