Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 60 results

Property, Inheritance and Land Tenure

Bulgaria, Bulgarian

(1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитавɚ от закона.
(2) Собствеността е частна и публична.
(3) Частната собственост е неприкосновена.
… (Чл. 17)

Bulgaria, English

(1) The right to property and inheritance shall be guaranteed and protected by law.
(2) Property shall be private and public.
(3) Private property shall be inviolable.
… (Art. 17)

Status of International Law

Bulgaria, Bulgarian

(1) Конституционният съд:

4. произнася се за съответствието на сключените от Република България международнɢ договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите ɫ общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които Българиɹ е страна;
… (Чл. 149)

Bulgaria, English

(1) The Constitutional Court shall:

4. rule on the compatibility between the Constitution and the international treaties concluded by the Republic of Bulgaria prior to their ratification, and on the compatibility of domestic laws with the universally recognized norms of international law and the international treaties to which Bulgaria is a party;
… (Art. 149)

Status of International Law

Bulgaria, Bulgarian


(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
… (Чл. 5)

Bulgaria, English


(4) International treaties which have been ratified in accordance with the constitutional procedure, promulgated and having come into force with respect to the Republic of Bulgaria shall be part of the legislation of the State. They shall have primacy over any conflicting provision of the domestic legislation.
… (Art. 5)

Citizenship and Nationality

Bulgaria, Bulgarian

(1) Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е българскɢ гражданин или който е роден на територията на Република България, ако не придобива другɨ гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие и по натурализация.
(2) Лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен реo.
(3) Български гражданин по рождение не може да бъде лишен от българско гражданство.
...
(6) Условията и редът за придобиване, запазване и загубване на българското гражданство сɟ определят със закон. (Чл. 25)

Bulgaria, English

(1) A Bulgarian citizen is anyone, at least one of whose parents is a Bulgarian citizen, or who has been born on the territory of the Republic of Bulgaria, should he not be entitled to any other citizenship by virtue of origin. Bulgarian citizenship shall further be acquirable through naturalization.
(2) A citizen of Bulgarian origin shall acquire Bulgarian citizenship through a facilitated procedure.
(3) No one shall be deprived of Bulgarian citizenship acquired by birth.

(6) The conditions and procedure for the acquiring, preservation or loss of Bulgarian citizenship shall be established by law. (Art. 25)

Status of International Law

Bulgaria, Bulgarian

(1) Външната политика на Република България се осъществява в съответствие с принципите и нормите на международното право.
… (Чл. 24)

Bulgaria, English

(1) The Republic of Bulgaria shall conduct its foreign policy in accordance with the principles and norms of international law.
… (Art. 24)

Public Institutions and Services

Bulgaria, Bulgarian

Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото. (Чл. 14)

Bulgaria, English

The family, motherhood and children shall enjoy the protection of the State and society. (Art. 14)

Marriage and Family Life

Bulgaria, Bulgarian

Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото. (Чл. 14)

Bulgaria, English

The family, motherhood and children shall enjoy the protection of the State and society. (Art. 14)

Public Institutions and Services

Bulgaria, Bulgarian

(1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.
(2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.
… (Чл. 47)

Bulgaria, English

(1) The raising and upbringing of children until they come of legal age shall be a right and obligation of their parents and shall be assisted by the State.
(2) Mothers shall be the object of special protection on the part of the State and shall be guaranteed prenatal and postnatal leave, free obstetric care, alleviated working conditions and other social assistance.
… (Art. 47)

Public Institutions and Services

Bulgaria, Bulgarian

(1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане.
(2) Лицата, останали временно без работа, се осигуряват социално при условия и по ред, определени със закон.
(3) Старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, както и лицата с физически и психически увреждания, се намират под особена закрила на държавата и обществото. (Чл. 51)

Bulgaria, English

(1) Citizens shall have the right to social security and social assistance.
(2) The State shall provide social security for the temporarily unemployed in accordance with conditions and procedures established by law.
(3) The aged without relatives and unable to support themselves, as well as invalids and the socially weak shall receive special protection from the State and society. (Art. 51)

Status of the Constitution

Bulgaria, Bulgarian

(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.
… (Чл. 4)

Bulgaria, English

(1) The Republic of Bulgaria shall be a State governed by the rule of law. It shall be governed by the Constitution and the laws of the country.
… (Art. 4)