Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 53 results

Property, Inheritance and Land Tenure

Andorra, Catalan

1. Es reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència, sense altres limitacions que les derivades de la funció social de la propietat.
… (Art. 27)

Andorra, English

1. Private property and the rights of inheritance are recognized without any limits other than those derived from the social function of property.
… (Art. 27)

Participation in Public Life and Institutions

Andorra, Catalan

Tots els andorrans tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que determinin les lleis.
… (Art. 25)

Andorra, English

All Andorran nationals have the right of accession to public service and office under the same conditions and in accordance with the requirements determined by law.
… (Art. 25)

Government

Andorra, Catalan

1. Els coprínceps, amb la contrasignatura del cap de Govern o, en el seu cas, del síndic general, que n'assumeixen la responsabilitat política:

c) Nomenen el cap de Govern segons el procediment previst en la Constitució.
… (Art. 45)

Andorra, English

The Coprinces, with the countersignature of the Head of Government, or when appropriate, of the Syndic General, have the political responsibility for:

c) Appointing the Head of Government following the procedure provided for in the Constitution.
… (Art. 45)

Government

Andorra, Catalan

1. El Govern es compon del cap de Govern i dels ministres, en el nombre que determini la llei.
2. Sota l'autoritat del seu cap, dirigeix la política nacional i internacional d'Andorra. Dirigeix també l'administració de l'Estat i exerceix la potestat reglamentària.
… (Art. 72)

Andorra, English

1. The Government consists of the Head of Government and the Ministers, their number being determined by law.
2. Under the direction of its Head of Government, the Government conducts the national and international policy of Andorra. It conducts the State administration and is vested with statutory powers.
… (Art. 72)

Government

Andorra, Catalan

El cap de Govern és nomenat pels coprínceps, una vegada hagi estat elegit en els termes previstos en la Constitució. (Art. 73)

Andorra, English

The Head of Government is appointed by the Coprinces, following his or her election under the terms provided for in the Constitution. (Art. 73)

Head of State

Andorra, Catalan

1. D'acord amb la tradició institucional d'Andorra els coprínceps són, conjuntament i indivisa, el Cap de l'Estat, i n'assumeixen la representació més alta.
2. Els Coprínceps, institució sorgida dels Pareatges i de la seva evolució històrica són, a títol personal i exclusiu, el Bisbe d'Urgell i el President de la República Francesa. Llurs poders són iguals i derivats de la present Constitució.
… (Art. 43)

Andorra, English

1. In accordance with the institutional tradition of Andorra, the Coprinces are, jointly and indivisibly, the Head of State, and they assume its highest representation.
2. The Coprinces, an institution which dates from the Pareatges and their historical evolution, are in their personal and exclusive right, the Bishop of Urgell and the President of the French Republic. Their powers are equal and derive from the present Constitution.
… (Art. 43)

Legislature

Andorra, Catalan

1. Els consellers són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, per un termini de quatre anys. El mandat dels consellers acaba quatre anys després de la seva elecció o el dia de la dissolució del Consell General.

3. Són electors i elegibles tots els andorrans que estiguin en el ple ús dels seus drets polítics.
… (Art. 51)

Andorra, English

1. The Councillors are elected by universal, free, equal and direct suffrage for a four-year term. Their mandate shall cease four years after their election or on the day that the General Council is dissolved.

3. All Andorran nationals fully enjoying their political rights are entitled to vote and to be eligible for election.
… (Art. 51)

Legislature

Andorra, Catalan

El Consell General es compon d'un mínim de vint-i-vuit i d'un màxim de quaranta-dos consellers generals, la meitat dels quals s'elegeixen a raó d'un nombre igual per cadascuna de les set parròquies i l'altra meitat s'elegeix per circumscripció nacional. (Art. 52)

Andorra, English

The General Council consists of a minimum of twenty-eight and a maximum of forty-two General Councillors, half of whom shall be elected in an equal number by each of the seven Parishes and the other half elected on the basis of a national single constituency. (Art. 52)

Legislature

Andorra, Catalan

El Consell General, que expressa la representació mixta i paritària de la població nacional i de les set parròquies, representa el poble andorrà, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de l'Estat I impulsa i controla l'acció política del Govern. (Art. 50)

Andorra, English

The General Council, which expresses the mixed and apportioned representation of the national population and of the seven Parishes, represents the Andorran people, exercises legislative powers, approves the budget of the State and prompts and controls the political action of the Government. (Art. 50)

Political Parties

Andorra, Catalan

Es reconeix als andorrans el dret de lliure creació de partits polítics. El seu funcionament i organització han d'ésser democràtics i les seves actuacions, conformes a la llei. La suspensió de les seves activitats i la seva dissolució hauran de ser efectuades pels òrgans judicials. (Art. 26)

Andorra, English

Andorrans have the right freely to create political parties. Their functioning and organization must be democratic and their activities lawful. The suspension of their activities and their dissolution should be carried out by judicial organs. (Art. 26)