Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 48 results

Protection from Violence

Andorra, Catalan

2. Tota persona té dret a la integritat física i moral. Ningú no pot ésser sotmès a tortures o a penes i tractes cruels, inhumans o degradants.
… (Art. 8)

Andorra, English

2. All persons have the right to physical and moral integrity. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
… (Art. 8)

Employment Rights and Protection

Andorra, Catalan

Tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al treballador I a la seva família una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada laboral, al repòs setmanal I a les vacances pagades. (Art. 29)

Andorra, English

All persons have the right to work, to their promotion through work, and to just income which shall guarantee a living befitting human dignity for themselves and their families, as well as to reasonable limitation of the working day, weekly rest and paid vacation. (Art. 29)

Protection from Violence

Andorra, Catalan

1. Totes les persones tenen dret a la llibertat i a la seguretat i només en poden ésser privades per les causes I d'acord amb els procediments establerts a la Constitució i les lleis.
… (Art. 9)

Andorra, English

1. All persons have the right to liberty and security and shall only be deprived of them on such grounds and in accordance with such procedures as are established in the Constitution and the laws.
… (Art. 9)

Limitations and/or Derogations

Andorra, Catalan

1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV del present Títol vinculen immediatament els poders públics a títol de dret directament aplicable. El seu contingut no pot ésser limitat per la llei i és protegit pels Tribunals. … (Art. 39)

Andorra, English

1. The rights and freedoms recognised in chapters III7and IV8of this Title bind immediately all public authorities as directly enforceable law. Their content cannot be limited by law and are protected by the Courts. … (Art. 39)

Limitations and/or Derogations

Andorra, Catalan

2. Durant l'estat d'alarma es pot limitar l'exercici dels drets reconeguts en els articles 21 i 27. Durant l'estat d'emergència poden ésser suspesos els drets recollits en els articles 9.2, 12, 15, 16, 19 i 21. L'aplicació d'aquesta suspensió als drets continguts en els articles 9.2 i 15 s'ha de dur a terme sempre sota control judicial i sense perjudici del procediment de protecció establert a l'article 9.3. (Art. 42)

Andorra, English

2. Under a state of alarm the exercise of the rights recognised in articles 21 and 27 may be limited. Under a state of emergency the rights covered by articles 9.2, 12, 15, 16, 19 and 21 may be suspended. The application of this suspension to the rights covered in articles 9.2 and 15 must be effected under the control of the judiciary notwithstanding the procedure of protection established in article 9.3. (Art. 42)

Participation in Public Life and Institutions

Andorra, Catalan

Tots els andorrans tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que determinin les lleis. … (Art. 25)

Andorra, English

All Andorran nationals have the right of accession to public service and office under the same conditions and in accordance with the requirements determined by law. … (Art. 25)

Property, Inheritance and Land Tenure

Andorra, Catalan

1. Es reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència, sense altres limitacions que les derivades de la funció social de la propietat.
… (Art. 27)

Andorra, English

1. Private property and the rights of inheritance are recognized without any limits other than those derived from the social function of property.
… (Art. 27)

Jurisdiction and Access

Andorra, Catalan

1. El Tribunal Constitucional és l'intèrpret suprem de la Constitució, actua jurisdiccionalment i les seves sentències vinculen els poders públics i els particulars.
… (Art. 95)

Andorra, English

1. The Constitutional Court is the supreme interpreter of the Constitution, functions jurisdictionally, and its decisions bind public authorities and individuals alike.
… (Art. 95)

Jurisdiction and Access

Andorra, Catalan

1. Si en la tramitació d'un procés un tribunal té dubtes raonables i fonamentats sobre la constitucionalitat d'una llei o d'un decret legislatiu que sigui d'aplicació imprescindible per a la solució de la causa, formularà escrit davant del Tribunal Constitucional demanant el seu pronunciament sobre la validesa de la norma afectada.
… (Art. 100)

Andorra, English

1. If, in the course of litigation, a court has reasoned and founded doubts about the constitutionality of a law or a legislative decree, the application of which is relevant to its decision, it shall request in writing the decision of the Constitutional Court about the validity of the rule in question.
… (Art. 100)

Jurisdiction and Access

Andorra, Catalan

Contra els actes dels poders públics que lesionin drets fonamentals, estan legitimats per demanar empara davant el Tribunal Constitucional:
a) Els qui hagin estat part o siguin coadjuvants en el procés judicial previ al que es refereix l'article 41.2 d'aquesta Constitució.
b) Els qui tinguin un interès legítim en relació a disposicions o actes sense força de llei del Consell General. c) El Ministeri Fiscal en cas de violació del dret fonamental a la jurisdicció. (Art. 102)

Andorra, English

A constitutional appeal against the acts of public authorities impairing fundamental rights may be lodged by: a) Those having been party or accessory to the previous legal proceedings referred to in article 41.2 of this Constitution.
b) Those having a legal interest relating to non-enforceable provisions or acts of the General Council.
c) The Office of the Attorney General in case of violation of the fundamental right of jurisdiction. (Art. 102)