Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 60 results

Property, Inheritance and Land Tenure

Bulgaria, Bulgarian

(1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитавɚ от закона.
(2) Собствеността е частна и публична.
(3) Частната собственост е неприкосновена.
… (Чл. 17)

Bulgaria, English

(1) The right to property and inheritance shall be guaranteed and protected by law.
(2) Property shall be private and public.
(3) Private property shall be inviolable.
… (Art. 17)

Religious Law

Bulgaria, Bulgarian


(2) Религиозните институции са отделени от държавата.
(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.
... (Чл. 13)

Bulgaria, English


(2) Religious institutions shall be separate from the State.
(3) Eastern Orthodox Christianity shall be considered the traditional religion in the Republic of Bulgaria.
… (Art. 13)

Status of International Law

Bulgaria, Bulgarian


(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
… (Чл. 5)

Bulgaria, English


(4) International treaties which have been ratified in accordance with the constitutional procedure, promulgated and having come into force with respect to the Republic of Bulgaria shall be part of the legislation of the State. They shall have primacy over any conflicting provision of the domestic legislation.
… (Art. 5)

Status of International Law

Bulgaria, Bulgarian

(1) Външната политика на Република България се осъществява в съответствие с принципите и нормите на международното право.
… (Чл. 24)

Bulgaria, English

(1) The Republic of Bulgaria shall conduct its foreign policy in accordance with the principles and norms of international law.
… (Art. 24)

Status of International Law

Bulgaria, Bulgarian

(1) Конституционният съд:

4. произнася се за съответствието на сключените от Република България международнɢ договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите ɫ общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които Българиɹ е страна;
… (Чл. 149)

Bulgaria, English

(1) The Constitutional Court shall:

4. rule on the compatibility between the Constitution and the international treaties concluded by the Republic of Bulgaria prior to their ratification, and on the compatibility of domestic laws with the universally recognized norms of international law and the international treaties to which Bulgaria is a party;
… (Art. 149)

Jurisdiction and Access

Bulgaria, Bulgarian

(1) Конституционният съд:
1. дава задължителни тълкувания на Конституцията;
2. произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и нɚ другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента;
3. решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента ɢ Министерския съвет, както и между органите на местно самоуправление и централнитɟ изпълнителни органи;
4. произнася се за съответствието на сключените от Република България международнɢ договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите ɫ общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които Българиɹ е страна;
5. произнася се по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения;
6. произнася се по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент;
7. произнася се по спорове за законността на избора на народен представител;
8. произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание срещу президента ɢ вицепрезидента.
(2) Със закон не могат да се дават или отнемат правомощия на Конституционния съд. (Чл. 149)

Bulgaria, English

(1) The Constitutional Court shall:
1. provide binding interpretations of the Constitution;
2. rule on constitutionality of the laws and other acts passed by the National Assembly and the acts of the President;
3. rule on competence disputes between the National Assembly, the President and the Council of Ministers, and between the bodies of local self-government and the central executive branch of government;
4. rule on the compatibility between the Constitution and the international treaties concluded by the Republic of Bulgaria prior to their ratification, and on the compatibility of domestic laws with the universally recognized norms of international law and the international treaties to which Bulgaria is a party;
5. rule on challenges to the constitutionality of political parties and associations;
6. rule on challenges to the legality of the election of the President and Vice President;
7. rule on challenges to the legality of an election of a Member of the National Assembly;
8. rule on impeachments by the National Assembly against the President or the Vice President.
(2) No authority of the Constitutional Court shall be vested or suspended by law. (Art. 149)

Jurisdiction and Access

Bulgaria, Bulgarian

(1) Конституционният съд действува по инициатива най-малко на една пета от народните представители, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор. Спорове за компетентност по т. 3 на ал. 1 от предходния член могат да се повдигат и от общинските съвети.
(2) Когато установят несъответствие между закона и Конституцията, Върховният касационен съд или Върховният административен съд спират производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд.
(3) Омбудсманът може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.
(4) Висшият адвокатски съвет може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите. (Чл. 150)

Bulgaria, English

(1) The Constitutional Court shall act on an initiative from not fewer than one-fifth of all Members of the National Assembly, the President, the Council of Ministers, the Supreme Court of Cassation, the Supreme Administrative Court or the Prosecutor General. A challenge to competence pursuant to para 1 item 3 of the preceding Article may further be filed by a municipal council.
(2) Should it find a discrepancy between law and the Constitution, the Supreme Court of Cassation or the Supreme Administrative Court shall suspend the proceedings on a case and shall refer the matter to the Constitutional Court.
(3) The Ombudsman may approach the Constitutional Court with a request for declaring as unconstitutional a law which infringes human rights and freedoms.
(4) The Supreme Judicial Council may approach the Constitutional Court with a petition to establish unconstitutionality of any law whereby any rights and freedoms of citizens are violated. (Art. 150)

Citizenship and Nationality

Bulgaria, Bulgarian

(1) Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е българскɢ гражданин или който е роден на територията на Република България, ако не придобива другɨ гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие и по натурализация.
(2) Лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен реo.
(3) Български гражданин по рождение не може да бъде лишен от българско гражданство.
...
(6) Условията и редът за придобиване, запазване и загубване на българското гражданство сɟ определят със закон. (Чл. 25)

Bulgaria, English

(1) A Bulgarian citizen is anyone, at least one of whose parents is a Bulgarian citizen, or who has been born on the territory of the Republic of Bulgaria, should he not be entitled to any other citizenship by virtue of origin. Bulgarian citizenship shall further be acquirable through naturalization.
(2) A citizen of Bulgarian origin shall acquire Bulgarian citizenship through a facilitated procedure.
(3) No one shall be deprived of Bulgarian citizenship acquired by birth.

(6) The conditions and procedure for the acquiring, preservation or loss of Bulgarian citizenship shall be established by law. (Art. 25)

Government

Bulgaria, Bulgarian

Народното събрание:

6. избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение - Министерския съвет; извършва промени в правителството по предложение на министър-председателя;
… (Чл. 84)

Bulgaria, English

The National Assembly shall:

6. Elect and remove the Prime Minister and, on his motion, the members of the Council of Ministers; effect changes in the government on a motion from the Prime Minister;
… (Art. 84)

Head of State

Bulgaria, Bulgarian

(1) Президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години по ред определен със закон.
(2) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пеɬгодини в страната.
… (Чл. 93)

Bulgaria, English

(1) The President shall be elected directly by the voters for a period of five years by a procedure established by law.
(2) Eligible for President shall be any natural-born Bulgarian citizen over 40 years of age and qualified to be elected to the National Assembly, who has resided in the country for the five years preceding the election.
… (Art. 93)