Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 46 results

Limitations and/or Derogations

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)

Limitations and/or Derogations

Sweden, English

If the Realm is at war or exposed to the immediate danger of war, the provisions of Chapter 2, Article 22, paragraph one, shall not apply. The same is true in any other circumstances in which the War Delegation is acting in place of the Riksdag. (Instrument of Government, Chapter 15, Art. 7)

Sweden, Swedish

Är riket i krig eller omedelbar krigsfara, ska 2 kap. 22 § första stycket inte tillämpas. Detsamma gäller om krigsdelegationen i annat fall har trätt i riksdagens ställe. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 15 kap, 7§)

Status of the Constitution

Sweden, English

If a court finds that a provision conflicts with a rule of fundamental law or other superior statute, the provision shall not be applied. The same applies if a procedure laid down in law has been disregarded in any important respect when the provision was made.
In the case of review of an act of law under paragraph one, particular attention must be paid to the fact that the Riksdag is the foremost representative of the people and that fundamental law takes precedence over other law. (Instrument of Government, Chapter 11, Art. 14)

Sweden, Swedish

Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.
Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 11 kap, 14§)

Participation in Public Life and Institutions

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 13)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 13§)

Sexual Orientation and Gender Identity

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone because they belong to a minority group by reason of ethnic origin, colour, or other similar circumstances or on account of their sexual orientation. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 12)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 12§)

Sexual Orientation and Gender Identity

Sweden, English

Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual. …
The public institutions shall promote the opportunity for all to attain participation and equality in society and for the rights of the child to be safeguarded. The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, colour, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the individual. … (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. …
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2§)

Marriage and Family Life

Sweden, English

… The public institutions shall promote the ideals of democracy as guidelines in all sectors of society and protect the private and family lives of the individual. … (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

… Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2§)

Status of International Law

Sweden, English

Within the framework of European Union cooperation, the Riksdag may transfer decision-making authority which does not affect the basic principles by which Sweden is governed. Such transfer presupposes that protection for rights and freedoms in the field of cooperation to which the transfer relates corresponds to that afforded under this Instrument of Government and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. … (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 6)

Sweden, Swedish

Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. … (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 6§)

Status of International Law

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)

Status of International Law

Sweden, English

If it has been laid down in law that an international agreement shall have validity as Swedish law, the Riksdag may prescribe that any future amendment which is binding upon the Realm shall also have validity as Swedish law. Such a decision relates only to a future amendment of limited extent. The decision is taken in accordance with the procedure laid down in Article 6, paragraph two. … (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 9)

Sweden, Swedish

Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse ska gälla som svensk rätt, får riksdagen besluta att även en framtida, för riket bindande ändring i överenskommelsen ska gälla som svensk rätt. Ett sådant beslut får endast avse framtida ändringar av begränsad omfattning.
Beslutet fattas i den ordning som anges i 6 § andra stycket. ... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 9§)