Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 48 results

Obligations of the State

Andorra, Catalan

1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV del present Títol vinculen immediatament els poders públics a títol de dret directament aplicable. El seu contingut no pot ésser limitat per la llei i és protegit pels Tribunals.

3. Els drets del capítol V conformen la legislació i l'acció dels poders públics, però només poden ésser invocats en els termes fixats per l'ordenament jurídic. (Art.39)

Andorra, English

1. The rights and freedoms recognised in chapters III3 and IV4 of this Title bind immediately all public authorities as directly enforceable law. Their content cannot be limited by law and are protected by the Courts.

3. The rights in chapter V form the basis of the legislation and the actions of the public authorities, but they may only be invoked within the conditions determined by the law. (Art. 39)

Judicial Protection

Andorra, Catalan

Contra els actes dels poders públics que lesionin drets fonamentals, estan legitimats per demanar empara davant el Tribunal Constitucional:
a) Els qui hagin estat part o siguin coadjuvants en el procés judicial previ al que es refereix l'article 41.2 d'aquesta Constitució.
b) Els qui tinguin un interès legítim en relació a disposicions o actes sense força de llei del Consell General.
c) El Ministeri Fiscal en cas de violació del dret fonamental a la jurisdicció. (Art. 102)

Andorra, English

A constitutional appeal against the acts of public authorities impairing fundamental rights may be lodged by:
a) Those having been party or accessory to the previous legal proceedings referred to in article 41.2 of this Constitution.
b) Those having a legal interest relating to non-enforceable provisions or acts of the General Council.
c) The Office of the Attorney General in case of violation of the fundamental right of jurisdiction. (Art. 102)

Obligations of the State

Andorra, Catalan

La regulació de l'exercici dels drets reconeguts en aquest Títol només es pot dur a terme per llei. Els drets dels capítols III i IV s'han de regular mitjançant lleis qualificades. (Art. 40)

Andorra, English

The exercise of the rights recognised in this Title may only be regulated by law. The rights in chapter III and IV shall be regulated by means of qualified laws. (Art. 40)

Judicial Protection

Andorra, Catalan

1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV del present Títol vinculen immediatament els poders públics a títol de dret directament aplicable. El seu contingut no pot ésser limitat per la llei i és protegit pels Tribunals. … (Art. 39)

Andorra, English

1. The rights and freedoms recognised in chapters III5 and IV6 of this Title bind immediately all public authorities as directly enforceable law. Their content cannot be limited by law and are protected by the Courts. … (Art. 39)

Obligations of the State

Andorra, Catalan

La Constitució reconeix que la dignitat humana és intangible i, en conseqüència, garanteix els drets inviolables i imprescriptibles de la persona, els quals constitueixen el fonament de l'ordre polític, la pau social i la justícia. (Art. 4)

Andorra, English

The Constitution recognises human dignity to be inalienable and therefore guarantees the inviolable and imprescriptible rights of the individual, which constitute the foundation of political order, social peace and justice. (Art. 4)

Obligations of the State

Andorra, Catalan

2. La Constitució proclama com a principis inspiradors de l'acció de l'Estat andorrà el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona. (Art. 1)

Andorra, English

2. The Constitution proclaims that the action of the Andorran State is inspired by the principles of respect and promotion of liberty, equality, justice, tolerance, defence of human rights and dignity of the person. (Art. 1)

Judicial Protection

Andorra, Catalan

1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV són tutelats pels tribunals ordinaris per mitjà d'un procediment urgent i preferent regulat per la llei, que, en qualsevol cas, se substanciarà en dues instàncies.
2. La llei crearà un procediment excepcional d'empara davant el Tribunal Constitucional contra els actes dels poders públics que violin el contingut essencial dels drets esmentats en l'apartat anterior, llevat el supòsit previst a l'article 22. (Art. 41)

Andorra, English

1. The rights and freedoms recognised in chapters III and IV are protected by regular courts through urgent and preferential proceedings regulated by law, which in any case shall be transacted in two instances.
2. A law shall create an extraordinary Procedure of Appeal before the Constitutional Court (7) against acts of the public authorities which may violate the essential contents of the rights mentioned in the paragraph above, with the exception of the case provided for in article 22. (Art. 41)

Protection from Violence

Andorra, Catalan

2. Tota persona té dret a la integritat física i moral. Ningú no pot ésser sotmès a tortures o a penes i tractes cruels, inhumans o degradants.
… (Art. 8)

Andorra, English

2. All persons have the right to physical and moral integrity. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
… (Art. 8)

Protection from Violence

Andorra, Catalan

1. Totes les persones tenen dret a la llibertat i a la seguretat i només en poden ésser privades per les causes I d'acord amb els procediments establerts a la Constitució i les lleis.
… (Art. 9)

Andorra, English

1. All persons have the right to liberty and security and shall only be deprived of them on such grounds and in accordance with such procedures as are established in the Constitution and the laws.
… (Art. 9)

Employment Rights and Protection

Andorra, Catalan

Tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al treballador I a la seva família una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada laboral, al repòs setmanal I a les vacances pagades. (Art. 29)

Andorra, English

All persons have the right to work, to their promotion through work, and to just income which shall guarantee a living befitting human dignity for themselves and their families, as well as to reasonable limitation of the working day, weekly rest and paid vacation. (Art. 29)