Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 53 results

Protection from Violence

Andorra, Catalan

1. Totes les persones tenen dret a la llibertat i a la seguretat i només en poden ésser privades per les causes I d'acord amb els procediments establerts a la Constitució i les lleis.
… (Art. 9)

Andorra, English

1. All persons have the right to liberty and security and shall only be deprived of them on such grounds and in accordance with such procedures as are established in the Constitution and the laws.
… (Art. 9)

Protection from Violence

Andorra, Catalan


2. Tota persona té dret a la integritat física i moral. Ningú no pot ésser sotmès a tortures o a penes i tractes cruels, inhumans o degradants.
… (Art. 8)

Andorra, English


2. All persons have the right to physical and moral integrity. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
… (Art. 8)

Public Institutions and Services

Andorra, Catalan


2. Els poders públics promouran una política de protecció de la família, element bàsic de la societat.
… (Art. 13)

Andorra, English


2. The public authorities shall promote a policy of protection of the family, which is the basic foundation of society.
… (Art. 13)

Public Institutions and Services

Andorra, Catalan

Es reconeix el dret a la protecció de la salut i a rebre prestacions per atendre altres necessitats personals. Amb aquestes finalitats, l'Estat garantirà un sistema de Seguretat Social. (Art. 30)

Andorra, English

The right to health protection and to receive services relative to personal needs shall be respected. With that intent the State shall guarantee a system of Social Security. (Art. 30)

Affirmative Action (Broadly)

Andorra, Catalan

...
2. Els poders públics han de crear les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives. (Art. 6)

Andorra, English

...
2. Public authorities shall create the conditions in which the equality and the liberty of the individual may be real and effective. (Art. 6)

Status of the Constitution

Andorra, Catalan

1. La present Constitució, que és la norma suprema de l'ordenament jurídic, vincula tots els poders públics i els ciutadans.
… (Art. 3)

Andorra, English

1. The present Constitution, which is the highest law in the legal system, binds all the public institutions as well as the individuals.
… (Art. 3)

Status of the Constitution

Andorra, Catalan

1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV del present Títol vinculen immediatament els poders públics a títol de dret directament aplicable.
… (Art. 39)

Andorra, English

1. The rights and freedoms recognised in chapters III13 and IV14 of this Title bind immediately all public authorities as directly enforceable law.
… (Art. 39)

Status of the Constitution

Andorra, Catalan


2. La resolució estimatòria d'inconstitucionalitat impedirà la ratificació del tractat. En tot cas, la celebració d'un tractat internacional que contingui estipulacions que contradiguin la Constitució exigirà la reforma prèvia d'aquesta. (Art. 101)

Andorra, English


2. The judgment admitting the unconstitutionality of a treaty shall prevent its ratification. In all cases the conclusion of an international treaty including stipulations contrary to the Constitution shall require the previous revision of the latter. (Art. 101)

Status of International Law

Andorra, Catalan

El Tribunal Constitucional coneix:

b) Dels requeriments de dictamen previ d'inconstitucionalitat sobre lleis i tractats internacionals.
… (Art. 98)

Andorra, English

The Constitutional Court tries:

b) Requests of preliminary opinion of unconstitutionality about international laws and treaties.
… (Art. 98)

Status of International Law

Andorra, Catalan

...
3. Andorra incorpora al seu ordenament els principis de dret internacional públic universalment reconeguts.
4. Els tractats i acords internacionals s'integren en l'ordenament jurídic a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, i no poden ésser modificats o derogats per les lleis. (Art. 3)

Andorra, English

...
3. The universally recognized principles of international public law are incorporated into the legal system of Andorra.
4. Treaties and international agreements take effect in the legal system from the moment of their publication in the Official Gazette of the Principality of Andorra and cannot be amended or repealed by law. (Art. 3)