Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 47 results

Citizenship and Nationality

Sweden, English

...
No Swedish citizen who is domiciled in the Realm or who has previously been domiciled in the Realm may be deprived of his or her citizenship. It may however be prescribed that children under the age of eighteen shall have the same nationality as their parents or as one parent. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 7)

Sweden, Swedish

...
Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 7§)

Marriage and Family Life

Sweden, English


The public institutions shall promote the ideals of democracy as guidelines in all sectors of society and protect the private and family lives of the individual.
… (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish


Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2§)

Affirmative Action (Broadly)

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 13)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap,13§)

Public Institutions and Services

Sweden, English

Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual.
The personal, economic and cultural welfare of the individual shall be fundamental aims of public activity. In particular, the public institutions shall secure the right to employment, housing and education, and shall promote social care and social security, as well as favourable conditions for good health.
… (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2 §)

Sexual Orientation and Gender Identity

Sweden, English

Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual.

The public institutions shall promote the opportunity for all to attain participation and equality in society and for the rights of the child to be safeguarded. The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, colour, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the individual.
… (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2§)

Sexual Orientation and Gender Identity

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone because they belong to a minority group by reason of ethnic origin, colour, or other similar circumstances or on account of their sexual orientation. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 12)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 12§)

Status of International Law

Sweden, English

Sweden is a member of the European Union. Sweden also participates in international cooperation within the framework of the United Nations and the Council of Europe, and in other contexts. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 10)

Sweden, Swedish

Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 10§)

Status of International Law

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)

Status of International Law

Sweden, English

Decision-making authority which is directly based on the present Instrument of Government and which relates to the laying down of provisions, the use of assets of the State, tasks connected with judicial or administrative functions, or the conclusion or denunciation of an international agreement or obligation may, in cases other than those under Article 6, be transferred to a limited extent, to an international organisation for peaceful cooperation of which Sweden is a member, or is about to become a member, or to an international court of law.
Decision-making authority relating to matters concerning the enactment, amendment or abrogation of fundamental law, the Riksdag Act or a law on elections to the Riksdag, or relating to the restriction of any of the rights and freedoms referred to in Chapter 2 may not transferred under paragraph one.
… (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 7)

Sweden, Swedish

I andra fall än de som avses i 6 § kan beslutanderätt som direkt grundar sig på denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter, användningen av statens tillgångar, rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter eller ingående eller uppsägning av internationella överenskommelser eller förpliktelser, i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol.
Beslutanderätt som avser frågor om stiftande, ändring eller upphävande av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller frågor om begränsning av någon av de fri- och rättigheter som avses i 2 kap. får inte överlåtas enligt första stycket.
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 7§)

Status of International Law

Sweden, English

Within the framework of European Union cooperation, the Riksdag may transfer decision-making authority which does not affect the basic principles by which Sweden is governed. Such transfer presupposes that protection for rights and freedoms in the field of cooperation to which the transfer relates corresponds to that afforded under this Instrument of Government and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
… (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 6)

Sweden, Swedish

Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 6§)