Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 47 results

Property, Inheritance and Land Tenure

Sweden, English

The property of every individual shall be so guaranteed
... (Instrument of the Government, Chapter 2, Art. 15)

Sweden, Swedish

Vars och ens egendom är tryggad
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 15§)

Public Institutions and Services

Sweden, English

Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual.
The personal, economic and cultural welfare of the individual shall be fundamental aims of public activity. In particular, the public institutions shall secure the right to employment, housing and education, and shall promote social care and social security, as well as favourable conditions for good health.
… (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2 §)

Protection from Violence

Sweden, English

As an offense of freedom of the press, unlawful depiction of violence which means that someone in the picture depicts sexual violence or coercion is intentionally disseminated, unless the act is justifiable in the circumstances. (Freedom of the Press Act, Chapter 7, Art. 7)4

Sweden, Swedish

Som tryckfrihetsbrott anses olaga våldsskildring som innebär att någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. (Tryckfrihetsförordning (1949:105), 7 kap, 7 §)

Protection from Violence

Sweden, English

Everyone shall be protected against corporal punishment. No one may be subjected to torture or medical intervention with the purpose of extorting or suppressing statements. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 5)

Sweden, Swedish

Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 5§)

Protection from Violence

Sweden, English

The freedom which follows from paragraph one does not preclude the publication in law of provisions concerning:

5. interventions against continued broadcasting of a selection aimed at depictions of violence, pornographic images, or incitment against ethnic group. (Fundamental Law on Freedom of Expression, Chapter 3, Art. 2)5

Sweden, Swedish

Den frihet som följer av 1 § hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om

6. ingripanden mot fortsatt sändning av ett utbud som inriktas på våldsframställningar, pornografiska bilder eller hets mot folkgrupp. (Yttrandefrihetsgrundlag. (1991:1469), 3 kap, 2§)

Protection from Violence

Sweden, English

Everyone shall be protected in their relations with the public institutions against any physical violation also in cases other than cases under Articles 4 and 5.
… (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 6)

Sweden, Swedish

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§.
... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 6§)

Sexual Orientation and Gender Identity

Sweden, English

Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual.

The public institutions shall promote the opportunity for all to attain participation and equality in society and for the rights of the child to be safeguarded. The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, colour, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the individual.
… (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2§)

Sexual Orientation and Gender Identity

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone because they belong to a minority group by reason of ethnic origin, colour, or other similar circumstances or on account of their sexual orientation. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 12)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 12§)

Government

Sweden, English

The Government governs the Realm. It is accountable to the Riksdag. (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 6)

Sweden, Swedish

Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 6 §)

Government

Sweden, English

The ministers must be Swedish citizens.
… (Instrument of Government, Chapter 6, Art. 2)

Sweden, Swedish

Statsråden ska vara svenska medborgare.
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 6 kap, 2§)