Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 47 results

Protection from Violence

Sweden, English

Everyone shall be protected against corporal punishment. No one may be subjected to torture or medical intervention with the purpose of extorting or suppressing statements. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 5)

Sweden, Swedish

Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 5§)

Protection from Violence

Sweden, English

Everyone shall be protected in their relations with the public institutions against any physical violation also in cases other than cases under Articles 4 and 5.
… (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 6)

Sweden, Swedish

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§.
... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 6§)

Protection from Violence

Sweden, English

The freedom which follows from paragraph one does not preclude the publication in law of provisions concerning:

5. interventions against continued broadcasting of a selection aimed at depictions of violence, pornographic images, or incitment against ethnic group. (Fundamental Law on Freedom of Expression, Chapter 3, Art. 2)5

Sweden, Swedish

Den frihet som följer av 1 § hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om

6. ingripanden mot fortsatt sändning av ett utbud som inriktas på våldsframställningar, pornografiska bilder eller hets mot folkgrupp. (Yttrandefrihetsgrundlag. (1991:1469), 3 kap, 2§)

Obligations of the State

Sweden, English

No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 19)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 19§)

Obligations of the State

Sweden, English

Within the framework of European Union cooperation, the Riksdag may transfer decision-making authority which does not affect the basic principles by which Sweden is governed. Such transfer presupposes that protection for rights and freedoms in the field of cooperation to which the transfer relates corresponds to that afforded under this Instrument of Government and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
… (Instrument of Government, Chapter 10, Art. 6)

Sweden, Swedish

Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 10 kap, 6§)

Education

Sweden, English

All children covered by compulsory schooling shall be entitled to a free basic education in the public education system. The public institutions shall be responsible also for the provision of higher education.
… (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 18)

Sweden, Swedish

Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska svara också för att högre utbildning finns.
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 18§)

Affirmative Action (Broadly)

Sweden, English

No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties. (Instrument of Government, Chapter 2, Art. 13)

Sweden, Swedish

Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt. (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap,13§)

Public Institutions and Services

Sweden, English

Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual.
The personal, economic and cultural welfare of the individual shall be fundamental aims of public activity. In particular, the public institutions shall secure the right to employment, housing and education, and shall promote social care and social security, as well as favourable conditions for good health.
… (Instrument of Government, Chapter 1, Art. 2)

Sweden, Swedish

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
... (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kap, 2 §)

Protection from Violence

Sweden, English

As an offense of freedom of the press, unlawful depiction of violence which means that someone in the picture depicts sexual violence or coercion is intentionally disseminated, unless the act is justifiable in the circumstances. (Freedom of the Press Act, Chapter 7, Art. 7)4

Sweden, Swedish

Som tryckfrihetsbrott anses olaga våldsskildring som innebär att någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. (Tryckfrihetsförordning (1949:105), 7 kap, 7 §)

Property, Inheritance and Land Tenure

Sweden, English

The property of every individual shall be so guaranteed
... (Instrument of the Government, Chapter 2, Art. 15)

Sweden, Swedish

Vars och ens egendom är tryggad
… (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 2 kap, 15§)