Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 64 results

Affirmative Action (Broadly)

Kyrgyzstan, English

...
2. … Special measures defined by law and aimed at ensuring equal opportunities for various social groups in accordance with international commitments shall not be considered as discrimination.

4. In the Kyrgyz Republic men and women shall have equal rights and freedoms and equal opportunities for their realization.
… (Art. 16)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

...
2. … Эл аралык милдеттенмелерге ылайык ар кайсы социалдык топтор үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга багытталып, мыйзамда белгиленген атайын чаралар кодулоо деп эсептелбейт.

4. Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ.
… (16-берене)

Kyrgyzstan, Russian

...
2. … Не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами.

4. В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы, равные возможности для их реализации.
… (Статья 16)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English

...
3. International treaties to which the Kyrgyz Republic is a party that have entered into force under the established legal procedure and also the universally recognized principles and norms of international law shall be the constituent part of the legal system of the Kyrgyz Republic.
The procedure and modalities of application of international laws as well as universally recognized principles and norms of the international law shall be defined in the law.
… (Art. 6)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

...
3. Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы кабыл алынган принциптери менен ченемдери Кыргыз Республикасынын укук системасынын ажыралгыс бөлүгү болуп саналат.
Эл аралык келишимдерди жана эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин колдонуу тартиби жана шарттары мыйзамдар менен аныкталат.
… (6-берене)

Kyrgyzstan, Russian

...
3. Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики.
Порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм международного права определяются законами.
... (Статья 6)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English


2. … Special measures defined by law and aimed at ensuring equal opportunities for various social groups in accordance with international commitments shall not be considered as discrimination.
… (Art. 16)

Kyrgyzstan, Kyrgyz


2. … Эл аралык милдеттенмелерге ылайык ар кайсы социалдык топтор үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга багытталып, мыйзамда белгиленген атайын чаралар кодулоо деп эсептелбейт.
… (16-берене)

Kyrgyzstan, Russian


2. … Не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами.
… (Статья 16)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall be guaranteed judicial protection of his/her rights and freedoms envisaged in the present Constitution, laws, international treaties to which the Kyrgyz Republic is a party as well as universally recognized principles and norms of international law. … (Art. 40)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар кимге ушул Конституцияда, мыйзамдарда, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган анын укуктары менен эркиндигин соттук коргоого кепилдиктер берилет. … (40-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных настоящей Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. ... (Статья 40)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English

...
2. Everyone shall have the right to apply in accordance with international treaties to international human rights bodies seeking protection of violated rights and freedoms. (Art. 41)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

...
2. Ар ким бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. (41-берене)

Kyrgyzstan, Russian

...
2. Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. (Статья 41)

Status of International Law

Kyrgyzstan, English


6. The Constitutional Chamber of the Supreme Court:

2. shall conclude on the constitutionality of international treaties not entered into force and to which the Kyrgyz Republic is a party;
… (Art. 97)

Kyrgyzstan, Kyrgyz


6. Жогорку соттун Конституциялык палатасы:

2) Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган күчүнө кирбеген эл аралык келишимдердин конституциялуулугу тууралуу корутунду берет;
… (97-берене)

Kyrgyzstan, Russian


6. Конституционная палата Верховного суда:

2) дает заключение о конституционности не вступивших в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика;
… (Статья 97)

Employment Rights and Protection

Kyrgyzstan, English

...
2. Everyone shall have the right to economic freedom and free use of his/her abilities and property for any economic activity not prohibited by law.
3. Everyone shall have the right to freedom of labor, the use of his/her their abilities for work and choice of profession and occupation, labor protection and labor arrangements meeting safety and hygienic requirements as well as the right to remuneration for labor not less than minimum subsistence level. (Art. 42)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

...
2. Ар ким экономикалык эркиндикке ээ, өз жөндөмдүүлүгү менен мүлкүн мыйзамда тыюу салынбаган ар кандай экономикалык ишмердүүлүк үчүн эркин колдонууга укуктуу.
3. Ар ким эркин эмгектенүүгө, эмгекке жөндөмдүүлүгүн пайдаланууга, кесибин жана иштин түрүн тандоого, коопсуздуктун жана гигиенанын талаптарына жооп берген эмгектик коргоого жана эмгек шарттарына укуктуу, ошондой эле мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбогон эмгек акы алуу укугуна ээ. (42-берене)

Kyrgyzstan, Russian

...
2. Каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не запрещенной законом.
3. Каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на вознаграждение за труд не ниже установленного законом прожиточного минимума. (Статья 42)

Employment Rights and Protection

Kyrgyzstan, English

1. The Kyrgyz Republic shall elaborate social programs aimed at establishing decent conditions of life and free personal development as well as assistance to employment.
2. The Kyrgyz Republic shall ensure the support to socially vulnerable categories of citizens, guaranteed minimal level of labor remuneration, protection of labor and health.
... (Art. 9)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Кыргыз Республикасы татыктуу жашоо-турмуш шартын түзүүгө жана инсанды эркин өстүрүүгө, жумушка орноштурууга көмөк көрсөтүүгө багытталган социалдык программаларды иштеп чыгат.
2. Кыргыз Республикасы социалдык жактан корголбогон жарандардын категорияларына колдоо көрсөтүүнү, эмгек акынын кепилдик берилген минималдуу өлчөмүн, эмгекти жана саламаттыкты коргоону камсыз кылат.
... (9-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Кыргызская Республика разрабатывает социальные программы, направленные на создание достойных условий жизни и свободное развитие личности, содействие занятости.
2. Кыргызская Республика обеспечивает поддержку социально незащищенных категорий граждан, гарантированный минимальный размер оплаты труда, охрану труда и здоровья.
... (Статья 9)

Employment Rights and Protection

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall have the right to leisure.
2. Maximum duration of work time, minimal weekly rest, paid annual leave as well as other basic modalities of the implementation of right to leisure shall be envisaged in the law. (Art. 44)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар ким эс алууга укуктуу.
2. Эң узак иш убактысы, жумалык эс алуунун эң кыска мөөнөтү жана жыл сайын акы төлөнүүчү өргүү, ошондой эле эс алуу укугун ишке ашыруунун башка негизги шарттары мыйзам менен аныкталат. (44-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждый имеет право на отдых.
2. Максимальная продолжительность рабочего времени, минимальный еженедельный отдых и оплачиваемый ежегодный отпуск, а также иные основные условия осуществления права на отдых определяются законом. (Статья 44)

Education

Kyrgyzstan, English


5. The following rights established in the present Constitution, shall not be subject to any limitation whatsoever:

9. That of free basic general and secondary general education in state educational establishments;
… (Art. 20)

Kyrgyzstan, Kyrgyz


5. Ушул Конституцияда белгиленген төмөндөгүдөй укуктар эч чектелүүгө тийиш эмес:

9) мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билимди акысыз алуу;
… (20-берене)

Kyrgyzstan, Russian


5. Не подлежит никакому ограничению установленное настоящей Конституцией право:
...
9) на бесплатное получение основного общего и среднего общего образования в государственных образовательных организациях;
… (Статья 20)