Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 64 results

Marriage and Family Life

Kyrgyzstan, English

1. Family shall be the foundation of the society. Family, paternity, maternity and childhood shall be the subject of care of the entire society and preferential protection by law.
...
3. The responsibility for ensuring living conditions necessary for the development of a child, shall be borne by each of the parents or other persons rearing a child within their capacity and financial possibilities.
...
5. A family is created upon voluntary union of a man and a woman who reached the age of consent and entry into marriage. No marriage shall be entered into without mutual consent of persons desiring to marry. The marriage shall be registered by the state.
The spouses shall have equal rights and obligations in marriage and family. (Art. 36)4

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Үй-бүлө - коомдун негизи. Үй-бүлө, ата болуу, эне болуу, балалык - бүткүл коомдун камкордугуна алынат жана мыйзам менен артыкчылыктуу корголот.

3. Баланын өнүгүшү үчүн зарыл болгон жашоо шарттарын камсыздоо жоопкерчилиги өздөрүнүн жөндөмдөрү менен финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша баланы тарбиялап жатышкан ата-эне менен тарбиячы адамдардын ар бирине жүктөлөт.
...
5. Үй-бүлө мыйзамда белгиленген нике курагына жеткен эркек менен аялдын ыктыярдуу никеге туруусунун негизинде түзүлөт. Никелешип жаткан эки адамдын макулдугусуз никеге жол берилбейт. Нике мамлекет тарабынан катталат.
Жубайлар никеде жана үй-бүлөдө тең укуктарга жана милдеттерге ээ. (36-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Семья - основа общества. Семья, отцовство, материнство, детство - предмет заботы всего общества и преимущественной охраны законом.
...
3. Ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для развития ребенка, несут каждый из родителей или другие лица, воспитывающие ребенка, в пределах своих способностей и финансовых возможностей.
...
Семья создается на основе добровольного союза мужчины и женщины, достигших установленного законом брачного возраста, и заключения между ними брака. Ни один брак не может быть заключен без обоюдного согласия лиц, вступающих в брак. Брак регистрируется государством.
Супруги имеют равные права и обязанности в браке и семье. (Статья 36)

Marriage and Family Life

Kyrgyzstan, English


2. Respect for the elderly and caring for family and close relatives shall be the obligation of everyone. (Art. 37)

Kyrgyzstan, Kyrgyz


2. Улууларды урматтоо, туугандарына жана жакындарына камкордук көрүү - ар бир адамдын милдети. (37-берене)

Kyrgyzstan, Russian

...
2. Уважение к старшим, забота о родных и близких - обязанность каждого. (Статья 37)

Judicial Protection

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall be guaranteed judicial protection of his/her rights and freedoms envisaged in the present Constitution, laws, international treaties to which the Kyrgyz Republic is a party as well as universally recognized principles and norms of international law.
The state shall ensure the development of extrajudicial and pre-trial methods, forms and means to protect human and civil rights and freedoms.
2. Everyone shall have the right to protect his/her rights and freedoms by any means that are not prohibited by law.
... (Art. 40)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар кимге ушул Конституцияда, мыйзамдарда, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган анын укуктары менен эркиндигин соттук коргоого кепилдиктер берилет.
Мамлекет адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигин коргоонун соттон тышкары жана сотко чейинки усулдарын, түрлөрүн, ыкмаларын өнүктүрүүнү камсыздайт.
2. Ар ким өз укугун жана эркиндигин мыйзам менен тыюу салынбаган бардык ыкмалар менен коргоого укуктуу.
... (40-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных настоящей Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права.
Государство обеспечивает развитие внесудебных и досудебных методов, форм и способов защиты прав и свобод человека и гражданина.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
... (Статья 40)

Judicial Protection

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall have the right to appeal to state authorities, local self governance bodies as well as officials thereof; these officials should provide a substantiated answer within the deadlines envisaged in the law.
2. Everyone shall have the right to apply in accordance with international treaties to international human rights bodies seeking protection of violated rights and freedoms. (Art. 41)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар ким мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына кайрылууга укуктуу, алар ага мыйзам менен белгиленген мөөнөттөрдө негиздүү жооп берүүгө милдеттүү.
2. Ар ким бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. (41-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждый имеет право на обращение в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к их должностным лицам, которые обязаны предоставить обоснованный ответ в установленный законом срок.
2. Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. (Статья 41)

Judicial Protection

Kyrgyzstan, English


7. Everyone shall have the right to challenge the constitutionality of a law or another regulatory legal act in case he/she believes that these acts violate rights and freedoms recognized in the Constitution.
… (Art. 97)

Kyrgyzstan, Kyrgyz


7. Конституция тарабынан таанылган укуктар жана эркиндиктер алар тарабынан бузулуп жатат деп эсептелсе ар бир адам мыйзамдын жана башка ченемдик укук актыларынын конституциялуулугун талашууга укуктуу.
… (97-берене)

Kyrgyzstan, Russian


7. Каждый вправе оспорить конституционность закона и иного нормативного правового акта, если считает, что ими нарушаются права и свободы, признаваемые Конституцией.
… (Статья 97)

Obligations of the State

Kyrgyzstan, English

1. Fundamental human rights and freedoms are inalienable and belong to each person from birth.
Human rights and freedoms belong to the superior values of the Kyrgyz Republic. They act directly; define the essence and contents of activity of all state agencies, local self-governance bodies and their officials thereof.
2. The Kyrgyz Republic shall respect and ensure human rights and freedoms to all persons on its territory and under its jurisdiction.
… (Art. 16)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Адам укуктары жана эркиндиктери ажырагыс, ал ар бир адамга төрөлгөндөн эле таандык.
Адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын жогорку баалуулуктарына кирет. Алар түздөн-түз колдонулат, бардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын ишмердигинин мааниси менен мазмунун аныктайт.
2. Кыргыз Республикасы өз аймагынын чегинде, өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктары менен эркиндиктерин урматтайт жана камсыз кылат.
… (16-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание всех государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
2. Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека.
... (Статья 16)

Obligations of the State

Kyrgyzstan, English

Rights and freedoms established in the present Constitution shall not be exhaustive and shall not be interpreted as denial or derogation of other universally recognized human and civic rights and freedoms. (Art. 17)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

Ушул Конституцияда белгиленген укуктар менен эркиндиктер бардык жактан толук жетишерлик деп эсептелбейт жана адамдын, жарандын башка жалпы таанылган укуктары менен эркиндиктерин тануу же басмырлоо катары чечмеленбеши керек. (17-берене)

Kyrgyzstan, Russian

Права и свободы, установленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими и не должны толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. (Статья 17)

Obligations of the State

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall be guaranteed judicial protection of his/her rights and freedoms envisaged in the present Constitution, laws, international treaties to which the Kyrgyz Republic is a party as well as universally recognized principles and norms of international law.
… (Art. 40)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар кимге ушул Конституцияда, мыйзамдарда, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган анын укуктары менен эркиндигин соттук коргоого кепилдиктер берилет.
… (40-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных настоящей Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права.
... (Статья 40)

National Human Rights Bodies

Kyrgyzstan, English

The parliamentary oversight over the observance of human and civil rights and freedoms in the Kyrgyz Republic shall be performed by the Ombudsman (Akiykatchy). (Art. 108)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контролду Акыйкатчы (Омбудсмен) жүргүзөт. (108-берене)

Kyrgyzstan, Russian

Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы (Омбудсменом). (Статья 108)

Obligations of the State

Kyrgyzstan, English

We, the people of Kyrgyzstan, …
Confirming adherence to the goal to build free, independent and democratic state whose highest values are the individual, his / her life, health, rights and freedoms;
… (Preamble)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

Биз, куттуу Кыргызстандын эли,…
адам, анын өмүрү, саламаттыгы, укуктары жана эркиндиктери жогорку баалуулуктар болуп саналган эркин жана көз карандысыз демократиялык мамлекетти куруу максатына берилгенибизди ырастап;
… (Преамбула)

Kyrgyzstan, Russian

Мы, народ Кыргызстана,…
подтверждая приверженность цели построения свободного и независимого демократического государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы;
...(Преамбула)