Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 64 results

Equality and Non-Discrimination

Kyrgyzstan, English


4. The propagation of national, ethnic, racial and religious hatred, gender as well as other social supremacy which calls to discrimination, hostility and violence shall be prohibited. (Art. 31)

Kyrgyzstan, Kyrgyz


4. Улуттук, этностук, расалык, диний жек көрүүчүлүктү, гендердик жана башка социалдык үстөмдүктү үгүттөп, кодулоого, касташууга же күч колдонууга чакырган үндөөлөргө тыюу салынат. (31-берене)

Kyrgyzstan, Russian


4. Запрещается пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, вражде или насилию. (Статья 31)

Judicial Protection

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall be guaranteed judicial protection of his/her rights and freedoms envisaged in the present Constitution, laws, international treaties to which the Kyrgyz Republic is a party as well as universally recognized principles and norms of international law.
The state shall ensure the development of extrajudicial and pre-trial methods, forms and means to protect human and civil rights and freedoms.
2. Everyone shall have the right to protect his/her rights and freedoms by any means that are not prohibited by law.
... (Art. 40)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар кимге ушул Конституцияда, мыйзамдарда, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган анын укуктары менен эркиндигин соттук коргоого кепилдиктер берилет.
Мамлекет адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигин коргоонун соттон тышкары жана сотко чейинки усулдарын, түрлөрүн, ыкмаларын өнүктүрүүнү камсыздайт.
2. Ар ким өз укугун жана эркиндигин мыйзам менен тыюу салынбаган бардык ыкмалар менен коргоого укуктуу.
... (40-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных настоящей Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права.
Государство обеспечивает развитие внесудебных и досудебных методов, форм и способов защиты прав и свобод человека и гражданина.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
... (Статья 40)

Judicial Protection

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall have the right to appeal to state authorities, local self governance bodies as well as officials thereof; these officials should provide a substantiated answer within the deadlines envisaged in the law.
2. Everyone shall have the right to apply in accordance with international treaties to international human rights bodies seeking protection of violated rights and freedoms. (Art. 41)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар ким мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына кайрылууга укуктуу, алар ага мыйзам менен белгиленген мөөнөттөрдө негиздүү жооп берүүгө милдеттүү.
2. Ар ким бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. (41-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждый имеет право на обращение в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к их должностным лицам, которые обязаны предоставить обоснованный ответ в установленный законом срок.
2. Каждый имеет право в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека за защитой нарушенных прав и свобод. (Статья 41)

Judicial Protection

Kyrgyzstan, English


7. Everyone shall have the right to challenge the constitutionality of a law or another regulatory legal act in case he/she believes that these acts violate rights and freedoms recognized in the Constitution.
… (Art. 97)

Kyrgyzstan, Kyrgyz


7. Конституция тарабынан таанылган укуктар жана эркиндиктер алар тарабынан бузулуп жатат деп эсептелсе ар бир адам мыйзамдын жана башка ченемдик укук актыларынын конституциялуулугун талашууга укуктуу.
… (97-берене)

Kyrgyzstan, Russian


7. Каждый вправе оспорить конституционность закона и иного нормативного правового акта, если считает, что ими нарушаются права и свободы, признаваемые Конституцией.
… (Статья 97)

Obligations of the State

Kyrgyzstan, English

1. Fundamental human rights and freedoms are inalienable and belong to each person from birth.
Human rights and freedoms belong to the superior values of the Kyrgyz Republic. They act directly; define the essence and contents of activity of all state agencies, local self-governance bodies and their officials thereof.
2. The Kyrgyz Republic shall respect and ensure human rights and freedoms to all persons on its territory and under its jurisdiction.
… (Art. 16)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Адам укуктары жана эркиндиктери ажырагыс, ал ар бир адамга төрөлгөндөн эле таандык.
Адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын жогорку баалуулуктарына кирет. Алар түздөн-түз колдонулат, бардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын ишмердигинин мааниси менен мазмунун аныктайт.
2. Кыргыз Республикасы өз аймагынын чегинде, өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктары менен эркиндиктерин урматтайт жана камсыз кылат.
… (16-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание всех государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
2. Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека.
... (Статья 16)

Obligations of the State

Kyrgyzstan, English

Rights and freedoms established in the present Constitution shall not be exhaustive and shall not be interpreted as denial or derogation of other universally recognized human and civic rights and freedoms. (Art. 17)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

Ушул Конституцияда белгиленген укуктар менен эркиндиктер бардык жактан толук жетишерлик деп эсептелбейт жана адамдын, жарандын башка жалпы таанылган укуктары менен эркиндиктерин тануу же басмырлоо катары чечмеленбеши керек. (17-берене)

Kyrgyzstan, Russian

Права и свободы, установленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими и не должны толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. (Статья 17)

Obligations of the State

Kyrgyzstan, English

1. Everyone shall be guaranteed judicial protection of his/her rights and freedoms envisaged in the present Constitution, laws, international treaties to which the Kyrgyz Republic is a party as well as universally recognized principles and norms of international law.
… (Art. 40)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

1. Ар кимге ушул Конституцияда, мыйзамдарда, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган анын укуктары менен эркиндигин соттук коргоого кепилдиктер берилет.
… (40-берене)

Kyrgyzstan, Russian

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных настоящей Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права.
... (Статья 40)

National Human Rights Bodies

Kyrgyzstan, English

The parliamentary oversight over the observance of human and civil rights and freedoms in the Kyrgyz Republic shall be performed by the Ombudsman (Akiykatchy). (Art. 108)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контролду Акыйкатчы (Омбудсмен) жүргүзөт. (108-берене)

Kyrgyzstan, Russian

Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы (Омбудсменом). (Статья 108)

Obligations of the State

Kyrgyzstan, English

We, the people of Kyrgyzstan, …
Confirming adherence to the goal to build free, independent and democratic state whose highest values are the individual, his / her life, health, rights and freedoms;
… (Preamble)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

Биз, куттуу Кыргызстандын эли,…
адам, анын өмүрү, саламаттыгы, укуктары жана эркиндиктери жогорку баалуулуктар болуп саналган эркин жана көз карандысыз демократиялык мамлекетти куруу максатына берилгенибизди ырастап;
… (Преамбула)

Kyrgyzstan, Russian

Мы, народ Кыргызстана,…
подтверждая приверженность цели построения свободного и независимого демократического государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы;
...(Преамбула)

Employment Rights and Protection

Kyrgyzstan, English

...
2. Everyone shall have the right to economic freedom and free use of his/her abilities and property for any economic activity not prohibited by law.
3. Everyone shall have the right to freedom of labor, the use of his/her their abilities for work and choice of profession and occupation, labor protection and labor arrangements meeting safety and hygienic requirements as well as the right to remuneration for labor not less than minimum subsistence level. (Art. 42)

Kyrgyzstan, Kyrgyz

...
2. Ар ким экономикалык эркиндикке ээ, өз жөндөмдүүлүгү менен мүлкүн мыйзамда тыюу салынбаган ар кандай экономикалык ишмердүүлүк үчүн эркин колдонууга укуктуу.
3. Ар ким эркин эмгектенүүгө, эмгекке жөндөмдүүлүгүн пайдаланууга, кесибин жана иштин түрүн тандоого, коопсуздуктун жана гигиенанын талаптарына жооп берген эмгектик коргоого жана эмгек шарттарына укуктуу, ошондой эле мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбогон эмгек акы алуу укугуна ээ. (42-берене)

Kyrgyzstan, Russian

...
2. Каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не запрещенной законом.
3. Каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на вознаграждение за труд не ниже установленного законом прожиточного минимума. (Статья 42)