Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 48 results

Status of the Constitution

Bulgaria, Bulgarian

(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.
… (Чл. 4)

Bulgaria, English

(1) The Republic of Bulgaria shall be a State governed by the rule of law.
It shall be governed by the Constitution and the laws of the country.
… (Art. 4)

Equality and Non-Discrimination

Bulgaria, Bulgarian

Ние, народните представители от Седмото Велико народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ,
като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; … (Преамбюɥ)

Bulgaria, English

We, the Members of the Seventh Grand National Assembly, guided by our desire to express the will of the people of Bulgaria, by pledging our loyalty to the universal human values of liberty, peace, humanism, equality, justice and tolerance; … (Preamble)

Equality and Non-Discrimination

Bulgaria, Bulgarian

(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на праватɚ или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение илɢ имуществено състояние. (Чл. 6)

Bulgaria, English

(1) All persons are born free and equal in dignity and rights.
(2) All citizens shall be equal before the law. There shall be no privileges or restriction of rights on the grounds of race, national or social origin, ethnic self-identity, sex, religion, education, opinion, political affiliation, personal or social status or property status. (Art. 6)

Status of the Constitution

Bulgaria, Bulgarian

(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
... (Чл. 5)

Bulgaria, English

(1) The Constitution shall be the supreme law, and no other law shall contravene it.
(2) The provisions of the Constitution shall apply directly.
… (Art. 5)

Citizenship and Nationality

Bulgaria, Bulgarian

(1) Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е българскɢ гражданин или който е роден на територията на Република България, ако не придобива другɨ гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие и по натурализация.

(3) Български гражданин по рождение не може да бъде лишен от българско гражданство.
...
(6) Условията и редът за придобиване, запазване и загубване на българското гражданство сɟ определят със закон. (Чл. 25)

Bulgaria, English

(1) A Bulgarian citizen shall be anyone born of at least one parent holding a Bulgarian citizenship, or born on the territory of the Republic of Bulgaria, should he not be entitled to any other citizenship by virtue of origin. Bulgarian citizenship shall further be acquirable through naturalization.

(3) No one shall be deprived of Bulgarian citizenship acquired by birth.

(6) The conditions and procedure for the acquiring, preservation or loss of Bulgarian citizenship shall be established by law. (Art. 25)

Property, Inheritance and Land Tenure

Bulgaria, Bulgarian

(1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитавɚ от закона.
… (Чл. 17)

Bulgaria, English

(1) The right to property and inheritance shall be guaranteed and protected by law.
… (Art. 17)

Jurisdiction and Access

Bulgaria, Bulgarian

(1) Конституционният съд:
1. дава задължителни тълкувания на Конституцията;
2. произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и нɚ другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента;
3. решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента ɢ Министерския съвет, както и между органите на местно самоуправление и централнитɟ изпълнителни органи;
4. произнася се за съответствието на сключените от Република България международнɢ договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите ɫ общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които Българиɹ е страна;
5. произнася се по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения;
6. произнася се по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент;
7. произнася се по спорове за законността на избора на народен представител;
8. произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание срещу президента ɢ вицепрезидента.
(2) Със закон не могат да се дават или отнемат правомощия на Конституционния съд. (Чл. 149)

Bulgaria, English

(1) The Constitutional Court shall:
1. provide binding interpretations of the Constitution;
2. rule on constitutionality of the laws and other acts passed by the National Assembly and the acts of the President;
3. rule on competence suits between the National Assembly, the President and the Council of Ministers, and between the bodies of local self-government and the central executive branch of government;
4. rule on the compatibility between the Constitution and the international treaties concluded by the Republic of Bulgaria prior to their ratification, and on the compatibility of domestic laws with the universally recognized norms of international law and the international treaties to which Bulgaria is a party;
5. rule on challenges to the constitutionality of political parties and associations;
6. rule on challenges to the legality of the election of the President and Vice President;
7. rule on challenges to the legality of an election of a Member of the National Assembly;
8. rule on impeachments by the National Assembly against the President or the Vice President.
(2) No authority of the Constitutional Court shall be vested or suspended by law. (Art. 149)

Jurisdiction and Access

Bulgaria, Bulgarian

(1) Конституционният съд действа по инициатива най-малко на една пета оɬ народните представители, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховниɹ административен съɞ и главния прокурор. Спорове за компетентност по т. 3 на ал. 1 от предходниɹ член могат да се повдигат и от общинските съвети.
(2) Когато установят несъответствие между закона и Конституцията, Върховнияɬ касационен съд или Върховният административен съд спират производството по делото и внасяɬ въпроса в Конституционния съд.
(3) Омбудсманът може да сезира Конституционния съд ɫ искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите. (Чл. 150)

Bulgaria, English

(1) The Constitutional Court shall act on an initiative from not fewer than one-fifth of all Members of the National Assembly, the President, the Council of Ministers, the Supreme Court of Cassation, the Supreme Administrative Court or the Prosecutor General. A challenge to competence pursuant to para 1 item 3 of the preceding Article may further be filed by a municipal council.
(2) Should it find a discrepancy between law and the Constitution, the Supreme Court of Cassation or the Supreme Administrative Court shall suspend the proceedings on a case and shall refer the matter to the Constitutional Court.
(3) The Ombudsman may approach the Constitutional Court with a request for declaring as unconstitutional a law which infringes human rights and freedoms. (Art. 150)

Status of International Law

Bulgaria, Bulgarian

(1) Конституционният съд:

4. произнася се за съответствието на сключените от Република България международнɢ договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите ɫ общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които Българиɹ е страна;
… (Чл. 149)

Bulgaria, English

(1) The Constitutional Court shall:

4. rule on the compatibility between the Constitution and the international treaties concluded by the Republic of Bulgaria prior to their ratification, and on the compatibility of domestic laws with the universally recognized norms of international law and the international treaties to which Bulgaria is a party;
… (Art. 149)

Status of International Law

Bulgaria, Bulgarian

(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
… (Чл. 5)

Bulgaria, English

(4) International treaties which have been ratified in accordance with the constitutional procedure, promulgated and having come into force with respect to the Republic of Bulgaria shall be part of the legislation of the State. They shall have primacy over any conflicting provision of the domestic legislation.
… (Art. 5)